Délmagyarország, 1927. június (3. évfolyam, 125-147. szám)

1927-06-29 / 147. szám

1927 j iinuis 26. DÉLMAGYARORSZÁG 13 !A. B. C. bevásárlási Hely 1 Kellner Márton Szeged, Kárász ucca 14. A világhírű Zeiss* és Ulfrasin-üve­gek lerakafa. Szemüvegek és az összes optikai aruk dus választéka. Fényképező gépek és kellékek nagy raktára. Mechanikai és fanszerjátékok, Marklin és Maiador épiiők. Villany-, gőz- és óraműves vas utak és hajók. 638 Művégtagok leslegyeiiesitő gépek, gyógyá­szali haskötők, sérvkötők, lúdtalpbetétek mére! után speciálisan készil Balogh és Társa orvosi műszerész és kötszerész Szeged, Kállay Albert (volt Híd u.) 1. Telefon 4—61. Orvosi berendezéseket szállít kedvező réazlelfíze tésre. — Árajánlattal készséggel szolgálunk. A Délmegyarors mertetni akarom. Részvénytársaságunk három ! év előtt lépett a betiltott „Szeged" örökébe. Olt vollam születésénél és bizony nem egy­szer kérdeztük egymástól, hogy nem végzünk-e hiábavaló munkát? Kezdetben a szerkesztő­ség a kiadóhivatallal a Deák Ferenc uccai tág szedőlenne egészségügyi szempontból változtattuk. Pótol­tuk itt mindazt, ami a régi helyiségből hiány­zott, de legfőképen a tisztaságot és levegőt. Külön van a szedőterem, a szedőgépierem, a nyomó gépek terme, a rotációsgépterem, önlőde, paplrraktár és lűzelőanyagraktér. Három és féléves ut a rotációsig. Iria: Ligeti Jenő. Lehel, hogy elfogult vagyok, amikor azt hiszem, hogy emelem ünnepi számunk érté­két, ha technikai és adminisztrációs felkészült­ségünket valamivel részletesebben ismerte­tem. Szilárd meggyőző­^ désem azonban, hogy a szerkesztőség munkája mellett ezek céltudatos és fokozatos fejleszté­sének és a bennük dol­gozók szorgosságának köszönheti a Délmagyar­orszáq, hogy elterjedtség dolgában fölölle áll más városok lapjainak is. Kétségtelen, hogy meg­könnyíti a kiadóhivatal munkáját, ha olyan író- és hirlapiró-gárdára hivaikozhat, mint amilyennel a Délmagyar kis helyiségben húzódott meg, a nyomda pedig Petőfi Sándor-sugárut 1. szám alatt egy rozoga, Ínséges helyiségben. Egy év el­teltével már olyan helyzetben voltunk, hogy kiadóhivatalunk részére külön helyiséget bérelhettünk Dugonics-tér 11. szám alatt. Itt nyitottuk meg színházi és sportjegy-irodán­kat, valamint kölcsönkönyviárunkat. Akkor azt hittük, hogy véglegesen elhelyezkedtünk és nem gondoltunk arra, hogy lapunk nem re­mélt fellendülése és a jegyiroda és könyvtár váratlan nagy forgalma ujabb munkaerők beállítását teszi szükségessé, aminek követ­keztében egy év multán szűknek bizonyult a nemrégen még tágas helyiség. így kerültünk tavaly jelenlegi kiadóhivatali helyiségünkbe, az Aradi-ucca és Klauzál-tér sarkára, amelyet — mint valamennyire a fényképfelvétel Is bizonyilja — igyekeztünk csínnal és kénye­KÉZIMUNKAHÁZ SZEGED, KÖLCSEY UCCA 10. Kézimunka anyagokban a legolcsóbb bevásárlási hely. * Te'efon 13-50. Alapítva 1907. FISCHER IZSÓ A Délmagyaron ország dicsekedhelik, mégis az a vélemé­nyem, hogy az adminisztráció és nyomda névleien munkásainak önzetlen szorgossága nélkül ma sokezerrel kevesebben olvasnák a lapot. Nem sokáig fogom untatni az olvasóimért nem nagyon messzire kell visszamennem, ha a Délmagyarország történetét dióhéjban is­zág kiadóhivatala. lemmel berendezni. A tágas teremben hat tisztviselő látja el a teendőket. Főtörekvésünk odairányult, hogy a kiadóhivatalt és kölcsön­könyvtárat látogató, szinházi vagy sportjegye­ket vásárló közönség, amely bizony gyakran tömegesen jelentkezik, kényelmesen mozog­hasson és mielőbb kiszolgáltassák. Nyomdahelyiségünket tavaly ősszel főleg A LEGKITŰNŐBB ZSEBÓRA!! BESZERESZHETŐ RÉSZLETFIZETÉSRE IS MŰÖMSPL SZEGED. SZÉCHENYI 7ÉR.ZSÓ7ER K.ÍZ. WINTER kárpitos munkái tartósak és olcsók Szeged, Korona u.3. Telelőn: 18-56.

Next

/
Oldalképek
Tartalom