Délmagyarország, 1929. március (5. évfolyam, 50-73. szám)

1929-03-31 / 73. szám

16 DÉLMAGYABOHSZAG 1020 március 31. A tisztviselők, művezetők^ kereskedősegédek és általában a hasonló állásban lóvő és rendszerint havi, vagy évi ffizetéssel alkalmazottak feleségei, a férj ha UH a esetében özvegyi járadékra jogosultak koruítra és egészségi állapotukra vaki tekintet nélküf Arv a járadékra igényjogosult az elhalt öregségi, vagy rokkantsági járadékosnak, továbbá annak a biztosítottnak, aki 200 járulékhetes várakozási időt ¡Kitöltötte és halálakor várománya ép volt, törvé­nyes, vagy törvényesített gyermeke 15-ik életévének letöltéséig. 11a a gycrpiek teljesen keresőképtelen, A agy ha iskolai tanulmányokat folytat, 17-ik élet­evének betöltéséig igényjogosult. A tisztviselők, stb. gyermekei az iskolai tanulmányok folyta lá­sáuak igazolása nélkül 18-ik életévük betöltéséig Jogosullak árvajáradékra. öregségi, vagv rokkantsági járadék évi 120 pengő járadéktörzsből és a fokozódó járadékrész­!M4 áll. A járulékok számával arányosan fokozódó járadékrész egy-egy évre a biztosított után lerótt járulékok összegének 24 százaléka, tisztviselőknél havidíjasoknál pedig annak 19 százaléka. Az özvegyi járadék 50 százalék, a félárva jára­tiéit 15 százaléka, a teljes árvajúradek 30 százaléka annak a járadéknak, amelyre а meghalt házas­társnak, illetőleg szülőnek igénye, vagy váromá­чуа volt. На ez özvegyi járadékot élvező njból férjhez tnegy, egyévi özvegyi járadékának megfelelő vég­kielégítést kap. Annak az özvegynek, aki özvegyi járadékra csak azért nem igényjogosult, mert nem rokkant, vagy H5-ik életévét még лет töltötte be, férjhez menetele esetében végkielégítés fejében an­nak az összegneK a fele Jár, amelyet egyévi özvegyi járadék fejében kapna. Az elhalt biztosított fele­ség után özvegy férfi járadékra csak akkor igény­jogosult. ha a felesége elhalálozását közvetlenül megelőző két esztendő folyamán munkaképtelen volt. Ha a biztosított nő férjhez megy és férjhez­menetelét követő egy éven belül a biztosítási kö­telezettség alá eső foglalkozását abba hagyja, ha már legalább 200 járadékhetet befizettek érte, kér­heti az összes befizetett járulékok !X) százalékának végkielégitésképen való visszatérítését. Az intézet a népesség tömeges megrokkanásának megelőzés-e és a korai megrokkanás bekövetkezé­sének késleltetése, úgyszintén az ideiglenes rokkant­ság megszüntetése érdekében egészségvédő és gyó­gyító szolgálatot köteles szervezni. Ebből a célból kórházaidat, tüdőbeteg-, tisztviselő, munkásszana­tóriumokat, gyógyfürdótdcDcket, üdülőtelepeket lé­tesíthet. Egeszén nagy vonásokhan a most elmondottak azok, amiket a legújabb biztosítási ágazat nyújt az alkalmazottalinak. Bár egy ilyen újságcikk ke­rete igen szük ahoz, hogy abban részletesen lehes­sen tájékoztatást nyújtani, mégis a szegedi keres­kedelmi és iparkamarához érkezett igen nagy­számú érdeklődés indított arra, hogy az öregségi, stb. biztosítás rendelkezéseinek erről a részéről átfogó képet adjak. A törvény intézkedései mellett még sok Kérdés­ben a most kiadás előtt álló alapszabályok fognak intézkedni. Az autonómia működésére vonatko­zólag ugyancsák az alapszabályok rendelkeznek részletesen. * 1 ' v * lff irányú islcoláK - A »Magyar Hírlap« Ifjuság rovatában olvastam 'Az ifjúság az isioIaVról cimü cikket. A cikk sze­rint egy német újság megkérdezte az ifjúságot, hogy milyen legyen az iskola?! Erre a kérdésre nagyon sok érdekes válasz érkezett. Mikor ezeket a válaszokat olvastam, nagyon megörültem, mert az ifjúság jóformán teljesen olyan tipusn isko­lákat kíván, mint aminőkről én már évtizedekkel ezelőtt ábrándoztam és amiről én annak idején a lepedőalaki] és nagy elterjedésnek örvendett Egyetértés cimü függetlenségi napilap tanügyi ro­vatáhan cikkeztem, sőt egynehány éwel később a kereskedelmi iskolai tanárok hivatalos lapjá­ban, a Kereskedelmi Szahoklatás-ban Ki a sza­badba címmel ugyancsak életjelt adtam ebbeli eszmémnek. Sajnos, ez a tervezet teljesen uj irá­nyú h>kolafaj még most is csak eszme, megoldva, különösen hazánkban, egyáltalán nincsen, holott maga as ifjúság is emellett foglal állást Fontosnak' tartom tehát, hogy ezt a kérdést állandóau napi­renden tartsuk és mindaddig küzdjünk a meg­valósításáért, amig ez a terv megoldásra nem talál. A nwt iskolarendszerrel teljesen szakítani Kell. ffilső és fökövetelraény, hogy egyetlenegy iskola se legyen a város vagy a község területén, ha­nem annak külső területén, még pedig néhány száz hold nagyságú földterületen, ahol a levegő tiszta, friss, pormentes és lehetőleg egészséges. Ezekben az iskolákban harmonikusan lehet fej­leszteni az ifjúság testi és lelki képességeit. Az egyoldalii szellemi kiképzéssel tehát teljesen sza­kítani kell, vagyis igazi embereket kell nevel­nünk. A szellemi kiképzést is a lehetőség szerint, a -szabadban kell elvégezni és csak akkor vonuljunk bc zárt helyiségekbe, ha az időjárás zordsága pzt megköveteli. Ebben az uj iráuj*u IsIroJatipusban Tegyen aJ­Valens az ifjúságnak a szellemi kiképzés mellett Foglalkoznia: kertészkedéssel, földmiveléssel, gyű­inölcsfaültctcssel és nemesítésével, állattenyésztés­sel, különféle, ipari és technikai munkával, amel­lett legyen uszoda, korcsolyapálya, napfürdö, ját­szótér, felszerelve különféle játszóeszközökkel, kí­sérleti szobák, fényképező helyiségek, tánciskola, telefon, rádió, könyvtár, stb., stb. Az ilyen mó­don kiképzett ifjúság az életben sokkal jobban érvényesülhet majd és ha az egyik életpályán a boldogulása nem sikerül, könnyen átképezheti ma­gát egy másikra. A tanulóifjúság reggeltől estig tölti el az Időt tíz iskolatclepen, ott villásrcggelizik, ebédel és uzsonnázik és csak az esti órákban indul haza­felé. Az étkezésről gondoskodik maga az iskola, a szükséges táplálószereket a lehetőség szerint trraga az ifjúság termeli, maga főzi, terjt, mosogat, takarít stb., slb. Az iskolatelepre villanyos vo­natok vinnék az ifjúságot, lehetőleg nagyou ol­< són, a szegény tanulókat meg ingyen. Mindazok a szülők, akiknél a gyermeknevelés otthon bár­milyen okból akadályba ütközik, gyermekeiket tel­jes ellátásra is elhelyezhetik az iskola tele^cu. A« ellátási efij lehetőleg mérsékelt legyen, ttrertj amint már említettem, a szükségleti cikkek jó­formán teljes egészükben az ifjúság tervszerű mun­kája révén kerül elő, a házi teendőket ugyancsak maga az ifjúság végzi el, stb. A jelenlegi iskola­fajok rövidebb és hosszabb időtartamú szünetei­ről beszélni sem lehet ennél az uj isfeolafajnál. Szünet itten egyáltalán nem lemre; de erre szük­ség sincs ,mert az ifjúság idejét nemcsak szellemig hanem testi munkával «is szórakozással is töltheti. Vasárnaponkint és ünnepnapokon a knnnlakó tanulók esetleg otthon maradhatnak, de a benn­lakók akkor is el vannak foglalva a nélkülözhetet­len testi munkával, házi teendőkkel; de ezek mel­lett gondoskodás történik a szórakozásokról is. A künnlnkóknak bizonyára nagy százaléka még ilyenkor is szívesen megy el az iskolatelepre, mert az ottani szórakoztató játékok után erősen vá­gyódni fog, amennyiben ebben az iskolában ösz­szebarátkozik nemcsak társaival, de benső barát­ság, tisztelet és ragaszkodás fűzi a tanítóhoz, a tanárhoz is, mert ebben az iskolafajban teljesen ki lesz küszöbölve a magoltatási módszer, a szel­lemi túlterhelés. Közös munkában vesz részt ta­nuló és tanitó egyaránt, az ilyen módszer mellett alkalma lesz a tanulónak minden szóbanforgó témáról saját véleményét felfogásához híven el­mondani. A tanitás az egész vonalon közös eszme­cserén alapulna. Az ilyen iskolarendszer mellett az ifjúság te^ileg is kifejlődik, mert a fizikai munka és a sportolás folyománya: egészséges, erős, ügyes, talpraesett és lehetőleg erős szervezetű ifjúságot nevelni az életnek. A mai iskolarendszer mellett at gyakori és hosszadalmas szünetek bőséges alkal­mat szolgáltatnak az ifjúság lustaságának, léhasá­gának kifejlődésére és amint ismeretes, az tmaloní melegágya a könnyelműségnek és erkőlcsteleo-. ségnek. Ha ezt az eszmét kormányunk megszívlelné és a megoldás tervét tűzné ki napirendre, akkor az uj iskolarendszer kidolgozására nemcsak peda­gógusokra, hanem kertészeti, mezőgazdasági, ipari szaktanárokra, háztartási és főzőiskolai tanítónők­re, de amellett még orvosokra és állatorvosokra iá föltétlenül szükség volna. Refefi Man& Ssén teljesen fölösleges hogyha van a háztartásban hordozható, számtalanszor kipróbált és mindig ki­l^vé^HSCronprinz^-pefroRgázgép. ruit a lakást, főz és süt. 70°/o tüzelőanyag megtakarítási Kezelése egyszerű, nem füstöl, nincs szaga 1 Látogassa meg lorakataimat Budapest, VI., Andrdssy ut 31, ahol minden csütörtök délután 3 órától kezdve főzés-bemutatás. Wien, I., Seilerstatte 15, Wian, Vü., West­bahnstrasse 50 és Graz, I., Hans Saehsgasse 5, vagy kórjen minden kötele­zettség nélkül árjegyzéket ós ismertetési füzetet Kronprinzwerke K. H. Klmplllk. eantramsdorí bei Wien. Szállítás, vám-, fuvar és csomagolás díjmentes. K. 9 -w Zündapp árukihordó minden modern kereskedőt érdekel. — Megtekinthető és kapható kedvező fizetési feltételek mellett Szántó István íPűspekbazái.) — Kertbporoli és varró­gépeit becserélés*. Tlasxnált fcerék­p<íraU SO, ofak Ш V-t öl fcapfiatOb. Legolcsóbban beszerezhető 14 karáfos arany pecsétgyűrű már ... 3*60 P-ért 14 karátos arany köves gyilrfl szép kivitelben 4"— P ért 14 karátos női arany karóra Jó szerkezettel 20'— P-ért Legfinomabb briltiáns ékszereket készítek. 14 karátos arany brosch, tiroli monka , . 5'— P-ért 14 karátos arany női fülbevalók . » . . 4"— P-ért 14 karátos erős női arany lánc .... 11'50 P-ért Arany forrasztás 30 fillér, ezüst forrasztás 20 fillér. RidikSlök szakszerű készítése és javítása. Aranyozás, «zflstözé*. Iparművészeti ötvös mankók készítése. 304 Hozott anyagból is készítek uj ékszereket. F. Molnár Béláné íííssss^ Kölcsey u.7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom