Délmagyarország, 1928. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-30 / 74. szám

1928 március 29. DftLMAGV4R0RSZ*<? 1 LEGÚJABB DIVAT: MÉRTEK UTAN! % ttáLtuCTuroszifc racfors HGWCtLS ftfl. OftiTUCfG c&acocsc. ftttmm Síimh Tftujy 129 Mr- Britling képzeletében feltűnt a fiatal germán, amint férfiasan küzködik a Kárpátok havában. Bujkál a srapnelgolyók elől, éhezik, fázik, menetel. Ütközet, sebesülés. Fogolycsa­pat hajszolása kietlen orosz utakon, mig végül a szegény Hfinrich rongyokba csavart sebé­vel megtörten ül egy palánkkal bekeritett pzük fogolytábor udvarán... Mindig olyan furcsa pózban szokott ülni, keresztbefont kar­jait keresztberakott lábaira fektette és ferde fejtartással pislogatva a pápaszemö mögül . így ülhetett ott is, amig ülni tudott. Amig le nem roskadt a rabok durva vackára, sajgó sebbel, ápolatlanul, nélkülözve. Közben talán Matching's Easyre gondolt, azon tűnődött, mit csinálhat Hugh vagy Teddy. Azután kiverte e láz és elsötétült előtte a megrutult világ. Azután gyengébben vert a szive és gyengéb­ben sajgott a sebe és elapadt a gondolata és megszűnt a honvágya és megszűnt maga is egészen... Mr. Britling már előkereste a hegedűt, amely az ablakpárkányon hevert most a tokjában, mint csecsemő a kis koporsójában. Szegény árva hegedű, eltört bus cserép, egykor vidám Idarabja egy szegény, lüktető, fiatal életnek! — írnom kell a szüleinek, — gondolta Mr. Britling. — Nem küldhetem el a hegedűt egy szó irás nélkül. Gyűlölet viharzik a világon, üe az én üzenetemet talán szívesen fogadják, •hiszen orcgiöriozivü apa küldi megtörtszivü epának, fekete gyászból fekete gyászba... Electrolux részvénytársaság KUlíiszíviselői minőségben alkalmaz Intelligens urakat. Rendes megélhetés biztosítva. Kálvin tér 2. szóm. 69 Sárga narancs . kw« 1 pengő Vérnarancs. uója 1"20 pengő Scööpfilnné. Alt Ha ucca 7. ss. Vasárnap az üzlet zárva. 73 Elsőrendű gyenge rántani vaJó csikóhus kapható Uj "" i téi lómészárszék 995 Valéria tér és r.öw Cipót ucca sarolc. IV. Félretolta készülő könyvének a kéziratát, belefogott a levélbe, nagy, köcayen olvasható betűkkel: Tiszteli Uram! Értesítem, hogy egy norvég ismerősöm utján visszaküldők önnek néhány holmit, amit a fia nálunk hagyott, amikor a háború kitört. Főleg a hegedűjét, amelynek az elküldését többször kérte tőlem. Talán öntől kapta aján­dékba, azért volt olyan drága a számára, vagy szimbólumnál; tekintette Önnel, a drágáival, az otthonával kapcsolatosan. Gondosan be fo­gom csomagolni és megteszek mindent, ami csak módomban áll, hogy biztosan eljusson önhöz. Tudtára kell adnom ázt is, hogy a háború gondja, keserűsége, szenvedélye eUe.iére sem felejtettük el itt Matching's Easyben a fiát, akit mindvégig a barátunknak tekintettünk. Szerettük, a családunkhoz tartozott. Tisztességes és kedves fiu volt, nagyon fájlaljuk a sorsát. Összeszedtem néhány pillanatfelvételt, amit csiná'tunk róla köztünk napfényes időkben. Elküldöm e fotográ iákat, azokból látni fogja, hogyan élt itt kőztünk. Különösen az egyik képre hivom fel a figyelmét. Megjelöltem szí­nes ceruzával. A családomat ábrázolja ebéd közben a kertben. A fia mellett egy ifjú ül az asztalnál, körülbelül egy évvel fiatalabb nála. Barátságosan kocintanak. Az az ifja a legna­gyobb fiam, akit nagyon szert'em és aki szintén elesett a háborúban. Amint látia, barátságosan mosolyognak egymásra. Mr. Britling kihúzta az íróasztala fiókját, ahol a fényképeket tartogatta. Végignézte azo­kat, amelyeken a germán fiu is rajta volt Azután végignézte a többit is, napos, vidám képeket, amelyek azóta különös és más jelen­tőséget nyertek. Az egyiken Hugh, Teddy, Cissie és Letty libasorban a katonai menetelést figurázták ki, a másikon Van der Pant ur terpeszkedett Heinrich papucsaiban. A Kodak természete olyan, hogy nemcsak a borús időt, de a borús arcokat is kerüli és ha valaki régi fényképeket nézeget, az élet derűs per­ceinek láncolatával találkozik. A képek közt a fiókban kezébe került Hugh néhány levele Teddy leveleivel és Heinrich lapjaival össze­keveredve... A levelek megerősítették a fényképek han­gulatát és azt hirdették, hogy az ember ked­ves, jóságos, barátságos lény. így is volt, amig a nacionalizmus vadszamara közénk nem rúg­tatott, amig gyanakodás, kapzsiság, roszaka­rat meg nem mérgezte a lelkünket, amig a dinamit őrültjei be nem mocskolták vérrel a világ mosolygó tájait. Milyen jó tud lenni az ember... amig a kegyetlen állatot fel nem ébresztik benne! Mr. Britlingnek eszébe jutott egész sok apró eset, amely azt mutatta, hogy emberek még a háború részegségének ide­jén is segitő kezet nyújtottak egymásnak és részvéttel nézték egymás kínlódásait. A lapok megírták, hogy eleinte az ellenséges sebesül­tek, ha összeakadtak, egymást kötözgették, li­hegő katonák a győztes roham után enni és inni adtak a foglyaiknak, a szászok kará­csonykor ajándékokat küldtek az angol lövész­árokba. De Mr. Britling erőt vett magán és meddő töprengés helyett visszatért a rá váró. fel­adatra. Meg kell irni a levelet Heinrich családjának... Maga elé képzelte Heinrich szüleit Bizo­nyára, kedves, jóérzésű, intelligens emberek. Heinrichen meglátszik, hogy rendes környe­zetből való. Mr. Britling maga sem tudta miért, de ugy képzelte, hogy Heinrich apja sokkal idősebb nála. Talán valamely alka­lommal Heinrich megemlítette, hogy a szülei idősebbek Britlingéknél. Mr. Britling ellen­állhatatlan vágyat érzett arra, hogy a leve­lében vigasztalgassa őket... mintha az ő gyá­szuk súlyosabb volna annál, ami őt magát érte. De talán nincs olyan heves temperamsn­tumuk, mint neki, olyan viharzó lelkük, amely erősebben tobzódik a bánatban, de hamarabb kitombolja magát. És Pomerániában alig ta­lálnak az emeberek vigaszt abban a gondo­latban, hogy drága halottaik szenvedése árán uj, jobb, igazságosabb világ fog épülni a régi romjai fölé... Mindezt nem gondolta át Mr. Britling tudatosan, de homályosan ilyen érzé­sek vezették a tollát, amint a levelét folytatta: Felelős szerkesztik PÁSZTOR JüZ»EI<. Nyomatott a kiadótulajdonos D51magyarorszᣠHírlap-és Nyomdavállalat Rt. könyvnvomdáiában. U J ! UJ! U J ! Ikkumulátor-tBltB állomás! Az általános panaszoknak engedve, a mai kor igényeinek megfelelően egy uj Akkumulátor-töltő berendezést állítottam fel Dinamóval, valódi egyen­áram, amellyel garancia mellett mindennemű Ak­kumulátorok szakszerű és jó feltöltését, javítását és felsavazását elvállalom. Töltés egész nap. Teljes tisztelettel Varga József, villanyszerelő és műszerész, Gróf Apponyi Albert ucca 3. szám, volt Iskola ucca. Telefon 11—12. 63 Legolcsóbb főzelék a tészta ' Kérjen mindenütt Kardos-féle levestésztát, csőtésztát, ! tarhonyát A kiváló minőségért a gyár szavatol. 50 Óra jókarbintartás fcavi 50 fillér risö szegedi óra lókarbonlnrló vAllalat Mikszáth KAlmén ucca C. szám. 023 Sajói érdekében tekintse meg kirakatainkat! Férfi kalapok meglepő olcsó árban Habig, Ha, Borsalino, Httckel, Gyukics gyártmányú nyúlszőr kalapok, azonkívül kiil- és belföldi gyártmányt! gyapjú kalapok rendkívül nagy választékban, a legdivatosabb for­mákban és színekben, óriási választékban kaphatók HoltzerLFiai cég 57 deíall üzletében Kóllay Albert (tiid) ucca sarok. — ÉvtiseüGk óta a vessetö világmárka Dunlop gummilc. /Mcatrésseh.. Javító mtldely. • írógépek. Portahel írógépek Gramofonok Kedvexő résxlet' flzeíés. tgyedsn veztrkepvlsalAefig: Kelemen Márton Szeged, Kár&ss occa h>.

Next

/
Oldalképek
Tartalom