Délmagyarország, 1928. július (4. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-20 / 163. szám

W28 fnfipg Ж DÉLMAGYARORSZÍG Százhetvennégyszer dalos érkezett Bécsbe a Schubert^centennáriumra Bécs OnnepI pompával fogadja a dalosokat (Budapesti tudósítónk tele fonjele n­téf-e.) Bécsből jelentik: Ma reggel hat óráig mtttfr^rer dak>s érkezett Bécsbe, hogy résztve­gyen a Schubert-eanteimártuin alkalmával rende­lendő rtelosümnepélyen. A délután folyamán 65 különvonat futott be. további hatvaimégyezer dalár­distáva]. Az első próbákat holnap délelőtt tartják • Práter dalcsarnokában. A város különböző ré­szein azonban már ma este is kisebb-nagyobb daloshangversenyek voltak. Az egyes csoportok »p ne Varral jötte!; be a városba. Este fél 6 órakor a Sziléziai Dalos Egyesület hangversenyt adott a német nagykövetség épülete előtt. Bées városa soha necu látott ünnepi díszbe öltözött. A főbb nccák zászlódiszben pompáztak, de a kfilső kerületekben is. ahol a dalosok nagvrészét elszállásolták, majdnem minden házon ott lobog a német zászló és a különböző dalegyesületek lo­bogói A hatóságok rengeteg magánautót és taxit rekviráltak, nem is szólva a rengeteg társasautó­ról. A dalosünnepség résztvevői ezeken az autókon járják be a várost, hogy megnézzék Bécs és környékének nevezetességeit. A fogadtatás, a be­szál lásolás és idegenvezetés komplikált feladatát nagyszerűen oldották meg. A jól szervezett appa­rátus a legkisebb zavar nélkül működik, ami nagyrészt a német dalegyesületek közismert fe­gyelmének tudható be. Az osztrák—német munkaszövetség, amelynek tagjai közé a legnevesebb írók tartoznak, a da­losünnepély vezetőségéhez üdvözlő iratot intézett Ma este volt a hivatalos fogadóünnepség a Sengerhalleban, ahol negyvenezer énekes jelent meg hatvanezer főnyi közönség előtt. A beszélő film tegnap este diadalmasan vonult be a Belvárosi Mozi kerthelyiségébe. Ismét az embert elme egy olyan talelmáayának voHnnV fzem- és föltenni, mely arra mulat, hogy в tudomány, a haladás terén nincs lehetetlen, nincs megállás A phor.o film berautetása Wnsztrálfa, ho»ry a beszélő fi m problémája tökéletesen megotoldódott а jövő в hangos ft'mé. A közönség örömmel üdvözölte a nagyszerű találmányt, melynek lényegét egy rövid, filmre vetített magya­rázat ügyesen ismertette. Különösen a Liszt ratwzodia. Rlgolettó egyik részlete és Newyork egyik legnagyobb revQsztnháza előadásának szinte tökéletes reorodökélésa váltott kl веду tetszést. A beszélő film szegedi premierje fényesen sikert!». Vasárnapig ven műsoron »/* 8 és 3/t 10 órai kezdettel a nyári helyiségben. WAMMMMMMMMMMM vn 20 Péntek. Róm. kath. Jeromos hv. Protestáns Illés. Nap kél 4 óra 23 perckor, nyugszik 7 óra 49 percbor. A Somoj^i-könyvtár nyitva 10—12-ig csak tudo­mányos kutatók számára. A mamim nyitva dél­előtt fél 10-től 1 óráig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme­let) nyitva d. e, »-l-ig, d. o. S-7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Tel. 270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (TeL 118.) GergeJy Jenő, Kossoth Lajos-sugárut 21. (Tel. 62.) Löbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 813.) Moldvány f.-ajos, Újszeged. Vedres vcca 1. (TeL 848.) Sel­meczy Béla, Somo^vt-tetpn. Vc'»'on 5. Mérsékelten meleg idő? A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánk­ban csak egyes, mennyiségileg igen eltérő zi­vataros esők voltak. Szolnokon 30, Balassa­gyarmaton, Salgótarjánban és Nagyszécsén­ben 20 mm.-t meghaladó eső esett. A lehűlés különösen a nyugati részeken volt érezhető, ahol a hőmérséklet a 25 fok Celsiust alú» erte el. Jóslat: Ngagati légáramlással jobbára de­rült, mérsékelten meleg idS. — A szegedi kereskedők déli egy éráiéi félnégy tg 'árva tartják üzletefteL A szegedi kereskedők és kereskedelmi alkalmazottak 17-én tartott értekezlete elhatározta, hogy üzleteibet 90-átóI szeptember 15-éig (hetipiac kivételével) délután 1 órától fél t-ig zárva tartják. Az előkészítő bizottság felkéri az összes kereskedőket, hogy e*en határozatot tegyék magukévá és ezzel adjanak módot a nyári üdülésre, de azért is, mert a közönség ezen idő al»tt szintén pihen. 'l/AI/S* ^ KAL@DONT Mv.-.l mert étőször ertísefeo a fogkőnél," m с eltávolít a megtámadott fogzománcról л aeassdrl es •ям másodszor gyengébb a fogzománc­náf, melyet ragyogó fehérre csiszol L és természetes szépségében eajei ^fc 11 1 íi ' i i" "Miaá — Turkesztán! menekültek Jönnek Szegedre. A Tórám Társaság ázajai bizottsága átiratot intézett a város tanácsához és bejelentette, hogy a jövő hónapban a Konstantinápolyban tartózkodó tar­kesrtáni török menekültek tanulmányútra jönnek az országba. Ezek a törökök évekkel ezelőtt me­nekültek el a bolsevikiek elől Turkesztánból. A latraimánynton lévő menekülteknek a kultuszmi­nisrter tíz napra biztositott szállást és ellátást az Eötvös-kollégiumban és a Turáni Társaság azt kért a várostól, hogy egy napra szintén lássa vendég« a törököket Érkezésük napját később közük. A tanács elhatározta, hogy majd akkor határoz, ha megjön ez a pontos értesítés. A ta­nácsülésen különben olyan hangulatot keltett a Turáni Társaság beadványa, hogy kissé túlságosan megterheli már a város pénztárát ez az egyre erősbödő vendégjárás. \r autó és n kerékpár karambolja. Kováea Desbo 46 éves nyugdija« tisztviselő csütörtökön déhitáu a Ti«za Lajos-köruton haladt kerékpár­jával. Autó közeledett, »mit a kerékpáros nem vett észre. A bérautó elütötte. A mentők a köny­nyebben megsérült kerékpárost a sebészeti klini­kára szállították. x Képkeretek legolcsóbban Frebnannál. 779 — Az tijroegeffl telepek polgárainak gyűlése. Fel­hívják » most már >,József főhercege névről elneve­zett (e)ep lakosait (Rokkant-telep, Hoffmann-tetep, Gazd'srigi-tetep, Bobolits-tetep, Marostő), nogy '.í2-én. rlélelőtt- 10 órakor az ujszegedi Rákos-féle vendéglőben. (Csanádi-uoea t2.) a telepre nézve fontot, ügyek megtárgyalása végett szívesbe djeDek megjelenni — Elütötte « tolatómozdfmy. Csütörtökön dél­után három órakor jelentették a mentőknek, hogy Kovács János vasúti munkást Szentmihálytele­ken tolatás közben elütötte* egy mozdony. Kovács Jánost súlyos sérüléseivel beszállították a köz­kórházba. harmadszor bomlástgátló és flfato»: habképződésével tisztítja és üde ^frissitó illattal tölti el a — A városi Ingatlanok tűzkárbfztositáBa. A csü­törtöki tanácsülésen Fodor Jenő polgármester­helyettes bejelentette, hogy végre rendezni kellene a városi ingatlanok tüzkárelleni biztosításának rég­óta függőben tartott ügyét. Jelenleg ugyanis a városnak csak két épület, a színház és a Zsótér­ház *an teljes értékére biztosítva és most az » biztosító társaság, amelynél a város ingatlanait biz­tositotta tűzkár ellen, ajánlatot tett, hogy a bizto­sítási díj hétezer pengővel való fölemelése esetén az összes városi ingatlanokat teljes értékükben biztosítja. A tanács elhatározta, hogy tájékozódásul elkészítteti a mérnöki hivatallal a városi ingatlanok pontos leltárát és azután határoz, .hogy a biztosítás kérdését milyen módon oldja meg. — Halálos villámcsapás. Hódmezővásárhelyről jelentik: Nagykardos Ernő farkiréti tanyá­ján a villám lecsapott egy hombárra, átütötte a cseréptetőt és az ott tartózkodó munkások közül Bozóky Pál 50 éves algyői embert, aki éppen a mécsest gyújtotta, agyonsújtotta. Bozóky Pál jajszó nélkül holtan terült el a földön. A hombár­ban volt a felesége, fia és a menye is. A hombár­ban tartózkodó munkásokat, akik éjszakára nyu­galomra tértek, szintén megütötte a villám snote, úgyhogy órákig nem hallottak. A konyhában tar­tózkodó cselédleány idegrohamot kapott és a kór­házba kellett szállítani. — Tizenkét évre ítélték (elesége udvarló Jínak líyUk*sát. Nyíregyházáról jelentik: Hodász kés­ségben a református templom kertjében pünkösd napján Balogh János Lakatos Bertalan gaa­dát, aki feleségének udvarolt, leütötte. Ma foglalta», aott a törvényszék Balogh bűncaetekményévat ét, szándékos emberölés bűntette miatt 12 évi fegy­házra itélte. Súlyosbító körülménynek vatta, hagy vadállatias kegyetlenséggel hajtotta végre a gyfi­kosságot. A felek felebbeztek. — Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munka­közvetítő hivatal közli: Állást kaphat helyben: $ tísegitó kovács; 3 önálló épületlakatos; 1 bádogos* 1 kaptafokészitö; 1 autókaxosszéria temewdö; t molnár, fiatal, 1 cukrász; 2 hocsifényeBÖ; 2 ki­futóira. Vidéken: 7 kovács; 1 bádogos; 1 kosár­fonó , 4 bognár, 2 borbély; t molnár Anőtteo); 1 Sütő (össz); 150 kubikus. — Az Opég uj száma tele van a legnagyszerűbb" strandviccekkfil, A Bölcs Rabi nem nyaral, hanem folytatja elmélkedéseit és a rajzok is nagyszerűek. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Bu­dapest, VI., 0-ucca 12. FIGYELEM! A Knrxú Mozi szombat vartrnspl 0 éra' J3r>02jfi I előadásai rossz Idö esetén a Széchenyi Moziban, |ó idö esetén a Korzó tett helyiségben lesznek I megtartva. A kabaré a nyíri hrlyisegben ~e«z. Előzetes letartóztatásba helyezték az Undráss^-uti tűz állítólagos okozóit (Budapesti tudósítónk te 1 efonjeIen* tése.) A Máv. Andrássy-uti palotájának leégésé­vel kapcsolatban a mai napon megtartott tüzvizs­gálat megállapította, hogy a palota tetőzetén máz; három nappal ezelőtt tüz keletkezett. A t az vizs­gálat megállapította azt is, hogy a tüz keletke. zéséért a felelősség Ruszlán István bádogosmestert terheli, akinek munkásai a tűz kitörését megelőző napon a palota bádogtetőzetének javításán dolgoz* tak és forrasztöbályhájukat égve hagyták a ház. tetőn. A kipattanó szikra gyújtotta fel valószínűleg a tetőt, amit igazolni látszik az is, hogy a tető egyszerre több helyen égni kezdett. A tüzvizsgálóí bizottság megállapítása következtében csütörtökön délután beidézték a főkapitányságra Rnsxhnt Ist­ván bádogosmestert és hét munkását. K№aUgatá«m után a rettdfirséf '"tren«telte »Itemft az előmtea letartóztatást

Next

/
Oldalképek
Tartalom