Délmagyarország, 1928. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-20 / 114. szám

DÉIt MAGYARORSZÁG 1928 május 20. rr r LICHTMANN, SHHIFFER, COOKS kiPnlegességefe ROYAL CIPŐÁRUHÁZ RoyahépBÍet m Rothermere képéi a ilszíaszoba falára helyeMk a iaeyékon, Kossuth Lafos és Ferenc József képe mellé (A Délmagyarország munkatársától) Csen­des tanvaházakban, az eperfás udvarok szelid békéjében, hüvős kocsmák félhomályos ivói­ban, lassan rügyező akácfák között megbúvó templomok kertjeiben már hónapok óta bir­kóznak a kevésszavú magyarok annak az an­gol nagyúrnak a nevével, aki ebben a körös­körül ellenséges világban a magyar igazság harcosinak vallja és hirdeti magát. Furcsa név, idegen név, nehezen igazodik hozzá a magyar ember nyelve, de azért mondogatják, emlegetik mindenfelé. Hol Rőt Elemérnek, hol Rót emerré-nek, hol Rótemérnek, de minde­nütt barátságosan, mindenütt tisztelettel és azzal a ritka szeretettel, amellyel a százszor becsapott, ezerszer félrevezetett magyar pa­raszt csak nagyon bev-A^k -ránt érez ezen a ülóbuson. Az egyik szegcdi mulatóban néhány nap­pal ezelőtt egy öreg régenhalott színész szó­lalt meg: Szűcs Laci bácsi. Erdélyből vető­dött vissza rokkantan, betegen, szegényen Szegedre és szégyenkezve tányérozza végig a vidám, fehér abroszos asztalokat. Nem in­gyen kéri az adományokat, megszolgál érte. Rekedtes hangján elénekel néhány régi nótát és elszavalja Üzent Rothermerv cimü ver­sét. Revezetőül csak ennyit mond: — Kedves közönség, most elmondom ver­semet, amelyet Rothermeréhez irtam. A ma­gyar ember nem mondja soha, hogy Razmir, 6em ugy, hogy Radomir, a magyar ember­nek Rothermere marad az mindig. Később, versmondás közben kiderül ugyan, hogy e rim kedvéért is Rothermere marad, ez azonban nem sokat változtat a helyzeten és az igazságon. A tanyai, a falusi magyar értet­lenül nézne, ha valaki Razmir, vagy Radomir lordról beszélne előtte. Az angol nagyúr nevét az újság nyomtatott betűje vitte ki a külső földekre és az már ugy idegződött be az emlékezetekbe, mint ahogyan Íródik, legfel­jebb a betűk sorrendjének ártatlan átcsopor­tosításával kissé magyarosabb zamatot kap, mint ahogy a bataillon-ból is Rata-Ilon lett, az influenzából epdig ifilujza, vagy infa­lencia. A helivásáros napókon, amikor a szegedi tanyák belátogatnak a városba és hadiszállást vernek a kocsibeállós kocsmákban, nagyszerű alkalom adódik a politizálásra. Ilyenkor cél­irányosan lehet meghányni-velni az ország sorsát panaszkodni a nagy adó miatt, visz­szakivánni a régi időket és halk szóval meg­beszélni azokat az uj reménységeket, ame­lyektől — ha igaz — terhes ez a gyönyörű szép, tavaszi levegő. Kocsmaszobákból, tanyai kocsik mellől, uc­casarki kaszinókból gyűjtöttük kévébe az alábbi beszélgetéseket: A Páva kocsitáboros udvarán: Gazdátlanul álldogálnak az üres kocsik- A saroglyához kötött lovak unatkozva ropogtat­ják a szénát. Első pillanatban ugy látszik, hogy a kocsikon és a lovakon kivül senki sincs a széles udvaron. Az egyik kocsi köze­péből azonban apró, kek füstrelhőcskék száll­nak az ég felé. A Zákányból való Rite bácsi szívogatja nagy közömbösen a pipáját. Rossz lábai a kocsihoz láncolják vagyonőrzőnek, amig a fiatalok különböző boltokban költik a piacon szerzett pénzt. Nehezen indul a beszéd. A bizalmatlanság csak ugy sugárzik az öreg arcáról. A pipa a világ minden kincséért sem kerülne ki a szürke bajusz alól. Ezen nincs is csudál­kozni való, mert Rite Jánosnak semmi oka sincs, hogy bizalma legyen a titokzatos szán­dékú nadrágosok iránt. Nincs most kővetválasz­lás, hát a nadrágos, ha nem is adó végett alkalmatlankodik, legalább is a törvénnyel van valami baja. Diplomatikusan kell tehát megkerülni ezt a végtelen bizalmatlanságot. Érdeklődni kelt előbb néhány zákányi ismerős iránt, keserű szóval sopánkodni keli a fagyok és a jég miatt. Szidni kell kicsit a kormányt, amiért olyan nagy adóval nyomorgatja a népet. Amikor azután nagynehezen elhangzik az első »bion, bionc, rá lehet térni a tárgyra. — Mondja Rite bácsi, tudják-e maguk ott kinn Zákányban, hogy ki az a Rothermere. — Tudni tudjuk — mondja szűkszavúan az öreg — jót akar velünk, most meg elküldte a fiát is. — Sokan jönnek-e bs vasárnap a városba, amikor Rothermere fia itt lesz. — Hát gyünnek ölegen. Én nem gyühetök, mert hogy a lábammal v^lt baj a kórház­ba. Két esztendeig feküdtem vele. — Aztán biznakje benne, hogy lesz valami látszatja az angol nagyúr barátságának. Az öreg nagyon nehezen, nagyon óvatosan mond véleményt. Először csak annyit mond: — Messze uan ide nagyon az a London­ország. De aztán — miért, miért nem — megcsil­lan a szeme. — Ugy vagyunk mi valahogy avva az an­golla, mint a nagyon szögény embörők beteg gyereke a gazdag kőrösztapáva A kőröszt­apa nem hagyja éhön veszni a körősztfiát Minket is mögsegit majd az a Rótemere. Csak olyan messze né lönne Anglia. Észre se vettük, hogy közben egy fiatalabb gazda támaszkodott a kocsi oldalához és nagy figyelemmel hallgatta a beszélgetést, majd hir­telen megszólalt. — Messze van, az igaz — mondja —, de azért csak segíthet rajtunk, ha akar. Ugy-e János bácsi, Zákányhő is messze van a sze­gedi takarék, azé mégis tud segiüeni a pézivel. — Hát tud, ha akar — mondja erre Rite János és most már a fiatal gazda és az öreg gazda kőzött folyik tovább a beszéd. — Ha akar. Azt mondják, hogy akar — gondol­kozik lassú, megfontolt beszéddel az öreg — de attu még is lőhet félni, hogy ha együn ide, hozzánk, nem mögy többet vissza. Itt marad királynak. Majd rövid szünet után hozzáteszi: — Sokszó becsapták mán a magyart. Be­csapták a háborúba is. Mindég győztünk, mindég idegen országba vótunk, aztán mikó hazagyüttünk, szűk ketrecbe tanátuk magun­kat Elveszőtt az ország. Mögmondtam én egyszer régön, még a háború előtt, amikó nagy depetációba vótunk, hogy nem lösz jó az a függetlenség, mert eveszünk biztosan, ha egyedül maradunk. így is lött. — De most mán nem löszünk egyedül — bizonykodott a fiatal — mellettünk lösz az angol. Azér gyűn a Rótemere. — Nagyon gyöngék vagyunk mink ahhon, hogy egyedül vőgyük vissza az országot. Na­gyon megerősödtek a rácok, mög az olájok. 2 Puskával, katonával bajos lenne elbánni ve­lük. Én azé bízok a Rótemerébe, mert hogy ü nem puskával akarja, hanem politikával. Az öreg megtömte ismét a kialudt pipát, rágyújtott és szürke szemével sokáig nézett a fölszálló füstfelhőcskék után. A Török-uccai Szécsi-féle vendéglőben: Az ivóban, a söntés körül tanyai asszonyok és emberek borozgatnak vagy kanalazzák a párolgó husievest. Olyan csönd van a kocs­mában, mintha feleannyian sem lennének, Áz egyik asztalnál néhány alsókőzponti gazda ül, köztük Ralogh Antal, az alsóközponti gaz­dakör vezetőségi tagja. Politikus ember, a Rassay-párt kortese volt a választás idején. Könnyebben jön belőle a szó. — Ha visszaszörzi az országot — mondja Rothermereről — ugy fogjuk tiszfölni, mint Kossuth apánkat. Már most is tisztöljük. A fiát is ünnepelni fogjuk vasárnap, had lássa, mennyire szeretik a papáját a mqgyarok. A körbe nem rég akasztottuk ki Rótemere képét. — A tanyákon van-e sok ilven kéD már? — kérdeztük. — Majd mindön tanyán van má — mondja — zsidók hordták szét, oszt mindönki vött belüle, aki csak töhette. De azér l^inkábh attul lőhetne félni, hogy angol fönhatóság alá kerül az ország, arai nem lönne baj, hi­szen Anglia nagyobb hatalom, mint amilyen az osztrák vót. Az se lönne baj, ha Rótemere itt maradna. — Mög is érdemölné — szól közbe egy másik gazda. — Na, na, hát nem mondom. — Hát magának, Ralogh uram. van-e már Rothermere képe? — Vöttem én is. — Odalógattuk a tiszta-szobába, Kösisuth Lajos, mög Ferenc Jóska, közé — szólal meg először az asztaltársaság egyetlen nőtagja, Ralogh Antal felesége, aki eddig szerényen, némán ült a saroknál és nagy figyelemmel hallgatta az embörnép beszédjit. A kocsma népe lassan az asztal köré gyűlik és megindul a beszélgetés a lordról, a fiáról, aki nagyon derék, szép szál legény, akár­melyik magyar anyának öröme telhetne benne. Ugy beszélnek Magyarország barát­járól, mintha máris a családhoz tartozna. Nevét ritkán ejtik ki, mert nagyon ridegen, nagyon idegenszerüen hangzik szá­mukra és még becézni se lehet, mint például Ferenc Jóskáét, vagy Tisy Pistáét. A kemény nézésű szürke szemekben felvillan a remény­kedés és melegít a bizalom. Lord Rothermere és Esmond Harmsworth szenátor kiérezhetnék ezekből a tekint-e ttekből azt a mérhetetlen szeretetet és bizalmat, amely olyan hirtelen támadt irántuk ezen a szomoríi magyar ugaron. Magyar László BELVÁROSI MOZI KORZO MOZI Májas 20-án, vasárnap GQNRflD VEIDT, JOHN BRRRYMOORE nagyszerd alalritítávol Máglya és élet. Egy kBltó regénye 10 f elv írásban. < Azonkivill Newyork és az Újvilág csodái. Utazás Brémából Chikápólg 5 felvonásban. Májiis 20-án, vasárnap MONTÉ BLUE ™ A rohanó express. Izgalmak filmje 8 (elvonásban. Azonkívül; Híradók. Előadások kezdete: 5, 7, 0, vnsír- és ünnepnap 3. 5, 7,9 órakor. Előadások kezdete 5, l, (J, vasár- ünnepnap 3 5,7 és 9 órakor. £ Gndolálás, hajvágás, manikűr Szegeti legrégibb, legnagyobb ás legelegánsabb szalonjában Gott^chall nái u. 4, a legtökéletesebb. Hajfestés minden színben. Szépségápolás ktllfOldl mintára. 259 Telefonszám: 11-04.

Next

/
Oldalképek
Tartalom