Délmagyarország, 1928. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-11 / 59. szám

1928 március 11. T — Az Ufszegedi Népkör most tartotta választ­mányi ülését, amelyen a tagok nagyszámban jelen­tek meg. Az ülésen Lantos Béla elnök beszámolt arról, hogy a kultuszminiszt rnek a könyvtár­•dományért feliratban fejezte ki a köszönetét Beszámolt arról is, hogy a polgármester megbízta, hogy hozza a lakosság tudomására, hogy az uccai világítást kifogják terjeszteni és hogy a tanács •z uccai járdák kikövezését elrendelte. A választ­mány elhatározta, hogy március 15-ét a többi ¡egyesületekkel egyetemben ünnepli meg és tes­töktilAg jelenik meg, diszzászló alatt az ünnepé­ben. Este pedig az ünnepélyt saját helyiségében Wrsasvacsorával fejezi be. Az évi közgyűlés idő- j •pontját április 29-én délután 1 órára állapították «cg. X Divatbemutatót rendezek 30 darab originális tavaszi modellemből szalonomban folyó hó 11-én, «lelőtt 11—l-ig és délután 5-7-ig. Érdeklődőket, •kizárólag ajánlás alapján szívesen látok. Relchi Bnsi. 836 — Az egyetem barátai «gyesülelének közgyűlése. 'Á Ferenc József Tudományegyetem Barátainak yesülete 25-éu, délelőtt 10 órakor tartja évi ren­közgyűlését az egyetem könyvtári előadóter­en (Központi egyetem, I. em. jobbra), melyre •z egyesület tagjait ezúton hívja "meg az elnökség és egyben közli, hogy határozatképtelenség ese­téo a közgyűlést április 1-cn ugyanazon helyen és időben a megjeleut tagok számára való tekintet Bélkül tartják meg. A napirend az egyesület titkári hivatalában köznaponkint délelőtt S—l, délután St—7 óra között megtekinthető. x Cotilkm-est március 15-én a Munkásotthon Ifinefsbolájábaa. Jazz-band. Ma este táncgyakorló vendégest. —• Munkaközvcti!és. A .-zegedi hatósági munka­tezvetitő hivatal' közli: Állást kaphat: 2 ci­pőfelsőrész-szabász, ragasztó, 25—30 pengő heti­firetés; 1 vonalozómester 40 pengő heti; 2 bog­oár, kisegítő; 1 fasarok gépmunkás; 1 kötélgyártó, vidéken; 1 borbély, vidéken, 10 pengő heti bél­és ellátás; 1 hőlgyfodrász, vidéken, 50 pengő havi és ellátás; 1 kosárfonó, darahszám; 1 hölgyfodrász, helyben, 20 pengő heti fizetés. Tanonchelyek: Asz­talos, bádogos, borbély, cipész, füszerkereskedő, fényképész, hangszerész, épületlakatos, kalapos, kel­»efestö, kosárfonó, kovács, műszerész, papucsos, Sütő, szabó, szobafestő, villanyszerelő. Állást ke­»es: Minden ipari szakmában, kereskedelmi, iro- | :daii alkalmazott, gyári munkás, szolgák, őrök, báz­Hfeirtási alkalmazottak, vasalónők,' mosónők, nap­számosnők, ipari munkásnők. Tanoncok: Takács, fcyomdász, cipész, szabó, géplakatos, faesztergá­fcyos, faszobrász, órás. x türdökadak, fürdőkályhák, mosdók, angol- és szoba­№ozett«k és egyéb berendezések legelőnyösebben Fekete Wáodornál, Kossuth Lajos sugárut 18. TP'-'TV 10—72 DÉLMAGYARORSZAG cipöárufpás Sxeged, Kelemen ucca 12. Legyőztük eredménnyel a cipő drágaságot. Tavaszi uidomágaink megérkeztek Árajánlat: 8OOO pár cipő. 804 Kirakatainkban az áruk és árak megtekinthetők. Távoli alah - fáradság n6!hfll Vidékieknek nincsenek olyan kenyelmes közlekedési esz­közeik, mint o városiaknak. Orákhosszat tartó fárasztó gyaloglások egyik helyről a másikra még mindig szükségesek. Valóságos jótétemény a fáradt testnek a Palma-kaucsuk sarok WklttA tovább tart mint a bór, olcsóbb annál, ruganyo­sabb Járást biztosit és védi ugy a szervezetet mint a cipőt. ai ifjúságnál a Palma-kaucsuk tatok «iaoúu kSlulnt •4 * cifóntk iclndtn UMUidis o«kHL ' — Joachim Józsefig! képet vásárolt a váras. A tanács megbízásából szombaton délelőtt Fodor Jenő polgármesterhelyettes és dr. Pá 1 f y József tanácsnok meglátogatta Joachim József kép­kiállitását a Kass-szállóban és a kiállított képek közül kiválasztotta a Mosónő dmüt, amely egyike a kiváló fiatal festőművész legsikerültebb alkotásainak. A tanács szombaton el is határozta, hogy ezt a képet hatszáz pengőért megvásárolja a festőművésztől. x Értesítem az i. t. hölgyközönséget, hogy a tavaszi és • nyári kalapmodelk'k tanulmányozása és beszerzése végett Bécsbe utaztam. Hazaérkezé­semet ismét tudatni fogom. Steiner Sománé. 810 _ Előadás a bölcsészeti szakosztályban. Az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti szak­osztálya 14-én, szerdán délután 6 órakor az ar­chaeologiai intézet tantermében (Leszámoló-palo­ta, III. emelet 37.) szakülést tart Előadó: dr. Mészöly Gedeon egyetemi tanár: »A -val, -vei rag eredete« tömén. Belépődíj nincs. Ér­deklődőket szívesen lát a szakosztály elnöksége. x óráit, ékszereit Csuriná!, Kárász-u., javíttassa. x Hol vásároljanak olvasóink, ha jól akarnak öl­tözködni. Budapestről tudósítónk közli velünk, hogy a londoni Semler cég már a világ minden részébe szétküldötte angol páratlan minőségű, nem­különben distingvált izlésü tavaszi szövetkülön­legességeit melyek a fővárosban a Semler cég (Bécsi ucca 7.) főlerabatában állanak teljes egé­szükben a vásárlóközönség rendelkezésére minő­ségükhöz mérten alacsony áron. Midőn ezen kö­rülményre olvasóink figyelmét felhívjak," tudat­juk, hogy e több, mint háromnegyed évszázados világhírű cég maradékosztályán e kitűnő minő­ségű szövetek minden méretű maradékai meg­kaphatok, melyekből való vásárlás a Semkr-mi­nőség alkalmi áron való megismeréséhez vezet. Ezen előnyök még jobban kidomborodnak a vá­sárláskor, mert a Budapesten kiszámított idővel rendelkező vidéki közönség soronkivül a legpon­tosabb kiszolgálásban részesül. 1.52 — Gyorsírás! tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete március hóban uj kezdő és haladó gyorsjrási tanfolyamokat kiván nyitni. Jelentkezni lehet az egyesületnél. (Földváry-ucca 2., Honvéd­tér 4, telefon 13-19.) x Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tű-, olaj- és fonalszükségletét nálunk fedezi. Sfager-varrógép alkatrészek elismerten a legjobbak! Singer varró­gép fióküzlet Szeged, Kárász scca 1, sz. (Kék csil­la« mellett) ' 9 — Kosztolányi Dezső pompás tanulmányt irt az Uj Idők e heti számában Ibsen Henrikről^ akinek egyéniségét és jelentőségét jellemzi, né­hány kép illusztrálja a uagyértékü tanulmányt és e képekhez sorakoznak azok az érdekes színházi képek, amelyek Molnár Ferenc és Móricz Zsig­mond premierjéből mutatnak be festői jeleneteket és a Nemzeti Színház hőseit és hősnőit ábrázolja. Érdekes novellát irt?ebbe a számba Nagy Endra ós Izsákné Székely Erzsi, regényt: Zilahy Lajos és Ludwig W o I f f, ezeken kivül a cikkek egész sora gazdagítja Herczeg Ferenc képes heti­lapjának ezt a számát. x Bútort az Asztalosmesterek Butorcsarnokában vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 12 — Árverés az állomáson. A vasúti kocsikban és állomási helyiségekben elhagyott, a tulajdonosaik által nem igényelt tárgyakat 16-án, délelőtt 9 óra­kor Szeged-állomás II. osztályú várótermében nyil­vános árverés utján fogják eladni. A befolyt össze-» get a vasutas árvaház céljaira juttatják, xKeztyü, sérvkötö, haskötő. Pautusz, Iskola-u. 25, Ha már elmulasztotta ben II * pótolja az Idén és tagyen * egy" próbautat az * ' typu su Mercedes Benz-ei UJ helyiségeink: i. Budapest, IV., Váci ucca 24. Telefon: T. 229-24 és T. 140 -70. E MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R. T. t* u 11 }

Next

/
Oldalképek
Tartalom