Délmagyarország, 1930. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-26 / 21. szám

14 OfT HR TWI lan'iíír 2B. Z erősségben keszlil: felnőttek és gyermekek rés - ére. inaaananffiniMMBHMHMaaHBi Mindenei szerezze meg választójogát A szociáldemokrata párt közli: táunkásokl l'olgárokl Asszonyoki Elvtársaki Szerezzétek meg választójogotokatt A szociáldemokrata párt v'égreKajtó bizott­sága felhívja mindazokat, akik az országgyű­lési képviselőválasztók névjegyzékében eddig nem voltak felvéve, de a választójoghoz előirt feltételeik megvannak, továbbá mindazokat, akiknek ebben az esztendőben nyílik meg választójogosultságuk (2 éves helybonlakás, férfiaknál 21-ik, nőknél 30-ik év), vétessék fel magukat a kiigazitásra kerülő választók név­jegyzékébe. Á felvétel számlál őlapo'- Idillit ás a nbpján történik. Számlálólapok kaphatók a városi főjegyzői hivatalban (várorháza, I. emelet, 8. száma ajtó), ahom a kitöltött számlálólapot legkésőbb január 31-ig vissza kell adni. Bővebb felvilágosítást készséggel nvujt a szociáldemokrata párt titkársága (Hétvezér­ncca 9., Munkásotthon1) mindennap 9—1 óra kőzött és az esti órákban. Ugyancsak felvilágo­sítással szolgálnak a hivatalos órák alatt a ke­rületi pártszervezetek Is. Felsővároson; Deb­recenl-ucca 18. sz. vendéfirfoen (volt Csányl­féle vendéglő) minden este 7—8 között és a Förgeteg-vendéglőben (Sá^dor-ucca 32.) szín. tén minden este 6—8 között, Somogyi-telepen a IX uccában levő iDar-vígadóban minden este 7—8 között. — « — Kfl pompás eredeti rrgfoy foTvTk HercSeg Ferenc képes hetilapjában, az ITj Idők-ben: az egyiknek szerzője Csatbó Kálmán, a másiké Ko­sáryné Réz T ola érték dolgában legjavát adja mai regénvtrodnlmnnknak. A művészi képekkel szé­pen illusztrált füzetben ezenkivüt Hestedüs Sán­dorné, Falu Tamás, Tlly János, Sztrókav Kálmán írtak. A Kis Tárca című rovat »Boros dolgokról« elmélkedik Gazdag változatosság« rovatok rgészt­tik kl a füzetet. Az Uj Idők előfizetési dija ne­gyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámot bárkinek szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, VI., And­rássy ut 18 i Menyasszony! esokrofc a legszebbek KIgyő a. 4. - x Leiíotrsrtbh o'tománok Wlnternél. Konona-n. 3. — Vakok (fyü'ésa. A vakokat gyámolító dél­magyarorszáel egyesület SO-án, csütörtökön dél­után 5 órakor a városi bizottsági teremben vá­lasztmányi gyűlést tart. x Rutorok olcsó beszerzést forrása, az Asztalos­mesterek Rntorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, Dugonics-tér 11. 28 x Koresolyáját Kacsánál kSszBrültesse Párisi kOrut 45. x Rádirt. villany. Deutsch KárásT-u . el 8-71. — SzoMmunkások taísíyülése. Hétfőn este 7 órakor a Munkásotthonban a férfi, nőt, vásári, stb. szabómunkások és az üzletekbe dolgozó szabóipa­rosok fontos gazdasági ügyben értekezletet tar­tanak. — Anyák Iskolája. Az Országos Stefánia Szövet­ség 52. számú anya- és csecsemővédő intézete 26 án, délutáni 4 órai kezdettel a Csongrádi-sm*áruti ele­mi iskolában tartja folytatólagos előadásait ;iz anyák számára. Előadásokat tartanak dr. Beretzk I'é. ter intézeti szülészorvos »A női betegségekről ál­tatában, a fogamzás« és dr. J ó j á r t József gyer­mekklinikai orvos »A csecsemő táplálása, elválasz. tása, mesterséges táplálás« cimmel. Az előadások látogatása díjtalan. — A Stefánia Szövetség 45. számú intézete vasárnap délután 3 órai kezdettel a Kálvária ucca 18. alatti csecsemőgondozó intézet­ben tart egészségügyi előadást. Előadó dr. Knall János, az intézet vezető-főorvosa. x OUománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-u. 60 №JIY II. 6. Jegy Dé iRőttYarsrszágnál. x Estély' cipők legelőnyösebben Del Ha ¿11! G)öfüiiü formák, olcsó árak. 55 — Ofhágrtl termén ytffssda zárlat. Boza már­ciusra 25.78 (25.78), májusra 26.67 (26 67), Juliusra 26.91 (26.91). Tengeri márciusra 19 78 (19.77), má­jusra 20.53 (20.53), juliusra 21.03 (21.03). Rozs márciusra 21.16 (21.02), májusra 20.88 (20.69), ju­liusra 20.48 (20.13). A zárójelben lévő számok az előző napi jegyzést jelentik. — Kell-e szájkosarat a kutyára tenni ebzáriat Idején? 1927 augusztus 17-én történt, hogy Ka­nász Nagy Antal szentesi földbirtokos harapós kutyája a láncról elszabadult és özv. Farkas Imréné lábát oly súlyosan harapta meg, hogy a sérülés egy hónapig tartott és az orvosszakértő véleménye szerint minden bizonnyal súlyos izom­defektusok keletkeztek. Az ítélőtáblának az el­járást megsemmisítő végzése folytán a tegnapi napon másodízben vonta felelősségre a föld­birtokost a törvényszék G ö m ő r y-tanácsa. A bi­zonyítás folytatása után dr. Liszkay Lőránd a vádlott megbüntetését kérte, dr. Fekete László ügyvéd pedig védenoe felmentését, mert szerinte nincs perrendszerü bizonyíték arra, hogy a gazda gondatlanságát meg lehetne állapítani. A törvény szék ítéletében másodszor is felmentette a vádlottat a vád alól, kimondván, hogy az alapeljárás adatainak megdöntésére elegendő ok nem mutatkozik, mert bár Szentesen a kérdéses Időben ebzárlat volt, de nincs oly jogszabály, amely az állattartót arra is kötelezné, hogy a megkötése n felül kutyájára szájkosa­rat is alkalmazzon. Az ügyész az ítélet ellen felebbezést jelentett be. x Tisztviselők, nvugdljasok előleg nélkül vásá­rolhatnak Tóth órásnál. (A. B. C.) 63 x Szegedi kővezősegédek zártkörű táncvlgalma február 8-án Újvári János vendéglőjében, Római­körűt 39. Zscüóra ImMs 2 nm&Qtri Jjánc, arytirtiforrasztás arannyal SO 1. Brilliáns ék­szer alakítás és foglalás. Lelkiismeretes szakszerű munka. Kisebb iavitás megvárható fm » » FI*száll I. a. 12. Valéria tér sarok5 WaSP«!" A Városi Színház heti műsora: Ma délután mérsékelt helyárakkal, A. Harmath Hilda vendégfelléptével: Casarova. Nagy operett 3 felvonásban, elő- és utójatékkal. Ma este: Tommy és társa. Operettujdonság 3 fel­vonásban. Főszereplők: Patkós Irma Kiss Manvl, Kádár Margit, Páger, Sólyom Győző, m v., Üti Giza Sándor Stefi, Kemény Erzsi, Vágó, Rónai. Hétfőn este: Tommy és társa. Kedden este: Tommy és társa. Szerdán este: Tommy és társa. Csütörtökön este: Murai Kairt és Sugár Frigyes vontlégfelléptével: Carmen. Bizet operája 4 fel­vonásban. Főszereplők: Murai Kató. Sugár Fri­gyes, Várhalmy Irén és Pöschl Margit, mint ven­dégek, Szász Edi'h Bihari, Arany, Veszely, Szi­lágyi. Pénteken este: Isteni színjáték. Berezeli Anzelm Károly eredeti bemutatója. Nyáréji álom 4 fel­vonásban. (Prcmierbérlct.) Főszereplők: Táray, Nagy György, Oláh, Herczcg, Vágó, Hegedűs Ró­zsi, Kemény Erzsi, Szilassy, Bognár, Babos Mici, Ajtay, Rónai, Marinkovics, Sümegi. Szombaton délután rendkívül mérsékelt helyárak­kal: Égő város. Szombaton este: Meni sztnjálfk. (A- bérlet.) Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, A. Har­math Hilda vendégfelléptével: Szökik az ass.ony. (Tolnay Andor felléptével.) Vasárnap este: Tommy és társa. Dolmány! Ernő február 17-en Szegeden fátsrlk az újságírók Koncerlfén Dr. Dohnányt Ernő, a világhírű zongoraművész, értesítést küldött a Magyar Ujságirók Egyesülete ' szegedi osztályához, hogy szegedi koncertjét feb­ruár 17-én tarlja meg. Az ujságiró egyesület a kiváló zongoravirtuóz Szegedi hangversenyét ünne. pélyes keretekben kívánja megrendezni. Dohná­nyi szegedi szereplése a zenei szezon legkima­gaslóbb eseménye lesz. A koncert megrendezését a végzi. Jegyek válthatók február el^rJJtől a Déhnagyar­o-szí-j jegyirodájában és a Belvárosi Mozi pénz­1 táránál. Leendő anyáknak «»llőfiayelmH ke'l fordl­lantok arra, hogy bélniü* ödésfk r<>ndS<»n loovn, ez pedig a természetes „FereSIC JÓZSel" keserűvíz használata n'tal érhető el. Nöorvosi klinikák vezetői T-r^ehangzóan dicsérik a valódi Ferenc Józsel vizel, meri könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc Józsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogérmkban es tflezprözlelekhen kapható, n.m Sport Ma: az első Bástya tréning Ma délelőtt féltizenegykor első kétkapus tré­nlngjét tartja a Bástya. Az ellencsnpat valószínű­leg egy Sz A K-játékosokkal kiegészített Bástya-tar­talék ellen fog játszani. „Ha Jobb sorsolást kaptam volna . . G&l Magda levele leoyAzAlérfil, Masakova cseh bajnoknőről Gál Magda, a berlini ping-pong világbajnokság női egyes versenyén — mint tegnap jelentettük — kiesett a döntőből. A cseh Masakova verte meg, aki a mult évben a női egyes világbajnokságnak volt a Ü»kos favoritja. A Gál Magda—Masnkova­meccsről ugy ir a szaksajtó, hogy azon Gál Magda határla.'an balszerenesével küzdött és által;,nos megállapítás szerint is jobb volt, mint a cseh bajnoknő. Egyébként érdekes, hogy Gál Magda, egy szombaton érkezett levelében a kővetkezőket irta: »A legnehezebb sorsolást én kaptam. Első el­lenfelem a cseh bajnoknő, Masakova, aki a ta­valyi világverseny titkos favoritja volt és akit én "vériem meg, ami óriási (eltűnést keltett és akkor mondta MechlovJts, hogy bennem látja a jövő nagy játékosát. Most is vele kell játszanom, ami súlyos akadály, meri ő Itt mindent Jobban ismer. Miután azonban tréningben Sípos Annust 3:0-ra és a németek büszkeségét és bajnoknőjót, Rusztönnél Is 3 :0-ra megvertem, remélem Masa­kovát Is megverem. De ha nem, az sem szégyen, mert akkor ő még nagy meglepetést hozhat. Ha jobb sorsolást kaptam volna... t Milyen jó a fiuknak, hogy ők előbb csapatversenyben meg­ismerik ellenfelüket! Kedden Hannoverbe utazunk,« A* SzMTE február 2-án tartja házi tomaünn©. pélyét az egyetem tornatermében. Az ünnepély iránt nagy az érdeklődés. I R^KFTT | 9-58 11-18 I telefonrendelésre házhoz szállítja 87 1 5 KOKSZ , 9-58 11-18 I telefonrendelésre házhoz szállítja 87 1 I KHB^Mmi Vérles-réo | 1 DELMRGYDRORSZHG kölcsMnyvtíri R lequjabfi kflnvvuídonságok már olvasható a Dé'ifiagvarország kiücsönkönyviárában: Somerset Mangham: Az ördög sarkantyúja Marcel Prévost: A szűz férfi Heltai Jenő- Álmokháza Valentin Katajev: A sikkasztők v Nyíró József: A sibói bölény Jack London A Mayák kincse Cederholm Boris: A cseka országban Szomori Dezső- A párizsi regény Fr'bián Béla: 6 ló 40 ember Pain Bar: Férfikor A Kassák Lajos: Marika énekelj! Jarnó József: A gyár •WMMM • mma—rnrn F.IOnzetés! öli havonkint 1 penrí. tlsz'vlselß­elüfizetőkneH 80 IIKér, heti elfilizslSüneX 16 tlllér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom