Délmagyarország, 1927. november (3. évfolyam, 250-274. szám)

1927-11-29 / 273. szám

Megrendítő Felemelő OyönyörU a SS" Halállégló cilUOrlöklg tx Belvárosiban Hiretlc VI ^Q Kedd. Róm. kath. Szahirnin. Pro­A testáns Noé. Nap kél 7 óra 23 pere­kor, nyugszik 16 óra 12 percbor, A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10-1-ig, dél­ntán 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 10—l-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva d, e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Frankó Andor, Kálvária-ucca 17. (Tel. 225). Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 777.) Lemzinger Gyula, Széchenyi-tér. (Tel. 352.) Lipschitz gyógyszertár, Kelemen-u. (Tel. 391.) Mold­vány Lajos, Újszeged, (Tel. 846.) Török Márton Csongrádi-sugárut, (Tel. 364.) Selmeczy Béla, So­mogyi-telep, A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, n., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó­terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: Wien, I., Wildpretmarkt 1, (österr. Anzeigen A.-G.). Telefon: Serie 62—5—95. Juápásx Gyula ünneplése a debreceni Ady-napon. Debrecen, november 28. Vasárnap emlékezetes napja volt Debrecen kultúréletének. Ezt a napot Ady Endre emlékének szentelte a nagy magyar város. Délelőtt 11 órakor a Darabos-ucca 33. számú ház falán elhelyezett Ady-emlék­táblát leplezték le szép ünnepség keretében. Juhász Gyula, a kiváló poéta tartotta az ünnepi beszédet, mélységes hatást gyakorolva a jelenle­vőkre. A debreceni Ady-társaság nevében Juhász Géza elnök koszorúzta meg az emléktáblát. Az Ady-nap fénypontja az az irodalmi ünnep volt, amit a debreceni zenede hangversenytermében rendeztek. Juhász Géza megnyitója után Ti már Ila énekművésznő Ady-dalokat énekelt, majd Ba­bits Mihály tartotta meg Adyról hatalmas, iro­dalomtörlíéneti jelentőségű előadását. Rendkívüli sikert aratott Juhász Gyula, a ki­tűnő poéta, aki uj, Adyhoz irt költemé­nyeit olvasta fel a közönség igen nagy tet­szésétől kisérve. Szabó Lőrinc Adyról és a mai ifjúságról tartott nagyhatású előadást, Forgács Sándor színművész Ady leghatalmasabb erejű köl­teményeit szavalta el. Az Ady-napot este az Arany "Bika-étteremben bankett fejezte be. Debrecenben különös meleg szeretettel, megbecsüléssel és barátsággal fogadták" Juhász Gyulát, a kiváló költő őszinte ünneplése alig akart véget érni, — A Városi Párt ülése. A Városi Párt 29-én, kedden este 6 órakor ülést tart a Hági különter­mében, amelynek a közgyűlési tárgysorozat és a törvényhatósági választások fogják tárgyát ké­pezni. — Bibó Lajosnak ítélték a Ferenc József-díjat Budapestről jelentik: Ma délelőtt döntött a fővárosi Ferenc József koronázó jubileum irodalmi dijának bizottsága, amely ugy határozott, hogy a dijat Bibó Lajosnak, a volt szegedi újságírónak adja és dicsérettel emeli ki Komári Jánost, Lendvay Ist­ent, Vörös Sándort és Váy Nagy Gézát. — Déimagyarország kölcsönkönyvtára. Uj köny­vek. Most jelentek meg: Dr. Hollós István: Bucsum a sárga háztői, Pünkösti Andor: Bárcay Bella a szeretőm. Az áruló. KORZO MOZI November 29-én (cdden Dráma 7 felvonásban FSszerepló: MONTÉ BI.UE,. Azonkívül: A bevándoroltak. % Főszereplő * Mlldred Barrta Cfraplin. Előadásuk kezdete 5,7,9, vasár- és ünnepnap 3 5,7 9 orakor. — A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A Du­gonics-Társaság vasárnap délután tartotta meg igen nagy érdeklődés mellett szokott felolvasó ülését a városháza közgyűlési termében. A felolvasó ülés keretében dr. Czimer Károly a »Régi szegedi szalonéIet«-ről olvasott fel érdekes, eredeti vissza­emlékezéseket, szines előadásával megelevenítette a hajdani város intim, kedves belső, társadalmi életét, Dr. Győrffy István egyetemi tanár »A Déli végek virágtalanjai<-ról tartott székfoglalód képen érdekes, tudományos értékű előadást, végül Raggamby András »Réti sasok* cimü készülő regényéből olvasott fel néhány szép fejezetet, Mindhárom előadást lelkes tapssal honorálta a Dugonics-Társaság közönsége, x Balázs Árpád december 11-iki dal-matinéjára jegyek a >DéImagyarország« jegyirodájában. — Délmagyarország kölcsönkönyvtára. Lagerlöf: A Löwensköld-Iány. Most jelent meg. Már kapható. — > Numerus clausus: — a szinházi páholyok­ban. A házikezelő város a színház páholyaiban is szigorú »numerus clausustií vezetett be, bár nem a sző hétköznapivá vált értelmében. A pá­holyokba beengednek mindenkit felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül, csak a jegyet, esetleg a pótjegyet váltsa meg. A numerus clausus ezzel szemben abban domborodik ki, hogy öt­nél több lakója nem lehet egy-egy pá­ho lynak, ha több van, a többlettel drága pót­jegyeket váltat a házikezelés. Csonka Gergely városatya most indítványt terjesztett a közgyű­lés elé a szinházi és speciálisan szegedi, házi­kezeléses numerus clausus módosítá­sára. vagyis helyesebben eltörlésére. Indítványát azzal indokolja meg, hogy a korlátozás következ­tében maradnak üresek a szinház páholyai. Ha ötnél többen is bemehettíének a páholyokba, akkor bizonyára kelendőbb lenne ez az előkelő, de ké­nyelmesnek éppen nem mondható nézőhely. Az, hogy a tanács milyen sorsot szánt ennek az indít­ványnak, egyelőre még titok, a kulisszák titka, de hogy a faivédők nem tiltakoznak e módosítás ellen, az kétségtelen. x Saját pénzének ellensége, ha nem tekinti meg Del-Ka-Hungária Rt. Kárász ucca 14. szenzációt keltő kirakatait. — Egy ftatal egyetemi hallgató tragikus halála. Tragikus körülmények között, közel három heti szenvedés után hétfőn meghalt a közkórházban Tardos László II. éves joghallgató. Tardos mint­•egy három héttel ezelőtt uj cipőt vásárolt, amely­ből egy kiálló szög megsértette a lábát. Nem sok ügyet vetett a kicsi sebre és csak akkor ment orvoshoz, amikor lába már súlyosan feldagadt. Ekkor azonban már késő volt, vérmérgezést kapott és most kinzó fájdalmak között kiszenve­dett. A fiatalon elhunyt Tardos László holttestét kedden szülővárosába, Békéscsabára szállítják, ahol szerdán temetik el. Tardos az egyetem egyik leg­kiválóbb hallgatója volt. tragikus halála mély rész­vétet keltett. — Délmagyarország kölcsönkönyvtára. Uj köny­vek. Most érkeztek: Gustof Af Geijerstom: Fiaim. Jack London: Jeromos és Mihály, Tutsek Anna: Jázminvirág, dr. Takáts György: Csodaszép tör­ténetek. x Hont Erzsébet, Danner Margit, Hont Ferenc müvészestélye december 7-én este 8 órakor a Tisza-szálló nagytermében. Jegyek kaphatók a >DéImagyarország< kiadóhivatalában. 490 — Három gyermek kétszeres gyilkossága. Páris­bóí jelentik: A reggeli lapok jelentése szerint Boulogne Sui'-Mei-ban három lengyel fiu, akik kö­zül az egyik 12, a másik 13, a harmadik J4 éves, borotvával meggyilkolt két 45 éves bányamunkást., Kettőjüket elfogták, a harmadik elmenekült. A gyilkosság Uiiau nagy az izgatottság. x Kurbos Oly tánc- és ;:sLaevelü-inté/.c!ében Till Elza tanárnő, a B. M. 229.230. sz. rendelete értel­mében Budapesten dr. Meussudieck-féle gimnasz­tikából és ritmikus tornából sikeresen levizsgázott. Igy Szegeden az egyedüli, kinek a dr. Mensen­dieck-gimnasztifcábúl képesítése van, 029 Idegesség, fejfájás, álmatlanság, azé­dülés, bágyadtság. levertség, félelemérzések eseteinél a természetes .Ferenc József* ke­serűvíz kitűnő házlszer, amely az emésztő­szervek legtöbb részéből eredő zavarokat gyorsan megszünteti és visszaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét. Örvös! szaktekintélyek megfigyelték, hogy a Fenne József víz öreg embereknél la enyhén, kelle­mesen és megbízhatóan hat. Kapható gyógy­szertárakban, drogériákban és faszerfizle> lekben. Bizalmas értekezlet a bitfelekezetek segélye ügyében. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester hétfőn délután bizalmas értekezletre hivta össze a sze­gedi egyházak és hitközségek képviselőit Az érte­kezletnek az volt a célja, hogy valami igazságo­sabb módban állapodjon meg a város a hitfele­kezetekkel a költségvetés keretei között rendelke­zésre álló és a hitfeleke&eti segélyekre szánt ösz­szeg felosztásában. A költségvetésben meghatáro­zott felosztás ellen ugyanis — mint ismeretes — az érdekelt és hátrányos helyzetbe jutott hitfele­kezetek — jogos és indokolt kifogást emeltek, Az értekezletnek bizalmas jellege volt, Utána a pol­gármester a következőket mondotta a Déima­gyarország munkatársának: — Az értekezleten az összes hitfelekezetek kép­viselői megjelentek és békésen megegyeztek a se­gélyek felosztásának uj módjában. A kérdéssel » tanács holnap foglalkozik és valószínűleg már a szerdai közgyűlésen megteszi javaslatát, — Öngyilkosság a technológián. Budapestről je­lentik: Ma a kora délutáni órákban a technológián főbelőtte magát ismeretlen okokból az intézet 55 éves régi titkára, Gazellin Ernő. A család ki­jelentése szerint egyre súlyosodé idegbaja vitte a halálba, x Mikulások, finom bonbonok Kocsisnál. 697 — Százrendbell bűncselekmény miatt letartóz­tattak egy szegedi lakatossegédet Budapestről je­lentik: A rendőrség letartóztatta Horvát Bála volt szegedi lakatossegédet, akit többrendbeli sik­kasztás miatt köröztek. Horvát előéletének vizs­gálatakor megállapították, hogy kát ás fél hónap alatt körülbelül száz rablást, sikkasztást csalást, betörést és uccai támadást követett dL x Szemüveg- és látcsőkttHtada«esaégek Liebmaou látszerésznél, Kelemen-ucca, Ila-Ha mellett, 685 — Szatymae kéri a Demeter-templom öreg orgo­náját. Virágh Vinoe szatymazi plébános be­adványt intézett a város tanácsához és annak elvi elhatározását kérte, hogy abban az esetben, ha el­készül a fogadalmi templom uj orgonája, a jelenleg használatban lévő régi orgonát, amely a Szent De­meter-templom orgonája volt, a szatymazi kápolna kapja meg. A tanács kimondotta, hogy a kérelmet nem teljesiti, mert a szatymazi kápolna olyan ki­csi, hogy ott el sem helyezhetné az öreg orgonát. x Peek-Frean angol kekszek Kocsisnál, 637 — A tanács kijelölte a világító reklámoszlopok helyét Megírta a Délmagyarország, hogy a hirdetési vállalat több világító reklámoszlop fel­állítására kért köztérhasználati engedélyt a város­tól, A tanács dr. Pálfy József tanácsnokot biztu meg a megfelelő helyek kiválasztására, Pálfy ta­nácsnok javaslatára a tanács hétfőn a következő helyekre adta meg a köztérhasználati engedélyt: A Gizella-térnek a gimnázium épülete felé vezető utján, a Boldogasszony-sugárut 19. számú ház elé a lovagló útra', a Dugonics-téren a Forbátli­palota előtti gyalogjáróra, a Széchenyi-téren a posta,, a tőrvényszéki épület és az Aigner-fele fü­szerüzlet elé, végül a Tisza Lajos-körut 59. számú ház elé. A Klauzál-térre a tanács nem adott en­gedélyt, x sBagolyc-elem zseblámpába, rádiohoz Tóthnál. x Ragyogó fehér fogsor a száj diadémja, a mo­solygó arc legszebb ékessége, örvendve tapasztal, ják azt nap-nap után azok, akik a száj és fogak célszerű ápolására EGLEO fogpépet használnak. Tudományos összetételével legjobban bevált, mert fogkő-oldó, antiseptikus, jól habzó, kellemes izü fogkrém. Mhi 46 — -Saeco- és VanzeHU-cigaretta. Párisbóí je­lentik: A >Nevvyork Herald* jelentése szériát az anarchisták afeletti elkeseredésükben, bxm az egyik cigarettagyár uj cigarettafajtákat Sacco cs Vauzctti uév alatt hozott forgalomba, bom­bát dobtak a gyár épületére, A bomba fellobbant és károkat okozott a gyár épületében, valamint a többi közeli épületben is. Emberéletben nem követelt áldozatot a robbanás. x Száraz tűzifa jutányos

Next

/
Oldalképek
Tartalom