Délmagyarország, 1927. július (3. évfolyam, 148-174. szám)

1927-07-17 / 162. szám

№ '••A -' DÉLMAGYAR0MS2AG IÜ27 tüntető csoportot utőlérték a Ringen a felfegy­verzett lovasrendőrcsapatok. Az egyik lovas­Rendőr fellökte az asszonyt és kardjával le is sújtott rá. Ez a meggondolatlan brutalitás izgatta fel a különben is felingerült munkás­ságot és ez robbantotta ki az első összeütkö­zést. Száz lovasrendőr intézett rohamot a munkások ellen. A vasutasok szerint a rend­őrség a hibás, mert az nyúlt előszőr fegyver­hez. Elmondották a vasutasok azt is, hogy a bécsi kórházak zsúfolásig megteltek. Nem igaz, hogy a tüntetők kirabolták az autókat, ellenben a sebesültek elszállítására használ­ták fel azokat. Az sem igaz, hogy a tüntetők beverték az ablakokat. Rombolás csak abban az épületben történt, ahonnan rájuk lőttek. Minden vasúti állomáson a szociáldemokraták­ból és keresztényszociálistákból alakított sztrájkvezetőség rendelkezik. Szombaton reggel két repülőgép érkezett a mátyásföldi repülőtérre. Az egyik utasokat is hozott magával. Az egyik utas érdekes rész­leteket mesélt el a tüntetésről. Elmondotta, hogy ma reggel a bécsi lapok közül csak az Arbeiter Zeitung jelent meg. A lap első oldalán a szociáldemokrata párt felhívását közlik, amelyben felhivfák a munkásságot, hogy hagyják ab­ba a pénteken megkezdett de­monstrációt és most már csak komoly, méltéságteljes általános sztrájkkal tüntessenek a maguk igaza mellett. A honvédelmi miniszter rendeletére a kora reggeli órákban az Arbeiter Zeitung összes példányait elkobozták. Az élelmiszerszállítás szünetel, ugy, hogy éhínségtől tartanak. A bécsi távirati iroda Pozsonyból félhivatalos jelentést adott ki, a mely szerint a vérengzést a tüntető tömeg provokálta. Bécs és Budapest között zavartalanul folyik a hajóforgalom, a hajóstársaságok a tranzit­forgalmat is fentartják, a Pozsony—bécsi vil­lamos azonban csak az osztrák határig jár. A villamosvonatokat nem engedik be Ausztria területére. - - ....... Michelin Pneu autófelszerelések, Ford alkatrészek legolcsóbban Nagy Józseí, Budapest, VI, Andrássy ul 54. Telefon: 221-97. bi 27 julfe 17. M feldűli csásssúruáros nyugodi sssomtoaifa. Pozsonyból jelenti a Délmagyaror­szág tudósítója. A mai nap Bécsben tel­jesem nyugodtan telt el. Rendzavarás nem történt, ujabb összeütközésekre nem került a sor. Csak a külvárosokban fordult még elő helyenkint. hogy munkások feltartóztattak egy-egy autót, igazolta­tás után azonban utjukra engedték. Előfordult egy komolyabb incidens is. Seypel kancellár a belvárosban utazott autóján, amikor egy munkáscsoport fel­tartóztatta. Az autót kisérő detektívek revolvert fogtak a munkásokra, hogy az autó simán folytathassa útját. A késő éjszakai óráktól kezdve egész nap . szál-; litották a mentők és az autók a sebesültekjel a különböző kórházakba. A szerkesztőségek ép(j, léteit mindenütt erős rendőrkordon őrzi, Oeoj, csak a jobboldali lapokét, hanem legújabban ( polgári lapok * sédéit is. Mára kiderült hogy a különböző fantasztikus aires nem le­dik a valóságot. \ Minden aiapot nélkülöz az a híresztelés, hogy a tüntetők az Operaházat lángokbaboritották vol^ na, valamint az, hogy az Operaház előtt szorn, baton délelőtt lövöldözés történt volna. Hason, lóképen . -v c . A vUAghlrU tulssottaK voltak a halottak és a sebesültek nagy sssámáról elterjedt §irek. A rendőrség által adott információk szerint 53 polgári és 8 katonai, vagy rendőri áldozata van a zavargásoknak. A halottak száma összesen te­hát 61, a sebesülteké körülbelül kétszáz. Délben már az osztrák főváros teljesen nyu­godt képet mutatott. Az üzletek nyitva vannak, a vendéglők tele békésen söröző vendé­A megszokott élénk autóforgalomnak azonban nyo­ma sincs. A Ring már csaknem teljesen a régi megszokott képét mutatja, csak a szállodák előtt verődnek össze a külföldiek és izgatottan tár­gyalják az eseményeket. Mindenki szabadulni sze­retne Bécsből, de a közlekedés teljes .hiánya miatt erre egyelőre gondolni sem lehet. A Bellária­térén • _ 1 háromszoros rendőri kordon ¡Sízi a teg­napi tragikus emlékű uccai harcok szín­helyét. Az igazságügyi palotának a parlament felé nézij oldala a legszörnyűbb pusztulás képét mutatja. Kiderült, hogy a tömeg < , petróleummal és benzinnel ' . ~ öntötte le az igazságügyi palota pincéjében lévő szenet és aztán azt meggyújtotta. Csak igy ért­hető, hogy teljesen leégett a monumentális épü­let, amelynek már csak siralmas romjai láthatók a parlament tőszomszédságában. ' .; A palotában ma reggel ' ¡~ §árom meztelenre vetkőztetett rendőr holttestét találták meg, akiket tegnap a feldühödött tömeg agyonvert, azután az ablakon keresztül a pincébe dobott. A parlament és az igazságügyi palota kör­nyékén még mindig láthatók az aszfalton a vér­nyomok. A parlament mögötti Lerchenfelder­sírasse egyik házának falára embervérrel a kö­vetkezőket irták Í F Rache den arbsltern Mörd^rnl ") (Bosszút állunk a munkásgyilkosokon!) A Schottenringen békésen sétáinak a párok. Látszólag nyoma sincs annak a szörnyű izgalom* nak, amely tegnap az egész városon uralkodott, de a látszólagos nyugalom és csend mögött nagy, izgalom és izgatottság feszül. Az esti órákban még semmi hir sincs arról, hogy a szociálde-t mokrata párt vezérei és a kormány kőzött a dél­előtt óta folyó tárgyalások milyen eredménnyel végződtek. A szociáldemokraták ultimátumot ad­tak át a kormánynak, amelyben követelik, Seypel ¡kancellár azonnali lemondását, Scßo­2>er rendőrfőnölt: eltávolítását, a rendőrségnek városi intézménnyé való átalakítását. ¡7 IRIUMPH és STYRIA herékpárak egyedül SZÉW.TÚ SÉKDOR cégnél kaphatók Kiss occa 2, A kormány már beleegyezett volna Schober elej­tésébe, de a másik két követelést nem volt haj­landó teljesíteni. Egész Bécs rettegve gondol az elkövetkező éj­szakára. A szociáldemokrata vezérek a délután folyamán kijelentették, hogyha szombat estig a kormány nem teljesiti százszázalékig követelései-; ket, ugy felfagy vérzik a Schutzbundot és ötven­ezer fegyveres emberrel állnak ki Bécs uccáira. Csatlakoztatják a sztréjkolókhoz a viz- és gáz­müvek, valamint a kenyérgyárak munkásait, ea esetben Bécs éjszakára világosság és kenyér nél­kül marad. Legnagyobb veszedelemként emlegetik Bécsben a parasztság íenyegetését, amely — állító* lag —, a hackomfcreuzlerekkel és a front« harcosokkal akar Bécs ellen vonulni. A harmadik veszedelem a bécsi Albrecht-lak­tanyában van. Az ötödik gyalogezred, amely eb* ben a laktanyában állomásozik, üÉii sakkmester, régi torna. Irta: Móra Ferenc. Nem tudom könyv nélkül, merre van az a Gribó, ahonnan ezt a tárcát kaptam, amit meg akarok irni. De nyilván könyvből se tudnám, mert a postabélyeg szerint Gribó valahol Szlo­venszkóban lehet, ott pedig ugy elbérmálták a helységneveket, hogy Fényes Elek legyen az a tudós, aki eligazodik rajtuk. (Tudom én azt, hogy Fényes Eleknél nagyobb geográfusok is voltak már Magyarországon, de alaposságban hozzáfog­ható azóta se volt, azért szeretem emlegetni. Az ő Geográfiai és Statisztikai Szótár-ában, amely az első modern földrajza Magyarországnak, egy al­földi falunak az ismertetésében az is ott van, hogy »lakosai nagyobbrészt marhalopásból élnek«. Persze az öregnek könnyű volt, mert 1851-ben még nem volt tőrvény a nemzeti becsületről. De én már idézőjelben sem merem kiírni a falu nevét. Annál kevésbé, mert egyik közéleti jele­sünk is odavalósi. De ez már elfajzott az ősök­től és csak egy nagy pesti bank igazgatója.) Elég az hozzá, hogy erről a bizonyos Gribóról ir nekem bizonyos Szakacsi János ur, aki a kecs­keméti sakktorna alkalmából azt kérdi tőlem, hogy ha már olyan sokat irkálnak mindenféle régi dologról, mért nem írok már egyszer a régi í magyar sakkjátékosokról is. Nem szép dolog J tőlem, hogy ezeknek az emlékét nem újítom föl s ezt bizonyosan csak azért nem teszem, mert én nem szoktam sakkozni, stb. Hát ami azt illeti, szokni szoktam én, tán husz esztendeje sincs még, mikor utoljára sakkoztam, még pedig a csókái kaszinóban. Annak, hogy a játszma akkor is remis maradt, nem én vagyok az oka, az a partnerem érdeme, ö vette észre, mikor a királyát megmattoztam, hogy az nem is király, hanem futó, mert hiszen a király már fel van kötve az órakörtére nehezéknek, egy egy birkanyíró ollóval, meg egy réz gyertyatartóval együtt. Nagy huncut lehetett a partnerem, külön­ben bizonytalan sarzsiju ifjú vasutas, mert ha ő mattolt volna meg engem, akkor bizonyosan nem fedezte volna fel a király lecsökkentését. De ér­jük be a tanulsággal, hogy király nélkül is nagyon szépen el lehet játszani, különösen ha nem tud játszani az ember és ne feszegessük tovább a dolgot, mert járhatunk még mi Csóka felé és az ifjú vasutas azóta sokra vihette, talán már ő a vajdasági vasúti szerencsétlenségek aligaz­gatója is. (Van ez olyan értelmes hivatal, mint a zuhatag-kalauz volt, a mí Nagy-Magyarország korunkban volt divatban nálunk. Ugyan divat­ban lehetne most is, mert van hozzá elég — zuhatagunk.) Szóval azért nem irtain én eddig a régi sakk­mesterekről, mert nen: '.edvelem a sakkot, ha­nem mert a régi sakfo- (erekről még kevesebbet tudtam, mint a sakkról. Most, hogy Szakacsi ur ur közölt velem néhány adatot, érdemesnek tar­tom rájuk szánni egy-két tárcalábat, mert, mert hozzátartoznak a mult század első felének nagyon fogyatékosan ismert magyar kultúrtörténetéhez. • Azt irja nekem Szakacsi ur — s a magyar sakk­történet tudósai jobban ellenőrizhetik az adatait, mint én — hogy az első magyar sakktársaság a dorottya-uccai Wurm-kávéházban keletkezett a harmincas években. Annak feje pedig az ő déd­nagybátyja volt, Szén János, az első kontinen­tális hírű magyar sakkmester. Persze Szén János is csak ugy volt vele, mint a többi világhiresség, kezdetben esze ágában se volt neki világhírre törekedni. Beérte azzal, hogy a partnerei elismerték Pest első sakkjátékosá­nak. Az se kis dolog volt, mikor olyan partnerei voltak, mint Grimm Vince, Erkel Ferenc (akkor már a Nemzeti Szinház első karnagya) és Lőwen­thai, a később szintén európai hírű »sakkhuszár', így csúfolták a Wurm-kávéház törzsasztalánál, mert mindig a lovakkal intézte a leghevesebb rohamokat Erkel főkép a kisgazdák-kai operált. (Értsd: parasztokkal. De nem merem ezt az el" avult szót használni. Az utolérhetetlen mester azonban mégis csak Szén János volt. Azt irja róla a kései utód, hogy ő volt a sakk Deák Ferec^ végtelen alapos, megfontolt játékos. Én, mint laikus, nem mondhatok mást, minthogy nem sze­rettem volna neki kibicelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom