Délmagyarország, 1928. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-04 / 53. szám

ACsAky-féte paprlbahamisííésí pör Nagy Lajos felmentésével végződött Egy két év óta húzódó paprikahamisítási pör ért most vége! a földmivelésilgyí minisz­ter Ítéletével. 1926 májusában ugyanis egy olyan paprikás zsákol talállak, amelynek elsó részében elsőrendű, felső részében pedig harmadrendű paprika volt A paprika Csáky János malomtulajdonos maiméból származót}. A paprlkahamisiiás felfedezése után eljárás Indult meg a malomtnínjdonos és Nagy Lajos üzemvezető ellen. Az elsőfokú tárgyaláson Nagyot egymillió korona pénzbünteiésre ítél­ték. Kéls'eri fölebbezés folytán a földmivelés­Dgvi minisztériumba kerölt az iigy, ahol Barta Sándor Negy Lajos képviseletében ismételten hengoTialfo, hogy Nagy nem lehet bűnös, mert Csáky nem őt bizta meg a zsákok töl­tésével és foqalme sem volt a zsák tartalma* ról. Előadla, hogy Csáky Kirí főmo/nárt bizfa meg a keveréssel, aki pedig megbízhatatlan és iszákos volt. Nagy hiába köve elle a főmolnár elbocsájiásáf, a rr.aíomtulajdonos sokáig nem leit eleget kérésének. Ilyen körül­mények közölt Nagy Lejost nem leheteü fele­lőssé tenni a melcmban történtekért, mert ez elkövetett szabálytalanságokat nem élit mód­fában elhárítani. A minisztérium telles egé­szében elfogadta Nagy Lejos érveléseit és uégső fakón felmentette a vád alól. Az Íté­let megállapítja, hogy Csáky János magatar­tása előidézője voit o malomban elkö?ele!t kihágásoknak. Ezért azonban őt sem lehet már felelősségre vomiï, mert terhére nem Je­lentettek be felebbazás! o felmentő elsőfokú Ítélettel szemben. Az ítélet azt is megálla­pítja, hogy nem Nagy Lajos, hanem épen Csáky követeti el több izben paprikahamisí­tási. de elévülés míaít most már felelősségre nem vonható, Nagy Lajos felmentése jogerős. <•» A N'emaolt Színház rég! hőset és hősnőt vonalnak fel egykorú képekben az Uj Idők e heti számában a szinház jubileuma alkalmából. Három igen szép képe Glatz Oszkárnak disziti n lapot, amelyben S (irányi Miklós és Jean Re­mcau irt elbeszélést, Hegedűs Lóránt és Siklős­sy László egy-egy érdekes cikket, Ruzitska Má­ria a legújabb divatról értekezik s két nagy­érdekű regény folyik Zilahy Lajos és Ludwíg Wolíf tollából. Herczeg Ferenc érdekes és gaz­dag hetilapjának előfizetési ára negyedévre .6 pen­gő 40 fillér. Rádióját Molnárnál javíttassa, Petőfi S.-sug. 7. X FürdöiíuSak, íüráőkáiyhűk, mosdók, angol- és ezoba­klozettck «Sl'íb berendezések legelőnyösebben Fekete Nándornál, KbssaU» Lajos sujárut 18. Telefon: 10—72 ére leayek kizárólag \ MüvéssGí^ Л színház fteíi műsora: [*«. V ,1 1 Tisöfs- és ssésíkeresSsedés és Éílcsilem a ». vevőimet, hogy Irltz Béla Oroszlán ucca 6. sz. alatt! (Otthon-kávéház mellett) fáspincét ékeltem és március 1 tőt a Török uccat telepemet PoMáfe Aulai ioi tüzila- és szénliereskefiő. Tcl9í0!tszá№ck : Oroszlán uccat fáspince sz 15-46. Szentháromság uccal plr.ee száma 14-95. é* 13 Figyelem f &HSS&1­szám a alt a mai kor igényeinek megfelelő nyílt, ehol nneo-ía el><"ratiqu csíké- és !6hus, vala­min! f Iss №!<e»ék és fetváoo*1ok áüendíen kaphatók. Pontos felszolgálás. A belvárosi Íóhusísaraolí. rjf Hétfőn: Süt a nap. Kedden: Cigánykirály. "-f Szerdán: Cigánykirály. . _ XJL » Csütörtökön délután rendkívül mérsékélt hely. árakkal: Diadalmas asszony. Csütörtökön este: L!Uom. (Premierbérlet) Pénteken: Liliom. (A. bérlet.) Szombatou délután ifjúsági előadás: Sűt a nnn. Szombaton este: Cigánykirály. Vasárnap délután: Mesék az Irógéprtfl.' Vasárnap este: Liliom. JoacMm .léxsei felállítása J o a c h i m József már régen hirt és nevst szerzett Rómában és PArisban, amikor Szegeden még csak igen keveset tudtak róla. Most a Kass nagytermében állított ki vagy hatvan festményt és harminc egynéhány rajzot. Szép kollekció és meglepő .Joachímnak ez a bemutatkozása: annyi fiatalos hévvel, veleszületett érzéssel, csapongó fan­táziával, erővel és haroos fanatizmussal szolgálja művészetét. Érett a konstrukciója, amelybe bele­nőtt a nagy művészi tradíciók ismerete, szinte felolvadt egyéniségében, saját vérévé vált, nem is érzik rajta o mesterségbeli tudás, ezért hatnak képei annyira az ösztönösség frissességével, ami­ben semmi mesterkéltség sincs. Ezt még azokon a képeken sem érezzük, amelyeken próbálkozik, szín- és íormastudiamokat végez, mert hajtja a gondolat, a művészi inspiráció nyugtalansága még nem érzett, még nem próbált forma- és szin­szenzádók felé. Az aktjaira célozunk. Az egyik fekvő aktjának liusszinébeu szinte az imádságig emelkedő megszentségesitése van a női testnek, ritmus és zene, ábránd, amely mintha földön­túlivá szeretné tenni a habfehérségét. Más aktokon a napsugár játékával a bőr felületén kísérletezik. Mindmegannyi jelé annak, hogy Joaehím nagy célok felé tőr és izgalmas évek viharzásait éli. Piktorájának minden vonásában van valami ere­detiség és érdekesség. Mosónője, más kis genreképei igen figyelemreméltó alkotások, táj­képeiben a természet és táj, a városrészek moz­dulatlanságában is mozgást ércünk, nem pilla­natfelvételt, hanem a folyamatos életnek megállás nélküli rohanását. Ehez különös képességük kelle­nek, de Joachim mégis figurális kompozícióban fogja megtalálni művészetének legtermékenyitőbb talaját, önportréi érdekesek, rajzai között Is van néhány elsőrendű. Eddig Joachim Józsefről, mint festőről. Mint szobrász, talán még különb. Két női fejének plasz­tikájában a finom bájnak, őszinte szépségszere­tetnek megható harmóniáját adja. Minden esetre mindkét minőségében elég tehetséges ahoz, hogy eleven élményt nyújtson és a művész nevét meg­jegyezze magának Szeged. I r. Harmónia hangversenyek , Ssigeit József a ma élő legtökéletesebb hegedűművész 2S-IM hangversenyén Bach g-moll partita, Corelli Foíla, Mozart D-dur versenymű, Bloeh, Symanovsky, Kreisler, Hubay müveket játszik, Pataky Kálmán •í ... a bécsi nagyopera világszerte ünnepelt efsŐ Ural tenorja április 15-én adja szegedi ária- és dal­estjét. Jegyek Belvárosi Mozinál, fw-—!^—™—mnn i mi Angol ruhabérletl osztály SCHATZ M. FIAI Kölcsey u. 4. Telefon 8—IS. 7*1 еидо! és sM©l szövetek és bélésárult dus raktára. | A legtehetségesebb fiatal magyar pianista nagyszerű teljesítménye less. Jegyek a Dél­magyarországnál. 530 Herczeg Yflmos köszönete. Mindazoknak, akik Jobílenmom alkalmiból jókívánságaikkal felkeres­ni szívesek voltak, ezúttal mondok hálás köszö­netet, Herczeg Vilmos. A színházi Ircda hírei Cigánykirály, üray Dezső és Nagypál Béla pá­ratlan népszerüsógü operettujdonsága ezen a hite a négyszer és pedig ma, kedden, szerdán és szom­baton van műsoron. Süt a nap. Zilahi Lajos vígjátékát a nagy ér­deklődésre való tekintettel hétfőn megismétli a színház zz ünnepi előadás pompás szereposztá­sában. Liliom. Molnár Ferencnek vüágsziTipadokat diadalmasan bejárt külvárosi legendáját illeszti műsorába ezen a héten a színház. A rendszés munkáját ezúttal Tarnay Ernő művészeti-igazgató végzi, aki mint rendező, Budapestről sek Mol­nár-darabot indított el a világsiker felé. A cím­szerepben Páger Antal művészi pályájának egy jelentős állomásához érkezik, mig a többi szere­pekben Pártos Klári, Kormos Margit, Beke Aliz, Főidényi, Herczeg, Bilicsi, üti, Egyed, Jávor. Ró­nai, Farkas, Oláh és Veszely fognak gondoskodni arról, hogy a felújításnak értékes és maradandó sikere legyen. Szombaton délután ifjúsági előadás: Süt a nap. Tekintettel arra, hogy az összes iskolák a szombat délutáni előadáson nem tudták megkapni az igé­nyelt jegyeket és tekintettel arra, hogy a zsúfo­lásig megtelt nézőtér a nagysikerű előadás meg­ismétlését kérte, a srinház szombaton délután meg­ismétli a Süt a nap előadását Műrctca 11-én, vasárnap délelőtt fíl 12 órakor nagyszabású matiné a színházban. Jegyek a pénz­tárnál. * * 709 N61 és férfi EALLY-CIPOS, valamin I esféífS és bili cipők SBSSpá nogy vaiasztáSüKun Belvárosi Cipöiixlet,^^ mellett. 49 Különleges amerikai rendszerű IRODABÚTOROK készítését vállaljuk, ezekfedl raktárt tartani WIRTSf és KENOEY Írógép szaküzlet 254 Szestti, Kan&ft Kihűlt ucca 7. sz. Te!s!cn 12—21, sa|!, bsSfélék. naposa p friss fiázíkeny^r legolcsóbban 'beszerezheti, Tisza Latos kBrat 52. telefon !5—53. tíS Uasl et M ég Mlkszűíh Kálmán u. és Valéria lér sarok (volt Bokor-Üzlet) május l-re Madö. Tudako-' zódn! KöriSsS Mlberl övegk. Valéria-tér, FÜld és h^bktokok sS iSrtd és hosszn tejárolu pénx&ölcsün­U öeíiíés* PFfKIP Sfí'TISB iaáS ároíOTpSm^te'pMrtötaOBkSí­• • Sílsxi i Í.-Í2. velitft irodája törv. betcer, Sze-«edea, Széchenyi tír 7. (Szeged Cecmírádl takarékpénztár palota) l eai balrs. 3 Telefon! 3-^20. ét B-Í6

Next

/
Oldalképek
Tartalom