Délmagyarország, 1928. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-20 / 114. szám

1928 május 17. DFXM .4 CV 4 R ORSZ AG » 1 Megfelebbeszilc asz ipartestületi válassztá&oteat Alapszabályellenes volt a Icözgytllés összehívása — A SzécQeny­Mozlban tartották meg a város&áza "közgyűlési termébe össxel hívott Közgyűlést (A Délmagyarország munkatársáról ) Az ipartestületi választási harcok a mull vasár­napi közgyűléssel nem értek véget. Az ipar­testűlet tagjainak jelentékeny csoportja fe­lebbezést nyújtott he az iparhatósághoz a köz­gyűlés valamennyi határozatának s igy a vá­lasztásnak is megsemmisítése végett. A felebbezők felebbezésükben többek között « következőket mondják: Törvény és alapszabályellenesen járt el a közgyűlés s járt el az elöljáróság, mert a közgyűlés nem ott tartatott meg, ahová összehívták. A közgyűlési meghívóból kitűnik, hogy a közgyű­lés május hó hatodikára, határozatképtelen­ség esetén május hó 13-ra, de mindkét eset­ben a városháza közgyűlési termébe volt ösz­szehjva. Nyilvánvaló, hogy a közgyűlést nem lehetett volna másutt megtartani, mint ahová az össze van hiva. Ennek a szabálynak be­tartása lényeges garanciája annak, hogy azon necsak a beavatottak, hanem minden szava­zásra jogosult, megjelenhessen. Hiszen ha a közgyűlést másutt is meg lehet tartani, nem az összehívás helyén kizárólag, akkor megtör­ténhetik az, hogy az ipartestületbe hivják össze a közgyűlést, de a vezetőség egy-két hivével a városon kivül tartja azt meg. Az önkényt, a puccsot csak ugy lehet távol tar­tani az ipar testűlet életéből, ha ilyen vesze­delmes precedenseket a hatóság érvényesülni nem enged. Nagyon sok iparos csak azért nem adta le szavazati jogát, mert a közgyűlést nem a közgyűlési meghívón kitüntetett he­lyen tartolták meg s amikor a közgyűlésen való részvétel miatt május hő 13. napján a városházán megjelentek, hiába keresték ott az ipartestületi közgyűlést. Tgaz, voltak olyan sajtóközlemények, melyek szerint a közgyű­lést a Széchenyi Mozi helyiségében tartja meg az ipartestület, de az iparosok jelentékeny része nem olvas mindennap újságot, ezek a sajtóközlemények elkerülték figyelmét s kü lönben sem tarthatták azokat hiteleseknek a névre szóló közgyűlési meghívó adataival «¡zemben. A közgyűlés helyének ez az önkényes, a meghívótól alapszabályellenesen eltérő meg­változtatása a választás eredményét is be­folyásosa. S érvényes határozatokat csak sza­bályosan, léhát az összehívás helyén megtar­tott közgyűlésen lehet hozni. De alapszabályellenes volt a közgyűlés meg­lartása azért is, mert a közgyűlés nem az alap­szabályok 12. §-ban meghatározott módon hi­vatott össze. E szakasz szerint ugyanis »ha az első összehívásra a határozatképes szám meg nem jelennék, az összehívás nyolcnapi ha­táridőn belül ismétlcndő meg*. S miután ebben az esetben az első összehívásra a határozat­képes szám nem jelent meg, az elöljáróság köteles lett volna az összehívást nyolc napon belül megismételni, vagyis 'köteles lett voün a sikertelen közgyűlés napjától számított nyolc napon belül újra, uj meghívóval összehívni a közgyűlést. Az alapszabályok nem azt mond­ják, hogy a második közgyűlést az első köz­gyűlés határnapjától számitott nyolc napon belül kell megtartani, hanem azt, hogy nyolc napon belül kell az ujabb közgyűlési meg­hívót kibocsátani. Ezek miatt az alapszabály- és törvénysér­tések miatt kérik a felebbezők a közgyűlés határozatainak megsemmisítését. Érdekes, hogv azzal a megjegyzéssel, hogy azért nem vehe­tett részt a választáson, mert a közgyűlést nem a kijelölt helyen tartották, több iparos irta alá, mint ahány szótöbbséggel győzött a jobboldali lista Az iparosok már csak ezért is nagy érdek­lődéssel tekintenek a felebbezés sorsa elé. Rothermere fia Szegeden Ünnepi külsőségek köxött fogadja as alföldi vég­város Harmsworth képviselőt — Negyvenessres tömeg tüntet Trianon ellen (A Délmagyarország munkatársától.) Ün­nepi díszben, fellobogózva, lelkesedéssel és sze­retettel várja Szeged Rothermere fiát. A vá­ros képe, főleg a Széchenyi-téren és környékén alaposan megváltozott- Szorgos kezek díszí­tették, csinosították a teret, amelyen ma 40.000 ember fog tiltakozni Trianon ellen. Szombaton délelőtt Imlalmas megafonokat állítottak fel a városháza előtt, úgyhogy a tér legtávolabb eső részében elhelyezett nagyközönség is a legtisztábban hallhatja az összes szónoklatokat. A városháza erkélye is ünnepi mezbe öl­tözött, a Klauzál-téren pedig bordóvörös dra­périákkal szegett díszsátort emeltek, sűrűn teleaggatva angol és magyar zászlókkal. Ha­talmas angol lobogó leng a Kiss-palota és a Magyar-Olasz Bank háza kőzött, a Klauzál­léren pedig a Kossuth-szobor fölé egy óriási Nem, nem, soha! felírású zászlót feszitettek ki. A belvárosi üzletek kirakat jaiból sehonnan sem hiányzik az angol zászló ötletes kiraka­tokban sincs hiány. Egy füszerkereskedő koc­kacukorból rakott ki irredenta jelszavakat, egy másik szőrmékből formálta ki Magyar­ország térképét. Az egyik magánbankban ugyanez a térkép ezüstpengösökkel van ki­rakva, Kolozsvár, Szabadka, Kassa, Pozsony helyén egy-egy tízkoronás arannyal, Csonka­Magyarország közepén pedig szerény rézfil­léreeske húzódik meg, mintegy szimbolizálva, hogy csak ezt hagyta meg Trianon. A délutáni órákban kettős lobogót húztak fel a városházára: az angolt és a magyart. Bent a bizottsági teremben az utolsó simítások lá­zas izgalma hullámzik, özv. Winkler Sán­dorné, lord Rothermere személyes ismerőse színarany trianoni jelvényt adott ál a pol­gármesternek. . i A program Érkezés 11 órakor Budapestről autón. Az autósor bevonulása a Rókus-állomás felöl a Kossuth La­jos-sugáruton, Tisza Lajos-köruton, Horthy Miklós­uccán át a Tisza-szállóhoz. • I Nagygyűlés fél 12 órakor. 1 A városháza közgyűlési termében a szegedi nők nak, IV. Frigyesnek. A gyerek nagyon örült az ud­vari hintónak, amelybe a Zsófi karján szállt be, a palotaőrség tisztelgésének s a csudájára gyűlt ragyogó ruhás udvari méltóságoknak. Minden el­fogódás nélkül állt a király elé, akit igv szólított meg: — Permettez moi, Sire, que je bninr In main de notre majeste et le bord de votre habit rotjal! Hosszú köszöntője ugy ért véget, hogy körülné­zett Zsófi után és latinul feiezte ki a szive kí­vánságát: - Sitio! Ami az ő esetében körülbelül annyit tett, hogy »ehetném, ihatnám!« A királyné intett Zsófinak s miután a szónok kissé felfrissült dajkája keblén, megkezdődött az exámen, káprázatos sikerrel. A király levette a saját melléről a drágaköves fi­tyegőt s az ő vékony nyakacskájába akasztotta. - Ez az elefánt-rend a gyémántokkal, — njondt­ta komolyan a gyerek. Értékesek a gyémántok, de sokkal értékesebb felséged élete. Azonban mindgyárt odafordult Zsófihoz, hogy vegye fel, mert ekkor már oly gyönge volt szegény­ke, hogy alig birt állni. A dajka karján tekintette meg a ritkaságok kabinetjét is, ahol feltűnt neki egy kitömött kigvó, amely aranydukátot vitt a szájában. - Hol vette ez az anguiculus ezt az arany mo­nétát? Talla bizony a fűben, Schőneich ur? Mert ugy-e, latét anguis inkerba (kigyó lappang a fű­ben)? — idézte Vergiliusból. Hazakerülve lett csak igazán próféta a maga hazájában, mikor a lapok egyébről se irtak, mint i.übeck csodájáról. Dc Qhxistián ijQte, jobban sápadt és gyöngült. Angolkórra és tüdővészre le­het gyanakodni a fönmaradt kórképből, de az ide­gei is betegek lehettek, mert öt héten keresztül egy órát se tudott aludni éjszakánként. De azért rette­netes jogi és teológiai tanulmányait tovább foly­tatta s végre irni is megtanult. Négy hét kellett neki hozzá s ötödik születése napján Aesopust fordította latinból németre, bár erőtlen kezecs­kéi már alig birták a lúdtollat tartani. Haldoklá­sában nagyon sokat szenvedett, a szive hevesen vert, a melle zihált és a lélekzete akadozott. 1725 junius 27-én hajnalba halt meg az anyja karjá­ban, ezzel a sóhajjal: — Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemft. Négyéves, négyhónapos és három egy napos | volt. Csodát csináltak belőle még a halálban is, j pompásan felöltöztetve, diszes ravatalon két hétig ! tartották kiállítva és sok ezer embertől kisérve temették el a Katharinen-Kirche kápolnájába. Sir­verséül ezt vésték a parányi csontjait fedő már­ványtáblába : Gyermek, bár végzeted olyan korán betölt, A gyászoló kaménák, a Khárisiok, a múzsák A kör repkényiuel kis főd megkoszorúzzák, Mert hozzád foghatót nem szül többé e föld. A sírvers nagyon szép volt, csak éppen az hiányzott belőle, hogy a pszichológiának és peda­gógiának ez a boldogtalan kis rejtélye csak egyetlen egyszer játszott életében. Akkor is vala­melyik közönséges gyereknek a fabakáival. Hadi­rendbe állította őket és elszavalta nekik latinul és németül Scirio hires beszédét Livius XXI. köny­véből. nevében Szalay Manyi üdvözli a képviselőt, k városháza erkélyén Somogyi Szilveszter polgár­mester és Cioatricis Lajos ny. főispán üdvözlő beszéde után Esmond Harmsworth válaszol. Ezután a téren felállított szónoki emelvényről Bokor Adolf a kereskedők, Kőrmendy Mátyás az iparosok. DeáK Gyula a gazdák és Gsaplsir Miklós az egyetemi ifjúság nevében beszél. A dalárdák 8 nagygyűlés elején a magyar "Himnuszt, Harms­worth beszéde után az angol Himnuszt éneklik. Harmsworth kíséretével a nagygyűlés után a FeUetesas-uccán keresztül a Klauzál-téren, felállított díszsátorhoz megy, ahol megkezdődik a felvonulás. Fél 2-kor a város díszebédje a Tisza-szállóban. Délután 4 órakor Harmsworth és kiserete autó­kon a Rudolf-téren át a Tisza-rakpartra az egye­temi építkezésekhez hajtat és a piarista gimnázium megkerülésével a Dugonics-téri egyetemi központi épülethez megy. Az egyetemi díszközgyűlés után háromnegyed 5 óra felé az egyetemi köz­ponti épülettől a Kárász-uccán és a Széchenyi­téren át a Kossuth Lajos-sugáruton keresztül hagy­ja el a várost. A vidékről érkezők A különvonatok menetrendje: A félegyházai különvonat érkezik 9 óra 25 perckor. A szentesi és hódmezővásárhelyi 10 óra 04 perckor. A makói különvonat 9 őra 50 perckor. A rőszkei különvonat 7 óra 27 perckor. Az alsótanyai különvonat 10 óra és 10 óra 15 perckor. Valamennyi pályaudvaron az érkezőket a ren­dezőbizottság fogadja, úgyszintén az országutakon érkezőket. A menetben ajándéktárgyakat vivők a jobbszár­nyon, a zászlótartók a balszárnyon helyezkednek A* ^ndéktárgyak a felvonulás közbea a disz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom