Délmagyarország, 1930. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-01 / 26. szám

D'íT.M VCr * Wf>T»«;7 Cfí' Trnn reRnifTr'T tek és szerepük az volt, hogy az adott körül­mények közt az országot nagyobb veszélyektől megmentsék, még áldozatok árán is. A hágai egyezmények pozitív eredménye az, hogy oz ország visszanyerte nagykorúságát és ezzel a nagykorúsággal ugy óhajt élni, hogy megér­demelhesse azt a bizalmat, amely ehez a nagykorúsághoz hozzásegítette. Felhívta a gaz­dasági körök figyelmét, hogy ha az ország letérne erről az útról, ismét visszaesnék a kiskorúság állapotába. Hangsúlyozta, hogy a józan, de okos és fegyelmezett optimizmus­nak a szószólója. Elkövetkezett az ideje an­nak, hogg a kormány nayystilusu gazdasági politikát inauguráljon. Ma, amikor szabad perspektíva áll előttünk, ezt kötelessége ki­használni a magyar kormánynak, de váll­vetve minden gazdasági ágazatnak is. A kor­mány ennek a politikának megvalósítása ér­dekében rendelkezésre bocsájtja magát és meggyőződése, hogy ezt a gazdasági újjáépí­tést is szerencsésen fogja keresztül vinni. A csülörloki vihar után tegnap csendes napja volt a parlamentnek Szocialista szönoko'i éles bírálata a fővárosi javaslat ellen Budapest, január 31. Csekély érdeklődés mel­lett folytatta pénteken a képviselőház a fővárosi javaslat tárgyalását Elsőnek Roíhwasleln Mór szólalt fel, aki azt mondja, hogy a tegnapi ülés után bekövetkezett a reakció. Ez a javaslat visszafejleszti az autonó­miát. Ezután hosszasan bírálja a javaslatot, ame­lyet nem fogad el. Buday Dezső volt a következő felszólaló. Ki­fogásolta, hogy amikor elveszik a főváros taná­csától a jogokat azokat nem adják át teljes egé­szében a törvényhatósági tanácsnak. Kifogásolta azt is, hogy a fővárosi tanerők kinevezéséhez kultuszminiszteri hozzájárulás szükséges. Maiasltg Géza következett szólásra, ald a sú­lyos gazdasági viszonyokról beszél és megálla­pítja, hogy ilyen katasztrófális atmoszférában nem lehet tárgyalni ezt a javaslatot. Nem Jönnek gazdasági Javaslatokkal, ehelyett tárgyalták a ka­tonai bibiirfőtörvrnykünyvpt, melyből a legsöté­tebb reakció árad. Néhány apró javaslattal Is jönnek és most pedig a fővárosi törvénnyel, amely szintén nem lesz könnyű. ScHovszky Béla: Mit csinálnak Berlinben? Ott felfüggesztették az autonómiát. Malasfts Géza: De az általános titkos választó­jogot nem. Bródy Érnő: Sikkasztó tisztviselők mindenütt vannak, de elsikkasztott választójog csak Magyar, országon van. Malasfls Géza: Ha 1924-ben Ripkát sikerült vol­na megválasztani polgármesternek és nem főpol­gármestert kellelt volna belőle csinálni, szent meg­győződésem, hogy nem került volna soha ide ez a javaslat. A keresztény párt amikor uralmon volt, nem tudott semmit produkálni, még annyit sem, mint a közgyűlés. A törvényjavaslatnak az a célja, hogy az autonómiát megvonja és nagyobb hatás­kört adjon a közigazgatási bizottságnak a főpol­gármester személyében. Ezután Hegedűs Kálmán cikkét Idézte: akit a miniszterelnök kiválasztott, az képviselői mandátumot is nyer a néptől. Meskó Zoltán: Tokajban ellenzéki jelólt győzött. Felkiállások a baloldalon: Oda nem mert le­menni az egységespárti jelölt. Malas{tg Géza: Ez a Javaslat a kurzusuralom Melőzése. Meskó Zoltán: Hol van már a kurzus 1 RoIhen«le|n Mór: Nézze meg önmagát Malasjts Géza: Ha ebből a törvényjavaslatból törvény lesz, akkor a multszázadvégl klikkek ural­ma lép é'etbe annak minden korrupciójával és erkölcstelenségévé. Ennek a klikkuralomnak a vá­rosházán Vázsonyi Vilmos bevonulása vetett véget. Kétségtelen, hogy az ő pártja, a demokrata párt, maradandó intézményeket alkotott. Ekkor Malasits beszédideje lejárt, mire ő be­szédidejének tíz perccel való meghosszabbítását kérte és kapta a Háztól. Malasjts Géza a főpolgármester kiszélesített ha­táskörét kifogásolta ezután Ezzel szemben lénye­gesen kisebbítették a polgármester hatáskörét. Az ülés két órakor ért véget Életfogytiglani (egyházra ¡féllek egy zalamegyei arzéngyilkos asszonyi Zalaegerszeg, január 31. Pénteken reggel kezdte meg a zalaegerszegi törvényszék Czikó János tőrvényszéki bíró elnöklésével Orbán Áronné, hatvanötéves kerkanémetfalui kocs­márosné és fia, Orbán József arzénmérgezési bünpörét. Orbán Áronnét 1927-ben a bíróság vadhá­zastársán, Németh Ferencen elkövetett, arzén­mérgezésért tizenötévi jegyházra itéllc. Or­bánné 1928 elején ismét a bíróság elé került, amikor Molnár Ferencné negyvenéves asz­szony megmérgezése miatt ujabb tizenőtévi fegyházat kapott. Orbán Áronné most ez év január 8-án ismét a zalaegerszegi törvényszék előtt állott. Az akkori főtárgyaláson az ügyész azzal vádolta, hogy férjét, Orbán Áront, 19lí-ben ételébe, s italába kevert arzénnal meggyil­kolta. Az ügyész egyben Orbán Józsefet nagybáty­jának, Orbán Árpádnak a megmérgezésével vádolta. A Vegyészeti Intézet Orbán Áron esetében teljes bizonyossággal megállapítja, hogy a ha­lált a gyomorba jutott arzén okozta, f»rbán SehoS olcsáftfaan? |5J|O|0 és Kellenek gazdag vAlaizlékban 44 08M8S há!ózali és 1015 készülékek ff^^B B Ka! ttí 'eqntübb modellekben 19 Qavl részletre nálam kaphatók. Szántó Sándor oéskemliedCn«! Szened. K!ssucca2. Árpád hullarészeiben kevesebb arzént talált, de itt is majdnem biztosra veszi, hogy a halál arzénmérgezés miatt következett be. Az intézet az utóbbi esetre vonatkozólag orvos­szakértő kihallgatását kérte. Ezután következett Varga Pálné, született Hermán Veronának, a pör koronatanujának, kihallgatása. Civódást a házastársak kőzött nem tapasztalt, de nem látott családi szere­tetet sem. Erre a következtetésre kellett jut­nia már csak azért is, mert észrevette, hogy amikor a férj nem volt otthon, egy fiatal­ember járt az asszonyhoz, akivel szerelmeske­dett. Orbán Áron panaszkodott neki, hogy a felesége el akarta tenni őt láb alól. Az elnök kérdésére elmondja a tanú, hogy Orbán Áron nem szokott volt feküdni és be­tegeskedni és nem is panaszkodott, hogy fáj a gyomra. Ezt csak a felesége állította. — Csak a halált megelőző délelőtt láttam — mondja —, hogy Orbán a gyomrát fájlalja és lefekszik. Később Orbánné kijött és kért, hogy segítsek férjét az ágyra tenni. Bemen­tem és láttam, hogy Orbán a földön fekszik, hörög és eszméletlen. Orbánnéval feltettük az ágyra, azután visszamentem a konyhába. Később Orbánné kijött és mondta, hogy meg­halt a férje és kért, hogy hívjam a rokonokat. A pörbeszédek után a bíróság özvegy Orbán Aronnét bűnösnek mondotta ki szándékos em­berölés bűntettében és ezért életfogytiglan tartó fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre Ítélte. Orbán Józsefet a bíróság az ellene emelt vád alól bizonyítékok hiányában felmentette. Az ítélet ellen az elsőrendű vádlott, a védő és az ügyész felebbezést jelentettek be. :ISS Szemíivegek Oh leemertlriatíbhak 1 Sanúbcrg Henriiméi. Enyhe, borul! Idő A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra­kor: Hazánkban borult és enyhe volt az idő, itt-ott jelentéktelen lecsapódások is voltak. Prognózis: Borult és inkább enyhe idő, lecsa­pódásokkal. Peidl Gyula és Várnai Dániel ügye a mentelmi bizottság előtt Budapest, január 31. A képviselőház men­telmi bizottsága Hajós Kálmán elnöklésével ma délben ülést tartott, amelyen Kálmán Jenő előadásában foglalkozott Várnai Dániel és Peidl Gyula ismeretes ügyével, akiket a Ház teg­napi ülése a bizottsághoz utasított. A bizott­ság javasolja a képviselőháznak, hogy Várnai Dánielt és Peidl Gyulát jegyzőkönyvi meg­rovásban részesítse. Palásthy Irén dekoltázsa és a rendőrtiszt Budapest, január 31. A Városi Színház tegnap esti premierjén nagy feltűnést keltő rendőri iga­zoltatás történt A nézőtéren megjelent Palásthy Irén, az ismert nevű külföldön élő primadonna, aki egy Párisban készült ezüst lamé estélyi ruhát viselt, amellyel a bécsi Operabálon dijat nyert. Emiatt a ruha miatt történt az igazoltatás. Marbiovlch rendőrfogalmazó felszólította Pa­lásthy Irént, hogy kövesse őt a színházépület második emeletén lévő rendőrszobába. A felszó­lítás nagy feltűnést keltett, a premier közönsége körülvette a színésznőt és a rendőrtisztet Pa­lásthy Irén nem tudta, miért kell felmennie a rendőrszobába. Először tiltakozott azután sirva követte a rendőrtisztet. A rendőrszobában a fo­galmazó igazoltatta Palásthy Irént mert — mint mondotta — tökben panaszt tettek nála Palásthy (eltűnő öltözéke, tulzoít dekoltázsa miatt. A belügyminiszter a feltűnést keltő ügyről a kö­vetkezőket mondotta: — Semmiféle jelentést sem kaptam még. Nem tudom, hogy mi történt a Városi Színházban, hogy a rendőrtiszt mi kivetnivalót talált a mű­vésznő öltözékén. Éppen ezért természetesen nem is tudok véleményt mondani most még ebben a kérdésben. Arra a kérdésre, hogy történt-e valamilyen in­tervenció, mivel Palásthy Irén nem magyar ál­lampolgár, a belügyminiszter azt válaszolta, hogy ilyen intervencióról nem tud. KASS KÁVÉHÁZ Ma és minden esie Füredi és ipires cigánystenelzara muszsiUátl. 439 Pr. Gréf-féle hnraxws kiilwivi7 ugy illatánál, mint boraxtartalmánál foarva kitilnö hatású. Csak zárt üvegekbea kapható a 49 Sxení Rókus gyógyszertárban­KI« Uveo Ara 1.20, nagy Üveg Ara 2.4 O.

Next

/
Oldalképek
Tartalom