Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-13 / 36. szám

Ü£LM.№VAK»HS£AG Katto­wilzi 192« február 13. btoi fcoka Kelen-banknál Telefon és Telep: snxf^a ut 40. tig tartott. Akkor a legalacsonyabb hőfok, amit Magyarországon mértek —56 fok volí, most pedig 'Alap községben észlelték' a legna­gyobb hideget —33 fokot. Eddig tartott dr. Kogutowitz Károly profesz­szor nyilatkozata, aki szerint rövidesen eny­hülni fog az idő. A nagy hideg igen sokféle kellemetlensécgol Járt. A legtöbb bajt a gázvezetékek okozták. Rengeteg háztartásban befagytak a gázresók. A gázgyártól vett értesülésünk sze­rint naponta 150—200 resóbefagyást jelente­nek, de a gázgyár győzi az óriási munkát és az aznap bejelentett hibákat ugyanaznap, ki is javitják. Ugyancsak sok baj van az uccaf gázlámpákkal is. Ezek közül naponta 100—120 fagy Ve. A villamos és a vasutak forgalmában sem­miféle zavaró momentum nem állott elő. Rövid késés van ugyan egyik-másik vonatnál, de ez komolyan nem is jöhet figyelembe. Erősen érezteti hatását a hideg a piacokon. Alig merészkednek ki az árusok és az élel­miszerárakban bizonyos drágulás észlelhető. Tojást például 20 filléren alul nem lehet kapni, ami éppen duplája a nemréci árak­nak. A mentőknek a hideg uem okozott túlságos gondot. Fagyás miatt csak egyszer vették igénybe a mentő­ket, de viszont sokszor kellett első segélyt nyujtanlok azoknak, a járókelőknek, akik a sikos járdákon elestek. Az Iskolákból a hideg miatt sokan hiányoznak, azonban egyelőre sem az elemi, sem a középfokú is­kolák bezárására nem gondolnak. Kedden 18.2 volt a minimum A szegedi egyetem földrajzi intézetének me­teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy ked­den Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —13.6 Celsius, a legalacsonyabb —18.2 Celsius volt. A barometer adata 0-ra és tengerszinre redukálva 753.0 mm. volt. A levegő relatív páratartalma reggel 85, délben 60 százalék volt. A szél iránya reggel északnyugati, dél­ben északkeleti s erőssége 0 volt. Budapest, február 12. Az államvasutaktól vett értcsités szerint a zord időjárás követ­keztében a tuligénybe vett személyzet szol­gálatának lehetővététele, illetve a szolgálati beosztás megkönnyítése érdekében szükségessé vált a helyzet javulásáig a személyforgalom­ban a korlátozás elrendelése. Ehez képest február 13-tól kezdődően, remélhetőleg csak rövid időre, az alábbi személyszállító vonat­közlekedés szűnik meg: Budapest-nyugati pályaudvar és Szeged kő­zött a Budapest-uyugati pályaudvarról 18 óra 15 perckor induló, illetve a Szegedre 21 óra 27 perckor érkező 708. számú gyorsvonatot, vagyis a Szegedről induló 15 óra 33 perckor induló 703. számú gyorsvonatpár. Megszűnik a Szegedről 11 óra 50 perckor Állami egyetemen felekezeti tanszékek a vallási aggodalmak eloszlatására Érdekes hozzászólás a kultuszminiszter tervéhez r Kaptuk s közérdekű voltáfa tekintettel közreadjuk az alábbi levelet: »Tekintetes Szerkesztőségi Ugy látom, hogy az a kérdés, melyhez a Délmagyarország február 6-iki számában három egyetemi tanár hozzá szólt, nem csupán felekezeti kérdés és nem is csupán egye­temi kérdés, hanem az egész Alföld kérdése, mely a maga egyetemének tekinti a szegcdi egyetemet. Hiszen maga a kultuszminiszter ur is mindig azt hangoztatja, hogy Szeged egyeteme az Alföld egyeteme. Tehát nekünk alföldieknek nem mindegy az, tiogy milyen egyetem ez a mi egyetemünk. Helyesen mondja dr. Mészöly Gedeon, az egye­tem dékánja, hogy az Alföldnek minden feleke­zetű fia, leánya tanul a szegedi egyetemen. Igen­is és ehez hozzátehetjük, hogy az Alföld lelkivilága egységes, nincsen felekezeti disszonanciáktól meg­zavarva. Ml arra neveljük gyermekeinket, hogy minden vallást tiszteletben tartsanak, csak a val­lástalanságot ne és amennyiben nihilista tanokat hirdetne egy bőlesésztanár, amire Erdélyi László professzor ur céloz, akkor mi, alföldi apák feleke­zeti különbség nélkül eltanácsolnánk az illetőt a leningrádi egyetemre. Külömben is a világnézet nem függ attól, hogy az il­lető milyen egyházközség tagja. Carbai A hideg miatt beszüntetik a második Szeged—budapesti gyorsvonatot Korlátozás a vasúti forgalomban Kiskunfélegyházára induló 748. számú sze­mélyvonat közlekedése, valamint a 746. számú 18 óra 49 perckor Szegedre érkező vonatpár. A Szegedről 21 óra 40 perckor Hódmező­vásárhelyre induló 1648. számú, a 23 óra 41 perckor Hódmezővásárhelyről Szegedre ér­kező 7641. számú, a reggel 7 óra 15 perckor Szegedről Hódmezővásárhelyre induló 1622. számú, a Hódmezővásárhelyről 17 óra 42 perc­kor Szegedre érkező 1643. számú, a Szőregről 15 óra 20 perckor Szegedre érkező 7033. szá­mú személyvonatok a további intézkedésig szünetelnek. _ Egyébként ugy a fő, mint a mellékvonala­kon történt korlátozásokról az állomásokon kifüggesztett hirdetmények nyújtanak tájékoz, tatást református volt, Kun Béla zsidó, Lenin­fiuk római katolikusok és ha ezek akár Szegeden, akár Hódmezővásárhelyen meg­felennének, mi katolikus, protestáns és zsidó polgárok egy frontot képezve mu­tatnánk meg nekik az utat. Horthy Miklós közelebb áll minden katolikus magyar szivéhez, mint Károlyi Mihály és Jézus tanításaitól messzebb áll Fáber Oszkár, mint Lőw Immánuel. Mi alföldi felekezetek békén élünk egy­mással és a békét még a családi életben sem zavarja a felekezeti külömbség. Nekünk alföldiek­nek olyan egységes, szép, tiszta és egyenes a mentalitásunk, mint az a föld, amelyen lakunk. Ebből következik, hogy egységesen magyarnak kiuánjuli a mi egyetemünket isi A dékán ur azt állítja, hogy az egyetem éle­tében semmi olyan esemény nem történt, mely a felekezeti békét fenyegetné. Ezzel szemben kissé ellentétben van a rektor ur, ő magnificusságának az a nyilatkozata, hogy »az ügy tárgyalás alatt áll, de kialakult nézetről, állásfoglalásról még nem lehet beszélni«. Még inkább fokozza az el­lentétet Erdélyi László egyetemi tanár, rendfő­nök ur nyilatkozata, aki kiielenti, hogy a minisz­180 ter csakugyan az egyoldalú felekezeti bölcselet, neveléstudomány és irodalom előadása számára állit tanszékeket a már meglevő tanszékek mellé (a mi üres zsebeinkből) a szegedi egyetemen. Hát kérem, lehet, hogy ez némely rendfőnök aggodalmait eloszlatja (bár én ugy tudom, hogy a legtöbb rendfőnöknek semmiféle aggodalma sincs), de a mi aggodalmunkat meg fölkelti! Lehet bölcselkedni előírás szerint? Lehet más nevelés­tudomány mint magyar? Lehet katolikus iroda­lomtörténet és református irodalomtörténeti A Szózatot a katolikus Vörösmarty irta, a Himnuszt a református Kölcsey és a Nemzeti Dalt a lutheránus Petőfi. Vörös­marty nem azt irta, hogy: Hazádnak ren­dületlenül légy hive óh katolikus magyart Kölcsey nem azt irta, hogy: Isten áldd meg a református magyartl Petőfi nem azt irta, hogy: Talpra lutheránus magyart A mi irodalmunk nagyjai tiltakoznak az ellen, hogy róluk felekezeti szempontból beszéljenek az egyetemen! Amelyik egyetemi tanár ezt meg­tenné, agy mi az olyanokra nem akarjuk biziú gyermekeinken Az a körülmény, hogy minden felekezet adójá­ból áll elő az egyetem, nem involválja azt a köve­telményt, hogy egyes felekezetek szempontjai sze­rint adják elő az egyetemen a szaktudományokat. Hova jutnánk akkor? Joggal előállhatnának ám izraelita honfitársaink is azzal a követeléssel, hogy nekik parallel tanszék kell — izraelita magyar irodalomtörténet számárai Hiszen elég sok adót fizetnek I Nem! felekezeti tanszékeket az Alföldnek egyet­len katolikus, protestáns, vagy izraelita szülője sem akar a szegedi egyetemen! Isten mentse meg a mi egyetemünket felekezeti és pártpolitikától! Itt, Szegeden, néhány kilométerre a trianoni ha­tártól! Egy alföldi katolikus. A« olvasó rovata Auióbuszí az újszeged! Kender­gyárhoz Tisztelt Szerkesztőségi Nagyon sokan va­gyunk, akik Szeged belterületéről tesszük meg az utat a reggeli fagyban az ujszegedi ken­dergyárba. Ugy hisszük, hogy ezekben a hi­deg hónapokban a városi autóbuszüzem meg­tehetné, hogy reggelenkint fél 7-től 7 óráig 2—3 járatot indítana a szegedi hídfőtől az uj­szegedi kendergyária. mert számítását biz­tosan megtalálná. Tisztelettel: Több előfizető. 500 tagot számláló egyesület 4—5 _ 6 szobából álló 514 'helyiséget keres a Klauzál, Széchenyi téren, vagy a Kárász uccán és közeli környékén. AJ&niaíofeal „Klubhelyiség" jelísére a Dél­magyarország kiadóhivatalába bérünk. Spanyol nátha ellen megvédi szervezetének ellen­é'^fc^c^oe n"W<>l£*ével hnWríe'd hiitAsával a Keoható minden {rv'lg,»s7erl4rban. Ke Váltó HVÓBV­szertár, Ferravln laboratórium, Kelemen ucca 11. 519 Téli nöi KabáioTk, ssörmebundálc minden elrohadható fiiban, átmeneti és tavaszi felültök legolcsóbb Árban eladatnak Reményé Felcimann Sári nűl felSUö áruhAzAban 233 Szeged, Széchenyi lér 2. íz.. Főposta mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom