Délmagyarország, 1928. július (4. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-03 / 148. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG 1928 július a LON CHANEY legújabb filmje, a Két Uffll eHlbef szerdán, csütSrtOkOn a Korzó Moziban ii I adja ki, akik zavartalanul gazdálkodnak rajta. Ujabb átirat ment az egyetemhez, most már határozottabb hangú formában. Erre az át­iratra dr. Győrffy István egyetemi tanár, a növénytani intézet vezetője válaszolt. Bejelen­tette, hogy a várostól kapott földön részben technikai, részben anyagi nehézségek miatt nem rendezhették be eddig a füvészkertet. Ezért kellett albérletbe adni. Az érte befolyt bérösszeget az intézet a füvészkert létesité­sének költségeire tartalékolta. Most már egé­szen csinos összeg van együtt és oz idén már meg is kezdték a terület befásitását és rövi desen megkezdik a füvészkert berendezésére irányuló munkálatokat. A tanács tudomásul vette ezt a bejelentést, de kimondotta, hogy az ügyet napirenden tartja és abban az esetben, ha az ujszegedi husz holdon a jövő gazdasági évben sem lesz nyoma a füvészkertnek, azt visszaveszi és újból a földműveseknek adja ki haszonbérbe. Végrehajtó adta át a város csákányosainak a Nyikos-lányok házát (A Délmagyarország munkatársától) A rég! itéletvégrehajtások, vagy kivégzések szomo­rú, sötét emléke elevenedett meg tegnap, igaz, hogy nem olyan kegyetlen formában, az egyik csákány­halálra itélt szegedi lakóház körül. A sokat em­legetett Nyikos-féle házat adta át végrehajtó ut­ján a bírói hatalom Szeged sz. kir. városának és a birtokbahelyezett város munkásai az átadás hi­vatalos aktusa után azonnal belevágták kemény csákányukat a régi falakba a birtokbavétel doku­mentálása céljából. Ennek a végrehajtásnak az előzményei meglehe­tősen ismeretesek. Az egyelemépitő kultuszminisz­ter a Boldogasszony-sugárut cs a Markovícs Iván­ucca sarkán építteti föl a polgári iskolai tanár­képző intézetet. Az uj épülethez szükséges tel­keket a város minden nagyobb nehézség nélkül megszerezte, csupán a belső sarkon álló öreg, két­emeletes lakóház megszerzése okozott különösebb nehézséget. A ház tulajdonosai, két Nyikos-nővér, hallani sem akarlak régi, családi házuk elidegení­téséről. Mindent elkövettek, hogy a város szándé­kát meghiúsítsák, de ebben a harcben a város erösebbnek bizonyult. A haz megváltására kisajátítási jogot kapott a bel­ügyminisztertől, majd megindította a bíróság előtt a kisajátítási eljárást. Közbeu a békés kiegyezést is megkísérelte, de eredménytelenül. A bíróság azután kirendelte az értékbecslő szakértőket, akik a házat hetvenkilencezer pengőre becsülték, ezt az összeget a város birói letétbe helyezte és kér­te az építkezés sürgősségére való hivatkozással az azonnali birtokbahelyezést. És így szombaton megjelent a Nyikos-féle ház előtt a végrehajtó Írnokával együtt. A különös végrehajtás iránt a nagy meleg elle­nére js elég nagy érdeklődés mutatkozott. A kör­nyékbeli lakók csudálkozva nézték a féltizenkét órakor kivonuló remdörszakaszt, mert dr. Simkó Elemér tjsz i főügyész, aki az aktuson a várost kép­viselte, karhs lalmat kért a rendőrségtől attól tart­va, hogy a Nyikos-nővérek elkeseredettje. (¡ükben «jelleg erőszakosabb lépésekre ts elszánjak magukat. A ház már egymagában áll és frissen meszelt fa­lai messze tündökölnek az erős napfényben. Kö­rülötte építkezés folyik ós a lerombolt Palánk em­lékét már csak néhány mészpuros téglarakás őrzi. Az épület sarkában kis üzlet van. Elárvult aj­tajában szomorúan álldogálnak a házbeliek. Az egyik asszonyság sírástól el-elcsukló hangon kér­lelj a városi urakat: — A házmesternél fesseroek már megvigasztalni, inert biztosan elájul szegény, ha elveszik a Nyi­kos-kisass2on\októl ezt a házat. Nagyon sajnálja gazdasszonyait. — Olyan régen van náluk? — kérdezi részvét­teljes hangon valaki. — Két esztendeje csak, Vásárhelyről hozták ma­gukkal, de nagyon szereti őket. Vásárhelyen adu­táncsuk volt. Az urak sokáig találgatják, hogy mijük volt a Nyikos-lányoknak a házmesterné, végre az egyik kitalálja, hogy adjutánsuk. — Aztán meg minek is ez a sok rendőr * z ellen a két gyönge kisasszony ellen — esudálkozik valaki, de nem kap választ. Az urak lassan csoportosulnak a ház körül. Meg­érkezik Fenyő Lajos műszaki tanácsos, Ligeti Bé­la müépitész csákánnyal fölfegyverkezett kőmű­veseivel, ő fogja betölteni az ítélet fizikai végre­hajtójának szerepét, aztán jön Ludányt Bay Ber­talan, a bíróság intézkedése következtében az ak­tuson a meg nem jelenő és nem képviselt érdekel­teket kell képviselnie, dr. Valentiny Ágoston, aki a Nyíkos-nővéreket képviseli, odagyülekeznek a környékben dolgozó építési vállalkozók is és vár­ják a végrehajtót. Közben félig tréfásan, félig komolyan beszél­getés indul meg az ügyvédek között. Valentiny elő­re bejelenti, hogy tiHakozpi fog a végrehajtás el­len és kifogást emel a szakértők munkája ellen is. — Hiába minden — mondja Simkó Elemér —, a szakértők precíz munkát végeztek. Még le is fo­tografáltatták elölről is, hátulról is a házat. Az egyik ügyvéd mutatja is a két fényképet. így képen egészen imponáló az öreg, ötvenesztendős épület, amelynek falat a régi, lebontott szegedi vár tégláiból épültek« de sorsuk még ezzel a végrehajtással sem teljesedik be, mert a város valószínűleg felhasználja őket valamelyik uj építkezésénél. . Hirtelen észreveszi valaki, hogy a szuterén egyik­ablakában a körülményekhez nehezen alkalmazha­tó cédula ékeskedik: Bútorozott szoba kiadót — Ez se igen talál már lakóra — jósolják a tré­fálkozók. Aztán megérkezett Kun János kir. végrehajtó. A kivezényelt rendőri karhatalom vezetője szabály­szerűen tiszteleg és jelentkezik nála. Megkezdődnek a hivatalos formaságok. A társa­ság bevonul az öreg ház árnyékos tornácára, a ki­sirt szemű házmesterné kis asztalkát tol a végre­hajtó elé, majd öreg, kopottas karosszékek is ke­rülnek. Kun János lapos, zsebbevaló kaucsuk tinta­tartót vesz elő, nagy gonddal lecsavarja a tete­jét, kiteríti a jegyzőkönyvnek szánt ivet az írnok elé és közömbösen diktálni kezdi a jegyzőkönyv bevezetését. Utána jelentkezésre szólítja fel az idé­•zetteket. Az érdekelt Nyikos-nővérek nem jelentek meg, csak ügyvédjeiket küldték el maguk helyett. Kissé elkésve érkezik dr. Lévay Ferenc ügyvéd és megkérdezi, hogy a megjelent ügyvédek kiket kép­viselnek az érdekeltek közül, majd amikor megál­lapítja, hogy Nyikos Sámuelnek, a Nyikos-nővé­rek apjának nincs képviselője, meghatalmazott­ként tisztelettel lejelentkezik a végrehajtónál és már diktálja is a tiltakozást: — ügyfelem nevéban tiltakozom a végre­hajtás ellen — mondja — és a végrehajtás­ból származó mindem kárért a végrehajta­tó várost teszem anyagilag ts felelőssé. Tiltakozásához Ludányi Bay Bertalan, mint a távollevő érdekeltek és dr. Valentiny Ágoston, mint a két Nyikos-lány képviselője csatlakozik. Mindez annak rendje és módja szerint belekerül a jegyzőkönyvbe és Kun János már hirdeti is határozatát: — A tiltakozásnak, mivel annak jogával a tör­vényes határidőben nem éllek az érdekeltek, helyt nem adunk. Ha az eljárást szabálytalannak tart­ják, ellene, de már csak birtokon kívül, előter­jesztésnek vara helye. — Én nem tartom az eljárást szabálytalannak, — mondja Ludányi Bay Bertalan, a két másik­ügyvéd azonban bejelenti, hogy az előterjesztés jogával élni fog. Amig a tornáoon készül a jegyzőkönyv, a csá­kányos munkások is megteszik az előkészületeket. NEIGER Kóser éttermei Budapest, Teréz körút 4. Szegediek találkozó helye. 48 t Az egyik kömüvesinas, a Pista, ügyesen felkúszik az udvar széles kapujára, magával viszi fényes csákányát is. ő fogja az első téglát megmozdítani a kerítés falában. A gazos udvarom szerte--zét hányt bútorok hevernek, a lakók nagyrészét már elköltöztette a város. Olyan idegenül, kellemetle­nül hat igy ez az öreg ház, pedig valamikor egészen meleg, családias fészek lehetett. A tornác másik végében Ligeti Béla meséli: — Ez az első eset, hogy a város végrehajtás utján veszi birtokba az egyetemi építkezésekkel kapcsolatban kisajátított épületet. Attól téliem, hogy történik valami* Vitriolról, pisztolyról beszélgettek. A furcsa eset eszembe juttatja azt a régi histó­riát, amely Kállay főispánnal történt meg a nyolcvanas években. A királyi biztosság elhatá­rozta a Margit-ucca feltöltését. A Margit-uccában volt háza Wetez bácsinak, aki nagyon elkesere­dett a feltöltés hírére, mert házának csak a fedele látszott volna ki a feltöltött uccából. Egy. szép napon beállított Kállayhoz és kereken meg­mondta neki, hogy ne töltesse fel az uccát, mert ha megjelennek a kubikusok, hát ő bizony lőni fog. Kállay indulat és harag nélkül nézett az öreg emberre, majd csendes, flegmatikus hangon igy szólt hozzá: — Welsz, maga nem fog lőni és a Margit-uccát fel fogják tölteni. A Margit-ucca feltöltését másnap már meg is kezdték és Weisz tényleg nem lőtt. A tornác elején tempósan készül a jegyzőkönyv; Lévay Ferenc egyik kifogást, a másik után dik-* tálja. Tiltakozik a mosókonyha beépített üstházá­ban lévő vasüst átvétele ellen, tiltakozik a kály­hák átvétele ellen, mert szerinte ezek az ingósá­gok az ingatlan állagának sérelme nélkül elvihetők. Kun végrehajtó egyszer csak megunja a sok tiltakozást. — Vége van ,mást nem veszek jegyzőkönyvbe, A doktor ur még majd a háztető és a fundamen­tum átadása ellen is fog tiltakozni. Halló, ház­mesterné, legyen szives adja át nekem a kapui kulcsot. A szepegő házmesterné a nagy kulcsot csen^ desen leteszi az asztalra, a végrehajtó feláll, ke­zébe veszi a kulcsot és Simkó főügyész felé nyújtva mondja: — A házat ezennel átadom Szeged város kép­viselőjének. — De kérem — szól ismét Lévay Ferenc —, az egyik lakó nyolcszáz pengő házbérrel tartozik, bútorai le vannak foglalva. Tiltakozom az ellen, hogy ez a lakó elszállíthassa bútorait, különbem a város teszem felelőssé. A kérdéses lakónő nevetve kiáltja feléje: y — Semmi közöm már a házigazdához, az én házigazdám ettől a pillanattól kezdve a város. Az urak ezután a végrehajtó vezetésével be­tekintenek a háznak mind a tizenhárom laká­sába és ezeket, a nagyobbrészt már kiürített laká­sokat a végrehajtó szintén átadja Simkónak. Az­után a tornáoon gyülekeznek ismét, ahol a végre­hajtó befejezettnek nyilvánítja az eljárást, Simkó Elemér pedig a kapukulcsot átadja Fenyő Lajos műszaki tanácsosnak, akitől viszont Ligeti Béla veszi át. Ligeti Béla kisiet az udvarra és felkiált a kapu falán várakozó gyerekre; — Pista, kezdheted, A következő pillanatban villan n csákány és az első tégla nagyot puffanva esik ki a falból a gazos udvar kövezetére, a következő pillanat­ban pedig néhány munkás neki feszülve emeli ki sarkaiból a nehéz kapuszárnyakat. Hétfőn már ennek a háznak a helyén is rom­halmaz hirdette a város épitő munkáját. ím. I.y A sikernek ílíka egy van S ez nem egyéb, mint a ROXAN. Figyeljen J61 e szóra, Mert ez a legtökéletesebb 6»! Beszerezheti! elünvös részletfizetésre MÜLHOFFER V.J&5&5,« Szeged. Széchenyi tér 9. Divatos ékszerek, evéeszkdz, dísz­tárgyak és szelencék legszolidabb árban 6 havi részletfizetésre!

Next

/
Oldalképek
Tartalom