Délmagyarország, 1927. november (3. évfolyam, 250-274. szám)

1927-11-01 / 250. szám

SZEGED: Szerkesztőség : De6k Ferenc ucca 2. Teleion: 13-33.^ Kiadóhivatal, KOloSnkSnyvlár és Jegyiroda: Aradi ucca S. Teleion: 300. ^ Nyomda: LOw Lipót ucca 19. Telelőn: lft"34.« » « » « » Kedd 1927 november 1 0 ® ni. ÉVFOLYAM, 230. SZAM MAKÓ : Szerketzlflség kladAIaivatol: l'rl ucca O. Teleion: 151. Sí6m.« »«»«>> HADMEZÖVASÁBHEIY: SzemuUAtég <» kladőhlvotol: AadrAsiy ucca 25. Telelop: 49. szóm. « » « » « » H » „ „ EUtílzefésl ara havonta 3-20, vldé&cn és a fővárosban 3-60, kUllSIdttn G-40 pengő. Egyes sz6m lö, vasár- és Ünnepnap 24 fillér. flz üldözött vallás védelme. Szivünk teljességével — mondjuk a nagy­méltósága nagyprépost ur után mi is, — ál­lunk azok sorába, akik a világ közvéleményé­nek segitő hatalmát kérik a mexikói kato­likusok számára. A vasárnapi szegedi nép­gyűlés határozatát fentartás nélkül helyeseljük mi is. A kultura szégyene, a civilizáció bűne, hogy még mindig van olyan ország a világon, amelyikben vallása miatt üldözik a hivoket. Nincs elég megbélyegző szó, a megvetés fo­galmának nincs elég jelzője és igéje azok számára, akik vallási meggyőződésük miatt ket fakaszt minden érző ember szeméből. Szenvedniök kell megszégyenítést, megkínoz­tatást, csak azért, mert ragaszkodnak hitük­höz. A középkor kegyetlen vallásháborúi ele* > venednek meg irtózatosan véres valóságban ezekkel az üldözésekkel. »örök a bestia;', mert nem ember az, aki üldözni tudja embertársait, azért, mert más hitet vallanak, mint az ül­dözők. Ezért csatlakozunk mi is fentartás nélkül ahhoz a határozathoz, amit a szegedi katolikus hitközségek vasárnapi gyűlése Haller István őexcelleíicfájánák' beszéde után elfogadott. Ebből.' az ^alomból engedje azonban meg Haller István kegyelmes ur, hogy szerényen, halkan, - illedelmesen egy kérdést intézzünk Őhozzá, ^akivH'olyan "tökéletesen egyetértünk a mexikói katolikus üldözés kérlelhetetlen el­itélésében. Senkit nem szabad üldözni a vállá• sa miatt — Mexikóban, ezt hirdette a kegyel­mes ur Szegeden, de ugyanebben a beszédében azt is mondotta, hogy megérti az egyetemi hallgatók magatartását, akik a numerus clau­sus védelmében gummibottal igazoltatták zsi­dó társaikat az egye temek kapui előtt. Senkit nem szabad üldözni vallása miatt, — hirdette a szegedi piacon a numerus clausus atyja, de — kérdezzük mi, — miért csak Mexikóra terjed ki a kegyelmes ur tilalma? Mexikóban nem szabad üldözni senkit a vallása miatt, ám Magyarországon szabad? Förtelmes bün a civilizáció, a humanizmus, az emberiesség ellen a mexikói vallásüldözés. De ami ott för­telem, gyalázat, támadás a kultura szolidari­tása ellen, az itt lehet a tisztesség, a becsület, lehet a nemzeti önérzet próbatétele? Haller István föllázad még a gondolatára is annak, hogy Mexikóban vallásuk miatt üldözik a ka­tolikusokat, de fellázad- arra a gondolatra is, hogy Magyarországon a zsidóság javára enyhíteni akarják a numerus clausust. Hogyan értsük ezt, hogyan magyarázzuk ezt Haller István kegyelmes ur? Ami förtelem+Mexikóban, az förtelem Ma­gyarországon is. A magyarországi vallásüldö­zők ne keljenek a mexikói vallásüldözöltek védelmére. A magyarországi zsidóknak több joguk volna a mexikói katolikusok védelmére kelni, mint a numerus clausus törvénybeiktatő­jának. Haller István megérti az egyetemi iga­zoltatásokat, megérti, hogy az egyetemekről kivezették vallásuk miatt a zsidó hallgatókat; - mindezt megérti. De azon felháborodik, liogy Mexikóban vallásüldözés folyik. Az igazi keresztény morál, az igaz krisz­tusi gondolat azt követelné, hogy amit nem l ii'dnsz a mexikói kalolikusoknalc, azt ne tedd 'i magyarországi zsidókkal sem. Gyönyörű estvéri érzés- odaállni azok mellé, akiket hi­miatt üldöznek. De Haller István odaáll azok mellé is, akik üldöznek is a hitük miatt. Egyfelől védeni akarja azokat, akiket vallá­suk miatt üldöznek, másfelől bátorítja azo­kat, akik vallásuk miatt üldöznek másokat. Az üldözőket és üldözötteket egyformán védi, de azokat az üldözötteket védi, akiken nem segíthet s azokat az üldözőket bátorítja, akik­hez elhangzik szava s eljut szenvedélyeket fel­gyújtó példája. Vájjon ha Mexikóba eljutna Haller István­nak s közéleti pályafutásának híre, a példa vonzó ereje melyik tábort erősítené ott? Me­lyik tábor találna Mexikóban. ösztönzést, pél­daadást, fölbátorodást mindabban, amit Ma­gyarországon Haller István jelent? A numerus clausus, a propaganda miöisztériumbeli mű­ködése, az a megértés, araivei a zsidó hall­gatókat kiverő bajtársak mellé áll, melyik­tábort igazolná, vonzaná a példa követésére, az üldözőket-e, vagy az üldözötteket? Vájjon a numerus clausus, az i/jazoltatások a békét, a testvéri megértést, a vallási türelmességet erősitenék-e, vagy szítanák tovább a vallás­üldözést? Erre feleljen Hallej István, mielőtt a vallá­suk miatt üldözöttek, érdekében megszólal. A román Isorm^iiy enym&sut&n focjartjai Hssze Carol tiiveif. Házkutatások. — Állandó készenlét, fekete lista, (Budapesti tudósilónk tele fon jelentése.) Bukarestből jelentik: A telefonforgalom a külfölddel ma este 10 órakor ismét megindult. A kormány, engedve a sajtó kívánságának, a külfölddel való összeköttetést ismét -lehetővé, tetté. A beérkezett jelentések szerint « rendőrség óriási apparátussal folytalja a nyomozást Ká­roly hivei után. Jassvban Ivanovits őrnagy és Stefanescu nyugalmazott vasúti főfelügyelő la­kásán tartottak házkutatást; előállították a rendőrségre Popovics volt képviselőt és Siont, Jassy volt rendőrfőnökét, azzal vádolván őket, hogy terjesztet ék a Matinban megjelent Károly­féle kiáltványt. A II. hadsereg parancsnoka, Carabeneea al­ezredes több detektív kíséretében Brassóba uta­zott, ahol több előkelő személyiség lakásán tar­tottak házkutatást. A Banca Moldova főpénz­tárosáfc letartóztatták, mert lakásán több pól;, clány kiáltványt találtak. Az Adeverul közlése szerint összesen 220 példány kiáltványt fog-, laltak le. Letartóztatták azokat a nyomdászn­kat is, akik a sokszorosítást végezték, <|e ké­sőbb szabadon bocsájtották őket. A. mai nap folyamán több politikusi KáüfJ gaítak ki a Manoilescu-ügybeu. Amennyiben á] vizsgálat néhány nap mixlvta befejeződik, ugy^ a Manoilescu elleni tárgyalást néhány nap múlva megtarthatják. • •" : ' " ~~ Hétfőn házkutatás volt a 9. vakfttáMKreft laktanyájában, amely azonban eredménytelent! maradt. A nemzeti parasztpárt szerencKkf-' vánatait fejezte ki vezérének, Maniunak a ka­marában csütörtökön elmondott gerinces be­széde miatt és felhatalmazta, hogy az elkövet-' kezendő eseményekkel szemben belátása sze­rint foglaljon állást. Állandó készenlét november 1-én. Belgrád, október 31. A Politikának jelenik Bukarestből: Románia összes garnizonjai szá­mára november l-re állandó készenlétet ren­deltek el. Az eddigi vizsgálat megállapította, hogy a trónörökösnek a katonaság körében számos híve van. Azt hiszik, hogy a hadsereg fele feltétlenül Károly-párti. Megállapították továbbá, hogy Manoilescu letartóztatásával cs az eddigi katonai rendszabályokkal sikerült a Károly herceg visszahozására irányuló első kísérletet megakadályozni. Rendőri felügyelet. Belgrád, október 31. A Pravda-nak jelentik Bukarestből: A rendőrség a kormány utasítá­sára jegyzéket állított össze azokról az egyé­nekről, akiknek viselkedése gyanúra a'd okot. Ezek közt számos tekintélyes politikus, iró, hírlapíró és tiszt neve van. A rendőrség a lis­tán megjelölteket a legszigornbb megfigyelés alá helyezte. Bratianu figyelmeztet. Belgrádból jelentik: Hir szerint Bratianu külön futárral levelet küldött Károly herceg­nek, figyelmeztetve, hogy meg ne kísérelje a Romániába való visszatérést. Ha ezt a fi­gyelmeztetést nem venné tekintetbe, a kor­mány a legenergikusabb rendszabályokat lép­tetné életbe és kihirdetné az egész országban az ostromállapotot. Viharos Illés a kamarában. Bukarest, október 31. A kamara legutóbbi ülé­sén Duca belügyminiszter a távollévő miniszter^ elnök nevében nyilatkozatot • olvasott fel, amely helyreigazítja a kamara első ülésén, a január 4-iki tróufosztási aktus ügyében tett nyilatkozatot. A miniszterelnök deklarációja megállapítja, hogy a sinajai koronatanácsou, amelyen az alkotmány mó­dosítását elhatározták, a parasztpárt nem volt azon az állásponton, amelyen a nemzeti párt Joaniseseu parasztpárti képviselő közbeszól: Nem igaz! Duca: önnek képviselő ur nincs erkölcsi alapja arra, hogy ilyen nagy horderejű kérdéshez hozzá­szóljon, mert ugy változtatta a uártokat. mint más a köpenyeget. Joaniseseu erre a .szónoki emelvényre -szaladt, hogy válaszoljon a belügyminiszternek, de olyan lárma támadt, hogy nem jutott szóhoz. A kép­viselők, különösen a liberálisok, csoportokba Tö­rődnek és egyesek fenyegetően közelednek a szó­noki emelvény felé. Az elnök képtelen csendet! teremteni s az ülést felfüggeszti. Tiz perc szünet után Joaniseseu a belügyminisz­ternek válaszolva kijelenti, hogy politikai tevdc kenységében mindig a népet igyekezett szolgáim. Duca belügyminisztert pedig egyszerűen politikát szélhámosnak tartja. Joaniseseu kijelentésére ismét nagy kavarodál támadt. Az elnök rendreutasítja Joanisescüt, cte a lárma tovább tart. Ujabb szünet után Michalaebe, a nanweti paraszt-:

Next

/
Oldalképek
Tartalom