Délmagyarország, 1928. október (4. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-02 / 222. szám

DEOTAGTARORSm? cfémia két halottját, Ballagi Aladárt és vérségi Nagy Ferencet. Berzevlczy Albert ernök indítványára az Aka­démia köszönetet mondott gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek azért, hogy a Vigyázó-hagyaték első tárgyalásán megvédte az Akadémia autonó­«aiáját a közalapítványi igazgatósággal szemben. A Dyilváűos ülés után zárt ülés volt, amelyen októDer 2. Balogh Jenő főtitkár tájékoztatta az Akadémia tagjait a gpóf Vigyázó-alapítvány tárgyában az igazgatótanács által eddig tett intézkedésekről, va­lamint az alapítványi vagyonra és jövedelmekre nézve beszerzett adatokról, majd végül előterjesz­tést tett a jövő évi költségvetés kereteinek megálla­pítása tárgyában. Csontpéssés a vámőrparancsnok segédletével (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Miskolcról jelentik: A krasznavajdai és a tornanádaskai vámőrparancsnokság nagyarányú és évek óta folyó csempészést leplezett le és a bandának 27 tagját, közöttük Kovács Jeromos volt tornaszentjakabi vámörparancsnokhelyettest is le­tartóztatta. A nyomozás megállapította, hogy a textiltársaság éveken át textil- és selyemárukat csempészett át a csehszlovák határon. Kovács Je­romos vámőrmester segítette elő a csempészek munkáját, úgyhogy éjszakánkint nem küldött járőrt arra az útra, ahol a csempészek járlak. Kovácsot most áthelyezték. Utóda, Török János őrmester, színleg belement az üzletbe és három héüg együit tartott a csempészekkel, amig minden titkukat ki nem nyomozta és Je nem lephzte. El Belgrádtól Az első lépés Horvátország gazdasági elszakadása felé Zágráb, október 1. Tiz horvát tartomány tegnap közgazdasági konferenciára gyűlt össze Zágrábban, közöttük Dalmácia, Bosznia egy része és egész Horvátország. A gyűlés elha­tározta, hogy az ezután kibocsátandó minden közmunkát Belgrádtól teljesen függetlenül együttesen adják ki és együttesen finanszíroz­zák, hogy emancipálják magukat Belgrádtól. Ez a határozat az ellenzék első hivatalos és önálló megnyilatkozása a szkupstinán kivül s ezért horderéie i^en nagy, Végrehajtás a pénzugyigazgalöságnál Arad, október 1. Dr. Miklósi ismert aradi ügyvéd számára mindhárom fórum megítélt másfélmillió leit az állammal szemben. Miklósi az itélet alapján a végrehajtóval megjelent az aradi pénzügyigazgatóságon azzal a szándék­kal, bogy követelése biztosítására foglalást fo­ganatosítson. Amikor a törvényszéki végre­hajtó a foglalás keresztülviteléhez és a jegy­zőkönyv megírásához akart látni, a román pénzügyigazgató *lkapta a ie&uzökönuvct cs darabokra tépte. Titkos koKiiinyiiisSa nyomdát lepleztek Ee Budapesten Budapest, október 1. A MOT. jelenti hi­vatalosan: A rendőrség politikai nyomozó fő­csoportja szeptember 27-ről 28-ikára virradó éjjel a Munkás-ucca 11. számú házban le­leplezett egy titkos kommunista nyomdát. A rendőrség lefoglalta a nyomdában talált sok­szorosítógépet és a nyomdakellékeket, vala­mint egész tömegét, azoknak a röpiratoknak, amelyek terjesztésre vártak. Ezzel a leleple­zéssel kapcsolatban őrizetbe vette a rendőr­ség Popper Sándor, Jonis Béla, Bodai Já­nos és Weisz Márton iparossegédeket és Li­geti Magda kozmetikust. Ez a szövetkezet volt az, amely az utóbbi időben megjelent »Ifjú proletár«, »Kommunista«, »Sasok« és egyéb röpiratokat szerkesztették, előállították és ter­jesztették. Az őrizetbe vettek valamennyien beismerő vallomást tettek. Az utolsó nap ; vergődés, Káromkodás, kínlódás Fogaras, október 1. Balon, a hírhedt rabló- | vezér, aki a fogarasi kórházban hetek óta j vívódott a halállal, tegnap délelőtt 10 óra- . kor vérmérgezés következtében meghalt. Az | Olt-vidék rémének halála »országos • jelentő­ségű esemény«, amelyről azonnal telefonon értesitették a bukaresti belügyminisztériumot. Savu csendőrőrmester közel egy hónappal ezelőtt fogta el Balant a »Stramba« völgyén, Szegedi ^„g©^©^ lnArom Etamarazeneesljére kedvezményes ára btr!eljegyek (csyeíhefőu Délmagyaroitz&g Jeoylrodftlában. Szaraz, sims id&t tmi a " A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra­kor: A nagy légnyomás nyugat felől benyo­mult Közép-Európába és a depressziót, qjnely hazánkra isiiét országos esőt hozott, keletre szorította. idő nálunk is jelentékenyen hű­vösebb lett. Prognózis: Túlnyomóan száraz, hűvös idő várható. B Sábáiig Bsbreenben kikapott Bocskai-Sabáría 3:2 (2:0) Debrecen, október 1. A vasárnapról elhalasztott mérkőzést hétfőn délután játszotta le Debrecenben a Bocskay a Sabáriával. A szombathelyiek a Vasas és a Nemzeti után most is vereséget szenvedtek* A Bocskay már az első félidőben bebiztosította a győzelmet a gyengén védő Rudolf mellett. A Sabáriának igy három mérkőzés után még egyet­len pontja sincs a bajnoki tabellán. Összeállították a válogatott Budapest, október 1. A Bécsben vasárnap játszó csapatot következőkép állította össze Kis Tivadar szövetségi kapitány: Újvári, Fogl II., Fogl III., Wéber, Bukovi, Kai­már, Ströck, Takács, Turai, Hirzer, Kohut. Budapest professzionista csapatát következőkép állította össze Máriássy Lajos: Acht, Takács, Kocsis, Kléber, Volentik, Schnei­der, Haar. Odri, Kallenecker, Bihámi, Tiska. Tar­talékok: Galina, Senkeí I., Kovácsi. olcsó árak! Ujsinka határában. A furfangos csendőr pa­rasztruhába öltözve közelítette meg a legen­dássá vált haramiavezért s hátulról belelőtt, mellyel ártalmatlanná tette. Ezzel a sebével azonnal beszállították a fogarasi kórházba, ahol műtétet hajtottak végre rajta. Az orvo­sok biztak benne, hogy életben marad és a bandita vasszervezete győzedelmeskedni fog, de a csendőrgolyó mégis halálossá lett. A fertőzést a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett kivédeni. Az utolsó héten emberfeletti kinokat szenveuett a kórházi ágyon vergődő rablóvezér. Alsóteste megbénult és tehetetlenül vergődve, borzalmas át­kozódások és káromkodások közölt kinlódott. Irtó­zatos szitkokkal fogadta, aki ágyához közeledett. A telefonon értesített belügyminisztériumból a nap folyamán távirati rendelet érkezett, mely uta­sítja a hatóságokat, hogy Balan fejét vágják le és küldjék Bukarestbe a törvényszék orvostani intézetének. A Dclmagyarországi Rádióklub vasárnap tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy december 20-ika és 27-ike között Szegeden monstre rádió­kiálütást rendez, ahol a rádiósok a rádiótechnika legújabb fejlődéséről igen ériékes tapasztalatokat szerezhetnek. A választmány egyben elhatározta, hogy október 2-án, kedden, a klub helyiségében a jryári szünet után megkezdi összejöveteleit. i A JC © m "18 Saját készítésű férfi, nöi és gyermek * kötöttáruk gyári árakban. A legjobb gyártmányú selyemharisnyák már P -4*50-t«5I. Férfi magaa szárú sport-harisnyák a legújabb kivitelben. Férfi, nöi és meleg gyermek-alsók összes minőségben és kivitelben. Patent gyermek-harisnyák minden színben, garantált minősében. Férfi fehérnemüek kizárólag saját készitésii csakis első­rangú kivitelben. Férfi, a6i és gyermek keityOk bör, trikó éa kötött a legnagyobb választékban. Svájcl divatsapkák Sfc Selyemsálak minden árnyalatban 51 LAMPEL ÉS HEGYI Tisza Lajos körül, 247 Püspökbazár-ÉDÜleL Telelőn 14-03. O •0 ¿1

Next

/
Oldalképek
Tartalom