Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-12 / 35. szám

1929 február 12. DfX>TAGYAir*HSZAa Egy méter 25 centiméteres vaslag jég födi a Tiszái A szibériai fogy jelentékeny zavarokat idézeít elő a vízszolgáltatásban — Sok gázcső megrepedi és beSagyoll (A Délmaggarország munkatársától.) A szi­bériai időjárás valósággal néptelenné tette va­sárnap óta a szegedi uccákat Csak azok me­részkedtek ki a házakból, akiknek elengedhe­tetlenül szükséges elintéznivalójuk volt. Még a jégpályák is üresek maradtak, pedig a téli­sport kedvelőinek még alig volt olyan kedvező idejük, mint most. A városháza előtti hő­mérő előtt állandó a csoportosulás. A hő­mérő higanyát figyelők hétfőn délben is szo­morúan állapitották meg, hogy a déli hőmérséklet is állandóan mí­nusz 20 fok körül volt. A' tiszai halászok a legnagyobb aggodalom hangián nyilatkoznak a fagyról, mert a Tiszát olyan vastag gégn&ncéf fedi, hogy a halakat komoly ve­szély fenyegeti. Ezért sürü közökben most lékeket vágnak a Tisza jegén, hogy a halakat megmentsék. Egyes kísérleteknél megállapítottál:, hogy a Tiszát eqy méter 25 centimeter vastagságú jég fedi, amilyenre még a legöregebb halászok sem emlékeznek. A külvárosrészek udvarait a varjak lepték el, amelyek a felső tiszamentí erdőségekből húzódtak le és mo'l a házak közelében pró­bálnak élelemhez jutni. Ha igaz, Felsőtangán farkasokat is láttak. A rendőrség telefonérdek­lődésére azonban e hirek nem nyertek meg­erősítést. A rendőrség cs a mentők jelentése szerint Szegeden megfagyás! eset még nem fordult elő. A mentők egy esetben szedtek fel az uccan egy farsangi mulatozót, aki rövid élesztgetési kísérlet után magához tért. Komolyabb bajok vannak ". ónban a vízszolgáltatással. Buóez Károly műszaki főtanácsos szerint a magasnyomású vezetékkel nincs fagyási baj. A lakosság a csapot állandóan nyitva hagyja, hogy be. ne fagyjon, amiért a vízfogyasz­tás olyan nagy, mint a legnagyobb kániku­lában. A külvárosrészi kifolyók azon­ban igen sok helyen befagytak. A mérnöki hivatalnak naponta négy-öt kut­fagyást jelentenek. A mérnökség a befagyott kutakat minden egyes esetben rendbehozza. A panaszokat azonban nagyon nehéz orvosolni, mert a megjavított kut néhány óra múlva megint befagy. Állandó permanenriában vannak a gázgyár . munkásai is. 'A gázcsövek nagyon sok helyen befagytak, amiért állandóan folyik a befa­gyott gázcsövek tisztítása. Hétfőn délelőtt a Kállay Albert uccában jelentékeny csőrepe­dés történt, amit csak nagysokára, hosszú munkával sikerűit rendbehozni fféífon 25 és félfokos hideg voM Szegeden A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteoro­lógiai obszervatóriuma jelenti, hogy hétfőn Sze­gedén a hőmérő legmagasabb állása —13.5 fok Celsius, a legalacsonyabb —23 5 tok Celsius volt. A barometer adata 0 fokra és tengerszinre redu­kálva reggel 760.0 mm., délben 75S.2 mm. volt. A levegő relatív páratartalma reggel 81, délben 71 százalék volt. A szél iránya reggel keleti, dél­ben délnyugati és erőssége 2 volt. 1 iiéplőláfl raszter városi kezelésben akarja vétetni a SréMéSe gyermekkórházat Parányi professzor társadalmi afcciót sürset a tüdőbetegek szanatóriumának felépítésére (A Délmagyarország munkatársától.') A nép­jóléti miniszter érdekes leiratot intézett Sze­ged város közönségéhez. Ebből a leiratból az kerül ki, hogy Darányi Gyula professzor a népjóléti kormánytól kapott megbízást a tüdővész elleni védekezés kérdésének tanulmá­nyozására. A népjóléti miniszter ugyanis arról értesíti a város hatóságát leiratában, hogy Darányi professzor felkérésére részletesen informálta őt a tuberkulózis elleni védekezés szegedi vo­natkozásairól, a szegedi viszonyokról és bemu­tatta azt az emlékiratot, amelyet a professzor a város hatóságához juttatott el ezen ügyben. A professzor feltárta a miniszter előtt Szeged §00 tagot számláié egyesület 4-5 6 szobából áI3ő 514 keres a Klauzál, Széchenyi téren, vagy a Kárász uccán és közeli környékén. Ajánlatokat „Klubhelyiség" jeligére a Dél­magyarország kiadóhivatalába bérünk. S- és sárciiifik íavitása szakszerűen, gyorsan és olcsón a 39 LINÓLEUMBAN lí&rász ü£Ca siralmas helyzetet, rámutatott arra, hogy a védekezés frontja Szegeden jórészt kiépítet­len. A miniszter ezért felhívja a város figyel­mét arra, hogy a Gréf-féle gyermekkórház épülete, amely a klinika átköltözése következ­tében rövidesen felszabadul, kiválóan alkal­mas arra, hogy a tuberkulózisban megbetege­dett gyermekek kórháza legyen. Az alapitó levél a miniszter megítélése szerint ezt a lehetőséget nem zárja ki, mert a tuberku­lótikus gyermekek kórháza működhetik a vá­ros kezelésében is. A miniszter rámutat leiratában arra is, hogy a klinika elsősorban tanulmányi célokat szol­gál, olyan betegek számára tehát, akik huza­mosabb ideig tartó gyógyításra, kórházi ápo­lásra szorulnak, hely nem tartható fenn a klinikán és igy feltétlenül szükség van olyan kórházra is, ahol ezeket a fertőző betegeket gyógykezelhetik. A polgármester, amikor a népjóléti minisz­ter leiratát ismertette a sajtó előtt, közölte azt is, hogy dr. Darányi Gyula egyetemi tanártól ujabb beadvány érkezett a városhoz. Dará­nyi professzor bejelentette, hogy a tüdőbeteg kórház-szanatórium felépítése érdekében tár­sadalmi akcióra lenne szükség, mert ezt az egészségügyi intézetet nem nélkülözheti már sokáig Szeged város lakossága. A város tár­sadalmának, hatóságának és az államnak kö­zösen kell gondoskodnia a szanatórium fel­építéséről. Az adakozást maga a professzor kezd e meg és háromezer pengőt küldött a polgármesternek erre a célra. I A cipészipari szakosztály újból Berg lánost választotta meg elnöknek (A Délmagyarország munkatársától.) Az ipartestület cipészipari szakosztálya vasárnap tartotta tisztújító közgyűlését a kereskedelmi és iparkamara nagytermében. Berg János el. nöki megnyitójában kijelentette, hogy elfog­laltsága miatt nincsen módjában tovább vi­selni a szakosztály elnöki tisztségét. Az ülés későbbi folyamán azonban kénytelen volt le­mondási szándékától elállani, mert a szakosz­tály bizalma egyhangúlag mellette nyilatko­zott meg. Az egyhangú megválasztást Berg csak azzal a feltétellel fogadta el, ha a pártos­kodást megszüntetik és csupán a közérdek szolgálatában fejtenek ki működést. Marosán Emil hosszabb beszédben igazolta a baloldali politika jogosultságát, mert a jobb­oldal csupán önérdekből, de a baloldal köz­érdekből dolgozik. Felszólította az iparossá­got, hogy ne üljön fel a hangos frázisokkal dolgozó úgynevezett »fasiszta pártc-nak. Stefándel Károly próbáit ezután polemi­zálni, azonban a közgyűlés résztvevői nem voltak kíváncsiak a kurzusszólamokra. A szakosztály ezután több aktuális ügyet intézett el. Az országos kongresszusra Berg Jánost, Szabolovits Miklóst és Marosán Emilt küldte ki, majd az alábbi tisztikart válasz­totta meg: Elnök Berg János, alelnökök Várady Márton és Szabolovits Miklós, jegyzők Bózsó Gyula és Engi Péter, pénztáros Gyapjas József, el­lenőrök Zsulán Pál, Bugyi Imre és Izsák Ábrahám. A szegedi rádlóklálllíás adóállomásának műsora (A Délmagyarország munkatársától.) A rádiókiállitás vezetősége közli, hogy a kiál­lításra a belépődíj -10 fillér, diákoknak 6s katonáknak 20 fillér. Diákok, ha legalább tizes csoportban jönnek, 10 fillérért is megtekint­hetik a kíállitást. A kiállítás egész tartamára szóló jegy ára 1 pengő. A kiállítás egész nap, reggel 8-tól este 9-ig van nyílva. A vezetőség kéri a rádióamatőröket, kivált a detektoros készülékkel bírókat, hogy a szegedi adás vé­teléről megfigyeléseiket levelezőlapon tudas­sák. A kiállítás igen nagy érdeklődésnek örvend ügy délelőtt, mint délután nagyszámú kö­zönség látogatja és nagy érdeklődéssel szem­léli a kiállítás anyagát. A beérkezett szám­talan telefon- és levéljelentésből megállapít­ható, hogy az adóállomás nagyszerűen végzi feladatát. Egy Budapestről érkezett levél je­lenti, hogy vasárnap ott egy kétcsöves készü­lékkel kitűnően vették a szegedi adást. Hét­főn délután 5 órakor Nagy József, a Siemens Halskc-cég főmérnöke előadást tartott a ki­állítás helyiségében a váltóáramú lámpákról és azok kapcsolásáról. A mai napon a Telefunken és Siemens Halske-ccg a kővetkező dijakat küldte be: 1 darab Prolos száraz egyenirányító 110 voll váltóáramra, mely 1—3 cellós izzító akumu­Iátort 0.5 ampere-rc tölt. 1 darab »L 66(5« konusz hangszóró. 1 darab Rens 1201 árnyé­koltrácni váltóáramú nagyi:*: '•vcueia erősítő. A keddi mii sor a következő: Délelőtt fél S—S-ig: Hirek, gramofonzene. 11—12-ig: Havas Géza, a szegedi Alföldi Mezőgazdasági Intézet igazgatójának előadása »A nagy magyar Alföld homoktalajáról és azok jobb kihasználásáról«. Utána: grarao­fonzene. Délután fél 4—fél 5-ig: N. Miksa Ilona operaénekesnő dalestje. Zongorán kiséri Na­szádi József. 5-kor: Koyutowitz Károly egyetemi tanár előadása »A téli időjárásról«. Este fél 8—8-ifi: Hirek. _cramoíonzen£.

Next

/
Oldalképek
Tartalom