Délmagyarország, 1929. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-01 / 1. szám

z D£UíAGVAROUSZAG 1929 január I. Uflfások az Interurbán telefonforgalomban Budapest, december 31. A kereskedelmi minisz­ter rendeletet adott ki, amely szerint jánuár l-től kezdve ugy a belföldi távolsági, mint a nemzetkőzi távbeszélő forgalomban a következő újítások lép­nek életbe: 1. Ha a forgalmi viszonyok megengedik, a gyenge forgalmú órákban meghatározott időre kért hosszú tartamú beszélgetések is válthatók, dijuk az erős forgalmi órákban folytatott beszélgetések dijának fele. 2. A hivó félnek jogában áll mindaddig, amíg a beszélgetés megkezdésére fel nem csengetik (elő­zetes felcsengetés) akár saját előfizetői állomásá­nak számát, akár a hivótt előfizető számát a szóban forgó két központ hálózatán bejül meg­változtatni. A beszélgetés előkészítésénél kívánhatja továbbá azt is, hogy a beszélgetést egy bizonvns meghatározott idő előtt ne létesítsék és a kik» ölt időpontot utólag is kitolhatja. E kérelem teljesí­téséért külön díj nem jár. !3. (Külön meghívással két személyt is lehet be­szélgetésre kérni és az is meg van engedve, hogy a kijelölt személy megtalálására necsak egy, ha­nem két állomást nevezzenek meg. 4. A hivatalos tözsdeidőb tartama alatt a tőzsde, hivatalokhoz szóló beszélgetéseket a lehető leg­gyorsabban kell lebonyolítani. Hat hónapi fogházra Ítéltek egy rendőrt, mert erőszakoskodott az egyik Somogyi-telepi vendéglőben (A Dótmagyarország munkatársától) A mult év május 18-án történt, hogy az egyik Somogyi-telepi vendéglőben mulatozott Rusznyák István, aki összekülönbözött a vendéglőssel. Szó­szót követett, amikor megjelent Lévay Ignác rendőr és Rusznyákot igazolásra szólította fel. A rendőr és a kocsmai vendég között heves jelene­tek játszódtak Je, amelyek az uccán folytatódtak. A vád szerint Lévay Ignác rendőr tettleg bántal­mazta Rusznyák Istvánt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Rusznyák István feljelentést tett a rendőr ellen, akinek hatósága a feljelentő ellen j hatósági közeg elleni erőszak címén tett felje- I Ientést. | A szegedi tőrvényszék Vild-tanácsa előtt megtar­tott főtárgyaláson Lévay Ignác rendőr tagadta, hogy megverte volna Rusznyákot. A kihallgatott tanuk azonban eskü alatt vallották, hogy lát.ák a rendőr brutális viselkedését, amire az ügyész Rus­nyák ellen elejtette a hatósági közeg elleni erő­szak vádját és a magáról súlyosan megfeledkezett rendőr példásan szigorú megbüntetését kérte. A törvényszék Lévay Ignác rendőrt súlyos testi sértés vétsége címén bűnösnek mondotta ki és ezért halhónapi fogházra ítélte. Az ítélet ellen ugy a vád, mint a védelem felebbezést jelen­tett be. Dr. Szabó László előadása a kamarában az iparosság kuliuráfáról Mi a külömbség az amerikai és a magyar iskolarendszer közöli (A Délmafiyarország munkatársától.) Vasár­nap délelőtt dr. Szabó László egyetemi ta­nár, a kiváló publicista tartott előadást a kereskedelmi ós iparkamara nagytermében. Ezúttal az iparospárt meghívására jött le Sze­gedre Szabó tanár, akit ez alkalomból igen meleg ünneplésben részesített a kamara nagy­termét zsúfolásig megtöltő közönség. Gombos István megnyitója után dr. Szabó László megtartotta előadását az iparosság kul­túrájáról. — Rendkívül könnyű ebben a városban a kultura és az iparosság kapcsolatairól beszélni — kezdte előadását, — mert Szeged ősidők óla iparos város volt. Ha a régi könyveket forgat­juk, hogy Szegednek hány iparos polgármes­tere, főbírója volt, akik, ha letelt a hivata­DEUTSCH ALBERT villamossági és mOszaki vállalat és villamos anyagraktár HáaióUéssUléUeR és alUatréssceK. Állandó ^ csillárkiállitás! \ Szeged, Kárész ucca 3. | Telefonszám: 6—71. I Kötött kabátok, ftulloverek legolcsóbban 41 Biotffiaami n*»zsőnél. Cíekonics ucca 4. sz. luk, szépen visszamentek a mesterségüket folytatni, tehát mesteremberek igazgatták ezt a várost, mig most hivatalnoki kar kormát nyozza. ' / Ezután igen érdekes kérdésre tért át Szabó László. — Állítom — úgymond —, hogy a tudomá­nyos szakképzettségű emberek és a nem tu­dományos szakképzettségüek kőzött a kulturá­lis differencia sokkal kisebb, mint azt bárki is gondolná. Hanyatlott a legfelsőbb oktatás nívója. Nem a tanórákban van a hiba, hanem a mai fiatalemberekben. Nem lehet összeha­sonlítani a mai fiatalembert a tizenöt évvel előttivel. A tanár kénytelen elnézést tanúsí­tani és ebben a ku.'tura nagy veszedelmét lá­tom. Végtelen csekély tudással rendelkeznek az uj doktorok, devalválódott az uj diplomák értéke, mert kevesebbet ér az ember, aki kéz­ber tartja a diplomát. A nem szakképzett kö­zönségnek ezzel szemben emelkedett a kul­turája. Az élet követelte meg, hogy ez a kö­zönség többet tanuljon a nagy kenyérharc miatt. — Beteg intézmény az iskola. A mi iskolai politikánk azon épül fel, hogy nevelni kell az értelmet, az erkölcsöket és az esztétikai érzé­ket. Az esztétikai érzéket roskadozó falak kö­zött, szük tantermekben, piszkos padokban szépen lehet ugy-e tanítani... — Az amerikai rendszer mást mond. Azt mondja, hogy a gyermek majd neveli a maga értékét, az erkölcsét nevelik a szülei, az esz­tétikai érzékét pedig nem veszik tudomásuk Oü alaptörvény: neveld a gyermek kezét, sze­mét, eszét. Az élet jelenségeinek meglátására nevelik a szemét, a tanító irányítja a kezét és az eszét. Nálunk mindig a gyermek bukik el és sohasem az iskola. Az amerikai észjárás szerint az a taniíó nem teljesili a feladatát, ha nem neveli a gyermeket arra, hogy fenn tudja tartani magát* Ezután hosszasan beszélt dr. Szabó László az iparosok fejlett kultúrájáról és az iparos­ság iiagy feladatai közé sorozta, hogy a közön­séget meg is keli tanítani vásárolni. Dr. Szabó Lászlót előadása végén percekig '{ ünnepelték. í­Emészlési nehézségek, gyomorfájás, gyo­morégés, rosszullét, fejfájás, szemkáprázás, idegízgalmak, álmatlanság, gyengeségi állapo­tok, munkaképtelenség esetén a természetes .Ferenc Józsel* keserűvíz megszünteti az emésztési zavarokat, a vérkeringést helye» útra tereli, felfrissifi a szellemet és egészséges álmot hoz. Az egyetemi klinikákon végzett kísérletek bizonyítják, hogy alkoholisták a Ferenc .Misei viz használata folytán éhség­érzetüke! majdnem teljesen visszaszerezték. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban es füszerüzlctekben. b.4 KiMvitik a szegedi hatósági A hatósági munkaközvetítő közli: A szegedi munkapiac fokozódó, erőteljes megszervezösén fáradozik a szegedi hatósági munkaközvetítő hi­vatal, amely évenkint ezreket helyez el díjtala­nul. A rendkívül kedvezőtlen közvetítési körül­mények közt lévő éttermi, vendéglői, kávéházi és szállodai alkalmazottak kérelmére, a hivatal január elsejével speciális pincér-, stb. közvetítésre ls áttér. A hivatal férfi osztályán, amely ezt a közvetítési ágat is ellátja, a hivatalos órát a szükséghez mérten módosította és reggel 8—12-ig, délután 3—5-ig áll a felek rendelkezésére. A munkaadókat körlevélben értesítette a közvetítési ág intenzi­vebbé tételéről és a háztartási alkalmazottak ki­vételével — akiknek közvetítése 1 pengőbe kerül a munkaadóknak — minden foglalkozási ágban in­gyen közvetif. A hivatal helyisége: Tábor-ucca 3., adóhivatali épület. Telefon 9-73. Szemüveg küBöRtegestégek Liebmann láfsxerészné! 846 HA-HA mellett. LeszAlllloit árban kisüsti törköly, barack, szilvórium, seprő, legfinomabb konyak, Z-wack rumok és likörök. 336 y| b©r'80 ,,,,6r Ha kööögií^^t «BSSr^T^t©®1 Lővingernél, Polgár u. 20. FePcS Kígyó Patikából : i " ' í ! ' " * " * * * " ' ^ P LUSZTIG IMRE Egyedüli kizárólagos harisnya és kötöttáru üzlet. Minőségén garancia! eoi

Next

/
Oldalképek
Tartalom