Délmagyarország, 1928. augusztus (4. évfolyam, 173-196. szám)

1928-08-01 / 173. szám

ISIK augusztus 1. U.Y AHOila/, Alj A városi féggyár nem íuclfa a szegedi jégszükségleíel égifent Küldöttség a városházán a tarthatatlan helyzet ügyében — A polgármesterhelyettes engedélyt adott a tiszai természetes jég használatára legalább azt legye meg, hogy az ötoen kilós tételehet szállítsa el a megrendelőhöz. Fodor Jen5 erre kijelentette, hogy a fuvar­(A Délmagijarország munkatársától.) A legutóbbi vasárnap igen kellemetlen megle­petést hozoii azok számára, akik a városi jégqyárral álltak összeköttetésben, de leg~ inkább a vendéglősök és a kávésok, vala­mint a cukrászok számára. Kiderüli, hogy a városi jéggyár a rekkenő hő­ségben képtelen volt vállalt kö­telezettségének teljesítésére, üzletfeleinek csak redukált mennyiségben szolgáltatta ki a müjeget, ami rendkívül nagy károkat okozott mindenfelé. Az uiszegedi strandok például csaknem teliesen ¡ég nél­kül maradt, k, de nagy nehézségekkel kelleti megbirkozníok a városi üzleteknek is. A cukrászok készülékeiben megolvadt a fagy­lalt, a vendéglőkben langyos sört szolgáltak löl és hiábavaló volt minden panasz, minden kérés, az egész városban nem lehetett mü­iéghez ¡nini. Igaz ugyan, hogy a természe­tes jéggel megtöltőit vermek szinte érintet­lenek a tél óta. de a természetes ¡ég fel­használását szigorúan tiltják különböző ren­delkezések. Az érdekellek körében a jéghiány és az ebből származó tekintélyes károsodás termé­szetesen igen nagy és érthető elkeseredést keltett. Olyan hirek terjedtek el a városban, hogy a jéggyár vasárnapi termelésé­nek javarészét Hódmezővásár­helyre adta el és a szegedi ve­vők számára ezért nem jntott már megfelelő mennyiségű mü­jég. Valószínű, hogy ennek a hírnek van is va­lami komoly alapja, mert hiszen vasárnap nem volt nagyobb a hőség, mint a megelőző Topokban és igy a jégfogyaszlás sem lehe­tett jelentékenyebb. A\z érdekeltek elhatároziák, hogy sérelmeik brw^slása érdekében a jéggyárat fenfartó vá­•TOS .hatóságához fordulnak. Kedden a ven­déglősök népes küldöttsége Jelent meg Fo­dor Jenő polgármesferhelyeltes elölt Scher­mann Kálmán vezetésével. Schetmann Kálmán ismertette a vendéglő­sök sérelmeit. Hangsúlyozta, hogy a bajok­nak az a tanácsi határozat a forrása, amely eitillia a 'Tisza természetes ¡egének hűtési célokra oató felhasználását, tehát arra kérik most a város hatóságát, hogy változtassa meg ezt a sérelmes intézkedést és ugy a vendéglősök, mint a nagyközönség érde­kében adjon engedélyt a tiszai jég fel­használására, mert a városi Jéggyár nem képes kielégíteni a jégszükségletet. Fodor Jenő válaszában kijelentette, hogy a vendéglősök alaptalanul illetik szemrehányá­sokkal, mert nem a tanács tiltotta meg a természetes jég használatéi, hanem egy mi­niszteri rendelet, amely kötelező az egész országban. A tanács maga sem helyeselte ezt a rendelkezést, azonban azt mégis végre kellett hajtania. Maga a polgármesterhelyeites abszurdumnak tartja ezt a rendeletet és a kérdés tárgyalása alkalmával a tanács minden tagja érezte, hogy a rendelet lehetetlen hely­zetet teremt Szegeden. A jéggyér ugyanis teljes erővel dolgozik, termelését tovább már nem fokozhatja, ha pedig igy sem elégitheli ki a szükségletet, arról a város tanácsa nem tflfefet. A küldöttség egyik tagja közbeszólás for­májában megjegyezte, hogy a városi jéggyár költség ieljesen fölemésztené ebben az eset­ben a jéggyár bevételeit, erre tehát az üzem semmi esetre sem vállalkozhatik. Elmondotla ezután, hogy a természetes jégre elrendeli tilalom feloldását a kiskereskedők és a kis­vendéglősök is kérték. a kérés teliesitése azonban nem tartozott a tanács hatáskörébe. Most, hogy a kérelemhez a nagyvendéglősök is csatlakoztak. a tanács táviratilag fogja kérni a sérelmes rendelkezés feloldá­sát a kormőnyfől azzal az indokolással, hogy a jéggyár kép­telen müiéggel ellátni a várost és hogy a nagy hőség következtében fokozottabb a szük­séglet. — Addig is, amig erre a táviratra a válasz megérkezik — mondotta a polgármesterhelyel­ies —-, saját felelősségemre augusztus else­iélői megengedem, hogy a vendéglősök ki­zárólag hűtési célokra felhasználhassák a Tisza természetes ¡egét, de csak olyan mó­don, hogy ez a közegészségügyi szempontból nem kifogástalan jég a fogyasztásra szánt cikkekkel közvetlenül ne érintkezzék, tehéi csak hordó, palack és ¡égszekrény hWC­sére. A küldöttség megnyugodva vette tudomá­sul Fodor Jenő válaszát, A gazdasági decentralizációnak messzire meg kellett volna előznie a kulturális decentralizációt A Délmagyarország akciója a szegedi kereskedelem és ipar érdekében A Délmagyarország vasárnapi cikkcbenmeg­inditott mozgalom élénk visszhangot keltelt ugy a kereskedelem és ipar, mint. a közönség körében. A mozgalom csak helyeselhető, mert a kollektív fellépésben és szervezettségben rejlő erőt hangsúlyozza és remélhetőleg oly lavinát fog megindítani, amely a gazdaságnak csak hasznára fog válni. A jelszót kulturális téren már kiadta a kultuszminiszter. Minthogy azonban a keres­kedelem terén, — amely szempontból a moz­galom jelentőségét megvilágítani kívánom, — a kormányzat egyáltalán nem folytat irányitó tevékenységet, maga a vidéki kereskedelem kénytelen létérdekeit megvédeni és ezzel az ország közgazdaságának is hasznos szolgálatot tenni. Sajnos, a magyar társadalomnak a szerve­zéshez nincs érzéke és igy képtelen a csonka országban még megmaradt életlehetőségeket kellően kiaknázni. A kereskedő osztály az, amely a forgalom mintaszerű megszervezésével utat mutat a többi társadalmi osztálynak a rájuk váró feladatok racionális formában való megoldása tekintetében. Ha a Délmagyarország akciójának egyéb jelentősége nem volna, minthogy példát ad egy társadalmi osztály érdekeinek a sajtó nyil­vánossága utján, — tehát az önsegély eszkö­zével, — való megvédésére, már akkor is elérte volna célját. De a mozgalom mögött egy jelszó búvik meg, amely jelszó a közeljövő gazdasági poli­tikájának irányitó gondolata kell legyen és ez a gondolat: a gazdasági decentralizáció. Az egész ország közvéleménye helyesli és politika; felfogásra való tekintet nélkül támo­gatja Klebelsberg decentralizáló kultúrpoliti­káját, amelynek végcélja, hogy az országot négy kulturtartományra- ossza fel. Ezek köz­pontjai az egyetemi városok, amelyek felé minden kulturmozgalom irányul és amelyek a körülöttük levő tartományokat kultúrájúkkal elárasztják. A gondolat, szép és helyes. De van egy ere­dendő hibája: megvalósíthatatlan és csak ter­hes humbuggá, elviselhetetlen budgct-tétellé válik biztos gazdasági alapépítmény nélkül. Érzésünk szerint a gazdasági dcoenlralizáciármk, a vi­dék szisztematikus megszervezésének messzire meg kellett volna előznie a kulturális decentralizációt, mert rég elismert szabály, hogy igazi kultura csak ott terem, ahol rendben van az emberek szénája, ahol nincsenek nyomasztó megélhe­tési gondok és ahol széles társadalmi rétegek fogyasztóképesek és elsőrendű szükségleti cik keik könnyű megszerzése után kulturális szük­ségleteik kielégítésének vágya ösztönszerűen merül fel. Addig azonban az egész országnak tantalu i kint jelent az igy megszerzendő ugynevezef1 »kultúrfölény«, amely nem a széles néprétegek ösztönszerű kulturszomjának pillérein nyűg szik, hanem csak agyontámogatott erőiködé . amely a befektetések arányához mért ered menyeket soha sem fogja meghozhatni. Kultur fölényünkkel hasonlítani fogunk anyagiakban lerongyolódott középosztályunkhoz, amely ép­pen műveltségénél fogva viseli nehezebben kultúrája és anyagi nyomorúsága terhét. Egyetemeinken tanulják a másodéves jogá szok, hogy kulturszükségletek csak az első­rendű életszükségletek telítése után kerülhet­nek kielégítésre. De a kultur tartományok fő városainak egyetemein tanított elvek az élet­ben nem valósulnak meg. Hiába, ugy látszik, nem az életnek, hanem az iskolának tanítana!-, az ország sorsát intéző felnőtt jogászok Amit tehát a kormányzat az egyetemeken tanított és helyesnek elfogadott elvek dacára sem hív cletre, azt a közgazdasági élet porond­ján küzdő társadalmi osztályoknak a myguk erejéből kell megvalósitaniok. A gazdasági decentralizációnak jönnie kell. Nemcsak azért, mert a mi kulturális tíeoenl ralizációnk speciális épülete, melynek felépí­tésére a magyar társadalom már eddig is oly sokat áldozott, össze fog omlani a gazdasági decentralizáció szilárd alapépítménye nélkül, hanem azért is, mert a világháború után egész Európában inaugurált védővámos rend­szer folytán ez a szükséglet »benne van a le­vegőben*. Ahány ország van Európában, annyi gazdasági egység keletkezett. Amelyik meg akar maradni, annak a végletekig meg keíl szerveznie önmagát. Ez pedig másként nem megy, mint gazdasági decentralizáció utján Eklatáns példa a ném^t birodalom, amelynek egyes országai mindmegannyi gazdasági tar­tományok is. Melyik müncheninek, vagy lip­cseinek jutna eszébe Berlinbe menni vásá­rolni? Azt biztosan árulónak tartanák Mün­chenben, vagy Lipcsében. Igaz, hogy a bajor, vagy a szász kereskedelem meg is van szer­vezve! Nos, ugyanez a magyar társadalom köte­ZÚUO és HUHU: A két dipiomaiai DougiasFairfoanksnas7 filmle: é8 « Kétmázsás menyasszony szerdán a Belvárosi Mszlb'o I és Ne látsz a tűzzel szerdán és csütörtökön a Korz* Moziban szerdán a Belvárosi Mozlim ElOadütsok kesdele : 6, •> órakor, va»árnap 3, 5, 7, 9 Órakor E'íadísük ke>de e fél S fél lO órakor. Ne légy babonás | Itörtökön a Kf>rz6 Moziban Sj Mindkét elfadás a nyíri helyiségben fjj

Next

/
Oldalképek
Tartalom