Délmagyarország, 1929. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-23 / 19. szám

2 OÉLMAGHE >7 AG 1929 'artuár 23. Kedden démtán megtartották a második magyar — bóxoárbait Hat unciás keztyükkel végkimerülésig — Knock aout után 130-as pulzus (Budapesti tudósítónk telefonjelen­téseO Kedden délután a BTC tornatermében meg­vívták a második magyarországi baspárbajt. Az első boxpárbajt — mint ismeretes — az egye­temi zavargások idején vivták meg, most pedig ^odor György és Vadász László magántisztviselők állottak ki egy súlyosabb inzultus folyománya­képen. A feltételek igen súlyosak voltak: S unciás kez­tyük, végkimerülésig. A boxpárbajt Erdős László boxbajnok vezette Az első három menetben a felek alaposan el­verték egymást. A usg edik mcnclb a Fodort olyan súlyos alsóütés érte, hogy elvágódott cs nercekig nem tudott felkelni. A párbajt ezután tovább folytatták, Fodor ujabb gyomorütést kapott. A hatodik men tben a párbaj­orvosok mindkét félnél 130-as érverést olvastak, mire véjjkimerültség címén a párbajt beszüntették. Gyanús Körülmény ele meghalt báró Kövess FelboncoljáK Kövess altábornagy fiának holttestét (Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.') Ma a délutáni órákban Bajza-ucca 3. számú albérleti lakásán báró kövesházi Kövess Jenő, Kövess Hermann altábornagy 30 éves fia meg­halt A tiszti orvos a halál okát nem tudta megállapítani, mire elrendelték a holttrst fel­boncolását. Kövess Jenő apjának Andrássy.uti trafik­ját vezette. Két nap előtt baráti' körben egy vacsorán vett részt és azóta betegeskedett. A vacsora után rosszul lett. ágyba került és j ma délután meghalt. Milliós váltóhamisítást lepleztek le Berlinben A 80 éves Löwenberg-bankh&z egyik tulajdonosa megszökött (Budapesti tudósítónk te le f o n j e t en­tése. Berlinből jelentik: Nagyarányú váltóhamisí­tást lepleztek le Berlinben. A váltóhamisítást a nyolcvan éve fennálló Lővrecberg bankház egyik tulajdonosa, dr. Lewin követte el, aki az eddigi megállapítások szerint félmillió márka hamis vál­tót hozott forgalomba, de azt hiszik, hogy még két-hárommillió hamis váltót számltolttolt le Le­win, aki mintegy tíz nappal ezelőtt tünt el Ber­linből. Megszökött a bank cégvezetője és a két társtulajdonos is. .... » etikailag fogyaiéHos egyén« VWaros összecsapás a véáő és az orvosszakéi tök között .¿Forgács Anna szerelmes volt térlébe és ezért tűrte a bán­talmazásokat" Budapest, január 22. Az Erdélyi-pór mai tár­gyalásán az elnök kérdést intézett a törvényszéki orvosszakértőkhőz, hogy az ellenőrző orvosszak­értő előadására kívánnak-e reflektálni. Kenyeres Balázs és Minich professzorok kijelentették, hogy véleményüket telfes egészében fentartják. Az ellenőrző orvosszakértő előadására megjegy­zésük nincs. Temesvárg ügyész intézett kérdést ezután az orvosszakértőkhöz, mig Gál Jenő a májusi mérge­zésre vonatkozóan tett fel kérdéseket az orvosok­hoz. Különösen aziránt érdeklődött, hogy For­gács Anna állapotában beállót1, ingadozások be­következhettek-e anélkül, hogy ujabb veronáladag jutott volna a szervezetébe. Kenyeres Balázs egyetemi tanár erre azt vála­szolta, hogy Forgács Anna állapotában olyan visz­szaesés állott be, mely nem szokott bekövetkezni anélkül, hogy ujabb mennyiség nem került volna szervezetébe. Minich professzor a védő kérdésére kijelentette, hogy kizárt dolog, hogy a halát után keletkez­tek a nyakbarázdák. Kenyeres professzor pedig kijelentette, hogy a fulladásos halálnak több jellegzetességét megálla­pította. Éles összetűzés támadt a védő és Minich professzor között, amelynek során Gál le­nő elfogultsággal vádolta meg Minich ta­nárt. A védő tiltakozott az elnöki rendreutasítás ellen. Schadl elnök erre felfüggesztette a tárgyalást, majd kihirdette, hogy a törvényszék Gál Jenőt 100 pengő pénz­birságra itéli, mert ismételt rendreutasi­fás ellenérc olyan magaiarlásl tanúsít . melyet súlyos rendzavarásnak kellett mi­nősíteni. A védő ezután folytatta kérdéseit a szakértőkhöz és újra a halál bekövetkeztének az ideiét, igyek­szik megállapítani. Kenyeres professzor válasza szerint a halál ideje közelebb esik Thien Hilda takarításához, mint Erdélyi és Gáldy megérkezéséhez. Gál védő ujabb kérdésében arra hivatkozik, hogy az időpont kérdésében egy ilyen beteges kártya­vetőn őnek, akit a professzor sohasem látott és hallott, Thien Hilda vallomására támaszkodnak az orvosok. Szokásos és megengedett-e vájjon a törvényszéki or­vosi gyakorlatban, hogy ilyen távoleső ál* lomásra építsenek ilyen súlyos vádat. Az egésszel kapcsolatban felmerült az a kérdés, más halálok feltételezhetők-e, vagy sem, hogy zsirembolia lehetett-e a hálái oka. A védelem •álláspontja az, hogy Forgács Anna halála három okból következhetett be: Zsirembólia, anaphylaxis, vagy ismeret­len halálok. Dr. Minich: Zsirembolia ebben az ügyben még nem terepeit a törvényszék előtt tehát szükséges, hog}- megmagyarázzam a mibenlétét. Zsirembo­liánqk nevezzük, ha vérerekbe zsir kerül és egyes £ ereket eldugaszol Itt azonban teljesen figyelmen s kivúl hagyható. A -zsinegelés nyomai, a veronál • jelenléte és a szimptomák hiánya kizárják a { zsirembolia fennforgását. Lélegzési nehézségekről senkisem vallott Ezenkívül nem is lehet hanem két másik halálok mutatható ki. Gát védő: Igaz-e, hogy a zsiremboliát csak nag- 'tóval, sőt górcsővi vizsgálattal lehet kimu­tatni? MinichIgaz. Gál:• Igaz-e, hogy ilyen vizsaálatot itt nem foly­atattak le? Minich: A fulladásos halál kimutatható vott, szükségtelenné tette a további vizsgálatot. ezen­kívül > rónáit is találtak. Gál védő: Hivatkozik arra. hogv az elhunyt olyan zuzódást szenvedett amely a zsírszövete­kig hatolt. Ha igaz. hogy zsiremboliát csak opti­kai eszközökkel lehet kimatatni, az hogy 3 zsir­cseppekre eloszolva koszorúerekben és az agyba hatol é* halált okoz. tekintve az orvosi vélemé­nyek divergálását nem forog-e fenn annak a lehe­tősége. hogy ezeket a jelenségeket konstatálni lehe­tett volna? Minich. Egyetlen tünet sem támasztja alá a zsirembolia gyanúját. Meg vagyok győződve, hogy még tüdővizsgálattal sem találtak volna zsir­embótiát. jelenlétének kizárásához nincs szükség górcsövi vizsgalctra. Gál: A tünetek, melyeket felsoroltam, más be­tegségek nem konzekvens kisérő jelenségei Kérni fogom az ellenőrző szakértő urat. hogy ő is meg­tegye erre az észrevételeit Dr. Kelemen: Zsiremboliát jelen esetben bizo­nyítani nem lehet Boncjegyzőkőnyvi adat nincs rá, de olyan adat sincs, amely jelenlétét kizárná. Vannak azonban olyan adatok, amelyek össze­függésbe hozhatók és utalnak a zsiremboliára. Nagyobb zúzott sérülés, nagy esés és rázkődtatás előidézhetik, már pedig Forgács Anna 18 méter magasból zuhant le. Két napig jól volt a har­madik napon izgalmi állapot mutatkozott utána aluszékonyság, eszméletlenség, halál. Ezek a zsir­emboliának klinikai tünetei. Szünet után a törvényszéki orvosszakértők az Erdélyi Béláról való szakvéleményüket terjes*-_ tették elő. Megállapították, hogy Erdélyi Bélának semmiféle örökölt ter­heltsége nem mutatható ki, testi és szellemi megbetegedésben nem szenved. Forgács Anna idegessége sem haladta meg a szo­kásos állagot. Az a feltevés alakult ki. hogy Forgács Anna szerelmes volt a férjébe, tőle félt és szerelme miatt tűrte a bán. talmazásokat. Véleményüket abban foglalják össze, hogy Erdélyi Béla etikailag fogyatékos egyén, de sem jelenleg, sem a bűncselekmény el­követésének az idejében nem szenvedett akaratának szabad elhatározását felfüg­gesztő, vagy korlátozó elmezavarban. A törvényszék az euész véleményt jegyzőkönyvbe vette. A legközelebbi tárgyalás csütörtökön lesj. fí spanvolfárvány miatt bezárták az összes brémai iskolát (Budapesti tudósítónk te'lefonjelen­tése.) Berlinből jelenük: Brémában és Olden­burgban a spanyoljárvány olyan hatalmas mérete­ket öltött, hogy valamennyi iskolát be kellet zárni, Grácból jelentik. A Tagespost jelenti Laibach­ból, hogy ott mindinkább növekszik a náthhaláz és az influenza megbetegedések száma. Az Iskolák íöbb osztályát bezártak. Az egyik leánygimnázium­ban kilenc osztály van zárva. Haláleset eddig nem fordult elő. Pusztító földrengés Kínában Peking, január 22. A január 14-iki földrengés után 20-án reggel Szuai-Yuanban az előbbinél erő­sebb földrengés volt. Számos ház beomlott, sok ember halálát lelte. Pekinggel a vasúti összekötte­tés megszakadt Pekingből jelenti a Reuter: A második földren­gés halálos áldozatainak száma Szuai-Yuanban igen nagy. MEGJELENT '1 • V Rádió-könyvtár má-o-Hk kötete. Jovitza György: Kx árnyékoltrácsn csövek és azok alkalmazása 81 sz8»egábrával. ÁRA P 2-40. Kd^ha' a • í. Oélmagyarország kiadóhivatalában, ahol 8 R&díó-Siönyviár további kőtelet elft oyezhe'ok

Next

/
Oldalképek
Tartalom