Délmagyarország, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-22 / 266. szám

4 DÉXMA& IC AíüJ>ISS2 Aö 1929 november ~ 22. II veszedelmes foivalnfit felismerték az uccán, amikor a bürtönttrok átkssérték a CsiasisörfSulie (A Délmagyarország munkatársától.) Erde­*cs körülmények között került rendőrkézre ¡Szerdán délclöll egy rovottmultu nő. Néhány hónappal ezelőtt Szász György szatymazi gaz­dálkodó bejelentette a rendőrségen, hogy ÍSzűtfcó Erzsébet nevü cselédlánya egy este összepakolta a lakásban talált értéktárgyakat Sés 850 pengőnyi készpénzt és megszökött Ezatymazról. A rendőrség megindította a nyo­mozást a cselédlány után, de az eltűnt a kör­nyékről és nem sikerült megtalálni. Szerdán aztán érdekes jelenetek közben fel­ismertéI: Szabó Erzsébetet a Széchenyi-téren. A törvényszék a délelőtt folyamán özvegy ÜJyegus Antalné, többször büntetett asszony íölött ítélkezett, aki a nyáron Csongrádon kö­\-clett el valamilyen kisebbfajta tolvajlást. A törvényszék Nyegusnét egyévi börtönre ítélte. 'Az ügyész az asszonyt átadta a börlönőrök­uek, akik déltájban lúsérték át Nycgusnét saz ügyészségi fogházból a Csillagbörtönbe. A Széchenyi-téren haladt át az elitélt asz­fczony a börtönőrökkel, amikor cg}* iilí lcmber r Bécs, november 21. összesen 625.000 frank ren­des állami bevétel, összesen 553.000 frank ki­fedás. Ez a zárszámadása Lichtenslein nagyher­cegség parlamentjének. A parlament tagjai nem ikapnak fizetést, az uralkodó a bevételi tételeknél ifczerepel, mint a rendkívüli bevételi tétel nemes adományozója. A lichtensleini uralkodó ugyanis imegelégszik a cimmel és a hatalommal, civillistája lliincs, ellenben ő ad minden évben egymillió fran­cot az országnak. 18G5-ben mondott le a lichten­,í>teini uralkodócsalád a civillistáról. Igaz, hogy ja lichtensleini uralkodóherceg családi birtokai körülbelül tizenkétszer akkora területet foglalnak tl Ausztriában, Magyarországon és Csehországban, jnint maga a lichtensteini fejedelemség... összesen tízezer ember lakik a a lichtensteini monarchia területén, ebből a tízezer emberből 1928-ban egy ember volt egy. hónapig munka iiélkül. A zárszámadás megfelelő tétele igy hangzik: 1munkanélküliek segélyezésére 1028-ban 80 frank. Érdekes télele a lichtensteini költségvetésnek az is, hogy az elaggott, rokkant szülésznőknek, helyesebben összesen egynek, évi 380 frank kegy­dijat juttatnak. Az állami hivatalnokok közül a legmagasabb fizetése a miniszterelnöknek, vagy lichtensteini nyelven szólva »kormánytanácsos­nak« van. A fizetés: 7000 frank, A másik főhivatal, amely szintén miniszteri sar­zsival jár: a külügyi képviselet. Ezt a külügyi tanácsos látja cl teljesen ingyen. A kormánytaná­jf.4 Délmagyarország munkatársától.) Csü­törtökön reggel megkezdődött az ismeretes >Montanus-pör« táblai tárgyalása. A pör, mely 1925-b:n a városi szénszállítá­sokra kiirt pályázat körül keletkezett, már lé vek óta foglalkoztatja a bíróságokat. 1926-ban Montanus álnév alatt röpirat jelent meg, mely a polgármesterhez volt címezve és különféle állításokat tartalmazott a mérnöki hivatalról. A röpirat azzal vádolta meg többek között a mérnöki hivatalt, hogy, félrevezette a taná­csot, amikor a tatai szenet jobbnak, gazdasá­gosabbnak tüntette fel a pécsi szénnél. Ez­által a tatai bányák nyerték el a szállítást és az évenkint félmilliárddal többe kerül a vá­rosnak, mint a pécsi szén. A röpiratba ilyen kitételek is voltak: a mérnöki hivatal szem­'fényvesztése..., vaskos műszaki tévedés..., a jtanácsot a mérnöki hivatal tévédéibe ejtette az őrökhöz sietett és a kővetkezőket mon­dotta: — Ez a nő, Szabó Erzsébet, fosztotta ki a nyáron a lakásunkat! A fiatalember, aki özvegy Nyegusnéban fel­ismerte a tolvaj Szabó Erzsébetet, Szász György gazdálkodó fia volt. A borlönőrök ezután utasították a fiatalembert, hogy men­jen a rendőrségre és jelentse be felfedezését. A rendőrségről azonnal detektívek men­tek ki a Csillagbörtönbe, akik vallatóra fog­ták a nőt. Nyegusné beismerte, hogy a nyá­ron fi szolgált Szabó Erzsébet néven Szászék­nál Szatymazon és ő volt az, aki a pénzt és értéktárgyakat elvitte. A lopás után Csong­rádra ment, ahol ismét követett el lopást. Ezért kapott most egyévi börtönt. A rendőrségen megállapították, hogy Szabó Erzsébet, Nye­gus Antalné a legveszedelmesebb tolvajnők közé tartozik, aki már tízszer volt büntetve lo­pás miatt. Jelenleg is több rendőrség körözi különböző bűncselekmények miatt. > " csos-miniszterelnök is inkább fájdalomdíjként kapja fizetését, mert hivatala miatt el kell hanya­golnia néha saját üzletét is. A miniszterelnök ugyanis kovácsmester és kisgazda, de azért egész jól eligazítja az államocska ügyeit. A beszámolóból kitűnik, hogy az elmúlt év folya­mán igen sok dolga volt a miniszterelnöknek. Kugliversenyeket, szinielőadásokat és más mulat­ságokat kellett engedélgeznie és a vándorkeres­kedők is hozzáfordultak iparigazolványért. Az en­gedélyek I.ichtenstein hercegség területén díjmen­tesen szerezhetők meg és nincsen sem vigalmi, sem fényűzési adó... A mult évben Ítélkezni is kellett Lichtcnsteinben, összesen őt esetben. Mind az öten meg is bűnhődtek azért, hogy éjszaka lámpa nélkül hajtották kocsijaikat. A tízezer lakosú államnak 30 különböző modem iskolája van, amelyeknek nagyrésze alapítványok­ból, tandíjakból és önkéntes adományokból tartja fenn magát. A költségvetésben alig szerepel jelen­tős tétellel az iskoláztatás. A rend fenntartása sem kerül sokba, a hadügyi kiadások pedig egyen­lőek a nullával, mert nincsen hadsereg. Ez a zárszámadás megállapítja még, hogy évről-évre csökkennek az adóterhek és kilátásba helyezi, hogy a folyó esztendőben még kevesebb lesz az adó. A párszáz négyzetkilométer országocska Ausztria és Svájc között terül el és arról is nevezetes, hogy az egyetlen európai állam. 4Í10I nem volt forra­dalom. stb. A röpiratot aztán Balogh Lajos volt bi­zottsági tag, akiről köztudomásu volt, hogy, érdekek fűzik a pécsi bányához, terjesztette a városházán. A mérnöki hivatal a röpirat miatt sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén tett feljelentést a szerző és a terjesztő ellen. A rendőrség kinyomozta, hogy a röpiratot Pus­kás Jenő irta. Négyrendbeli felhatalmazásra üldözendő sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt indult meg az eljárás Puskás Jenő és Balogh Lajos ellen. A sértettek: Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, Buócz Károly műszaki tanácsos, Csányi Ferenc és Kocsárdi Béla mérnökök voltak. Áprilisban tarlotta meg az ügyben a főtár­gyalást a szegedi törvényszék. Ugy a védelem, mint a vád kérte a bizonyítás elrendelését, amihez a sértettek is hozzájárultak. A tör­vényszék el is rendelte a bizonyítást és kihall­gatta a tanukat, akik kőzőff szerepeli a város egész tanácsa dr. Somogyi Szilveszterrel az élen, a fűtési próbákon résztvett városatyák stb. A kétnapos tárgyalás ulán a törvényszék meghozta ítéletét, mely szerint Puskás Jenőt W0 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de az itélct végrehajtását felfüggesztette, Balogh Lajost pedig a vád alól felmentette. A törvényszék ítélete ellen a vád is, a védelem is felebbezést jelentett be. A tábla SkultétyAanácsa reggel 9 órakor kezdte meg a tárgyalást. A vádhatóságot dr. Zombory Jenő főügyészhelyettes képviselte, Balogh Lajos mellé dr. Türr Aladár közvé­dőt rendelte ki a tábla. A sértettek közül meg­jelentek: Berzenczey Domokos és Buócz Ká­roly. Dr. Juhász István táblabíró, az ügy e'őadója, az iratokat olvasta fel, ami eltartott déli egy. óráig. Délután 3 órakor az elnök ismét meg­nyitotta a tárgyalást és tovább folytatták az iratok ismertetését. A Montanus-pör azonban oly terjedelmes, hogy az ismertetéssel még délután sem végezhetlek« Az elnök 5 órakor felfüggesztette a tár­gyalást, melyet pénteken reggel folytatnak. Ekkor kerül sor a törvényszék H oldalas Íté­letének ismertetésére. ítélet csak a késő esti órákban, vagy szombaton várható. Cáfolják Nadír kán meggyilkolásának Mréi Páris, november 21. A párisi afgán követ­ség kereken megcáfolja azt a híresztelést, amely szerint Nadír kánt meggyilkolták. A követség kijelenti, hogy az uralkodó kitűnő egészségnek örvend. Ass olvasó rovaíd Postacsomag — a körút sarkán Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Tisztelettel kérem, méltóztassék a köz érdekeben soraim­nak helyt adni. Tegnap a Dunáhtulról egy, 5 kiló 40 dekás postacsomagot kaptam, melyet a posta nem kézbesített, mivel én állítólag külterületen la­kom! Lakásom Párisi-körűt sarok, uTJj-tér*. 3. A körúton, tehát pár lépésnyire lakásomtól, még kézbesítenek, a mellékuccában nem! Csodálatos: pénzesutalványokat külterülete­ken, mellékuccákban is kihordanak, posta­csomagokat nem! Igaz, hogy a pénzesutalvány kihordásáért, kifizetéséért kézbesítési dij jár, de kérdem, nem lehetne ily módon a posta­csomag kikézbesítéséért is megfelelő dijat be­szedni? Mindenkor tisztelője voltam a hatóságoknak és tudom, hogy a magyar posta világhírű, de akárhány kis várost, községet, falut isme­rek, ahol a posta igenis k¡kézbesíti a cso­magot. Azt tartom, hogy minden ember kötelessége a mai rendkívül nehéz időkben embertársai­nak életét könnyűvé, tűrhetővé, ha lehet kel­lemessé tenni. Szegény, öregembereknek pél­dául a Kálvária méllékuccáiról nehezére esik a főpostára vánszorogni egy-egy csomagért! Az Uj-téren odaállítottak egy óriási masi­nát, mely bugásával és fojtó füstjével elkeserí­tette az oltlakókaL, vagy nem tudják az in­tézkedő személyiségek a közmondást: »Amit nem akarsz magadnak, ne tedd másnak'?« Mindezen tények nem arra vallanak, hogy mi — Nagyszegeden élünkl A légnemesebb dolog a nép érdekében cse­lekedni. Ha munkáslakásokra, csatornázásra nincs pénz, segítsenek olt. ahol könnyen lehel. Főszerkesztő urnák hálás köszönettel ig;<2 tisztelője: P. M. — SZALLODAUTALVANY a bndapestl Bristol­ba vagy Itoyalba egész nap kapható a Dőlma­gyarorsz&g Kiadóhivatalában. Szobáén a tél­nek nem teli írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko­dik egyéb kedvezményekről tv Egy ország, amelynek — egyetlen munkanélkülije van Lichtenstein fejedelemség ezévi költségvetése A tábla megkezdte a izén-saítópör felebbviteli tárgyaiáját Csüáüríölíöai az Iratodat ismertették

Next

/
Oldalképek
Tartalom