Délmagyarország, 1928. július (4. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-01 / 147. szám

SZBOED: sierkcsztöáég: Deik Ferenc ucca Telefon: 13-33.^Klndóhlvotnl, KÖlc»önkönyvtAr ét Jegyiroda: Aradi ticca 8. Teleion: 300. - Nyomda: Löw Upót ucca 19- Telefon: 10—34.« » « » « » Vasárnap, 1928 jullus 1 IV. évfolyam 148. szám MAKÓ : Szerkesztőség és Kiadóhivatal: un ucca 6. Telefon: 151. szám.« » « » « » HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség és Kladöhl-vafal: AndrAssy ucca 25. Telefon: 49. szém. « » « » « » « » « » Előfizetési éra havonta 3-20 vidéken és a Iöv4ro»ban 3-80. KUlWldOn ö*40 pengó. Egyes szára Ю, vasár- és Ünnepnap 24 fillér Izrael biboros barátai A léma nem uj. Van már vagy kéthetes a megdöbbentő szenzáció, amely arról szól, hogy izraelnek biboros barátai is vannak. Nem biborruhával kereskedő ócskások, amint a konstruktív magyar humor mondaná, amely annyira humor, amennyire konstruktív. Izrael barátai nem a hónuk alatt hurcol]ák a bibort, hanem a vállukon viselik, ugy, hogy maguk is benne vannak. Szóval nem Teleki-tér, ha­nem Vatikán. Nem csiribiri emberek, hanem valóségos kardinálisok, Isten helytartójának miniszterei és zászlósurai, — mint a nevük is mutatta, az egyház pillérei. Róluk ver a hir, hogy nyilt barátai a választott nép-nek, ahogy az ótestamentum mondja, illetve az idegen /ű/*nak, ahogy azok a magyar konstruktivok mondják, akiknek mindenki zsidó, aki nem svábból, tótból, oláhból, rácból lett magyar közéleti tényező. Ezek azok a meg nem alkuvó (uránok, akik valószínűleg az Úristen nevét se imádkozzák táróiéi nélkül. Tudniillik a zárójelbe odaimád­l/oztéh szittya magyar lelkük megnyugtatására, ^cjy : (ezeiStt Jehova). Hát ezeket érintheti nagyon fájdalmasan a hir, hogy Rómában rtéhány bíboros védnökségével nemrégiben megalakitották az Izrael barátai egyesületét, ami bizony nem hangzik olyan szcpen, mint a Tühütüm-rérszövetség, vagy a Kettőskereszt­vérszövetség. A célja meg egyenesen fölhá* H'rilő. Békét teremteni a mozaizmus és ckristianizmus közt. Nemcsak a zsidókkal, hanem a keresztényekkel is megértetni, hogy a kereszténység a szeretet vallása. Az evan­géliumok alapján kimutatni a kapcsolatokat a két vallás közt és hidat verni a két vallás hivei között, Verni igen, az derék dolog, nálunk is volt olyan szekta, amely dogmává tette a verést, de persze a zsidóverést. De a szeretet hidját verni az emberek közé, — erre igazán csak elvetemedett zsidók és kommunisták képesek, az antikrisztus tanítvá­nyai. Mert mindenki tudja, hogy az antikrisz­tusban testesedik meg a megértés és a sze­repei fogalma és a Jézus Krisztus tanításainak az az elvi alapja, hogy gyűlöld felebarátodat és üsd a zsidót! Ha vannak bíborosok, akik másban látják a kereszténység lényegét, az csak azt jelenti, hogy a bíborosok se csalha­tatlanok és rájuk is rájuk férne egy kis emel­kedettebb világszemlélet és felkük üdvére válna, ha mint kültagok vennének egy-két szemináriumi leckét a harcos magyar anti­szemitáktól. Van azonban ennél nagyobb baj is a Vati­kánnal. A Vatikánnak van egy hivatalos lapja és az szükségesnek látta éppen az Izrael barátaival kapcsolatban kifejteni a Szentszék véleményét az antiszemitizmusról. Ez a véle­mény röviden az, hogy" az antiszemitizmus embertelen és keresz fénytelen dolog. Szószé­rint idézve: „ellenkezik a kereszténység szel­lemével és se a katolicizmus eszmei világá­val, se a gyakorlati kereszténységgel nem egyeztethető össze". Ez volt a pápaság állás­pontja a múltban és ez a Jelenben is. Negy­vennél több pápai bulla és dekrétum hirdeti az egyháztörténelemben, hogy Róma mindig elitélte a zsidók ellen elkövetett erőszakos­kodásokat és mindig tiltakozott az ellen, hogy azokat a kereszténység nevében kövessék el és a keresztből, amely a szeretetnek évezre­dek által megszentelt szimbóluma, dorongot csiná ijanek. Tíznapos szenzáció ez már és még min­dig nem tudjuk, mi a véleménye róla a magyar antiszemitizmusnak, amelyet pedig elvileg igen közelről érint a dolog. Nem tudjuk, benne van-e az idegen faj szőrös keze a Vatikán állásfoglalásában, megvásárolták-e a zsidók a Vatikánt, vagy rohadt keresz­tények ülnek-e az apostoli kongregá­cióban ? Olyan kérdések ezek, amelyek sür­gős választ várnak, főképpen azok részéről, akiknek az antiszemita lapok tanítanak eszmei kereszténységet és gyakorlati katolicizmust, Tiz nap óta figyeljük a harcos katolicizmus lapjait és meglepetve látjuk, hogy nem vesz­nek tudomást a dologról. Bizonyára rossz a hírszolgálatuk, mert azt nem lehet feltételezni, hogy készakarva sikkasztanának el a közön­ségük elől ilyen nagyfontosságú enunciációkat. Hiszen ez árulás volna, éppen olyan, mintha háború ide|én a nagy főhadiszállás parancsait elsülyesztenék a frontokon. — Roma locuta, causa finita, — tartotta valaha a történelmi szentencia. Róma meg­szólalt, az ügy el van végezve, több mondani­valója nem lehet senkinek, Róma szavát ma is meghallja az egész keresztény és nem keresztény világ, csak a magyar antiszemita pogányság nem. Vagy legalább is hallatlanná teszi és csak magában gondolja: könnyű a pápának és a Vatikánnak megértést és sze­retetet hirdetni és elitélni az antiszemitiz­must, de mi lenne belőlünk, ha hallgatnánk rá ? Nekik a szeretet elv, nekünk a gyűlölet üzlet, amiből élünk. :Bányarobbanás 48 $aloiíal (Budapesti tudósítónk telefon jelen- j gezésl tünetek között megbetegedet munkás közül tése.) Párisbót jelentik: A Temps jelenti Saint " csak tizenkettőt sikerült életre keltetni, úgyhogy a Etíennébőí, hogy a Combes bányában robbanás « katasztrófának 48 áldozata van. történt, am«Iyet hányatta követett. Hatvan mér- ! A szerb ellenzék továbbra is követeli a szkupstina feloszlatását (Budapesti tudósitónk telefon jelen­té s e.) Belgrádból jelentik: A kormánynak a* az elhatározása, hogy egyelőre nem mond le, a pa­raszt demokrata koalíció körében óriási megdöb­benést keltett. Az ellenzéki képviselők kijelentet­ték, hogy ezután az elhatározás után a kormány­nak viselnie kell a felelősséget a következmények­ért. A Samonprava, a kormány lapja ma vezércikk­ben körvonalazza azokat az okokat, amelyek miatt a kormánynak ma nem szabad lemondania. A lap utal arra, hogy fontos bel- és külpolitikai, va­lamint pénzügyi kérdések egész sorát kell a szkupstinában elintézni. Ilyen körülmények kö­zött a szkupstinát feloszlatni és uj választásokat ki­írni a legnagyobb könnyelműség volna, mivel az ország nem maradhat hónapokon át a mostani le­hetetlen viszonyok kőzött. A repülőgép belezuhant a tömegbe és kél nézőt megölt Pár is, junius 30. A ma délutáni repülőverse- | szonyt megölt. A pilóta elégett, a kísérő mér­nyen, Váinoennesben egy repülőgép szárnya « nők súlyosan megsebesült, leszakadt. A gép a tömegbe zuhant és két asz- I Mobile lábtörése a gyógyulás utián Vlgllerl csoporttá Kilenc mérfölddel sodródon Keletre oz uszó legtóblán (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Milánóból jelentik: A Corriera della Sera külön tudósítója jelenti a Cttta dl Milano fedélze­téről, hogy Nobll® tábornok lábtörése a gyógyulás utján van. Noblle mankóval már járni Is tud. A heves nyugati szelek és az áthatolhatatlan sü­rü köd folytán a Virgo Bay-ben állomásozó re­pülőgépek egyelőre nem indulhatnak felderítő út­ra. Valiért ötös csoportja a jégtáblán ismét 9 mérfölddel sodródott tovább keleti Irányban. Amint a jégtábla olyan helyre ér, ahol repülőgép­pel való leszállás lehetséges lesz, a Virgo Bay-ben állomásozó repülőgépek azonnal útnak indulnak, hogy fedélzetükre vegyék az öt embert. A Kra«sln orosz jégtörő naponta alig öt mérföl­det halad előre és a legjobb esetben vasárnap éj­szakára várható Kingsbaybe. Kingsbayból jelentik: Lindbergh hadnagy, No­blle megmentője — amint ismeretes —, most No­bile öt társával együtt tartózkodik a mozgó jég­táblán. A hadnagy szikra táviratban azt jelenti, hogy jégtömbjük töredezni kezd és rzért helyze­tük mind válságosabbá válik. A nyugtalanító távirat következtében Sarko finn repülő felszáll!, hogy megkísérelje Nobile csoport­jának a megmentését. A Quest gőzösön'egy svéd repülőgép ált készen­létben, hogy azonnal felszál!jou, amint Sarko re­pülő valamelyik megmentettel visszaérkezik. Amundtsenröl még minőig nincsen bistos fj>ir A norvég kormány szakértőket küldött Har- 1 sen repülőgépét. Azt hiszik, tévednek és Mad­stadba, hogy felvilágosítást kérjenek azoktól a ha- > datena olasz repülőgépével tévesztik össze, aki lászokWM, akik álU'.úiajz junius Í8 án látták Amund- I aznaD Vadsőből a Snittbereákrg reuült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom