Délmagyarország, 1929. október (5. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-10 / 230. szám

1929 október 10. DÉLMAGYARORSZÁG няннкнпшпшш 3 Választási hírek A Szövetkeze« Városi Balpárl csütörtökön, októ­ber 10-én este a Raffay-íéle vendéglő éttermében (Kossuth Lajos-su?;árut 4. szám) pártvacsorát r*n­dez. Felszólalnak: Dr. Szabó László, Pásztor József, dr. Dettre János, Lájer Dezső, dr. Tóth László és mások. A vacsorára előjegyzéseket az iWartó­kan kívül eszközölni lehet csütörtökön déli 12 óráig a Délmagyarország kiadóhivatalánál (Tele­fon 396.), a szociáldemokrata párt titkárságánál, Hétvezér-ueca 9. (Telefon 9-50.), Gombos István­nál (Telefon 11-00.) és Baffay vendéglősnél (Tele­fon 16-64.1. Egy tertték ára: 1 pengő­A VtrlHsták Gazdasági Pártja 10-én, csütörtö­kön este 7 órakor a Kass-szálJodában nagyszabása értekezletet tart, amelyre a tagok teljes szám­Van való megjelenését kéri a vezetőség. A Szövetkezett Városi Balpárt szombati párt­vássoráján résztvesznek és felszólalnak Pakots József országgyűlési képviselő és Feteky Géza, az országosan ismert publicista. A Szövetkezeti Városi Balpárl e heti választási gyűlései: Szombaton esíe fél 8 órakor Hunyadi-tér 14.. Dob­szaí-féle vendéglőben nyilvános népgyűlés. Rákóczi-ucca S., Vecsernyés-vendéglőben pártvacsora. Debreoeni-ucca 18., Csányi-vendéglőben párt­vacsora. Pille-ucca és Tabán-ucca sarok, Rácz-ven­déglőben nyilvános gyűlés. Este 7 órakor, Alföldi- és Szivárvány-ucca sarok, Márki-vendéglőben nyilvános gyűlés. Vasárnap délelőtt 10 órakor, a Széchenyi Mozikan nyilvános gyűlés. Délután fél 4 órakor Aigner-telepan nyil­vános népgyűlés. Délután ¿él 5 órakor Szatymazi- és Ttona­ucca sarokí Kovács-vendéglőben nyilvános gyűlés. Párisi-kófut és Uj-tér sarok, Vass-vendéglö­ben nyilvános gyűlés. Pacsirta-, és Zákány-ucca sarok nyilvános gyűlés. Klebelsberg-telcpen nyilvános népgyűlés. j Kecskéstelepen nyilvános népgyűlés. I Sándor-ucca 32., Förgeteg-vendéglőben nyil­vvános gyűlés. Szegetfen tarifák meg a magyar írók és művészek jövő évi kongresszusát (A Délmagyarország munkatársától.) A Szegedi Képzőművészeti Egyesület szerdán este az egye­tem földrajzi intézetében választmányi ülést tar­tott Dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár, elnök nyitotta meg az ülést Előadta, hogy tudomást szerzett a kultuszminiszternek arról a tervéről, hogy a magyar irók és művészek jövő éoi kong­resszusát Szegeden akarja megtartatni, örömmel üdvözölte a kultuszminiszter szándékát Ezzel a tervvel kapcsolatban felmerül a szegedi Műcsar­nok felállításának kérdése is. Dr. Kogutowitz ez­után bejelentette, hogy a kultuszminiszter erre az évre ezer pengő szubvenciót adott az egye­sületnek. Dr. Korpássy Gyula főtitkár felolvasta az Al­földi Művészek Egyesületének átiratát, melyben az AMB a Képzőművészeti Egyesülettel való fúzió tervét penditi meg és ennek a kérdésnek a tanul­mányozására egy bizottság kiküldését kéri. Az ülés ugy határozott, hogy a bizottság tagjaiul dr. Gaál Endre nyugalmazott tanácsnokot, dr. Menyhárt Gáspár egyetemi tanárt és dr. Tóth László ügy­védet jelöli ki, akik az AME kéréséről — meg­felelő tanulmányozás után — véleményt terjesz­tenek az egyesület elé. Feloszlatták az Jteáfsisalcosok weslfáliaa szervezetét • (Budapesti tudósítónk telefon jelen­té se.) Berlinből jelentik: A porosz belügyminisz­ter rendeletet adott ki, amelyben feloszlatja a Stahlhelm westíáleni szervezeteit azzal az indo­kolással, hogy ezek a szervezetek katonai gyakor­latokat tartottak. A belügyminiszter rendeletéről azonnal értesítették az illetékes rendőrfőnököket, akiknek rendelkezésére az esti órákban rendőrök jelentek meg a Siahlhelm helyiségében, „ lefoglal­.i^j^epeoetcUék.az; iratokat,. ' A Különös kisajátítási eljárás az Eötvös-kollégium telkének ügyében Megváltási ár 80 pengőtől 270 pengőig (A Délmagyarország munkatársától.) A Délmagyarország már többizben beszámolt ar­ról a kisajátítási eljárásról, amely a Boldog­asszony-sugárut 1. számú telek ügyében in­dult meg. Erre a telekre a városnak azért van szüksége, mert Klebelsbcng Kunó gróf kultuszminiszter itt akarja felépíttetni az Eöt­vös-kollégiumot. A város rendkívül alacsony, árakat állapított meg a kisajátítandó területek ellenértéke fejében, amibe az érdekeltek nem mentek bele A telek több részre oszlik. A legértékesebb része, a Tisza Lajos-kőrut és a Boldogasz­szony-sugárutra eső, dr. Horváth Endre tu­lajdona, mellette, a Boldogasszony-sugáruton, a Tukacs-örökösöY. telekrésze fekszik, emellett Talpay Mihályé és végül a Tatpay telkébe be­szögelő legkisebb rész Pálfy Budinszky Endre városi mérnöké. A bíróság elé került a régóta húzódó ügy. A bíróság — mint ismeretes — helyszíni szem­lét rendelt el a kisajátítás ügyében, egyben szakértőket rendeltek ki a telek felbecsülé­sére. A város szakértőjének Sebestyén Endrét, az érdekeltek Tóbiás Lászlót, a'bíróság pedig ' Ottovav Istvánt nevezte шея szakértőként. I Az volt a helyzet, hogy. a szakértők szakvéle­ményének beterjesztése után dönt maid a bíróság a kisajátítások ügyében. A szakértők most készültek el szakvélemó. nyükkel, amely értesülésünk szerint nagy iz­galmat idézett elő az érdekeltek körében. A szakvélemény szerint Horváth Endre 283 négyszögöl telkéért négyszögelenkint 200 pengő, Tukacs-örökösök 167 négyszögöl telkéért négyszögőlenkint 152 pengő, Talpay Mihály 167 négyszögöl lelkéért négyszögölenkint már csal: 80 pengő, . végül Pálfy Budinszky Endre városi mér-1 nök 26 négyszögöl telkéért néggszögölenkint 270 pengő kisajátítási árakat állapították meg. A telektulajdonosok főleg azt kifogasolják* hogy miért ér a legcsekélyebb területű Pálfyi Budinszky-féle telek a legtöbbet, amikor an­nál jóval értékesebb a dr. Horváfh-féle sarok­telek. Miért ér kevesebbet például a Talpay-. telek, mint az ugyanakkora Tukacs-féle. Miért lehet ugyanazon telken 270 pengőt és 80 pen­gőt is tejekértékenként megjelölni. . Mindezekre a feleletet az érdekeltek a mai bírósági tárgyaláson várják. A városatyaválasztásnál a jelölteKet a Kerület választóinaK ajánlani Kell. A SsövetMeszeíi Városi M alpári (ugy a liberálismini a szociáldemoKrata-párt) nyo­matéKosan felKéri tagjait és &iveit,t)ogy más párt szá~ mára afánlási IveKet semmi esetre se irfanaK alá. A Ssövgí Iseszeil Városi Malpári megbízottai, aKiK az aláirásoKat gyüftiK, igazol" vámnyal vannaK ellátva. írt* yC/lfb Csütörtök. Róm. kath. Borg. Ferenc. Protestáns. Gedeon. Nap kél 6 óra 10 perckor, nyugszik 5 óra 23 perckor. A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél­után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, délután zárva. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3-7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Barcsa y Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) Gergely Jenő« Kossuth Lajos sugárut 31. (TeL 62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold­ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. t. (Tel. 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) — A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld­rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je­lenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legma­gasabb állása 26.7 fok Celsius, legalacsonyabb 14.6 fok Celsius, a barométer adata ö fokra és tengerszint« redukálva reggel 759.9 mm., este 758.2 mm., a levegő relativ páratartalma reggel 86 szá­zalék, délben 63 százalék volt. A szél iránya reg­gel és délben déli, este nyugati s erőssége 3—7. — Szádeczky-Karc'.oss professzor kitüntetése. Bu­dapestről jelentik: A kormányzó a vallás -és köz­oktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Szá­deczky-Kardoss Lajos szegedi Ferenc József­tudományegyetemi nyilvános rendes tanárnak nyu­galomba vonulása alkalmából, hosszú tanári és közéleti működésével szerzett érdemeiért elisme- ! rését fejezte ki. — Dr. Lederer Dezső temetése. Újszeged nép­szerű orvosát szerdán délelőtt temették el nagyi részvét mellett a zsidó temető cinterméből. Ai ravatalhoz sokan vándoroltak át Újszegedről, az orvostársadalomból is sokan jelentek meg. DrJ Fránkel Jenő rabbi méltatta az elhunyt munkás­ságát, aki nemcsak a sebeket, hanem a sziveket iá gyógyította. Dr. Leitner Vilmos egyetemi ma­gántanár az orvosszövetség nevében bucsuztattai el az elhunytat. Szeged város, amelynek az elhunyt évtizedeken keresztül állott a szolgálatában, a temetésen nem képviseltette magát. — Hastífusz megbetegedések Budapesten. Buda­pestről jelentik: Budapesten feltűnően emelkedett a hastífusz megbetegedések száma. Szeptember­ben a fővárosban 210 megbetegedés történt. Csor­dás Elemér tiszti főorvos kijelentette, hogy a tö­meges megbetegedést valószínűleg a vidékről el­lenőrzés nélkül felhozott tej okozza. — Az iskolás gyermekek tejcHáiása. A követ­kező sorok közlését kérik: Az iskolás gyermekek lejellátása ügyében az Országos Tejpropaganüa Bizottság helyi alakulata legutóbbi elnöki értekez­letén hozott határozata szerint sem e bizoltságj sem az egyetem közegészségtara intézete a jelen­legi iskolai tejfogyasztás tekintetében a mai nap­tól kezdve semmiféle befolyást és ellenőrzést nem gyakorol. — A Szegedi Gazdasági Egyesület a városháza tanácstermében 12-én, déli 12 órakor agrárpoli­tikai szakbizottsági ülést tart a következő tárgy­sorozattal: 1. Közintézmények konyhakertészetei 2. Bulgár kertészek beözönlése. 3. Visszaélés a városi bérföldekkel. 4. Idényeikké!: exporttermelése, belvárosi Mozi Ma premier! Iván Mosioukiíis attrakciója: fl végzetes asszony (Szélhámosok királya) miisoron vasárnapig Korsó Mozi Ma premier! öeyglas Fairtianks ezidei első nagy világfilmje, a G a u c h ó Afem repríz t műsoron vasárnapig

Next

/
Oldalképek
Tartalom