Délmagyarország, 1927. október (3. évfolyam, 224-249. szám)

1927-10-09 / 231. szám

i » » I I í • 1V2/ OKTODer ». DÉLMAGYARORSZÁG Patkány-, egér-, mezeiegérirtó „RATINOL" biztos tatása irtószer, Mé3 állatra, emberre ártalmatlan. — SváB, csótány, ruszni stb. • irtószerek. Napiárban utánvétellel szállítja: BATINOt LABOR4TORIVM Budapest, VII., Murányi-utca 86. Női is firfi LICHTMANN JLft^LJl 652 tkülönlegeasigsti gyemiek- Cs munka>clp01< legfőbb kivitelben Belvárosi Cipöüzlet Ingyen n-m. dí haskötők melliariók, fűzők legjutányosabban a legmodernebb kivitelben kaphat k MXÚ E. Schaíz Magda [Uzőszalonlában.!«Telefon 14 -30. Feltétlen intelligens felvesz fix és jutalék mellett PfieiM Életbiztosító Társaság vezérügynöksége 40 Szeged, Kigyó ucca 2. szám. Hatvaninál, Kígyó u. 4. Mos") selyemharisnya, lestszinek 4'SO. Selyemfényű kiiiinő stoppoló pamut ÍO fillér. Csak belélcsipke né'ere, 2-5 cm. 10 fillér. Fehér selyemül 2 <tO. Divat őszi keityük, harisnyáit, antilop övek. csaltok, kOtött mellények. Kiflppél és Valencif n csipkék nagy választékb 11. olcsó szabott árakon. IIá<jbA « földet szőlői házielkei, „fcik vcnnji vagy e|a(jni szándékoznék lizal mmal Jr CnlnA Pólü O F. B. által engedélyezett teressékfc! Ml. CalyU D6ic9 ingatlan adásvételi vál'a'atát Szeged, Kölcsey ucca lö. szám Wtltieim-ban'í.) Te . 9 81. Pontos itírelgí ás. Felvilágosítás dlj'a an. Megtaláló magas fuíalom ellenében adja le Margil ucca 12. szám alá Dr. Tiiry névre. A legolcsóbb kötszövött-áruüzlet Dugonics-tér 1. (Hoch Szerén). Gyermek flór harisnya . - 'SO P-től Női strapa , . - *60 . Női selyem flór » . 1'90 t Bemberg I. selyem harisnya 6*— . Selyem mellények . . 8- - . Pulloverek . , 12-— Férfi divatzokni I. . . 1'— „ -TeTeszőr mel'ények . 12*— , Gyermek svatterek . 4- ­Reklám árak! 20 Reklám árak! LEGOLCSÓBBAN férfi~ és gyermekruhák Földes Zoltán 621 ruhaáruházában Szeged, Kállay Albert u. 6., szerezhetők be. Szövet öltöny 36 Bőrkabát. 144 Gyermek öltöny 14 Gyermek télikabát 25 Télikabát rövid 36 Felöltő . . 64 Télikabát hosszú . . 72 Esököpeny 21 Télikabát szőr­mebéléssel 136 Esököpeny szövetfelsővel v£> Apponyi Albert válasza Szeged üdvözlésére. (A Délmagyarország munkatársától) A szeptemberi közgyűlés — mint ismeretes — kimondotta, hogy táviratilag üdvözli a Genfből hazaérkezett Apponyi Albert grófot, aki a ma­gyar—román birtokpörben megakadályozta a Nép­szövetség tanácsát az igaztalan döntés meghoza­talában. A városbán — mint annak idején a Délma­gyarország rámutatott — kellemetlen feltü­pést keltett, hogy a város törvényhatósági bizott­sága á szeptemberi közgyűlés első napján, amikor a legaktuálisabb lett volna, teljesen megfeledke­zett a nagy magyar államférfi üdvözléséről, pedig ha más nem, hát az a portré figyelmeztethette volna erre az illetékeseket, amely ott függ a köz­gyűlési terem falán és amelyet a város közönsége festetett Apponyi Albertről, mint Szeged, város első díszpolgáráról. A polgármester csak két nap múlva, valószínűleg a Délmagyarország fi­gyelmeztelése alapján tette meg indítványát, ame­lyet azután természetesen egyhangú helyesléssel fogadott el a közgyűlés. Apponyi Albert azonban udvariasabb volt a vá­rossal szemben. Az üdvözlő táviratra máris meg­érkezett a válasza, amely a következőképpen szól: Gyöngyösapáti, október 6. •Szeged sz. kir. város tanácsa kegyes volt Genf­ben kifejlett működésem iránt érdeme­met messze túlhaladó elismerést kifejezni. E kitüulető figyelemért hálás köszönetet mondva, arról biztosithatom a város közönségét, hogy a rokonszenv e nagybecsű nyilatkozatai nekem buz. ditásul szolgálnak a megkezdett munka lankadat­lan folytatására, ameddig Isten kegyelme ben­nem fentartja az arra való képességet. Kiváló tisztelettel: Gróf Apponyi Albert.* Zágrábi és bécsi bankemberek tették a városnak a Püspök-telek beépítésére vonatkozó ajánlatot. A bazárok bérleíe és a város. — Kedden kezdik meg a íárgyalásokaí. (A Délmagyarország munkatársától.) A Püspök-telki építkezés körül támadt hullámok egyelőre elsimullak azzal az egyhangúlag ki­mondott közgyűlési határozattal, amely hom­lokegyenest ellenkezik a tanács eredeti állás­pontjával és amely felhatalmazást ad a pol­gármesternek a további tárgyalásokra, sőt az ajánlatot tevő érdekeltséggel való megállapo­dás perfektuálására is. Megírta a Délmagyar­ország, hogy az érdekeltség képviselői, akik­ről egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy külföldi, zágrábi és bécsi pénzemberek, akik egy nagy budapesti palotára alkudtak mos­tanában, kedden érkeznek Szegedre, hogy megkezdjék a város hatóságával a közvetlen tárgyalásokat. Ebben a pillanatban ugy lát­szik, hogy a terv megvalósítása két dologtól függ. Az egyik és talán a legfontosabb az, hogy komoly-e az érdekeltség épitési szán­déka és hogy rendelkezik-e az építkezéshez megfelelő összeggel, a másik pedig az, hogy a Püspökbazár jelenlegi üzletbérlői hajlandók-e arra, hogy a várossal kötött és 1930-ban le­járó szerződésükről megfelelő kártalanítás el­lenében lemondjanak. Az első kérdésnek kedden fellétlenül tisz­tázódnia kell és, mint értesülünk, az érdekelt­ség teljesen kielégítő garanciákat fog nyúj­tani a városnak. A második kérdés sem olyan komplikált már, mint ahogyan az az első pil­lanatban látszott. A Püspökbazár üzlclbér­lőiben megvan a hajlandóság arra, hogy bele­menjenek abba a megállapodásba, amelyből csak hasznuk lehet és nem kívánják kihasz­nálni píllanalnyilag kedvező helyzetüket. Az érdekeltség az üzletbérlőknek olyan aján­latot lesz majd, hogy az építkezés idejé­re megfelelő forgalmú helyen, valószínűleg a Püspökbazár eltilt 1 uccarés/.bcn ideiglenes barakkokat építtet, amelyben az építkezés be­fejezéséig ingyen folytathatják üzletüket, te­hát körülbelül egyévi üzletbért takaríthatnak meg, ami átlag húszmillió koronát jelent. Az építkezés befejezése után elsőbbségi jogot kap­unak a püspöktéri bérpalota üzlethelyiségeinek bérletére, sőt ezen az elsőbbségi jogon kivül az érdekeltség huszonöt évre szóló és ami talán a legfontosabb, mindenkor átruházható szerződést is felajánl az üzletbérlőknek, akiket tehát ilyen körülmények között semmiféle veszteség nem érhet. A hurcolkodással járó kellemetlenségért viszont a körülbelül egy esztendeig .tartó ingyen üzlethelyiség kárpó­tolja Őket. A Püspőkbazár üzletbérlői között vannak azonban olyanok is, akik semmi esetre sem cserélhetik el jelenlegi bolthelyiségüket az épí­tendő barakkhelyiségekkel, mert ezt üzletük terniészete nem engedi meg. Van például a Püspökbazárban mészáros, cukrász is, akiknek pincéjük, beépített jégszekrényük, műhelyük van. Ezeknek az elhelyezéséről. az érdekelt-­jség. más módon kíván gondoskodni, valószínű­leg ugy, hogy másutt szerez számukra meg­felelő ideiglenes üzlethelyiséget De a bazárosokat az is engedékenységre készteti, hogy a várossal kötött szerződésük három év múlva, 1930-ban lejár és abban az esetben, ha a város nem hosszabbítja nxeg a szerződésükéi, feltétlenül ki kell költözniük mostani helyiségeikből. Mivel pedig a város­nak elhatározott szándéka az, hogy a Püspök­telket a lehető legrövidebb időn belül be­építtesse, nem sok kilátás van arra, hogy eze­ket a szerződéseket meghosszabbítaná. A Püspőkbazár különben is csak ideiglenes jel­legű üzletháznak épült közvetlenül a háború befejezése után. Közfalait élükre rakott téglák­ból építették, tetőszerkezetéhez pedig olyan ge­rendákat használlak fel, amelyeket a város régi házaiból fürészeltek ki, mint feleslege­seket. Az egész építkezés annak idején három­millió koronába került, tehát az üzletbérekből azóta löbbezerszeresen megtérült már a város befektetése. Igy tehát semmi oka "sem lehet majd a városnak arra, hogy három év múlva is elhalassza a bazárépület lebontását. A polgármester a Délrntgyaiország munka­társa előtt a leghatározottabban l i is jelentette, hogy abbau az cselben, ha az üzletbérlők megakadályozzák a most tervezett bérpalota felépítését, a város három év múlva lebontatja a Püspökbazárt és vagy 'maga építtet rá na­gyobb bérpalotát, vagy pedig azzal az érde­keltséggel épftteli azt fel, amely most tett az építésre ajánlatot. Tüdőbetegek oi/.ioá yyógyu'ásl találnak „Mecsek" Tüdőbeteg Üdülőben Pécs. Üdülő: Früh. weisz völgy 30— Leveleim: Batthyány u. 2—4. 39 kérjei prospektust! (KfíSSlB EDENYflRUHHZ Mér ey ucca t>. sas. 878 ^oméncedények háztartási cikkek, alpacca evőeszközök, daráik, rézntozserak és szén­vasaló óriási választékban legolcsóbb árban Köszönetnyilvánítás.. Mindazoknak, akik Istenben megboldogu't férjem, illetve édesapánk, Sc&warsz Hudolf vfgtisztességén megjelentek, ezúton mondunk hálás köszönetet. Szeged, 1927 október 8. Ösv. Scbwarz Ilvdolíné és gyermekei. rv

Next

/
Oldalképek
Tartalom