Délmagyarország, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

n DÉLMAGYARORSZÁG lisan gondolkozó ember lelkében ezekből és nem- a fényes középületekből, szobrokból és közterekből tevődik össze egy modern város képe. S ha a mai Szegedet nézzük, szomorúan kell megállapítanunk, mennyire távol áll etlől a képtől. Ezeknek a mos! már követelő szükségszerű­ségeknek megvalósítása az uj közgyűlésre vár. S ha mi asszonyok analizáljuk ezeknek a korszerű kövelclményeknek a természetét, le­hetetlen arra a meggyőződésre nem jutnunk, hogy ezek a problémák elsősorban a mi prob­lémáink, a családunk, a gyermekeink jólété­nek a problémái, tehát ott a helyünk az ezek­ért folyó küzdelem első sorában. Fel kell tennünk magunkban a kérdést: várhatjuk-e a megoldást azoktól, akik eddig intézték váro­sunk sorsát s elmenvén enn3Ti hiányt hagytak maguk után? S ha erről gondolkozunk, akkor hiába hal­latszanak olyan kijelentések, hogy az asszony­nak a családban a helye, mert csak az otthon biztos falai óvhatják meg a közélet sokszor szennyes sikerétől (mert ez ellenünk az egyet­len érv). Miért nem azt a dolgozó asszonyt akarják visszaadni a családnak, az otthonnak, akit a mai gazdasági rendszer már régen oda­állított a nehéz kötelességteljesitésben a férfi mellé? Miért csak a politikától akárják meg­védeni az asszonyt? Miért nem védik meg az iálet nyomorúságától? De ha már egyenlőek vagyunk a kötelességteljesitésben, icgyünk egyenlőek a jogban is. Most, az utolsó pilla­natban fel kell, hogy ébredjen bennünk an­nak a tudata, hqgv a békétlenség a kötelessé­gek és jogok aránytalanságából keletkezik. Ki csodálkozhatna hát a mi békétlen­Bégünkön? S kitől várhattuk hát a magunk emberibb életének megvalósítá­sát, azoktól-e akik emberi foga­ink megnyirbálásánál asszisztál­nak vagy azt egy válvonással intézik el, vagy azoktól, akik minden haladó gondolatnak fáklyavivői voltak, mint most a Balpárt? ír űr. S;. Szamek Sára. I üFo Folyó hó 3-án, vasárnap Hass éttermében 835 Saison nyitó ©t órai tea. a párisi Casino de Paris-bál. Modaln lánc bemulató. 6 tagú orosz Jazz band. Tánc. Aszlalrendelés lelefon 3—13. | II isMé nö szakácskönyve. 1200 kipróbált éíeirccepi, 380 oldal. NélkdlOzhef ellen minden háziasszonynak! A legkényesebb igényeknek is megfelelően orth. kóser alapon összeállította és irta: Rosenfeld Márlonné. Részletes ismertetőt bérmentve küld: Erdős József Etrdttiésl Irodája Buda­pest. II.. Vitéz ucca 2. K. 71 1929 november 1. Különös Uormúnysósériési por a stzegedli törvénysséR előtt Két veszekedő asszony, akik ki sem ejtették a kormányzó nevét (A Délmagyarország munkatársától) A szegedi törvényszék Gömőrv-tanácsa csütörtökön délelőtt különös kormányzósértési pört tárgyalt. A vádlottak padján Makra Mihályné és Szirovirza Antalné szőregi asszonyok ültek. A mult év de­cemberében történt, hogy a két asszony Szíro­viczáné háza előtt beszélgetett. A szomszédok go­noszságáról folyt a sző, amikor beszélgetés köz­ben arra lettek figyelmesek, hogy mellettük meg­mozdult a palánk. A kővetkező pillanatban egy legény bukkant fel előttük. Az asszonyok rátámad­tak a legényre és sűrű szidalmazások közben — a szomszédok vallomása szerint — a két asszony állandóan becsmérelte a kormányzót. — Versenyt csináltak abból, hogy melyik tudja Misztérium?., hol?., hogyan? A polgármesternek az ünnepi játékokra vonat­kozó tervét előbb egy-két acsarkodó megjegyzés, egy gunvos cikk, aztán a Széphalom julius—-augusz­tusi számában Hont Ferenc elmefuttatása s végül e lap hasábjain október 8-án egy olvasó megjegy­zései követték. Idegenforgalmat teremteni — ez a polgármester célja. Erre törekszik, mikor nyílt­téri játékokat akar a nyár folyamán rendezni. Mert a trianoni béke által gazdasági hátterétől megfosztott város kétszeresen szenved. Szenvedi a maga* rossz helyzetét és a gazdasági krízist, melyet a miniszterelnök az általános jelzővel ruhá­zott fel. S a hálás veszélyében levő mindenütt segitséget keres. A haldokló város is kutat a segít­séget nvujtó után. Felmerült az eszme, a sokat hallott idegenforga­lom. S hogy ezt meg lehessen teremteni, csalo­gató eseményt kell kigondolni. .Tött a gondolat: ünnepi játékokat kell rendezni. De a gondolattal jött a kérdés: hol, mit, hogyan? Három hely jöhetne tekintetbe. Ar alsóvárosi templom tere, a Lázár György tér és az njszegedi liget A Mátyás-templom tere talán érdekes lehet »tör­ténelmi« szempontból és van valami _ régiesség házaiban és emlék templomában, kiséri is ódon hangulat. De ellene szól az, hogy messze esik a város szivétől, ellene az alsóváros kellemetlen uccái s hogy alkalmassá tevése sok nehézséget és költséget jelentene. A fogadalmi templom előtti térség zártsága, maga a templom, mint háttér, bentlévősége a városban, tényleg előnyös volna. Megközelítése nem nyújt nehézséget. Azonban a templom éles kontúrjai, ideges vonásai, hirtelen kiemelkedése tul nagy nyugtalanságot visznek a térbe. A templom előtt való játszás pedig már magában is nagyon megnehezítené a tárgyválasztás lehetőségeit. Az ujszegedi ligettel kiszélesedik a tárgyválasztás lehetősége. Ugyanis, míg a templom csak vallásos természetű s tartalmú darabokat enged színre vinni, addig a szabad tér semmiféle ily természetű limitet nem állit fel. A nyütszinpadi darabok általában misztikus jellegűek, akár val­lásosak. akár nem. Újszeged fáivá! egy misztikus keret. De a liget másra is ad alkalmat. Mert nem elegendő az idejövőknek egy előadás. Külföldiekről nem nagyon lehet szó a nézők sorában. A vidékiek, az ország többi részéről jövők seim elégednek meg egy esti előadásával. Újszegeden alkalom nyilik. hogy a színház előtt és után kávéház, tánchelviség. zenés szórakozóhely álljon a közönség rendelkezésére. A fák alatti séta kellemesen visz haza. A túloldalról néhánv perc alatt futnak át az autóbuszok a város szivébe, a hotelek mellé. Ezzel teljesülne a régi vágy: Újszeged fejlődne. Óvatosnak kell lennünk, amikor külföldi pél­dákra, külföldi játékokra hivatkozunk. Nem sza­bad elfelejtkeznünk arról, hogv ott nem csupán az ünnepi játék, a látványos előa3ás vonz. Hanem egy már magában is csáhitó környék, ódon házak, régi ucrák, érdekes, megmerevedett hagyományok. A nyári szabadtéri játékokra felkészül az egész város; kiállítások, ünnepélvek, vendéglátások fut­nak versenyt, hogy a vendégek napközben is meg­találják szórakozásukat. Ebből sok ember élhet! Itt van Szeged. Itt a Tisza: csónakverseny, vizi­ünnepély. Uszodában, futball-pálván sportesemé­nyek. Az alföldi bizottságok kiállítása. A muzeum újonnan talált kincsei, kongresszusok; ez mind­mind kell, hogy hozzájáruljon a siker elérésé­hez. Mos.l nézzük; uiü lehet satupadra vinni és kik jobban szidni a kormányzót, — mondotta az egyik tanu. A vádlottak tagadták a vádat. Elmondották, hogy az összes szomszédokkal ellenséges viszony­ban vannak. A kérdéses alkalommal azért támad­tak rá az előttük ismeretlen egyénre, mert az leselkedett. Ekkor nagyon leszidták, de a kor» mányzó nevét nem is emljtejték. A védelem uj tanuk kihallgatását indítványozta egyrészt annak a bizonyítására, hogy a feljelen­té» bosszú müve, másrészt pedig, hogy a vesze­kedés alkalmával a két asszony ki sem ejtette a kormányzó nevét. A törvényszék a kért tanuk kihallgatását elren­del'e és a tárgyalást elnapolta. lennének a nézők? Hont Ferenc misztériumjátékot proponál. Ugy véli, hogy egy külöu erre megbízott iró régi misztériumjátékainkból összeállíthatná, megírhatná azt, mig egy komponista a kisérő zenét válogatná össze vagy írná meg. Nem akarom azt mondani, hogy itt szabad versenyben kell küz­deni s nem egy irót megbízni. Tényként egyet mondhatunk: igaz ugyan, hogy a külföldi nagy művészettel és pompával megrendezett játékok ha­talmas sikert érlek el és vonzottak magukhoz nagy tömeget, mégis vannak jobb eshetőségek is. Á külföldi játékoknál nem maga a passio-játék volt a vonzó, hanem, mint már említettem: a környe­zet hozzájárult ehhez, sőt talán elsősorban a környezet. Azoknak a városoknak talán enélkül is meg lett volna a forgalmuk, mint ahogy meg is volt ezek rendezése előtt. Nem misztérium- és passio-játékok. Vigyünk bele valami ujat. Szavaló kórusos tömegdrámát. Vagy képzeljük el Az ember tragédiáját embertömeggel, hatalmas élettel. Az, mi a zárt színpadon eddig nem valósulhatott meg: az, hogy a mű hatalmassága kibontakozzék, most nagyszerűen kiterülne. Egy tömeg szava énekelné az erős szóba öntött gondolatait Madáchnak. Vagy egy munkásdráma hatalmas kórusa. Ez mindmeg­annyi uj lehetőség. Ebben megvan az újság, mi messze vidékről vonz, az élő frissesog. Van ebben egy oly tárgy, mely nem kizárólag a hivő leltekhez szól, hanem nagyobb tömeghez is. Egy tömegszínpadi-játék kevesebb kiadást is je­lent, bár nagv hatásí lehetőségeket is hoz magá­ban. Szent Islvári-napja után, mikor már úgyis utazik a nép, lehetne az előadásokat kezdeni s folytatni egészen szeptember elejéig. Ez az idő alkalmas sport szempontjából is, ekkor kezd újra indulni az élet, az őszi szezon. Ekkor lehetne a tervből valóság. Fel lehet használni mások példáját, de a mi helyzeteinkhez viszonyítani s változtatni azokon ugy. amint a helyi viszonyok azt megkívánják. Jó keretben rendezett ünnepi játék, mely uj tár­gyánál és előadási módjánál fogva vonzó legyen, emellett a sportélet, a fürdőváros és a szórako­zási lehetőségek. Ha az erre a célra szervezendő bi/oMsáe kezébe veszi ezeket is és tanulmányúton nemcsak egy város (Salzburg) játékait tekinti meg, hanem felhasználja a tapasztalatokat és egyénit Szegedhez képest, akkor lehetséges, hogy jó propa­ganda segítségével, ha nem is az első évben, de a másodikban, eredményes lesz a játékrendezés. (E. J.) KelEner Márton S29 látszerész és foloszakiizlet értesiti mélyen tisztelt vevőit, hoav llzlelét november hó Cselén Kárász ncca S. szám, "Rosmann-palotáha §elyezl át Szeged mellett nagyközségben, főúton fekvő nagy emeletes és kisebb földszintes raktáram részére keresek községben is nagy forgalmat Ígérő rentábilis közszükségleti cikk vagy anyag lerakatát, illetve nyersanyag összevásárlását és lebonyolítását. A raktárhelyi­ségeket esetleg bérbe is adom. Szíves ajánlatokat .Jó üzlet" jeligére a kiadóhivatalba kérek. 853

Next

/
Oldalképek
Tartalom