Délmagyarország, 1930. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-02 / 27. szám

4 1>*Т,М * »иапчг M5 ШП ГеОгпйг г. Országos szegénykaíasztert kell készíteni a törvényhatóságoknak a hasha|tók királya M.10 2 erősségben készül: fclntfiick és gyermekek részére. Kikapott a magyar hokki-csapat Győztek a magyar műkorcsolyázók Chamonix, február 1. Jéghockey világbajnokság: Németország—Magyarország 4 :1. A műkorcsolyázó páros versenyt az európai bajnok Orgonista—Sralay-pár nyerte meg, máso­dik pedig a Siollás—Kolter-pár lett. A férfi mű­korcsolyázó versenyt Vada« nyerte meg, mig a női műkorcsolyázó versenyben Lcvlczky Piroska má­sodik lett. A feldühödött tömeg meglincselte a gyilkos négert Newyortc, február 1. A georgial Ocillában egy négert, akit azzal gyanúsítottak, hogy egy tekin­télyes fehér gazdálkodó 14 éve» leányát megtá­madta és megölte, egész éjszaka vérebekkel haj­szolták és elfogták. A néger a békeblró előtt be­vallotta a bűnl, mire egy töbszáz főből álló tömeg erőszakkal elhurcolta a sherlfftől a szom­raédos erdőnek arra a pontjára, ahol a bűntett történt. A tömeg itt késekkel esett a négernek, majd agyonverte és gazolinnal álltatott máglyán elégetle. OPERI ZM60RITEREM Budapest, VI., Ha|«s occa Ifi, Opertnál. Világmárkán zongorák, pianinók ezer peniöMI. negyven pengős havi részletre Is. В.7Э Nagy tisztviselői kedvezmények. Tüz egy gyógyszerárugyárban Budapest, február 1. A Zrinyi-ucca 3. szám alatti Thallmaver ft Beji* gyógyszeráru gyárban, a főkapitánysági palotával szemben, tűz kelet­kezelt, amelynek fészke a raktárhelyiségben volt. A kivonult tűzoltóság a kiáramló mérges gázok miatt csak nehezen közelíthette meg a tűzet, ame­lyet száraz ollókészülékek segítségével sikerűit félr óra alatt lokalizálni, mig az üszkök eltakarítása két óra hosszat tartott. A tüzvizsgálat megállapí­totta, hogy egy salétromos üveg eltörése folytán kiömlött salétromsav idézte elő a tűzet. C«ikágftl terménytőzsde zárlat: Buza márciusra ••21.77 (24,13), májusra 25.80 (25.43), juniusra 26.11 (25.82). Tengeri márciusra 19.75 (19.71), májusra '20.82 (20.48), juniusra 21.10 (20.96). Rozs márciusra 19.52 (18.99), májusra 19.74 (19.07), juniusra 19.75 (19.27). A zárójelben lévő számiak az előző napi jegyzést jelentik. Szegei? szenzüetója Magyar LA*zlA uiu*zlr<tl| Uet.'irapja szerdán, február .ven felenlh meg aj köntösben, gazdag, vá'lozntos tartalommal. A gyönyórl kiállítású, S2 oldalas hetilap ír* 50 fillér. Előfizetés egy hór* P 1.60, negyed évre P 4.60, fél évre P 9.—, egy évre P 18.—. Előfizetői le­bet: a Homokóra kiadóhivatalában. (Oroszlán a. 4. Telefen 18—12), a Délntagyarorwág kiadóhivatalá­ban (Aradi u. 6. Telefon 3—06.) és a Nemzeti Saj'14­vállalatnál (Kárász ucea. Telefon 14—52. Budapest, február 1. A népjóléti minisztérium­ban ma délelőtt folytatódott a szegényügyi érte­kezlet. Az értekezleten elhatározták, hogy a bel­ügyminiszterrel egyetértőleg rendeletet adnak ki. amelyben vármegyék, Járások és községekként a közellátásra vagy szegényházra szoruló munka­nélküliek és keresőképtelen szegények összeírását elrendelik. Ennek alapján a törvényhatóságoknak országos Mcgénykalasztert kell készttenlök. Az értekezlet megállapította azt, hogy a legsürgősebb feladat a vármetfyel szegényházak megépítése. Itt az állam- j nak kell a törvényhatóságok, illetőleg a vármegyék I részére segédkezet nyújtani. Ezen vármegyei sze­gényházak építési, fentartási és kezelésj költsége a most előkészítés alatt álló vármegyei és községi háztartási törvény alapján nyer fedezetet Az értekezlet rámutatott arra, hogy az 1922. évi I. t.-c. 29. §-a a népjóléti miniszternek fel­hatalmazást ad arra, hogy a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértve egyes törvény' hatósági városokat és községeket a nyomor eny­hítésére szolgáló intézkedések megtételére köte­lezhessen. Ecélból ugyancsak a belügyminiszter­rel és pénzügyminiszterrel egyetértve járulékok és dijak szedését rendeli el. SZEGEDI FARSANG A Csónakázó Egylet regatta-bálja Fényes külsőségek között, elegáns közönség részvétele mellett zajlott le szombaton este a Szegedi Csónakázó Egylet hagyományos re­gattabálja a Tisza nagytermében. Tíz óra­kor kezdett szállingózni a közönség, tizen­egy órára már színültig megtelt a szépen feldíszített bálterem. Az estélyiruhás hölgyek mellett frakkos, nlillás urak tömege hullám­zott. Pontban 11 órakor felzúgott a regaltá­sok üdvözlő »Huj, huj, hajráid kiáltása, a zenekar pedig rázendített a regattacsárdásra: Á.fnl"icnnék én a Tiszán ladikon, de ladikon... melynek hangjai bevezették a reggelig tartó, vigkedvü bálát. A közönség soraiba megjelentek a város társadalmából többek kőzött: dr. Algnrr Ká­roly főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgár­mester, dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, Back Bernát, vitéz Kubinyi Gyula altábor­nagy, Kozma Ferenc vezérigazgató, Menyhárt Gáspár egyetemi tanár és még sokan mások. A rendezőség a bálon megjelent hölgyekről a kővetkező névsort állította össze: Asszonyok: Dr. Aígner Károlypé, dr. Somo­gyi Szílveszterné, Paracsi Becsi BertaJanné Bucht­bauer Lajosné, Bánffy Józsefné, Reicher I.ászió­né, Scultéty Sándoraé, özv. Aigner Nándorné, Ker­ner pálné, Mara Istvánné, Seide Rezsőné, Kozma Ferencné. Frint Antalné, Perczel Aladírné, özv. Tarján Pálné, dr. Simon Akosné, Rónay Tiborné, dr. Kiss Albertné, vitéz Szendrev Lászlóné, Bába Imréné, vitéz Fülekv Dezsőné, vitéz Kubinyi Gyu- | láné, dr. Nagy Mikíósné, báró Heim Antalné, dr. • Weisz Tihamérné, Beécsy Bertalanná, Englert Osz­kárné, Háhne Rudolfné, dr. Korpássy Gyuláné, dr. Nagy Míklósné, özv. Uray Zoltánné, Eszes Imréné, Oltovay Istvánné, Scheirich Pálné, özv. Peller Lajosné, Molnár Istvánné, dr. Dobav Gyu­láné, Nagy Sándoraé, Relner Ferencné, dr. Kiss Menyhértné, Danner Jánosné, Plauner Ottóné, dr. Menyhárt Gáspárné, dr. Csikós Józsefné, Telbisz Imréné, dr. Kovács Gyuláné, dr. Tonelli Sándoraé, Kovács Józsefné, Pick Jenőné, Molnár Antalné, Matejka Józsefné. Leányok: Czentbauer Baba, Lator Ferike, Bánffy Nóra, Berzenczey Anna, Oláh Blanka, Csáky Mária grófnő, Csáky Kornélia grófnő, Mayer Klári, Mayer Duci, Kiss Klári, Paupert Baba, Nagy Csöpi, Ligeti Olga, Ligeti Ida, Frischler Sárika, Csengery Zsuzsi, Uray Mária, Ottovav Gabi, Barla Szabó RÓZŰÍ, Lóbinger Márta, Peller Jolán, Taiszer Valénács Magdus, Baár Marika, Szabóky Mária, Wolf Zsuzsa, Zemány Zsuzsó, Farkas Zsu­zsána, Plauner Pympi, Líchtcnegger Ibolya, Ditz­gen Panni, Dobay Ibiké. SzTK-bái Jól sikerült a Szegedi Testgyakorlók Körének a bálja, melyet szombaton este tartottak meg az ipartestület márványtermében. A bálát az SzTK dalával: »Nem lehet az SzTK-val k ¿ku­koricázni« — nyitották meg. A megjelent hölgyek közül a következők neveit bocsátotta rendelkezésre a rendezőség: Asszonyok: Varga Jánosné, Trubin Sándor­né, Dobó Jánosné, Nagy Iván né, Borbola Józsefné, Kővágó Józsefné, Szabó Imréaé, Bibizsák Gyulá­né, Mészáros Károlyné, Bokor Imréné, Juhász Já­nosáé, ózv. Nagypál Istvánné, Bcnkő Béláné, Hor­váth Ferencné, Cseresznyés Jánosné, Huszár Ist­vánné, Karsal Vilmosné, Baumgartner Nándorné, Schmidt Ferencné, özv. Révész Ferencné, Tószegt Imréné, Molnár Józsefné, Breinovics Vilmosné, Szj­lágyi Mózesné, Temesvári Andrásné, Havrincsák Györgyné, Varga Miklósné, Kovács Józsefné, Ré­pás Ferencné, Rotsching Jánosné, Kovács Pálné, Dobó Mihályné, Cseh Ferencné, Farkas Ferencné, Milkó Gyuláné, Forgács Istvánné, Löffler György­né, Balogh Jenőné, Tóth Jánosné, Kovács Imréné, Lázár Jánosné, Hegedűs Jánosné, Bödő Istvánné, Lázi Istvánné, Vecsernyés Lajosné, Dittrich Emii­né, Kopasz Józsefné, Briczán Sándoraé, Fekete Józsefné, Bába Ferencné, Kiss Istvánné, Kelepeczy Imréné, dr. Hévizy Andrásné, Szűcs Lajosné, StreU Albertné. Leányok: Szlanka Ilonka, Józsa Rőzsika, Varga Bözsike, Trubin Mária, Dobó Mancika, Csűri Ilonka, Borbola Etuska, Borbola Lilike, Csikőe Mancika, Kővágó Rózsika, Riblcsák Juliska és Piroska, Szabó Icuka, Nagypál Mancika, Bokor Icuka, Juhász Piriké, Mészáros Icuka, Cseresnyés Eta és Juliska, Benkő Mancika, Horváth Rózsika, Karsai Bözsike, Baumgartner Juliska, Dömösi Panni, Schmidt Klári, Táborszky Vimike, Révész Márfa, Molnár Mancika, Havrincsák Eta, Tószegi Iluska, Adányl Jolánka, Temesvári Etuska, Kéri Icuka, Fiat Ilonka, Kovács Mancika, Répás Bö­zsike, Rotsching Rózsika és Mancika, Papp Kató, Kovács Jucika, Dobó Icuka, Kakuszi Mária, Far­kas Mária, Hilkó Mária, Farkas Erzsike, Tóth Pan­nika, Kecskeméti Lica, Lévay Aranka és nővére, Kovács Pannika, Hegedűs Baba ée Margitka, Szanka Bözsike, Karsai Pannika, Réz Bözsike, Horváth Pancsa, Briczán Icuka, Fekete Manci, Kiss Eta, Bába Mancika, Kelepeczy Cica és Erzsi. Szűcs Anna, StreU Bözsike. A Tisza Regatta jelmezes bálja a helyi, megyei valamint a vidék előkelőségeinek részvételével fog lezajlani február 8-án. A Kass-kávéház termét ez alkalomra pazar módon feldiszitteti és átalakítja a rendezőség. A felvonulás 10 órakor kezdődik. A rendezőbizottság kéri a meghívottakat, hogy jegyeiket — a jegyváltással és igazoltatással járó esetleges torlódás elkerülése végett — elővételben, a meghívón feltüntetett időben és helyen váltsák meg. •ápolás.SzemB!cs és szőrzet eltávolítás. Rádió arc­tej pattanás szepló és toltok eltüntetésére. Email arctej estélvi H<>VoMáz-:hoz Krímek, nudprpk, szappanok ВДПЗШб hOZIfietUUll Intézete Tisza Lajos körút 23 453 Dr. Szabó Lásssló: halála és feltámadása Bárom kötetes disz kiállítása monográtta ax árvlx öfveneálh Évforáulóta alkalmából ^ Kapható részletfizetésre Is a Délmagyarország kistfóhlvalslábatt шттшшшшшш/шшшт

Next

/
Oldalképek
Tartalom