Délmagyarország, 1930. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-14 / 10. szám

4 Df ТЛТ * OV A nnwxi У К G 1930 január 14. я polgármester javaslatára egyhangúlag kimondotta * kisgyűlés, hogy a szerdal közgyűlésen begavárl Back Bern&l megválasztását fog­fa javasolni. Ezután a kisgyűlés a megválasztandó felsőház! póttagot jelölte ki. A polgármester dr. Dobaij Gyula jelölését javasolta a főjegyző által előterjesz­tett következő formában: — Dr. Dobay Gyula Szeged város emlé­kezetes nehéz napjaiban állt a szegedi közigazgatás élén miut kormánybizws­főispán s azon időben, de azóta is fel­becsülendő szolgálatokat teljesített a vá­ros közönségének s aki kiváló publicisz­tikai és közéleti tevékenységével minden­kinek nagyrabecsülését érdemelte ki, ál­talános tiszteletnek örvend és értékes sze­mélye méltó a város megbecsülésére. A javaslatot néma csendben fogadta a kisgyű­lés, majd felemelkedett helyéről Körmendy Má­tyás felsőházi tag, az ipartestület elnöke és a következőket mondotta: — Felszólalásom nem Dobay Gyula személye el­len irányul, sem ténykedései ellen, csupán azt .szeretném, ha a város közgyűlése egy régi, érdemes főtisztviselő negyvenéves közigazgatási munkássá­gát jutalmazná meg a felsőházi póttagság dekóru­mával. Éppen ezért azt indítványozom, hogy a kisgyűlés dr. Dobay Gyula helyett Bokor Pál polgármesterhelyettest ¡elölje felsőházi Dóttagul. (Jjelkes éljenzés.) — Figyelmeztetem a kisgyűlést — mondotta az éljenzés befejeződése után a főispán —, hogy nemcsak egy személyi lehel je­lölni, hanem kellöt is. — Azt javaslom, hogy a kisgyűlés csak egy személyt jelöljön és pedig Bokor Pált —. mon­dotta Körmendy Mátyás. A főispán ezután arra figyelmeztette a kisgyűlés tagjait, hogy bár a törvény értelmében a köz­gyűlés tiz évre választ felsőházi tagot, de lehet­séges, hogy egy év múlva ismét választania kell, mert a felsőházi törvény szerint öt évenkint a felsőházi tagok felét kisorsolják és ezek helyett ujat kell választani. Ha tehát a kisorsolandók között Szeged felsőházi képviselője is szerepelne, akkor a jövő évben meg kell ismételni a válasz­tást, mivel a felsőház első öl esztendeje a jövő évben következik el. A főispán ezután elrendelte a titkos szavazást, amely néhány percig tartott és ezután összeolvas­ták a szavazatokat. Leadtak összesen huszonhat szavazatot, ebből tizenhetet kapott Bokor Pál, dr. Dobay Gyula csak nyolcat, valaki pedig üres cédu­lával szavazott A kisgyűlés tehát a polgármester javaslatával és dr .Dobay Gyulával szemben Bo­kor Pál helyettes polgármestert választotta meg, illetve jelölte a felsőházi póttagságra. Az eredményt lelkes élienzéssel vette tudomásul a kisgyűlés. Dr. Szivessy Lehel szólalt fel ezután. — Ugy hiszem — mondotta —, hogy az egész kisgyűlés és a város egész közönsége nevében beszélek, amikor ldfejezésf adok annak a meg­győződésemnek, hogy Várhelyi József prelátus ur (éljenzés) azzal a levéllel, amelyet a főispán cí­mére küldött és amelyben elhárította magától a felsőházi tagságot, olyan józanságról, bölcses­ségről, önzetlenségről tett tanúbizonyságot, ami­lyenre a mai, tülekedő, önös világban alig van példa. Szeged város közszeretetben álló főpapjá­nak ezt a példaszerű polgári önzetlenségéi ismerje el azzal a kisgyűlés, hogy intézzen hozzá üdvözlő­átiratot és fejezze ki azt a kívánságát, hogy a prelátus ur ismét kapcsolódjon bele mielőbb a közéletbe teljesen felgyógyulva. A kisgyűlés dr. Szivessy Lehel indilványát egy­hangú lelkesedéssel elfogadta. Ezután a polgármester javaslatára kimondotta л kisgyűlés, hogy a dr. Pálfy József polgármester­helyettessé „történt megválasztása következtében megüresedett kisgyülési tagsági helyre a legidősebb szenátort, dr. Csonka Miklóst jelöli. Ezzel az ülés véget ért. 0 Délután és az esti órákban szertefoszlott az a remény, hogy a felsőházi tagválasztás egy­hangu felkiáltással történjen. A Back Bernát je­lölése a felsőházi rendes tagságra minden párt és minden fórum előtt általános helyesléssel ta­lálkozott, de a póttagságot illetően a kisgyűlés határozatának nagy ellenzéke támadt. Ezek egy része, kőztük a keresztény velleitásokról ismert Külvárosi Párt több tagja felkeresték a délután folyamán dr. Aigner Károly főispánt és közölték vele, hogy dr. Dobay Gyula jelölése nem talál­kozik a katolikus körök osztatlan helyeslésével. viszont ugyanezeket a köröket nem elégíti Id és nem nyugtatja meg Bokor Pál jelöltsége sem. Ajánlotta a küldöttség dr, Berecz János egyetemi tanárnak a felsőházi póttagságra való jelölését A főispán az ajánlást tudomásul vette és kijelen­tette, hogy ő mindegyik jelölt megválasztását szí­vesen látja és a jelölés ügyét a Nagyszeged Párt délutáni ülése elé terjeszti. Délután 6 órakor tartotta meg a Nagyszéged párt ülését, amelyen mintegy 40 tag vett részt Egyetlen felszólalás hangzott el, az is dr. Dobay Gyula jelölése ellen. Dr. Köszó István elnök szavazásra tette fel a kérdést és a szavazás során Dobay Gyulára 3, Bokor Pálra 6 és dr. Berecz Jánosra 3í szavazat esett, t A Nagyszeged párt a kisgvüléssel szemben dr. Berecz Jánost jelölte a felsőházi póttagságra és a fi való szavazást pártkérdéssé tette. Értesülésünk szerint kedden, vagy ázerdán meg­(A Délmagyarország munkatársától) 1928. augusztusában a dorozsmai Kucska-féle ven­déglőben «dugóit bálc volt, amelyen megjelent két dorozsmai legény is, Gyuris Vince és Csikós Antal. Verekedésért már mindketten ültek, sőt éppen másnap kellett megkezdeniük a szegcdi Csillagban büntetésüket, amelyet ugyancsak ve­rekedésért kaptok. A kocsmában már mulatott egy legény társas ág, amelynek tagjai az ellenük folyó bűnügyben ter­helő "vallomást tettek és Kocsis Péter Istvánnak tu­lajdonították azt, hogy másnap be kelleti vo­nulniok a börtönbe. A legények kőzött szóváltás keletkezett, a ki­törni készülő verekedést azonban a kocsn -ns megakadályozta azzal, hogy kituszkolta őket az ivóból. Gyuris Vince azzal távozott, hogy még az éjjel bosszút áll Kocsis Péter Istvánékon. Meg is leste Csikós Antallal együtt Kocsisékat A két csapat lécdarabokkal és más ütleggel támadt egy­másra. A harc azzal végződölt, hogy Lajkó Vilmos 23 esztendős legény holtan maradt a szintéren, . mellette feküdt az önvédelemből felkapott véres I kapa, j Magyarorszén legfőbb hlmevfl órAacége BR4USWETTER JÁNOS 8 Orót ApipTiyH Albert (laknia) ucca 23. MAu. próbálják az álláspontokat olyan módon össze­egyeztetni. hogy a felsőházi póttagságra is egy­hangúlag történjék a választás. Lehet, hogy ujá­ból összehívják a kisgyűlést, amely revízió alá veszi álláspontját és szintén Berecz Jánost jelöli. Amennyiben ezt nem sikerülne megcsinálni, a kisgyűlés ajánlását változatlanul a közgyűlés elé terjesztik, de vele szemben ajánlani fogják dr. Berecz Jánost, úgyhogy ebben a kérdésben sza­vazás lesz. A liberális párt szerdán foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy * szegedi közgyűlés kit küldjön a felsőházba. Back Bernátot a liberális párt egyhangúlag támogatja, a pőttagságot illetőleg, valószínűleg dr. Berecz Já­nos jelölése mellett foglal állást A szegedi törvényszék Gömöry-tanácsa a mult év márciusában halált okozó testisértés büntette miatt Kocsis Péter Istvánt és ifj. Vass Antal 2 évi és 2 hónapi fegyházra, a többi legényt: Szögi Józsefet, Monostori Mártont és Hegedűs Mihályt 2 esztendei fegyházra Ítélte. Felebbezés folytán hétfőn tárgyalta az ügyet az Ítélőtábla Rókus-tanácsa. A tábla előzőleg el­rendelte a bizonyítás kiegészitését és ennek foga­natosításával dr. Horánszky Miklós Ítélőtáblai bi­rót bizta meg, aki ki is szállt a helyszínre és lefolytatta a bizonyítási eljárást. A védők, dr. Sebők Ferenc és dr. Dettre János, azt igyekeztek bizonyítani, hogy a sértett legény­csapat támadta meg a vádlottakat és ők nem tettek egyebet, mint a támadást igyekeztek elhá­rítani. Erre a célra használták a dorongokat és botokat, amelyekkel végeredményként Lajkó Vil­mos halálát okozták. A tábla elfogadta a védők érvelését és a vád­j lottakat az ellenük emelt vád alól felmentette. Az I ügyész semmiségi panaszt jelentett be az Ítélet i ellen. SaJtópor a feloszlatott szegedi „fasiszta párt" körül (A Délmagyarország munkatársától.) Egy eszten­dővel ezelőtt — mint emlékezetes — »fasiszta pártot« alakítottak Szegeden. »Meg kell menteni a hazát, tömörüljetek, éljen a fasizmus« volt az a jelszó, amellyel sikerült 20—25 embert beugratni. A pártot lÁpthay Árpád ny. rendőrfőfelügyelő hozta létre, még pedig, amint később kiderült, saját érdekében. Mindenekelőtt kinevezte magát teljha­talmú diktátornak és ugy viselkedett hivei között, mint egy fiók-Mussolini. A diktátorságát legjobban a tagdíjfizetéseknél érvényesitette és az abban állott, hogy minden belépő köteles volt egy pengő 60 fillért lefizetni. Cserébe a pénzért címeket oszto­gatott: később már hetven tagja volt a pártnak és — hetven kerületi főtitkára.. . Elhatározták, hogy az egész vidéket beszervezik, egyenruhát csi­náltatnak, hogy, amint mondották: »megremegjen a város, ha a fasiszta oszlopok végigvonulnak«. A hetven titkár pedig szórta a jelszavakat Ekkor azonban már a rendőrség is tudta, hogy az egész alakuáls nem más, mint üzlet, a diktátorság jöve­delmező egzisztencia és a jelszavak: a jóhiszemű emberek megtévesztése. Lipthay, hogy komoly szí­nezetet adjon a pártnak, engedélyt kért a műkö­désre a belügyminisztertől amit azonban nem kapott meg. A rendőrség végül is megunta a dolgot és március 19-én azonnali hatállyal feloszlatta a pár­tot. Lipthayt pedig, mivel tartani lehetett attól, hogy uj szervezkedésbe kezd, rendőri felügyelet alá helyezte. A betiltást követő napokban egy cikk jelent meg, amely részletesen foglalkozott a párt múlt­jával és megírta, hogy a rendőrség betiltotta további működését Megírta a cikk, hogy Lipthay Árpád múltja jólismert a közönség előtt még a »Napsugár«-féle vagyonmentő-aírcióból és az Or­szágos Házépitő Szövetkezetből kifolyólag. Lipthay a cikk megjelenése után sajtó utján elkövetett rá­galmazás miatt feljelentette a cikk Íróját, Osváth Tibort Az érdekes ügyet hétfőn tárgyalta a szegedi tőr­vényszéken a Vild-tanács. Osváth felajánlotta a cikk egész tartalmára a valódiság bizonyitását Hangsúlyozta, hogy cikkét közérdekből irta, mert Lipthay hazafias jelszavak lejáratásával akart ma­gának egzisztenciát teremieni. Lipthay az elnök kérdésére beismerte, hogy a rendőrség a pártot tényleg feloszlatta és őt felügyelet alá helyezte. Egyébként ellenezte a valóság bizonyítását, mert szerinte a cikk nem szolgált közérdeket A biróság rövid tanácskozás után teljes vonalor elrendelte a valóság bizonyítását R—MlfflTnilimilWIIIIBIWHMIiniimillWIIMI LLLL HIIIIMIIIWHIIMI IIII Selioi picsákban! JJJ| Q|Q ÉS Kellékek qazdag völajzléiibnn 44 hálózati és fűtő készülékek egniebb modellekben 18 fiavi részletre nálam kaphatók. Szántó Sándor •fiokeraskedönél Szened. Kiss ucca 2. PHILIPS A Budapesti Bútorcsarnok Szövetkezetből kilépett mtias^talosok 54 szobából álló mUbutorkészletüket február 15-is szenzációs alkalmi áron kiárusítják BUDAPEST, Lís tA Ferenc iér 9. szám alatt! helyiségükben. E 2 Önvédelem elmén felmentették a legényeket akik halálos ütéssel védekeztek a támadók ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom