Délmagyarország, 1928. október (4. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-06 / 226. szám

lo DELMÄGYARORSZAG Аагшитеммк: К) szóig 30 tl'lér minden további szó 3 (Mér. - Nagy hetükkel szedett scavak kétszeresen számíttatnak. APROHIRDETESEK 1928 október C. Ipari én kereskedelmi cetokai szolgáló apróhirdetések: 10 szóig 50 fillér, minden további szó 5 fillér, с? с? G* BÚTOROZOTT Balorozott csinos szoba ki­;tiiö. Berlini körút 20 a. Tu­dakozódni llosenthaléknál. Hgy-két férfi lakást, eset­leg teljes ellátást kaphat. Bercsényi u. 16., féleme­let, jobb. ISgy csinosan berendezett külfinbejáratu szoba két személynek kiadó. Fodor u. nS. szám. Elegáns küiőnbejáratu szo­ba kiadó. Megtekinthető: J2—3-ig Feketesas u. "17., II. ajtó J. ЩЕИШЕЯ Több emeleti és udvari egy •zobás lakás nov. l-re ki­.?dó. Katona u. 44. Ízöreg-Bodótelep ujszegedi temető mellett két szoba, konyha, kerttel kiadó. — Tudakozódni a trafiknál. Kecskéi telepi iskolával •zeniben épült lakóház kert­tel együtt azonnal kiadó. Tud.: Szeged, Pásztor u. 24 szám. Házat keresek bérbe, hol 3 szoba és mellékhelyiségek vannak, esetleg megvétel­re a kőrúthoz közel. Pon­tos fizető jeligére. Foglalkozás Fiatal intelligens német leány gyermek mellé ál­lást keres. Választ »Német« jeligével. Nevelőnő délutánra hat éves gyer­mek mellé felvétetik. — Ajánlat fizetés megjelölés­sel »Nevelés» jelige alatt a kiadóba kéretik. Német és angol kereskedeí mi levelezést déli és esti órákban jutányosán válla­lok. Cim a kiadóban. Kifutóleány felvétetik. — Holtzer, Margit ueca 30. CseFép kályhák átrakását, javítását, tisz­títását, M eíeor­hLályj&áU schamottozását jutányos áron csak nálam csinál­tathatja. 635 KOVáCS kályhás Szentháromság ucca 4!). Egy erösebb fiút tanoncul felveszek. Trebitsch sütö­de, Szt. István tér 7. Soffőr, ki Ifibb éves gyakorlattal bir és a szere'ésekben is (ellessen tértas, felvéte­tik a Hasal Textil­ipari H.-T.-nál. 308 Tanulóleány felvétetik Pe­tőfi S. s.-ut 82., varroda. 16—17 éves 319 ügyes leány felvétetik a Pécsi-cukrász­dában Kossuth L.-sug. 6. Szőrmék vegyileg tisztí­tása, bőrkabátok minden­féle színre festése soron­kivül olcsó árak mellett készül Lucza József kel­mefestő és vegytisztitó gyárában Rákóczi-tér. 318 Ujszegedi villámba keresek lakásért kertészt, ki a ház­mesteri teendőket is elvég­zi. Feketesas u. 22., I. 0. Vitéz ueca 25. szímu emeletes, lókarban lévő ház más vállalat miatt eladó. Vevő 3 szobás modern lakást azonnal elfoglalhat — Értekezni lehet a házieazdánál. 297 Varró gép, jókarban lévő, eladó. — Zárda ucca 4. Szebbnél szfbb menyasszony és n'vnapi a éndék-árgyak zo­máncedények, öntött edények. Atpacca evősztek lenolcsóbban. Kohn .lenit edényáruliíza Tisza Lajos körút 55. (Mihályi fűszeres mellett.) 188 Sarokvendéglő a Belvárosban cca 30 éve fennáll, bőséges leltárral, nagy italfogyasztással. — szép téli és nyári helyisé­gekkel, elköltözés miatt ol­csón eladó. Érdeklődők Jó forgalom jeligére a kiadó­hivatalba. Eladósorok Üzleti bérfpáz 3 nagy lakás, 3 üzlettel, Tisza laios kör­1 UtOD belül 60.000 pengő­I ért Mézer Írod» álfa!. Horthy M. u. 2. (Kultur­I palotánál.1 304 BÚTOR legolcsóbban kedvező fizetési fel­tételekkel is kapható Singer Cdszlónál Feketesas ucca 15. szám. 322 Eladó nagy. sarok üzleti bérfíáz mo­dern lakásokkal Tisza Lajos körúton belől. Alkalmi vétel, 125.000 P. Mézeméi, Horthy M. u. 2. (Kultúrpalotánál.) 304 Téli fekete prémes férfi és női posztókabát, egy Wert­helm szekrény, 2-es számú, eljdó. Kálvária u. 24. Ftiszerüzleí ió veví körrel, lakással, belterü léten á'ad"i. Tudakozódni lehet Pécsi cukrászdában. — Kossnth Lajos sugárut 6. szám. 315 Csipke (hetseherli) passzi­rozva naponta frissen kap­ható. Bóka ucca S. lőrkabáil festést bármilyen színben, átalakitást elvállalok. Ké­szen Is kapható. — Gábor Imre. Vásárhelyi sugárút 21 Árvíz u. 71. számú ház­hely szabadkézből riadó. Érdeklődni Szikra-lak, IT. em , 16 3, Megvételre ke­resek egy pékberendezést. Kálvária ut. Szikra-lak, II. cm., 16. ajtó. Magas áron veszek minden, féle ócskavasat, rongyot, rezet, ólmot, cinket és üres üvegeket, hívásra ház­hoz megyek. Lakó Mihály, Cserzy Mihály u. 5. Eladók 3 drb uj tükör, ab­lak 105 m„ 75 sz., e?y autó kerék 23x4.40-es. Katona u. 50. szám. Eladó emeletes, modern Üzleti sa­rok bérQáz 6 üzlet, 4 nagy lakás, pince, nagy bérhozamu. városháza rrö­nötti piacnál. 80.000 pengő­ért Mézeméi. Horthy M. ucca 2. (Kultúrpalotá­nál.) 304 Kazánkovács szerszám el­adó, egyben vagy dara­bonkint öthalom u. lb, I. em. 5. Eladó kétemele­tes modem, sarok bérpalota 5 üzlet, 7 nagv lakással, a vírocháza mögötti piacnál. 200.000 pengőért Mézeméi, Horthy M. u. 2. (Kultur­paJotánál.) 304 Olcsón eladó : üzletberendezés, We-rtheim­kassza 3-as, nagy jégszek­rény, kávc pörkölő. Pol­gár u. 2L Glúcknél. Zslrszóda még rövid Ideig kapható a MiVszáth Ká'mán uccai szappanözlelben. 227 Veszek állandóan használt és régi tiszta bútorokat — Dugonics tér 2. Menyasszonyi és alkalmi ajándékok gyönyörű választéka; — zománcedények, hernd"rfi alpakka jégszekrények legtöbb beszerzési helye Szántó román cáruház, Városi bérpalota. 133 f-a porosz szalón szén és iliMsz 6-76 telefon hívásra minden mennyisedben azonnal szállllhatA. DeufssiiésKEein cég P.'Oper utóda 210a Arany János ucca 13­BÚTOROK nagy választékban, leszál­lítóit árban 23» Wiesner, Aradi n. 6. KÜLÖNFÉLÉK Keálglmnazista, polgárista 305 szaksze-ü tanítását vállalja biz­tos cedménnyel, németből külön ó'ákat ad egyetemi hal ható — Cim»: Or szlánu.6. BárdoséknáL Egységes gyorsírásra ol­csón, biztos siker mellett szakszerűen tanít okleveles gyorsíró. Árvíz u. 4., 1.2. Volt Milenkovlisné előnvomda és kézimunka üzletéi Tábor ucca 8. sz alá helyezie át. Előrajzolások és hímzések féláron 1 34 Egy rövid barna zongora! bérbeadó. Érdeklődni Gál Annánál, Oroszlán u. Kötöáémben a hirisnyafejelés éi a .érf női harisnyák o. M. C. anyagból a leg"'c< óbban készülnek VAczl Mariska, Mézei ueca 2. szám, Püspfikbazár 82f Francia, német nyelvet és levelezést tanit nyugalma­zott tanárnő. Bocskay u. 9., ajtó 8. Értekezni tehet, délután 2—4-ig. Versenyáruház üzlethelyiségét Református-palotából október hó 1-én 276 j Károlyi ucca 4. szám alá helyezte át. Í/xletái£>elyexés i S £ Ezúton értesítem t. vetőimet és a n. é. közönséget, hogy villanyszerelési üzletemet Kígyó ucca 5. sz. alól Kossuti> Caios sugárut 6. sz. alá helyeztem át. Elvállalom e szakmába vágó bárminemű munka sze­relését. Selyememyő bef>azást ízléses kivi­telben készítek, úgyszintén drótvázat is. Raktáron tartom az összes szerelési anya­got és rádió cikkeket. •Csillárok nagy választékban i Tisztelettel HrabáK Károly. 303 k RózsamaSomban eladók 3 az összes erőgépek 250 HP szivógázmoíor, 20 HP nyers­olajmotor, 7 Kw.Dynamó (2 drb), szerszámok, felszerelési tárgyak és anyagok, esetleg az egész lelep is. Bérbeadák: a teljes malomépület, az összes! mellékhelyiségekkel és raktá-f rakkal. Folyó hó 8-átói, hétfőtől kezdve minden megtekin!­hető és a vásárlandó tárgyakra együltesen, vagy | egyenként ajánlat teendő. Rózsamalom, Szeged, vagv (egyesüli Magyar Malomipari RT., BudapesS, V , Ulrestl rakpart 2? 23 301 \ Kaszás Istvánné-téle füszerUzletet Petőfi Séndor sugárut, Szitárvány-Vitérő, átveszem és kérem a hitelezőket, hogy ügyvédem, dr. Kormányos Benő ügyvéd urnái követeléseiket 8 nap alatt jelentsék be, mert ezentúl felelősséget nem vállalok. Vápái Sándorné 310 sz. Keszler Józsa. Kohn Benőnél Telefon 3—21 282 Félbarna kenyér 28 ífll. SINGER varrógépek rég bevált jó minAaégben XedverS fizetéai feltétetek S INGER^VA^6Qév RE 3 Zvél4YTAR3A£kAQ [Szeged, KárSsz~ncc& L Legjobb porosz és magyar ftályha szén, bécsi dió légszeszgyár! koksz, tűzifát háztartásoknak, a kUliundorozs­m«I elismert elsőrendű Msztlelmet kereskedőknek és pékeknek «Ján­om Dlener P61 terméniblzoaiányos ólján szegedi telpemről. — Ugyanott állandóin gabonái«! Is vásárolok. Eszes Imre, Párisl-kSrut 44. Telefon 489. Dlener telefonía 1700. 94S rí-á»* 324 „Favorit zománcok kaphatók minden 6zinben Vádló borostyán lakk, mely mosható és kefélhető, mint; a parkett, kicsinyben és viszonteladásra leszállított árban. Olaffestékek minden színben kellő utasí­tással, ugy, hosry bárki sikerrel festhet. Az összes anilin festékek páchoz és ruhafestéshez. Butor­diszitésre való diszfaragás komvoziciók„ Vállalok: Épület, portál és bulor mázo­lási és fényezést. Birn P. és Tsa mázoló és festékkereskedő Szeged, Szent István tér 6. szám. Telefon: 701. 3482—192a számbor T43 Árverési hirdetmény Alulírott bírósági véerehajtó az 1881 évi tX L-e. 102. §-a értelmében ezennel kOzhlré teszi, hogy a szeeedl klr. iárfsbirósáe 1928. évi Р. k. 29708 sz"mu vépzésc következtében dr.FI>eber Mar­cell ügyvéd által képviselt Blau Ignátz tavára 412,08 pe"gó és járu­lekai ereiéi? 1928. évben foganatosított kielégítési végretajtás utján le- és felfllfoclalt és 3700 pengóre becsült kOvetkezö tagóságok, п. ш.: festmények nyilvános árverésen eladatnak. • Mely írverésne's a szwedl kir. tórásblrósáa 192a évi Pk. 29TO8. számn végzése folytán 4I2.C8 pengő tíkekövetelés ennek idS utáni 10 százalék kamatai és eddigi flsszesen 197,41 pengőben bU róila* már megállaprtott s felmerülendő költségek erejéig Szeged, Kályária-itcca 21. ízám alatt Perl Mór és fia raktárhelyiségében le­endi eszközlésére 1928. évi október hó a napjának délutáni negyed 1 óráia határidőül kittlzetik és ahhoz venni szándékozók olv meg-j Jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. LX-; t.-c. 107, Ю8. §-«i értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet­ígérőnek. «Tflkség esetén becsáron elül is el fognak adatni. Szeged 1928 évi augusztus hó 31. naplán Kuhn kir. bír. végrehajtó. 3748-1928 számhoz 309 Árverési hirdetmény. ¡•»¿»«iziiáUak 1C0 liierlől 800 lileria nagy mennyi­ségben is kaphatók, litere 6 fillértől kezdve Lendáczky kádármesfernél Szeged, Maros ucca 42. szám, sőházzal szemben Telefon 12-87. 302 Alnlfrt bíróság! végrehajtó az 188L évi LX. t.-c. 1Q2. §-a értelmé­ben ereméi közhírré teszi, hogv a szegedi kir tárásblróság 192a éyl 7231. számú végzése következtében dr. Kup tiszló ügyvéd által képviselt Kup Gyula fa Társa rt javára 474-90 p és járulékai erejéig 192a é»i máius bó 10-én foganatosított kielégítési végrehaj­tás utján felülfogla't éa 1928 pengőre becsCüt követkéz« Ingóságok u. a.: különféle házlbu'orok sth. nyilvános árverésen eladatoai' Mely árverésnek a sze®-eil ktr larísbtróság 1928 évi Pk 30954 sz iou végzése f-ilytán 47490 pengő tőkekövetelés ennek 1928. évi február hó 2a napjá éi járó 6 százalék kamatü és eddig btótilag már megállapított s felmerülendő köl'ségek erejéig Korom ucca 13. jzám alatt leendő eszközlésére 1928. évi október hó 16. naplán délelőtti tél 12 órája határidőül kitüzetlk és ahhoz a venni szándéko­zók olv megjegyzéssé' hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1818 l.X. tc. 107, 108 §-ai értelmiben készpénzfizetés mellett a 'ősibbet ígérőnek szükség esetén a becsiron alul is el fognak idatni. Kelt Szegeden, 1928. évi szeptember hő 25. napiáji. Farkas, klr. bir. véaehattó

Next

/
Oldalképek
Tartalom