Délmagyarország, 1928. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-15 / 12. szám

Rudolf Mosse rí hlrdelőiroda Budapest, !V., Váci ucca 18. Megrendelhető aDélmagyarország kiadóhivatalában. ns 1928 január 15. Mirtden háziasszony hálás lesz lapunknak, ha megszerzi ajánlásunkra, »A mi sütemény­könyvünk -et, mert megtanulja belőle az ősz­szes cukrászsütemények, mignonok stb. ott* honi elkészilését. 162 kép disziti a könyv 150 jobbnál jobb receptjét. Beszerezhető 20 fil­lérért minden füszerüzletben vagy 30 fillér postabélyeg beküldése ellenében bérmentve megküldik a kiadók: .Váncza és Tsa., Bpest Tavaszmező ucca 2. M.3 SZEGEDI SAKKÉLET. ———— lyMMI IIII IIIHIIW Wlll Szeged bajnokságának elődöntői folytak e héten, zsúfolásig telt meg a Szegedi Sakk-Kör Royal-kávéházbeli körhelyisége. Tagok és ér­deklődők figyelték estéről-estére az egyes cso­portok küzdelmét, legbuzgóbban a hétfő—csü­törtöki játékestéken, amikor a »B« csoport: dr. Burger, Konrád, Szántay, Pauer és Ko­vács mérik össze erejüket. Legszebb stilusban Burger hadakozik, Konrád játéka preciz, haj­szálig kiszámitott, Szántay stilusa inkább Burgeré felé hajlik, mig Pauer néhol kapkodó, de kombinativ és tisztában van a teóriával is. A »C< csoport követi erő tekintetében a »B'-t, melynek tagjai Görög, Kmetyó, Lő­winger, Becker, Rosenberg stb. Itt Görög klasszissal emelkedik társai fölé. Nagytudásu játékos, végjátéka kiváló, középjátékban a leg­jobb — de a megnyitásban járatlan. Kmetyó, Lőwinger, Becker és Rosenberg valamennyien elsőosztályu játékosok. A diszpozició dönti el közöttük a helyezést. Az »A« csoportban van a torna két »örege«, Zwickl és Országh, kiváló régi sakkozó mind a kettő. Liebmann, Soóky és Köves átlagon felüli játékosok, valameny­nyien elsőosztályból. Salamon fiatal tehetség. Az első hét elődöntő küzdelmének eredmé­nyei, a tegnapi eredmények figyelembevéte­lével: •»A« csoport: Köves 2, Zwickl és Salamon 1 (1), Liebmann és Soóky 1, Lőrinczy és Or­szágh 0 (1), Lipthay 0. »B« csoport: Dr. Burger, Konrád, Szántay 1, Pauer és Bihari i/j, Kovács, Weisz és Nagyt <\. »Ct csoport: Görög, Kmetyó és Rosenberg 2, Sulik 1, Lőwinger és Becker 1/2, Léderer és .Vitéz 0. E héten folytatódnak a küzdelmek: Hétfőn: Szántay—Kovács, Bihari—Konrád, dr. Burger—Pauer, Nagy—Weisz, Rosenberg— Kmetyó. Kedden: Lőwinger—Vitéz, Sulik—Becker. Görög—Léderer. Szerdán: Országh—Liebmann, Lőrinczy— Zwickl, Soóky—Salamon, Lipthay—Köves. Csütörtökön: Weisz—Szántay, Pauer—Nagy, Konrád—dr. Burger és Kovács—Bihari. Pénteken: Vitéz—Léderer, Becker—Görög, Kmetyó—Sulik, Lőwinger—Rosenberg. Szombaton: Liebmann—Köves, Salamon— Lipthay, Zwickl—Soóky és Országh—Lőrinczy­összeállításban. A legnagyobb érdeklődés Kon­rád és Burger, a két bajnokaspiráns csütörtök esti mérkőzése fele irányul. Itt emiitjük meg, hogy a Szegedi Sakk-Kör február 2-án délután 4 órai kezdettel tartja meg ez évi közgyűlését. — A népjóléti miniszter jóváhagyta a szegedi közkórház költségvetését. A népjóléti miniszter ér­tesítette a város hatóságát, hogy a szegcdi köz­kórház 1928. évi költségvetését lényegtelen mó­dosításokkal jóváhagyta. A jóváhagyott költség­vetés értelmében a napi ápolási díj három pengő 66 fillér lesz. s A Szentföld legérdekesebb, történelemtől meg­szentelt pontjairól közöl az Uj Idők e heti száma négy pompás képet: Zádor István rézkarcait. Szö­vegrészében folytatja Zilahy Lajos és LudwigWolft regényeinek közlését, emellett nagyon érdekes Írá­sok vannak a füzetben gróf Bethlen Margittól^ Kosztolányi Dezsőtől, Falu Tamástól, H. \V. Wes­terooktól; egy cikk a napsütéses Indiáról, az uj operai irodalomról. Herczeg Ferenc képes iro­dalmi hetilapjának előfizetési ára negyedévre Cl pengő 40 fillér. Mutatványszámot kívánatra díj­talanul küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., Aúd­rássy ut 16. x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában, vegyen, (Szeged, Pugonics-tér 110 12 DÉLMÁGYABOÍJSZÁG Szolidaritás. Két diákgyerek áll egymással szemben egy kapu előtt, az ucca sarában. Az egyik magas, nyurga, a másik alacsony, tömzsi. Két hegedűtök sza­bályszérüen lefektetve a kapu elé. A fiuk, mond­juk a rigóuccai fiuk, szikrázó szemmel mennek neki egymásnak. A kisebb megtorpan, de újra támad, a nagyobb lerázza, mint Toldi a farkast. Hatalmas ütéseket kennek le, számlálatlanul. Közé­jük állok, szét akarom választani őket. A szere­tet és békesség szavaival igyekszem leszerelni har­cos indulataikat. Mindaketten dühösen, ellensége­sen, sőt megbotránkozva néznek föl rám. Mit akar ez az idegen, mi köze hozzánk? Mit ártja bele magát a kettőnk ügyébe? A két verekedő egyszerre szolidáris lett. Véd- és dacszövetséget kötöttek ellenem. Szinte megszégyenülten kullog­tam tova tőlük. Nekik van igazuk. Ha ők sze­retnek és akarnak verekedni, hát miért ne vere­kedjenek? Aliért rontja meg egy harmadik a kedv­telésüket? A pedagógus is tanulhat tőlük. Nem Myan könnyű ezeket a kis vadóc és szilaj lelke­set" kormányozni. Nekik ugyan nem imjKinál a felnőttek Népszövetsége! Mintha erősen hasonlí­:anának bizonyos meglett nagyokhoz ezek a gye­rekekt y — Halálozás. Tóth Gyula ny. alsóvárosi elemi iskolai igazgató, köztörvényhatósági bizottsági tag, 75 éves korában hosszú szenvedés után szombaton meghalt. Tóth Gyula régi szegedi tanitócsalád sarja volt, aki generációkat nevelt fel. Az elhunytat özvegye, széles kiterjedésű rokonsága, továbbá Klement Antal városi felsőkereskedelmi iskolai ta­nár apósát gyászolja. Temetése vasárnap délután két órakor lesz a belvárosi temető halottas há­tából. Í Ezüst koronáért 40 fillért fizet Tóth órás. x Jótékoayrila teaest. A S—gedi Zsidó Nőegylet Január 21-én, este 9 órai kezdettel, a Kass-szálló termeiben műsoros teaestét rendez. A segítségre szoruló szegények száma nagyon nagy és ezek a szigorú tél folytán fáznak és szűkölködnek. Szépen kérjük a velünk érző közönséget, tagjainkat és családjukat tiszteljenek meg látogatásukkal. Ven­dégeink amellett, hogy jótékonyságot gyakorolnak, a változatos műsoron jól fognak mulatni. Tisz­telettel az Elnökség. 276 x üzleti és forgalmi adókönyvek legolcsóbbak Kovácsnál, Kölcsey ucca. 160 — Éhségsztrájkot kezdtek a uo ozsvárl diákok. Bukarestből jelentik: A kolozsvári hadbíróság a nagyváradi zavargásokkal kapcsolatban 3 magyar vasutas ügyében ítélkezett. Kát vasutast egy-egy hónapra ítélt, mig a harmadikra 15 napi fogságot szabott ki. A Kolozsvárt letartóztatásban lévő 12 diák éhségsztrájkot kezdett, báromat közülük kór­házba szállítottak, a diákok követelik, hogy a vizs­gálatot sürgősen folytassák le ügyükben, x Mától kezdve Salvator-sör, világmárka egyedül a Stefánia Étteremben csapon. 263 — Ankét a vidéki színészet megmentése érde­kében. A kultuszminisztériumban hétfőn nagyfon­tosságú ankétot tartanak a vidéki színészet meg­mentése érdekében. Az ankétra meghívót kapott Fodor Jenő polgármester-helyettes is, aki va­sárnap felutazik Budapestre. x Gyönyörű báli brokát- és lakkcipők kitűnő mi­nőségben, feltűnő olcsón Del-Ka—Hungária rt. fiók­jánál, Kárász-ucca 14. 44 — A postaaltísztck legutóbbi nagysikerű bálján a következő hölgyek jelentek meg: Adányi Jolánka, Albrech Erzsike, Bárány Bözsike, Biezók Mancika, Bozo Ilonka, Brunner Pannika, Czimmer Berta, Csernák Pannika, Csorba Eriké, Deli Ilonka, Dobó Mancika, Dunai Terike, Eperjesi Mária, Erkikies Jucika, Gazsér Pannika, Godó Rózsika. Gyömbér Jucika, Halász Mancika, Igaz Ancika, Igaz Man­cika, Janovits Stefánia, Juhász Katóka, Kélsch Margitka, Kelsch Ilonka, Keringer Ilonka, Kovács Erzsike, Kupis Etelka Deszk, Malmos Mancika, Minda Juliska, Nagy Mariska, Nyilas Mancika, Nyilas Etuska, Nyíri Rózsika, Ónozó Mancika, Papp Sára, Paragi Ilonka, Pálfi Bözsike, Pásztor Mancika, Pósa Mancika, Retkes Irénke, Ruzsáli Margit, Somogyi Jucika, Suták Mancika, Szabó Bözsike, Szabó Jucika, Szűcs Katóka, Steidl Man­cika, Toldy Mancika, Tóth Etuska, Tóth Rózsika, Tuksa Erzsike stb., stb. Adányi István né, Árva Jáuosné, Bozák Györgyné, özv. Bárány Béláné, Czimmer Rezsöné, Csányi Imréné, Csernák .Tános­né, Császár Mihályné, Deli Sándorné, Dobó Jó­zsefné, Füredi. Béláné, Gabona Medárdné, Gácser Lászlóné, Gyömbér Sándorné, Halász Mihályné, Hazai Ferencné, Igaz Jánosné, Il.ove Antalné, özv. Janovítsnp, Jójárt Istvánná, Kelsch Jánosné, Ke­ringer Ferencné, özv. Keresztes Istvánné, Ko­sóczky Lajosné, Kószó Pálné, Lippai Anna, Malmos Mihályné, Minda Antalné, Gy. Nagy Jánosné, vitéz Nyilas Péterné, Ónozó Imréné, Pálfi Sándorné, Pálfi Mihályné, Ruzsáli Pálné, Sáfár Istvánné, Szabó Mihályné, Szabó Jánosné, vitéz Szarka Já­nosné, Szabó Józsefné, Szalay Dánielné, Szűcs Jánosné, Szűcs Györgyné, Tóth Józsefné, id. Tuksa Pálné, Vadászi Pálné, Vass Jánosné stb., stb. s Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelyek Fogel Edénél, Szeged, Takaréktár ucca 8. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom