Délmagyarország, 1928. december (4. évfolyam, 272-294. szám)

1928-12-25 / 291. szám

192S december 25. DÉLM AG Y ARO RSZAG Fasista titkárok és főtitkárok vasárnapi tálsorolása m kifőzdében (A Délmagyarország munkatársától) 'A! szegedi »fasisták« vasárnap délelőtt egyik Mdra-uccai kifőzdében »táborozó-gyülést« tar­tottak. A gyűlésen a várt százak helyett 20-an jelentek meg. A fasisták, akik a gyűlésen fel­vételre jelentkeztek, illedelmesen leteleped­tek a fehér abroszu kifőzdéi asztalok mellé és vártak. Várták az igéket A 10 órára hirde­tett gyűlésre 11 órakor két detektív is meg­jelent és ezzel a táborozás kezdetét vette. Liptay Árpád ny. rendőrfőfelügyelő, a helyi vezér, először a fasio lényegét ismertette. A sok szólamot A felolvasott beszéd után néma csönd. Az ifjú fasisták mereven néznek maguk elé. — Különösen a részegeskedés tilos — mond­ja hangsúllyal a vezér. Én nem tudnám, hogy mit csináljak az olyan bajtárssal, aki részeg állapotban botrányt provokálna... A kifőzdében szerencsére csak málnaször­pét mérnek. így baj nem történhetik. Nagyobb figyelem és érdeklődés kisérte Q karácsonyi előléptetéseket. Titkirokból főtit­károk lettek. Ahogy megállapítható volt, a .felenlevők közül mindenJd titkár. Ott voltak a cipészek, pékek, újságkihordók korporációi­nak titkárai, akik a táborozás alkalmával ujabb csillagot kaptak. A nemvárt csillaghul­lást éljen fogadta. Az uj fasista főtitkárok boldogan hajlongtak. Nagy boldogság volt azon a gyűlésen. A legboldogabb ember azon­ban Kecskéssy Tivadar ny. állampénztári ta­nácsos volt Kecskéssyt a fasista körzet főtit­kárának nevezte ki a vezér. Az uj főtitkár katonásan felugrott a helyéről, jobb kezét fasista módra felemelte és ugy fogadta a gra­tulációkat. Mondott is utána olyan szép beszé­det hogy a bajtársak belekönnyeztck. Hát sirni is lehetett Nagy hévvel és igazi szónoki lendülettel vázolta, hogy ő a megszállás alatt is kitartott fontos pozíciójában. Magyarsága miatt bebörtönözték, fogait kiverték, tüdo­csucshurutot kapott, de most itt van és teljes lelki integritással akar küzdeni a fasioért. A java csak ezután következett beszédének. Hosszú felolvasásba kezdett. A régi boldog Magyarország kiegyezésbeli korából indult el. Szépeket mondott Deákról, Ferenc Józsefről, nagyapáink gondtalan életéről, mulatozásai­ról és politikai nézeteik fejlettségéről. A felolvasásnak itt azután végeszakadt. Folytatása jövő vasárnap. Ez az agilis fő­titkár addig fog vasárnaponkint felolvasni, amig a történelemben el nem jut napjainkig, amikor is »a népek felett a fasio vette át uralmát« A felolvasás után taps következett. Már délre járt az idő. Szállingóztak már a ki­főzde vendégei is, amikor a fasisták felcihe­lődtek, hogy átadják helyeiket. — Aki a jövő vasárnap nem jön el, bün­tetést kap — dörögte a vezér, amire a bajtár­sak, jobbanmondva a titkárok és főtitkárok fasista módra köszönve engedtek utat a ve­zérnek. Sulyos auíőisaleseí a maliéi országúton (A Délmagyarország munkatársától.) Szom­baton délután jelentették a rendőrség köz­ponti ügyeletére, hogy Gyenge Béla Szegedi lakos, aki egy amerikai céget képvisel és jelenleg a Royal-szállodában lakik, Szeged és Makó között felfordult autójával. A felborulás következtében Gyenge Béla fején súlyosabb sérüléseket szenvedett. Autón beszállították a közkórházba, ahol sebeit be­varrták. Gyenge Béla vonaton utazott el Sze­gedről. Makón azonban megismerkedett egy kereskedővel, akinek autója volt. A keres­kedő autójával akart azután Szegedre vissza utazni és ekkor történt a baleset. a Károlyi és Fefeeiesas u. sarkán megnyílt uj üzletünkben, mely a karácsonyi vásár idején 8 szenzációs kirakatával az egész városban méltó feltűnést keltett, nagy raktárunk csökkentése céljából mélyen leszállított áron árusitunk. Csak megbízható minőségű árut tartunk. Mindenkit jól és olcsón szol­gálunk ki. Kérjük kirakataink megtekintését. 366 Dr. telid és Társa Divatáruháia, §afósiragédlia a ífordoK J&óvi&arában (Budapesti tudósítónk telejonjelenlése.) Berlinből jelentik: A Deutscher Allgemeiner Zeitung stockholmi jelentése szerint a Stock­holm körüli fjordokban borzasztó hajós tra­gédia játszódott le. A hóviharban egy sulyos teherrel megralcotl vontatóhajó uszálya elsza­kadt• A hajó kapitányát és feleségét a vontató hajóról a vihar a tengerbe sodorta. Az elszakadt uszály fedélzetén számos hajós maradt, akik kénytelenek voltak a~ árbócokba kapaszkodni, nehogy az uszályon átcsapódó hullámok lesodorják őket a hajóról. Néhány szem kávén és néhány szem cukron kívül nem volt egyéb ennivalójuk és egy álló hétig lóg­tak a szószoros értelemben az árbocokon, amig egy hajó végre felfedezte őket A meg­mentett hajósokot kórházba szállították, ahol valamennyinek valamelyik végtagját ampu­tálni kellett. Autóelgázolás a Fodor-uccdn Az aníó elüíölí egy asszonyi és tovább robogott (A Délmagyarország munkatársától) Szombaton délulőtt 9 órakor könnyen végzetessé válható autóelgázolás történt a Fodor-ucca és a Nagykörút sarkán. Szalma Mihályné a Fodor-ucca felé igyekezett, amikor egy személyautó az úttest közepén elütötte. A szerencsétlen asszony nem vette észre az autó tülkölését. Az autó éppen befordult a Fodor-uccába, ki akarta kerülni az asz- i szonyt, de az ijedtében az autó elé ugrott. Az { asszony súlyosabb belső sérüléseket szenvedett. I A személyautó, amelyben utasok nem voltak) az clgázolás után, anélkül, hogy megállott volna, tovább rohant és eltűnt a járó-kelők elől. A kocsi számát senki sem tudta feljegyezni. A szemtanuk csak annyit tudnak, hogy egy vörös autó gázolt. Az elgázolást azonnal jelentették a mentőknek és a rendőrségnek. A mentők az elgázolt asszonyt azonnal beszállították a közkórházba, mig a rend­őrség most az autó soffőriének kilétét igyekszik megállapitani. 248 elitéit Icapoít Karácsonyi amnesztiát Hivatalosan közlik: Magyarország kormány­zója a karácsonyi ünnepek alkalmából 2i8 elitéltet részesített kegyelemben. Ezek közt van hat politikai, illetve sajtó bűncselekmény miatt elitélt. Kegyelmet kapott 42 olyan egyén is, akiket még 1918. évi október 31-e előtt elkövetett sulyos bűncselekmények miatt ítél­tek ei hosszabb tartamú szabadságvesztés bün­tetésekre s akiket az 1927 december 20-án kiadott legfelsőbb kegyelmi elhatározás alap­ján, valamely kizáró okból nem részesültek az általános kegyelemben. Ezeknek bünteté­sük hátralévő részét engedte el az államfő. A többi kegyelmet kapott elítélt különböző bűncselekmények miatt voit jogerősen elítélve hosszabb, rövidebb ideig tarló szabadságvesz­tés büntetésre, vagy pénzbüntetésre. Ezeknél a kegyelem részint a szabadságvesztés bün­tetésnek, illetve pénzbüntetésnek, részben, vagy egészben való elengedésben, részint a szabadságvesztésnek pénzbüntetésre való át­változtatásában nyilvánult meg. A proletár diktatúra alatt elkövetett bűn­cselekmények miatt elitéltek — számuk ezidő­szerint 16 —, akik csaknem kivétel nélkül gyilkosság, szándékos emberölés, vagy más hasonló sulyos bűncselekmény mialt vannak elítélve, ezúttal nem voltak kegyelemben ré­szesíthetők. A kormányzó kegyelmet adott még további husz elitéltnek. Ezek közt van a proletár diktatúra alatt elkövetett gyilkosság büntette miatt 12 évi fegyházra ítélt Borbély László s a gyilkosságban való bünsegédi részesség miatt hatévi fegyházra itélt Vadász József. Az utóbb nevezettek a szegcdi börtönben töl­töttek szabadságvesztésbüntetésüket, ahonnan őket még a mai napon szabadonbocsátották. Mindennemüi párnássoíí lEilLfÉ. ^J^JÉ* elsőrendű Héssííése Wímí&r Má.olf Isúrpiíosmestcrnól Sscged, Korona u. 3. Telefon 18 - 56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom