Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-21 / 43. szám

1929 február 2t OPXM A r.VA R ORSZ AG •n Le r t# • 512 Hétfőtől kezdve február hó végéig nz összes feli árudat ren'^svQl olcsón árusítom. Használja fel ezt az olcsó vásárlási aHsalmal. L&assti&s Smre, $zé€fó@nyl Séf $xám. Felöklelte a Mka '('A Délmagyarország munkatársától.) Szer­dán délután súlyos szerencsétlenség történt Csórva 45. számú tanya udvarán. Arról tet­tek jelentést a mentőknek, hogy a megvadult bika nekirontott Frank Balázs 49 éves gaz­dának és még mielőtt az védekezni, vagy el­menekülni tudott volna, szarvára kapta és fel­öklelte. A' megvadult állat szarva a vakbél tájékán hasította föl a szerencsétlen ember testét. A mentől: autón mentek ki Csorvára és éj­szaka 11 órakor beszállították Frank Ba­lázst a sebészeti klinikára. A' gazda állapota sulvos, de nem életveszélves. Oroszország ssiár 19t4«feee elhatározta Páris, február 20. A Revue de deux Monds legutóbbi számában Diamandi, Románia pá­risi követe részleteket kőzöl Károly néhai ro­mán király 1911. nyarán irt naplójából. A kö­zölt részletekből kitűnik, hogy Oroszország már 191b szeptemberében elhatározta a mo­narchia felosztását és hivatalosan felajánlotta Bukovina megszállott részeinek Romániához csatolását, majd meg e hó folyamán megígérte az orosz kormány, hogy Magyarország ro­mánlakta részeit Romániához csatolják győ­zelem esetén s ezt hajlandó volt írásban is garantálni. Ferenc József sürgönyözött — irja a király naplójában —hogy a helyzet na­gyon reményteljes. Én visszrisürgönyöztem, hogy itt ellenkezőleg a helyzet nagyon súlyos. Elloplak a gyömről gyilkosság gyanúsítottját A2K olvaiSö r A fedett uszoda ügye örülök, hogy a szegedi fedett uszoda ügye napirendre került A fiaim középiskolába jár­nak, testestöl-lelkeslől hive vagyok a sportolás­nak1, magam is aláirom, hogy nagyon üdvös dolog lesz a középiskolások kötelező nszó­oktatásának bevezetése. Minden szegedi polgár megelégedéssel vette tudomásul, hogy a fedett uszoda ügye megvalósulás előtt áll. Szakértő bizottság járta keresztül-kasul a várost és megszemlélte az összes tekintetbe jöhető tel­keket 'A bizottság ugy találta, hogy fedett uszodának legalkalmasabb hely a kis Stefánia. Miután a Délmagyarország a pro és kontra véleményeknek helyt ad, engedtessék meg ne­kem, hogy én itt a fenti megoldás ellen szó­lalhassak fel. Egyetlen aggodalmam van csu­pán, de az jelentőségében lebír és háttérbe szorít minden 'érvet. Féltem a gyerekeket, akik olyan jóizüket játszadoznak egész éven át a Ms Stefánián. 'A város bűne, hogy a kicsikék nem mehetnek máshova játszani. Igaz, a kis Stefániánál alkalmasabb hely nincs, hiszen a gyerekek a legtisztább leve­gőt itt kapják, lévén ez a játszótér a Tisza partján és szemben Újszegeddel. A fedett uszoda viszont állhat például a Rákóczi-téren is. Ajánlom ennek a szempontnak figyelembe­vételét. G. 'A. (Budapesti tudósilónl: telefonjelentése.) A budapesti rendőrség detektivjei ma letartóz­tatták a néhány nappal ezelőtt elkövetett győmrői gyilkosság gyanúsítottját, Révész Fe­renc napszámost. A győmrői vasútállomáson Bakó György pénztárost megölték és kirabol­ták, a csendőrség Révész Ferenc napszámost gyanúsította a gyilkossággá!, aki egyidejűleg Bakónál lakott. Később is felkereste, gyakran látták, hogy civódtak. Révész a gyilkosság óta eltűnt, ma azután a hótakaritó napszámo­sok Próféta-uccai menhelyén munkáért jelent­kezett és ott egy detektív felismerte. Tagadja, hogy ő követte el a cvUkossáeot. Letartóz­tatták. Borssalmas munl€ús§alál Felfér kenyér . . 32 fillér Félfel*ér Itemiyér - ZS fillér rioí»*» Benőnél, Pctífi Sindor sujárut 3 Tel. 3-21. 210 I Mindenki vásárolhat maceszt szelvény vagy uta.1­f riny beszorzóse nélkül eredeti V?, 1 és o kilós | csomagolásban kilója jívöasgaosaíS TéJcsanraoSs. Rt. minden fíóktcjcsarnokíibnti. wmf'wcisaaMMfflBvw111 Budapest, február 20. A főváros alatt lévő csatornák tisztítására ma délelőtt két csatorna­tisztító leereszkedett a csatorna szájába, hogy munkájukat elvégezhessék. A kintmaradtak félóráig vártak társaikra, akik azonban nem jelentkeztek. A tűzoltók gázmaszkkal hatoltak le a sötét csatornába, ahol a fojtó gázszag miatt az előrehaladás még gázmaszkkal is le­hetetlen volt Egy óra hosszat tartó munka után a tűz­oltók mégis megtalálták egymás mellett fekve Regdán Sándor és Ggenes József csatornatisz­titókat. Felhurcolták őket az ticcára, ahol a mentők azonnal segítséget akartak nyujtanL Az orvosi beavatkozás azonban nem segíthe­tett, mert mindkettő halolt volt. Bizonyára) a mélységben valahol gázcsőrepedés történt és ez okozta a két fiatal munkás halálát. Csuklási iárvfiny Pozsonyban Prága, február 20. A Vecerni List szerint Pozsonyban és környékén csuklási járvány tőrt ki, amelynek már eddig is több halálos áldozata van. A külföld! követségek eltávoztak Katoulfeől (Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) Londonból jelentik: Az ideérkező jelentések szerint Kabul kiürítése megtörtént. A város­ban élő külföldi követségeket egytől-egyig el­szállították. A követségektől csak egy-egy tiszt­viselő maradt a városban. I Simoss a dScséfete 4an Elsiklott és kigyulladt egy munkásvonat Peoria (Illinois), február 20. Egy munkásvonat,' amely a 15 mérföldnyire lévő szénbányába 800 bányamunkást szállított, útközben valószínűleg sín­törés következtében kisiklott és kigyulladt. Az első jelentések szerint a baleset alkalmával 2» munkás meghalt, öt holttestet és 12 súlyosan se­besültet sikerült a romok alól kiszabadítani. Or­vosok és segédcsapatok magánautókon . siettek a szerencsétlenség színhelyére. e« Kellékek qazdog vAleitztékban SxAmtO Sándor QípfceresUcJflnM Sreged. Kiss ecca 2. Páris, február 20. A Tcmps ma külön cikkben foglalkozik a szépségkirálynő választással. Dicsé­rettel emeli ki, hogy a magyar szépségkirálynői nem széditetto el a siker, hogy nem álmodik sem színpadi, sem filmdicsőségről, hanem csupán egy jó férjről. Miss Magyarország ezzel dicséretes és követésre méltó példát szolgáltatott — teszi hozzá a lup —. araiért minden bókot megérdemel. B29BBnHH!

Next

/
Oldalképek
Tartalom