Délmagyarország, 1927. október (3. évfolyam, 224-249. szám)

1927-10-02 / 225. szám

1927 október 2. DÉL71YGYAIKTRSZXG 1 Peidl Gyula vasárnap délelöit beszámoló beszédet mond a szegedi válasz­tói előtt. A gyUlés 10 órakor Kezdődik a Széchenyi Moziban. A népgyűlésen felszólal F a r R a S István országgyűlési képviselő. Délután négy óraKor nögyülést tartanak a Munkásotthonban. Beszédet mond Knurr "Pálné. Megjegyzések Krausz János esetéhez / Szegény itju hittestvérem sorsa megpecsé­teltetett. A második eltávolitási határozattal kezében a külföld valamelyik vendégszerető főiskolá­ján fogja boldogulását keresni, esetleg találni. Szívből kívánom, hogy minden poklon ke­lresztül érvényesüljön, célt érjen. Támogatásban nem fog szűkölködni, mert az igaztalanul üldözött — legyen bármely, hiten — mindig számithat a zsidóság tevé­keny részvétére. Krausz János szerepe tehát véget ért. Vele tovább nem foglalkozom. Esete felett azonban nem térhetek szótlanul napirendre. Krausz János ifjúi könnyelműséggel tett nyilatkozatait szépiteni nem kivánom. Elfoga­dom, hogy minden ugy történt, mint az a Szegedi Uj Nemzedék szeptember 28-i és 29-i számában meg van ' irva. Nem szabad azonban feledni, hogy a mél­tán elitélt nyilatkozatokat egy tizenhetedik évében levő ifjú tette, aki a hivatalosan fel­vett jegyzőkönyv szerint még az önképzőköri ülés folyankán »három izben próbált véde­keznie Ez magyarul annyit jelent, hogy bűn­bánóan elismerte hibáját és a jelenlevő tanár és diákok bocsánatát kérte a megbotránkoz­tatásért Régen, nagyon régen, még boldogult Magyar Gábor igazgató ur idejében másként intézték el az ilyen diákos botlásokat. A tágas irodá­ban lehordta a nagyon haragos képű, de vajszivü, igazi gyermeknevelő direktor ur a delikvenst, szigorúan megparancsolta, hogy ilyes többé nc történjék »és most takarodj* kiáltással kizavarta a nebulót. Magam is a piarista gimnázium növendéke voltam. 1889-ben jártam a hetedik osztályba. A véderővita tetőpontján sürgönyöztünk az akkori függetlenségi pártnak, teljes bizalmunk és támogatásunk felajánlásával, buzdítva ezt a legkeményebb ellenállásra a kormánnyal szemben, nem mulasztva el megfelelő jelzők­kel illetni Tisza Kálmánt cs az egész kor­mányt. A sürgönyt igy irtuk alá: a »Szegedi Kegyesrendi Főgimnázium hetedik osztálya*. Akkor ismerkedtem meg az igazgatói szobá­val és onnan tudom, hogyan intézték el akkor a diákos csínyt és baklövést. f Ma bizonyára memorandumban tiltakozná­nak az osztály egységespárti tanulói társaik hazafiallau és nemzetrontó magatartása el­lcu és becsületszó kötelezettsége mellett boj­kottálnák őket. r Ki merészelte volna a régebbi időben memo­randummal zaklatni a tanári kart, beavatkozni a tanári kar fegyelmi jogkörébe? Senki, még a legmerészebb diák sem. Ugy látszik, ujabban a tanuló ifjúságnak is szava van az intézet ügyeiben és a tanári kar­ral i-dzösen intézik az ügyes-bajos dolgokat. 7; Nem ismerem az uj rendszert, de az eredmény után Ítélve aligha válik be. Az én önképzőköri vezető tanárom, boldo­gult Cserép Sándor tanár ur sem egész ugy cselekedett volna, mint a Krausz Jánosé. Amint észlelte a felszólalás téves, helytelen, magyar diákhoz nem illő irányát, bizonyára először a hallgató diákokhoz fordul, meg­magyarázva, miért hibás és elvetendő, amit hallottak, mi ezzel szemben a helyes nemze­ties felfogás, nehogy egy ifjúi. eltévelyedés, hibás nézet megzavarja az ifjúság amugy is túlzásokra hajlandó gondolkodását. Majd ezután a vétkes diák felfogásának gyökerét, forrásait igyekezett volna kutatni, hogy ehhez közelférkőzve, annál sikeresebben szálljon szembe a hirdetett téveszmékkel. Ko­moly megintés bizonyára nem maradt volna el. Dc azt már nem engedte volna meg, hogy talponállva az első izgalom hatása alatt bárkit is kizárjanak az önképzőköri tagok közül. A diákok gyorsaságát a megtorlásban még meg­értem, a tanár urét nem! A biró sem itél a tett elkövetésénél, hanem később, mikor a résztvevők már lehiggadtak és lelki állapotuk képessé teszi őket nyugodt megfontolásra. Mindez azonban már a múlté. Krausz Jánost, mint hazaárulásra hajlamos, nemze­tietlen magaviseletű egyént eltávolították az intézetből. Sikerült tehát ismét egy fiatalkorú zsi­dóra rásütni a hazaárulás bélyegét. Ezt a típust én már 1921 óta isme­rem, amikor egyik [eányomat 15-ik életévében, mint hazaárulót, távolítot­ták el az egyik szegedi középiskoíá­ból több társával egyetemben. Haladás e téren mégis vdn, Most már a hazaárulási korhatár a tizenötödik életévről a tizenhetedikre tolódott. Krausz János ezután megpróbálta magán­úton elvégezni a középiskolát. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur belátóbb és irgalmasabb volt, mint a helyi hatalmak, megengedte, hogy egy másik sze­gedi középiskolában, mint magántanuló végez­hesse tanulmányait. Érettségit kitűnő ered­ménnyel tett. E bizonyítvánnyal és a rendőrhatóság iga­zolásával joghallgatóként kérte felvételét a szegedi egyetemre. Akadálytalanul felvették, tandíjmentességet is kapott. fl diákszervezetek közbelépésére a fel­vételt a jogi kar megsemmisítette. Külső látszatra az egyetem jogi kara auto­nóm jogát gyakorolta, mindkét esetben tény­leg meghajlott az ifjúság udvarias hangú, de erélyes és kétségtelen célzatú állásfoglalása előtt Jbelvamosi móziI KORZO MOZI ( Charlie a Stöíeviíé^-1 M Egy bundás kalandjai 8 ielvban. Főszereplő: Sid C&apltn. 1 1 Azonkívül: n x Vígjáték 10U0 sikamlós csattá- | H VEIi 5\?Í|0»I. nóval. Fősz.: Luls Fazenöa. | Október 2-án, vasárnap TOM Mix biavur fiimje; Farmerek réme. Cowboy örténet 7 felvonásban. Azonkívül; i Fr-c/p// w iHfí/ra Vígjáték 6 felvonásban. resittl Viliig. Főszereplő: f orle Foxe H tlőadasok kezde'e 5 7. D. vasár- ós ünnepnap 3, 5. 7, 9 órakor | 1 Kiőadások kezdete 5, 7, 9, vasár és ünnepnap 3 5, 7 9 orakor. BELVÁROSI MOZII KORZO MOZI Október 3. 5>íni hélföni kcd(letl és 62etdin A FvX (ilmsyer remeke, < > (-sah J6 évea telOlIekaek !! E Szépiának előnyben. S Azonkívül Hívatlan. -vencSécjelíL. 1 N'sv snor'film 8 telv„na ban Fő«zfrfo'A Geornp ' 'ír sn. j Október 3., 1-én, hétfőn és kedden Várkonyi Mihály <s Marié Prevosi uj£$ Kecskék és a káposzta.Vgá,ík 8 Sí' Fvsmfi^** /mrrtinxj Dráma 8 felvonásban. | rtSSp&S. IRM t&Miy. Főszneplő: Jetta Goudal. Előadá3JK kezdete 5, l és i), vatar és ünnepnap 3, ü, V, J órakor 1 j . —. s k l ezdete 5 7 9, vasár-és ünnepnapon 3, 5,7, 9 érakor. Történik pe'dlg nevében. . ^ , é Ujabban igen Sokat ohtira&V at Egyetem autonómiájáról. Majd erre, majd arra villog a fényes kard. Egyszer a miniszter, majd a keresztény diákság felé, mindannyiszor csor­bán kerül hüvelyébeí. Győzni csak a fcsidó­gyerekek frontján lehet, de itt azutáni biz­tosan. ry A jogi kar hivebb maradt volna nagy múlt­jához és nemes tradícióihoz, autonómiájához, ha nem a zsidó ifjúval szemben erélyes, ha­nem uutonom öklöt mutat a diákszervezetnek, mondván, hogy la kar felvételre kiküldött bi­zottsága felvételi határozatát, vagy, ajánlását közölte a folyamodóval, ezt autonom jogköré­ben tette, ezen változtatni nem lehet. Ily ellentmondást nem tűrő hang némi kelle­metlenség után tiszta helyzetet teremt, min­den kétértelműségnek és jövőbeli bizonytalan­ságnak elejét veszi. Azok, kik mint jómagam, kívülről nézik az e seményeket, azt látják, hogy minden hata­lom a kar kezében van ugyan, dé gyakorlását az ifjúság irányítja. Következő soraim tehát az egyetemi ifjú­sághoz, mint hatalmi tényezőhöz intézem. Kérve kérem őket, mint jogászokat, hogy jövő­beli hasonló esetben ne vétsenek Magyaror­szág közjoga és érdekei ellen. Az 1921. XXXIII. t.-c. 55. §-ban Magyarország kötelezte magát, hogy minden lakosának val­láskülönbség nélkül az élet és szabadság tel­jes védelmét biztosítja. Ez a védelem megilleti Krausz Jánost épp. ugy, mint minden más zsidó ifjút. A magyar zsidóság nem szokott a gyűlöletes trianoni szerződésben biztosított jogára hivat­kozni, sőt midőn külföldiek panaszt emeltek a Népszövetségnél a numerus clausus miatt, a magyar zsidóság tiltakozott az idegen beavat­kozás ellen és e rezolucióval a zsebében sike­rült a kultuszminiszter urnák Genfben becsü­lettel megoldani egy olyan helyzeteit, amely, az országra volt kellemetlen. A törvény azonban törvény maradi akkor is, ha a jogosult nem hivatkozik' rá, Magyarország lánglelkü, prófétai szavú baj­noka, gróf Apponyi Albert a Népszövetség legutóbbi ülésén ékes szavakkal védte a ma­gyar állampolgárok trianoni szerződésben biz­tosított jogát a román bitorlóval szemben. Vajha eredménnyel 1 Ugyanekkor azonban ne vétsen senki itt benn az országban oly jogok ellen, amelyek ugyanezen szerződésben van­nak biztosítva. De nem is érdeke az országnak, hogy, a tárgyalt esethez hasonlóak előforduljanak. Köztudomásu, mit szenvednek a meg­szállott területen élű magyar kisebb­ségek. Minden kínban és gyütrelem­ben bőven van részük. Qk az ural­kodó nemzetiség elnyomottai, akiknek haladását, jólétét, érvényesülését min­rlen Eszközzel akadályozzák. Minden Esüából, amelyet az országban elkövetünk, igazolási jogcímet ková­csolhatnak saját jogtalanságaikra és minden önkényből jogot arrogálhatnak magyar ifjak elnyomására és Ulflflzé­s$rp. Tanuljunk meg CJ .ddpoliiikailag gon­dolkodni és mindenbeu, amit teszünk, legye­nek szemünk előtt a megszállott területen élő magyarság érdekei. E csonka országban sohase történjék semmi, ami a határokon kivül rekedt magyarokra kellemetlen, vagy hát­rányos lehet. Ezt melegen ajánlom az ifjúság figyel­mébe. Dr. Biedl Samu, ? a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke. —.r-T—TTT.I <111 Ilii •——•——— LegSSb órák, ékszerek részletre is Győri Bélánál Nőt is firfi mnA LIGHTMANN ^fJU^^Fi 983 IkúlónttítiSégsi gyéimeko «s munkAioIpfik legjobb klvttelba Belvárosi CipöUzlet

Next

/
Oldalképek
Tartalom