Délmagyarország, 1927. március (3. évfolyam, 48-75. szám)

1927-03-25 / 71. szám

1927 március 27. DËLMAGYARORSZAG 237 lön VŐ IRKONYI1 MIHÁLY naov filmie: I Ji Visztula Hajósa. A Kinizsi — Bástya futballmérkőzés jegyei a Délmagyarország jegyirodájában kaphatók. MMMMMMMWMIMMMMMMMM ¥¥¥ £tz Pénlek. Róm. kai. Gy. o. b. a. Pro­dSri-r* lestáns. Gy.i o. b . a. ís'ap kel 5 óra .55 perekor, nyugszik 18 óra 18 perckor. Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél­előtt t0-t6l l-ig. Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Frankó Andor, Kálvária-ucca 17. (Tel. 225.) Kovács Zoltán, Petőfi Sándor-sugárut 41. (Tel. 777.) Leinzinger Gyula, Széchenyi-tér. (Tel. 352.) Lipschitz gyógyszertár, Kelemen-u. (Tel. 391.) Mold­vány Lajos, Újszeged. (Tel.846.) Török Márton, Csongrádi-sugárut. (Tel. 364.) A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondens). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó­terem és hirdetési képviselet Ausztrio részér« Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) Telefoa: Serie 62—5—95. — A Dugonics-Társaság Beelhoven-einlékünne­pélyc. A Dugonics-Társaság pénteken délután 4 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében Beelhoven-cmlékünnepélyl rendez a következő mű­sorral: Elnöki megnyitó: Dr. Szalay József. Óda Beethovenhez: Juhász Gyula. Beethovenről: szék­foglaló, Kőnig Péter. Beethoven: isten dicsősé­ge, férfikar, előadja a szegedi dalárda, vezényli: Csornák Elemér. Beethoven ós kora: Dr. Tonelli Sándor. — t j magántanár. A hivatalos lap legutóbbi számában megjelent Szakáll Zsigmond dr. sze­gedi állami felsőkereskedelmi iskolai tanárnak a gazdasági földrajzból a szegedi egyetemen történt magántanári képesítése, melyet a kormányzó jó­váhagyólag tudomásul vett. — A közkórház felszentelése. \ városi közkór­ház igazgatósága közli: A városi közkórház szen­telésére, amelyét dr. Glattfélder Gyula püspök vasárnap délelőtt 9 órakor végez, ezulon tiszte­lettel meghívja és szívesen látja a város közönsé­gét a közkórház igazgatósága. Széchenyi Mozi Telefon 16-33. Máiciu3 27-én, vasárnap eg3ikeiüllebb filmje Marica grófnő Kálmán Imre világhírű opere tje füreen 8 felvonásban. Azonkívül: Gaumont Híradó Előadások kezdete 5,7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. KNITTEL Iskola ucca 26. A tavaszi 857 KALAP­ÚJDONSÁGOK megérkeztek. > Átalakítások elfogadtatnak. — A fogadalmi templom tornyai. A csütörtöki tanácsülésen ismét szóbakerült Vass Károly ny. műszaki tanácsos ajánlata, aki 100 pengőért haj­landó volt arra, hogy a fogadalmi templom tor­nyainak elferdülési nagyságát megállapítsa. A ta­nács elfogadta az ajánlatot és megbízást adott a munkálatok elvégzésére. — Külvárosi gyűlések. Vasárnap a külvárosi körzetekben a következő gyűléseket tartják: Fel­sővároson délután 3 órakor Fehérné vendéglőjé­ben, Debreceni-u. 18/b. szám alatt a következő körzetnek: Debreceni-u. mindkét oldala 2—22. számig, Kcmes- és Szamos-uccák egészben, Ró­na-u. f7—37. számig mindkét oldala, Bihari-u. mindkét oldala a 21. számtól végig, Relek-u. mind­két oldala 17—37. számig. — Rókuson délután fél 5 órakor, Szűcs vendéglőben, Gyöngytyuk-u 15. sz. alatt a következő körzetnek: Gyöngytyuk- és Tündér-uccák egészben, Makkoserdősor 32—18. számig. — Alsóvároson délután 6 órakor Kis­péter vendéglőben, Petőfi S.-sugárut 95. szám alatt a kövelkező körzetnek: Petőfi S.-sugárul 91—95. számig, Cserepessor végig. Rákóczi-u. 32—72. számig, Csendes-u. mindkét oldala a 23—29. szám­ig, Kalona-u. mindkét oldala a 77—79. számig., VI. kerületben délután fél 8 órakor, Fodor vendég­lőben (Bruckner-kert), Alsóliszapart 31. szám alalt a következő körzetnek: Alsótiszapari és máv. szol­gaszemélyzet. x Ma nagy halestély a Stefániában. 640 — Eltemették Mihálffy fökántort. Mihálffy Fe­renc felsővárosi fökántort, csütörtökön délután négy órakor helyezték örök nyugalomra. A teme­tési szertartást Várhelyi József pápai prelátus vé­gezte fényes papi segédlettel. A gyászszertartás alatt Csornák karnagy vezetése mellett a polgári dalárda gyászdalokat adott elő. — Böjti konferencia az egyetemi hallgatók szá­mára. Az egyetemi ifjúság számára rendezett nagy­böjti konferenciák során, Glattfelder Gyula me­gyéspüspök a Foederatio Emericana-nak is elő­adást tartóit a kegyesreudi főgimnázium torna­termében. A konferencia alkalmával a főpász­tor kifejtette, hogy a társadalmi rend bomlásáért és a tekintély lisztelet csökkenéséért is a középosz­tály felelős. A háborúk és a forradalmak szülő­okait abban látja, hogy a középosztály megtagadta a vallást és minden tehetségével a pénz szolgá­latába állott. A főpásztor előadását a megjelentek nagy tetszéssel fogadták. x Házasság. Szécsi Panni és dr. Szilárd Géza f. hó 27-én délelőtt fél 12 órakor tartják esküvő­jüket a zsidó templomban. Gratuláció Dugonics­tér 11. szám. (Külön értesítés helyett.) 855 — Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél­után hat órakor. írásmagyarázat szombaton dél­előtt. — Baromfitenyésztés. A földmivelésügyi minisz­térium kebelén belül működő Országos Barom­fitenyésztési Tanács a tavaszi állatvásár alkalmá­val pétiteken tartja tanácsülését, melyen a prém­nyul tenyésztéséről és értékesítéséről Erőssy Ala­dár, a baromfibetegségek elleni védekezésről pe­dig dr. Schneider Lajos fog előadást tartani. A Szegedvidéki Baromfi-, Galamb- és Házinvulte­nyésztők Egyesülelét az ülésen dr. Dilrói Gá­bor egyetemi tanár, egyesületi elnökön kívül Bá­lás Karoly vágóhídi igazgató, alelnök, Habász Vil­mos, dr. Ornstein Lipót és Cserép Sándor egyesü­leti lagok fogják képviselni és az általuk a mult nyár folyamán kezdeményezett és lefolytatott ba­romfiudvar-dijazásnak az egész ország területére való kiterjesztését fogják javasolni. Ma nagy halestély a Dreherbeu. 200 — Tüa a Back-maloniban. Szerdán éjjel a Back­malomban kisebb tűz támadt. A tüzet a gyári tűz­oltóság még idejében lokalizálta, ugy, hogy a városi lüzoltóság már nem is vonult ki. A kár jelentéktelen. x Orvosi hir. Dr. Nagyfalusi Andor útjáról visz­szaérkezve, e hónap 27-től újból rendel Taka­réktár-ucca 6. Telefon 1-42. Éjjeli hivó 9.45 Ki nem ismer fájdalmat? Mg van ember, ki mondhatná, hogy sohasem érzett iájdalmakat. Rossz időben, hirtelen légvál­tozásnál, forróságnál, hidegben, gyakran jelentkeznek. Néhány gyorsan segít a bajon. Kérje az eredcÜ csomagolást a piros címkével és az „M. L. B."-védjeggyel. A tapkihordók is elfogadnak apróhirde­tést a Délmagyarország részére. Ára tiz szóig 30 fillér, minden további szó 3 fil­lér. Az apróhirdetés szövegével együtt az érte járó összeget is át kell adni a Iap­blhordóknak. — Aulóelgázolás. Csütörtökön délután 4 órakor a Vásárhelyi-sugárulon Doktor József 16 éves asz­talosinast elütött egy Vásárhely felé robogó autó. A szerencsétlen inastfiut súlyos sérüléseivel a köz­kórházba szállították, x Ma halestély a Belvárosi Literemben. KertészJózsef angol és írancia női szabó divallermét Attila ucca 3 alól Kárász ucca 8 alá^ ahol eredeti párisi modelljeit is bemutatja. Divatos Buby hajvágás 1P. Báli frizura . . . 1 „ Fejmosás schamponnal 1 Manikűr ... 60 fill. Modern hajmunkák raktáron, lelmezparúfcákat kölcsönzik. Hölgyeknek külön bejárat a kapu alatt. 146 Telefon 238. Alapíttatott 1884. RÚTH hölgyfodrász Szeged, Széchenyi tér 3. sz. Nászdal hétfőn és kedden a Belvárosiban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom