Délmagyarország, 1927. szeptember (3. évfolyam, 199-223. szám)

1927-09-28 / 221. szám

1927 szeptember 2S. DÉLMAGVABORSZ ÍG Í ,fi szegedi egyetem fogi f?ara amlml a Kransi Jánost вд, ftoay nem veszi fel t dékán szerint ha a már beiratkozott Siaügafó elfen érkezik feljelentés, afölbff napirendre tért votaa a kar. (A Délmagyarország munkatársától) A Délmagyarország keddi számában ismertette dr. Menyhért Gáspár professzornak, a szegedi egyetem jogtudományi dékánjának az egyetemről" kizárt Krausz Jánosra vonatkozó nyilatkozatát, amely "hétfőn az egyik budapesti kormánypárti lapban jelent meg és amely feltűnést keltett mindenütt, ahol az eset részleteit ismerik. Menyhárt profesz­ssör, aki egyébként — mint ismeretes -- elnöke a szegedi egységes pártnak, nyilatkozatában ege. szem különös mádon állitja be a történteket. A nyi­latkozat szerint Krausz Jánossal nem történt semmi különösebb sérelem» illetve uem történt nagyobb sé­relem, mint azokkal a diákokkal, akik a numerus daususról szóló törvény értelmébeu szintén uem nyerhettek felvételt az egyetemre. Cáfolta a dékán azt a hirt is, amely szerint Krausz Jánost egy­áHalában fölvette volna a jogi kar és kijelentette, hogy a bajtársi szervezet feljelentéséről mit sem tud. A dékán különös nyilatkozatát a Délmagyaror­szég néhány megjegyzéssel vette át a kormánypárt fővárosi orgánumából, mert első pillanatban szinte hihetetlennek tetszett, hogy Menyhárt professzor ilyen formájú nyilatkozatot tett volna. A íJálrna­ifyarország munkatársa ezért kedden délelőtt fel­kereste az egyetemen Menyhárt Gáspárt, akivel hosszasabban beszélgetett a kérdésről. — A kérdéses újságnak elmondottam az esetet £s hangsúlyoztam, hogy Krausz Jánost нет zárta ki az egyetem, ki sem zárhatta, mert hiszen fel sem vette még a kai; — Itt akkor valami tévedés lehet — mondottuk —j mert hiszen Kransz János kezei közölt van a felvételi térvényére rávezetett hivatalos végzés, amely arról értesiti, hogy a bar a felvéte­lét engedélyezi. — Ideiglenesen, — hangzott a válasz. — Az ugyanis uem kari határozat, csak a bizottság javaslata. Határozatként azért közöltük, mert Sdöt ikartunk megtakarítani. A kar ugyanis rendsze­rint elfogadja a bizottság javaslatait, — Történt hasonló eset máskor is már. hogy tudniillik az ilyen kedvező értesítést kapott diák utólag mégsem iratkozi^.utl be? — Bizonyára történt ilyen már máskor is . ,, — Krausz János teljes tandíjmentességei kapott — Feltételesen kapta ezt is. Amikor a kar ki­látásba helyezte számára a tandíjmentességet, már tudomása volt arról, hogy felvétele akadályokba fog ütközni. — Méltóságod nyilatkozatában azt mondotta, üogy a Werbőczy bajtársi szervezet akciójáról nincsen tudomása. Ebben az esetben ki, vagy kik interveniáltak, hogy Krausz János ne lehessen a szegedi egyetem hallgatója? — A bajtársi szervezet tényleg nem tett sem­mit. de Krauss János ellen feljelentés érkezeit be és a kar a feljelentés alapján, anélkül, hogy érdemlegesen foglalkozott volna a vá­dakkal, ugy határozott, hogy nem veszi fel Krausz Jánost. A kar azért határozott igy, mert határozatával a későbbi súrlódási lehetőségeket kívánta előre ki­küszöbölni. Más lett volna a helyzet, ha Krausz János már felvett hallgatója lett volna az egye­temnek, amibor megérkezik ellene a feljelentés. Akkor le kellett volna folytatni ellene a szabály­sierfi fegyelmi eliárast. — Olyan nagy bünt követett el két évvel ezelőtt, alig tizenhat esztendős korában az a Krausz Já­nos, hogy ez a fegyelmi eljárás kicsapatásával végződött volna? — Nem hiszem — moudotta elgondolkozva a dékán —, mert már többször megtörtént, hogy hasonló vádakat tartalmazó feljelentések érkeztek beiratkozott hallgatók elleu. Ezek felett « fegyelmi eljárás során a kar napirendre tért. — Hát akkor tűiért uem vette fel az egyetem ezt a szerencsétlen diákgyereket, aki, ha követett is cl valami meggondolatlanságot, »bűnél* leveze­kelte már, sőt a preelare prematurus bizoayUvűny« uyal jóvá is tette? — Ilyen álláspont mellett volt fegyenceket is felvehetne az egyetem, ha megfelelő előképzett­ségük van hozzá . » . — Szóval Krausz Jánós egész életén keresztül viselheti annak a keresztjét, hogy tizenhat éves korában rosszul moudta el az önképzőkör ülésén azt, amit mondani akart? Menyhárt professzor néhány pillanatig gondol­kozott, majd visszafordította a fegyvert imigyen: •— Krausz János akadálytalanul beiratkozhatott volna akármelyik másik egyetemre, a miskolci, vagy a kecskeméti akadémiára és jövőre, már szerzett jogai alapján, átjöhetett vulr.a hozzánk is. i — Szóval: Krausz .Tános, a szegedi állami reál­gimnázium preglare prematurus növendéke, a Szegeden lakó szülők gyermeke a sze­gedi egyetemre nem iratkozhat be. Nincsen semmi mód arra, hogy a kar megásitsa elhatározását és felvegye mégis Krausz Jánost? — Nincsen. A létszám betűit. Az idén az első félévre tizenkét zsidóvallásu hallgatót vehettünk fel. Krausz János helyére már más került. Ezzel bo is fejeződött a beszélgetés, au:. lyböl nagyon érdekes konzekvenciákat vonhat te majd az a törvényhatósági bizottsági tag. aki a városi költségvetés közgyűlési tár­gyalása során, amikor a tanács különböző hozzájárulások megszavazását kéri a sze­gedi polgároktól a szegedi egyetem szá­mára, szóvá akarja tenni a kütöaös és a dékáni nyilatkozat után értheteiteuné vált esetet. .Meg akartuk kérdezni dr. Tóth Károly profesz­szórnak, az egyetem felsőházi képviselőjének és prorektorának véleményét is. Tóth Károly azonban uem kívánt nyiltiíkozuí. -- Ma délben már át is adom a rektori tiszt­séget dr. Rsinbold Bélának, az lij rektornak — mondotta mosolyogva —, én már nem nyilatko;.­hatom semmiről, mert nem is tartozik már rám a kérdés és nincs is jogom nyilatkozni. Ezekből a szavakból pedig az érződött ki, mint­ha Tóth Károly örülne, hogy uem kell nyilat­koznia, mert az egész esetet igen, igen kellemet­lennek és kényelmetlennek tartja. líeiubold Bélát, az uj rektort nem kérdeztük meg, mert akkor még, amikor az eset történt, a rektori tisztséget dr. Tóth Károly, a prorektor gyakorolta, tehát az uj rektornak nem tehet ér­demleges mondanivalója. Beszélgettünk ellenbén dr. Somogyi Szilveszter pölgánneslcrrc! га szegedi egyetem legnagyobb' barátjával . A polgármester nem szívesen válaszolt kérdé­seinkre. Nem érezte magát illetékesnek. Törede­zett ~ volt: — Először is uem hiszem, hogy a dolog' mai­történt. Másodszor, ha meg is történt, nem ugy történhetett, mint ahogy a lapok mt.sirlák, mert hihetetlennek tartom, hogy я« egy?l?m azt a diákot két év előtti bilaéört bün­tetné. Ha mégis ugy tőrtént, az egyetemre akkor sem tudok haragudni, mert egy esetből általánosítani nem lehet. (т. 1.) mondatokban adott válaszainak Tenygge Szombaton este Szegeire érkezik PeMI Gyula (A Délmagtjárország munkatársától.) Osz­rol-őszre szinte már megszokta a politikai élet, hogy a szociáldemokraták parlamenti frakciójának vezére, Peidl Gyula, Szeged or­szággyűlési képviselője, Szegeden jelölje ki pártjának álláspontját az aktuális politikai kérdésekben és választói előtt szólaljon meg', mielőtt a parlamenti élet megkezdődik. Peidl Gyula szegedi beszámolói többet jelentenek a megszokott beszámolóbeszédeknél, a politikai élet figyelme e napon Szegedre terelődik. A szokásokhoz híven ebben az évbe nis ok­tóber első napjaiban jön le Szegedre Peidl Gyula, hogy beszédet tartson választói előtt'. A képviselő szombaton este érkezik Farkon István országgyűlési képviselő társaságában. Az esti órákban meglátogatja a munkásotthont, majd vasárnap délelőtt megtartja nagyszabású beszámolóbeszédét, amelyben ki fog téríti az összes aktuális kérdésekre. A gyűlésen fel­szólal Farkas István is. Peidl Gyula fogadására, valamint a vasár­napi gyűlésre Peidl választói nagyszabású előkészületeket tettek. Az OFB вжщеё! Mrá|a megállapiioíia az iffénybev* házhelyek megváltási árát öt uj ingatlan Igénybevételére fett póífavaslaíot a földbirtokbirő. аиякжгг.т! (A D álmagyar ország munkatársától.) Vásár­helyi Béla törvényszéki tanácselnök, az Orszá­gos Földbirtokrendező Bíróság Szegedre kül­dött tárgyaló bírája meghozta a házigénylő közalkalmazottak számára igénybevett ingat­lanok megváltási árára vonatkozó Ítéletéi Az Ítélet szerint az egyes ingatlanok értékét Ba­gáry Kálmán gazdasági főtanácsos és Válrj Ferenc nyugalmazott erdőtanácsos szakértői véleménye biró, még álapján állapította meg az OFB. ö pedig a következőképen: lévő la­A város íulafdonában gaílanob közül a magkiserleti állomás által haszon­bérelt 24 hűld négyszögölenkinti árát 3 pengö­Ha, a tanítói kiskertekből kihasított nyolc hold egységárát 3 pengőben, a Szentháromság­ucca 43. számú telek egységárát 25 pengőben, a rajta lévő lakóházét 1600 pengőben, a Kossuth Lajos-sugárut 41—43. számú t-k1: egységárát 30 pengőben, a raj1 a lévő épületük értékét 600 pengőben, a huszárlaktanya előli: igénybevett telek négyszögölénkinti egységárat 1(J pengőben, az ujszegedi Eobalics-iek. bér­letből igénybevett terület egységárát 2 pen­gőben. az ujszegedi Hofrmanu-féíe bér­letből igénybevett terület egységárát 1 pengi"» 60 fillérben, a Mars-tér 6. számú telek egység­árát 30, illetve a mellékuccákba romló részét 25 pengőben állapította meg. A magántulafdonn l&ga&anoM megváltási árát pedig a következőképen állapí­totta meg Vásárhelyi bíró: Hoffmann János és neje Béke-ucca 5. szám» telkéért négyszögölenként 28 pengőt kap. öz­vegy Répán .Tfecíné Zákány-ucca ><! sfs&bu itciccmo' Kény^mnrH berendezett írisze* az összes oyégyeszközökkel felszerelve ¿££reiií£I.-', éa VI' -gyögyirnéaset­К érien ffluazfeá» ismerteié»! graiáulalot Vezcip orvos: DL E STICHJ Idaz asió: F, RQSE.WAUER

Next

/
Oldalképek
Tartalom