Délmagyarország, 1929. október (5. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-01 / 222. szám

rrpcrv JFV-^ r vimuMu a. ui«affiifc-№ • uftLamuMMBBM felolo törvényekkel lehet pótolni. A titkos vá­lasztójogról sem akar még most sem hallani. Majd tanulságul fognak szolgálni a mostani köz­ségi és megyei választások. Nyilatkozatát ezekkel a szavakkal fejezi be: — A szociáldemokratákkal folytatott megbeszé­léseink nyomában már a legközelebbi jövőben olyan tények mutatkoznak, amelyek, azt hiszem, OÉLMAGYAROIíSZAG imammm 1929 október alkalmasak lesznek arra, hogy a magyarországi szociáldemokrata párt a maga külföldi összekötte­téseit Magyarország nagy érdekeiért színién érvé­nyesítse. Ezekről a tényekről természetüknél fogva most még nem tehetek konkrét nyilatkozatot, azon­ban rövidesen elkövetkezik az ideje annak, hogy ezek a tények köztudomásúak legyenek. Egy albán iiantla borzalmas vérfürdőt rendezeti a montenegrói Mm mentén Nyolc telepes! lemészárollak (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Belgrádból jelentig: Az albán határ közelé­ben húzódó Iper—rugovói országúton hétfőn délután borzalmas vérfürdőt rendezett egy al­bán banda, amelynek tagjai megtámadtak egy montenegrói telepet. Nyolc telepest lemészá­roltak és a holtleslekre cédulát tűztek ezzel a szavakkal: »így, bosszuljak meg az 19t?-ős vérengzést«. Még emlékezetes, hogy 1912-ben véres har­cok voltak a szerb határon élő albán tör­zsek és a montenegrói Vaszivlyevits-törzs kö­zött. A hétfőn meggyilkolt telepesek mind a Vaszivlyevits-törzstől származnak. Nagyarányú választójogi reformon Scholber-I Kerületi jelöltek és országos lista (Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) Bécsből jelentik: A parlament folyosóin ma olyan hirek terjedtek el, hogy a kormány az alkotmányreformmal egyidejűleg nagyarányú választójogi reformon is dolgozik. A terv sze­rint a nemzetgyűlés mandátumainak számát 165-ről lOQ-ra csökkentik. A választókerülete­ket újonnan osztják be és 80 kerületet állí­tanak fel, amelyek mindegyikében egy-egy képviselőt választanak. Ezen a 80 mandá­tumon kivül még 20 képviselőt választanak listarendszerrel, még pedig oly módon, hogy minden állampolgár két szavazatot ad le, még pedig egyet a kerület jelöltjére és egyet az országos listára. Célszerű ha spinűi »1 munkáspárti Ecorsnásiy csali kisebbségi kormány, ezért csak iassia tempóban haladhat előre« Morrtson beszéde az angol munkáspárt kongresszusán (Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) Londonból jelentik: A munkáspárt kongresz­szusán Morrtson közlekedésügyi miniszter mondotta a megnyitó beszédet, aki az angol munkáspárt politikai céljait egy uj társada­lom, a »szocialisták köztársaságánálír* megte­remtésében jelölte meg. — Vigyázni kell azonban arra — mondotta —, hogy ezt a célt semmiféle körülmények között se posványositli ássák el. Morrison azután a munkáspárt és a szak­szervezetek kapcsolatainak további fejlesztését hangoztatta és rámutatott arra, hogy a mun­káspárt az erő jelét adja. ha minél szoro­sabb összeköttetést tart fenn a szakszerveze­tekkel. Azután a belpolitikai kérdésekre át­térve, figyelmeztette a kongresszust, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a munkáspárti kor­mány csak kisebbségi kormány és ezért csak lassú tempóban folytathatja munkáját. A párt belső ellenzéke, amelynek élén a független munkáspárti Maxton áll, már hét­főn életjelt adott magáról. Maxton a kor­mányt tette felelőssé a különböző iparágakban végrehajtott bércsökkenésekért és határozati javaslatot nyújtott be, amely a tehetősebb tár­sadalmi osztályok erősebb megadóztatását kí­vánja. A javaslatot nagy többséggel elvetet­ték és az ülés folytatását keddre halasztották. BSCS Ma készéit az utolsi $zá fogán i Pozsony szeptember 30 A Tnka-pör mai j gf]§S ptis^pzpíü lakásán i«mr«iloc<jn rl i» liil.-o mnnnnmi nl vnnnhPCTP- a ,oü' tárgyalásán dr. Tuka mondotta el védőbeszé­dét. Kijelentette, hogy ebben a pörben nem a biróság mond Ítéletet felelte, hanem maga az állam Ítélkezik önmaga felett. Magyar irredentával vádolják őt, pedig ő a Felvidék autonómiájáért folytatott harcot, ítéletre valószínűleg szombaton kerül sor. ÖsszeáSllfották a válogatott (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Dr. Földessy János szövetségi kapitány, a va­sárnap Austria ellen játszó válogatott csapa­tot hétfőn esle jelölte ki. A csapat a kö­vetkező: Acht—Mandl, FogI III.—Borsányi, Kalmár, Obitz—Markos, Takács II., Avar, Hirzer, Tict>ka. Tartalékok: Amsei, Hungler, Kompóti, Toldi. F. Molnár Béláné, Kölcsey u. 7. Ui ékszerek készítése, léfli ékszerek iavilasa. Ezüstözés és aranyozás! no j (A Délmagyarország munkatársától) Hétfőn délelőtt megjelent a rendőrségen Kiss Jenő postaigazgató és bejelentette, hogy Kazinczy-ucca 15. szám alatti lakásáról ismeretlen tettes 1000 pengő értékű ruhaneműt ellopott. A tolvajlást hétfőn délelőtt vette észre az igaz­gató felesége, de valószínű, hogy a tolvaj már vasárnap délután járt a lakásban, amikor az igaz­gatóék nem tartózkodtak otthon. Érdekes, hogy a tolvaj semmilyen más értékes holmihoz nem nyúlt,, csak a hálószobában talált hat darab női ruhát vitte el. Az igazgató elmondotta, hogy az ajtókon erőszak nyoma nem fedezhető fel. A rendőrség ebből azt következteti, hogy a tolvaj vagy ál­kulccsal dolgozott, vagy pedig olyan személy volt, aki a járást jól ismerte. A rendőrség a telvajlás ügyében megindította a nyomozást. mindig kéznél van. TahSeffa aSakjáhan kényelmesen magánál hord­hatja és ezenfelül az elöírf adagolás állandóan rendelke­zésére áll. ögyeljena „ ' JBAYERs keresztre 'és az eredeti csomago­lásra, a zöld szalaggal. I kormányzó Hate beszélt a p®3iiü№ai változásról és a mun­kásság poBiiífcai heSyzetírfil Makó, szeptember 30. A kormányzó vasár­nap Makón résztvett a hősi halottak emlékmü­vének leleplezésén. Petrovics György, mon­dotta az ünnepi beszédet, majd a kormányzó beszélt. — Ez az emlékszobor — mondotta — nem­csak hirdeti nekünk az áldozatos tettek ma­gasztos emlékét, hanem állandóan számon­kéri tőlünk: méltók maradtunk-e azokhoz, akik a haza iránti kötelességek önzetlen tel­jesítésének szent örökségét hagyták reánk. Csak az közeledhet méltóan, nyugodt, férfias öntudattal ehez az emlékszoborhoz, csak az mondhatja el magáról, hogy a hősökkel szem­ben megtette a kötelességét, aki erejébez és tehetségéhez mérten kiveszi részét azokból az áldozatokból és abból a munkából, amely; fajunk jövőjének ujramegalapozásához vezet. — Hogy e munkában a kezdet mérhetetlen nehézségeit sikerült leküzdenünk, azt annak köszönhetjük, hogy egy hatalmas politikai párt lehetővé tette a kormányzat állandósá­gát. Az ország helyzete még ma is túlsá­gosan nehéz ahoz, hogy a jelenlegi állapoton erőszakosan változtatni akarjunk és a sötétbe­ugrást megkockáztathassuk. Ha a munkásság soraiból kiemelkedik majd egy-egy magyar MacDonald, Henderson és Snowden, akikbgn meglesz a szükséges képzettség, tehetség, szé­les látókör és szilárd jellem, akik átérezve fajuk és hazájuk érdekét, azok mellett erős nemzeti érzéssel és elszánt bátorsággal száll­nak sikra, mint az angol munkásság e nagy vezérei tették azt Hágában, akkor nyugodt lelkiismerettel lehet őket is a kormányzás aktív részeseivé tenri. — A falu népe, fajunk gerince, ereje, Ős­forrása, akikkel egynek érzem magam vá­gyaikban, reményeikben, haladásra való tö­rekvéseikben és a magyar föld szeretetében. Remélem, hogy sohasem fognak áldozatul esni olyan törekvéseknek, amelyek végered­ményben arra irányulnak, hogy őket nemzeti mivoltukból kiforgassák. Maradjanak ők to­vábbra is: büszkék és magyarok. Ugy mint eddig, fogjanak kezet ezentúl is azzal a tör­ténelmi középosztállyal, amely ezer éven ke­resztül irányította ennek az országnak sorsát és amely vele együtt van hivatva ezentúl, is a nemzetnek irányi adni. A kormányzó beszéde során többszőr hang­zott fel a tömeg helyeslése, éljenzése. A ko­szorúk letétele után a kormányzó a városhá­zára hajtatolt és visszavonult lakosztályába, majd résztvett az ebéden. Délután a levente­versenyt nézte és fél 5 órakor visszautazott Budapestre. ) M^sssleáre Ss megkezdődött ñ - SZALLODAUTALVANi' a budapesti Bristol­ba vagy Itoyalba egész nap kapható a 1)61 ma­gyarország kiadóhivatalban. Szobáért a réí­nak nem kelt írni, sttrgSayözni, r:;gy telefonálni a szobát lefoglalja kiailÓhivntaliuiU és gontloöko­iltt egyéb kedvezményekről i* árusítás PcnijöMH VOSSÍ6 /éli Kabát melegen végig bélelve 24-— _ „ dúsan szörmézve . 32*— Sx&vel rafia pllsslrozva ...... M jFicrncZ ru6m és poi.gyola ödrsoay rútja és pongyola . . - . . lö- ­C^crsek iéil Kc&iSÍ - " LArcz i©nőnö3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom