Délmagyarország, 1929. július (5. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-27 / 168. szám

o DÉLMAGYARORSZÁG 1929 julius" 2?. olajok, lakkok, zománcok, parkett beeresztő és fényesítő) seprő és kefeáruk, kékkő, raffia, gyanta stb., fcslékkere<skedésflkben, Dugonics tér 1L Telefon W7. 2, Ref. palota. Telefen 9-88. 935 ^ • olajok, lakkok, zománcok, parkett beeresztő és fényesítő, sépro és kc rOCTPlfPK mindenféle vegyi és háztartási cikkek C*il4nvi ée Q7ahA feMékkereol • ^»»^ll^I^J legolcsóbban beszerezhetők OZIiagyl CS OldUU Kálvin íér Várhelyi prelátus Balatonfüreden Várhelyi József pápai prelátus, Szeged köz­tiszteletben álló főpapja, néhány hét óta Bala. lonfüreden üdül. Várhelyi prelátust ezen a fürdőhelyen is, amelyet minden nyáron fel­keres már évek óta, a szeretet és a tisztek* minden jelével halmozzák el, szinte dédelge­tett kedvence a fürdő közönségének. Értesü­lésünk szerint a balatoni levegő már teljesen helyreállította egészségét, amely az utóbbi idő­ben kissé megrendült. Várhelyi Józsefnek a napokban előkelő tá­rogatója is volt. József főherceg látogatta meg pensiójában és másnapra meghívta ebedre. I Józol cg azonban személyesen tudakolta meg a pensió vezetőségénél, hogy a prelátus mi­lyen diétát tart és másnap saját konyhájá­ban ennek megfelelő ebédet készíttetett. Meg­látogatta Várhelyi prelátust Klebclsherg Kunó kultuszminiszter is. aki néhány napot töltött a Balatonon és meghívta egy jachtkirándulásra. A prelátus ezt a meghívást is elfogadta és egy napot töltölt a kultuszminiszterrel a Ba­laton hátán. — Hadirokkantak részére méhészeti tanfolyam i'nsr. A pályázni akarók felvilágosítást kaphatnak H. O. N. Sz. csoport irodájában, városi bírház­lun. Elnökség. ASINGER VARRÓGÉPEK MÉGIS A LEGJOBBAK ! e — Vőlegényéhez indult, útközben megöli egy fuvarost Nyulfaluból jelentik: Feidl Cecí­lia házasságra akart lépni Szakái Sándor nagy­rkhegyi lakossal. Legutóbb azzal ment el Szakái a községéből, hogy elmegy szüleihez hozomány­ért. Feidl Cecilia tegnap beállított Szakái laká­s.ira egy kocsival, két lóval és azt mondotta, hogy a kocsit és a lovakat fivéreitől kapta, akik nem tudtak neki pénzt adni. Szakái Sándor gyanúsnak találta a dolgot, annál is inkább, miután a kocsin vérnyomokat vett észre. Azonnal jelentést tett a < sendőröknek, akik elolt Feidl Cec-ilia bevallot­ta, hogy Veszprémvarsány közelében felkéredzke­dett egy fuvaros kocsijára, a kocsis útközben el­nludt és akkor egy baltával, amelyet a kocsiban talált, álmában agyonsújtotta a fuvarost. A holt­testet ezután ledobta a kocsiról és a lovakkal együtt tért vissza vőlegényéhez. A fuvaros kilétét eddig meg nem sikerült megállapitani. — A nők már kaptak adómérséklést. Ismeretes, hogy Bud János kereskedelemügyi miniszter nem­régiben azzal a kellemes hirrel lepte meg az országot, hogy az adók körül lényeges mérséklé­sek lesznek és a behajtást is enyhítik. Ennek az Ígéretnek a hatását sajnos, egyelőre nem érezzük, ellenben igenis megállapíthatjuk, hogy a nők leg­súlyosabb adóját: a harisnyavásárlás költségét igenis lényegesen enyhitik a G. F. B. Bemberg selyem harisnyák. Ezek ugyanis nemcsak hogy tar­tósság dolgában múlnak felül minden más gyárt­mányú müselyemharisnyát, de mert Magyarorszá­gon készülnek, nem terheli őket a rendkívül ma­gas vám- és szállítási költség. Ez a magyarázata annak hogy a magyar gyártmányú G. F. B. Bem­berg-selyemharisnya sokkal olcsóbb, mint a kül­földi. A vásárlásnál természetesen vigyázni kell, hogy a G. F. B. Bemberaselyem jelzés a haris­nyákról semmi esetre sem hiányozzék, annál ke­vésbé, mert ha netán az ilyen harisnya mosás előtt elszakadna, azt a G. F. B Bemberg selyem­harisnyagyár szegedi lerakata: Pollák Testvérek cég készséggel becseréli. Azt hisszük, ez valóban fölér egy közepes adómérsékléssel. — Százezer dollár kártérjtésér: perlik Tunney boxbajnokot. Newyorkból jelentik: Gene Tunney, a világhírű boxbajnok, aki októberben egv gaz­dag amerikai nővel Bómában házasságot kötött és akj házassága óta nem boxol többé. e»yr • job­ban irzi a dollármilliomosok »gondjait«. Bégi ba­rátnője, Katherine Fogarty asszony, százezer dol­láros kártérítési pör, amelyet az asszony há­zassági igéret megszegése miatt indított Tunney ellen, sok kellemetlenséget okoz neki. Ugyancsak százezer dolláros pört indított Tunney ellen most az asszony férje, John S. Fogarty is, azzal az in­dokolással, hogy a Boxbajnok elidegenítette tőle feleségét. — SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol­ba vagy Royalba egész nap kapható a Dél ma­gyarország kiadóhivatalában. Szobáért a tél­nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko­dik egyéb kedvezményekről is. — A tiszai fürdés áldozata Jelentettük, hogy csütörtökön délben az ujszegedi tisztviselő-strand közelében a vízből kifogták ifj. Lakatos József 22 éves kőmüvessegédet. Amint utólag kiderült, a kánikulai fürdés áldozata szivgörcsőt kapott és igy fulladt be a Tiszába, közel az ujszegedi part­hoz. x Olloinánt vitéz Dóczvnál vegyen. Hid-ucca. 852 — A Borsszem Jankó friss száma a nyári ak­tuális adomák és tréfák tömegével szórakoztat Molnár Jenő illusztrált élclapja e héten ís remek. A Délmagyarország előfizetői nagy kedvezmény­nyel kapják nies a Borsszem Jankót. Tessék meg­rendelni ! 1929uiíypusuNEUKUR kerékpárok leszállított árban, csekély részletfizetésre Pfaff varrógépek Rádiók és alkatrészek D E R Y g é p á r u h á z. Kis ucca, Keleti-palota. ^ ni4 ár csak 3 napig tart a nyári vásár s ez alkalommal az összes raktáron levő nyári cikkeket a késői saison miatt §10 százalék engedménnyel árusítjuk. "Ifli mii—•iwwihii— i ••inni) i i'i •! —•lawiiiiiniiiiwn •• nm • i n iiiiiimiiiuwni n ••iiiiiiiii—ii — • mniBim i»iur— 1 Szabó L és Társa Szeged, Kárász u. 8. A városházán felfedezték — a városi jéggyárat Ez a történet miniatűrben visszatükrözi a sze­gedi közigazgatás egész rendszerét. Nem vesze­delmes a dolog, inkább mulatságos, de viszont annál tanulságosabb. Hogy az elején kezdjük, a város vezetősége %sidők óta gondoskodik arról, hogy a kánikulás időkben a levegőtlen hivatalszobák robotosai ne nélkülözzék a .hüsitő italt. Jégbehütött sörről, fris­sen csapolt árpaléről nem gondoskodik ugyan — ne tessék mindjárt rosszra gondolni —, de. J jeges vízről igen. A közigazgatási történet hőse éppen ez a jeges viz. Ma niár nem lehet megállapitani. hogy ki ve­zette be ezt az ember-, illetve tisztviselóbarát rendszert a torony alá. a fontos az, hogy ember­emlékezet óta meg van, gyakorlattá vált minden felsőbb utasitás, vagy jóváhagyás nélkül. Való­színűleg még a régi városháza idejében is megvolt és Lechner Ödön, az uj városháza megalkotója, átvette, legfeljebb stilusbelí változásokat végzett rajta. Nem a szokáson, hanem a szokás eszközért, a hűtőberendezésen, amely ott díszeleg már időt­len idők óta a városháza gyönyörű barokkstilusu udvarán. A tájékozatlan szemlélő egyszerű kútnak vélné, valójában azonban igen elmés jégszekrényt leplez a bronzból készített kifolyócső. A cső mö­gött kőmedence van, a kőmedencében pedig csiga­vonalban csavarodó csőhálózat, amely bőségesen ontja a vízvezeték ártézi vizét. A kőmedencébe minden reggel jeget tesznek, amely azután lehűti a csővön keresztül folydogáló vizet. Az összes hivatalok vizesüvegjeit itt töltik meg, melegebb napokon nem is egyszer. Az utóbbi időben, különöseu azóta, hogy a hőmérő higanyoszlopa makacsul megmarad a har­mincöt fok fölött, a medencébe rakott jég igen gyorsan elolvadt és délelőtt üz órakor már csak lagymatag viz csurgott a palackokba. Emiatt nagy volt a panasz és a szomjúság a városházán. A hi­vatalszobák robotosai egyre ellenállhatatlanabb vá­gyat éreztek egy-egy félórai átlógásra valamelyik közeli sörcsarnokba, ahol legalább behütik a sört Ebből az elkeseredett szomj uságból pattant azután ki a furcsa titok. A városházi jégmedence jégszükségletének biztosí­tásáról a két városi bérház kormánybiztosa, dr. Tóth Béla főjegyző gondoskodott, aki még a nyár elején megegyezett egy szegedi magánjegessel, hogy naponta tizenöt kiló jeget szállít a medencébe kilónként lizenöt fillérért. Most azután, hogy be­ütött a hőhullám, ez a tizenöt kiló jég semmire sem volt elég. Tóth Béla főjegyző ekkor ugy rendelkezett, hogy meg kell duplázni a napi jég­mennyiséget mindaddig, amig a kánikula tart. Meg is duplázta a jeges, de ez sem használt sokat, legfeljebb üz helyett féltizenegyig tartott a hideg­víz. De még igy is nagyon sok pénzbe került Na­ponta négy és fél pengőbe. A tikkadozó városi tisztviselők addig szenvedtek, addig keseregtek, amíg megtalálták a megoldást Kiderült, hogy a város nagyon tiilfizeti igy a jeget, hiszen van saját, külön városi jéggyára is, amely a fogyasztóknak a jég kilóját 2.6 -fillérért, tehát alig egy hatodáért árusítja a város által eddig fizetett jégárnak. Azojikivül u városi jéggyár kő­keményre fagyasztott müjeget árul, mig a jeges természetes jeget adott, amely sokkal hamarabb vízzé válik a medencében. A városházáu szóval felfedezték — a városi jég­gyárat. A felfedezés után nyomban megkezdték a találmány hasznosítását is. Megbíztak egy ma­gasabbrangu tisztviselőt a dolog elintézésével. Ez a tisztviselő először érintkezésbe lépett a városi jéggyár vezetőségével és örömmel vette tudomá­sul, hogy a jéggyár ingyen ad a városházának ann}Ti jeget, aqiennyi csak belefér a medencébe. Már most a beszállítás kérdését kellett csak meg­oldani. Ez is szerencsésen sikerült. Az egyik hus­csarnok tulajdonosai szintén ellenszolgáltatás nél­kül vállalkoztak a jég befuvarozására. Amint kész volt a pakli, bejelentették a dol­got a polgármesternek, aki először nem akarta elhinni az előzményeket, de azután meggyőződve a jelentés szavahihetőségéről, hozzájárult a városi jéggyár és a huscsarnok szívességének igénybe­vételéhez. Igy mcíst már egész délelőtt jégbehütött vizet ihatnak a városházi hivatalszobák tikkadozó robo­tosai.

Next

/
Oldalképek
Tartalom