Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-09 / 31. szám

1927 február 9. '¡•••MMHBBBHH DÉLMAGYARORSZÁG 5 Adófelszólamlási tárgyalások. fi II. számú adófelszólamlási bizottság j a következők felebbezéseit tárgyalja Február 9-én: Rózsa Sándorné Teréz-u. 28. Rosenberg Rózsa Hóbiárlbasa-u. 35. Susula Sándorné Tündér-u. 22. Özv. Seller Jánosné Párisi-körut 11. Szabó Her­mina Nádas-u. 14. Szabó András Pulcztábornagy­u. 10. Szemerédi Mápia Csongrádi-sugárut 44.b. Szilágyi Etel Párisi-körut 43.b. Szabó Antalné Feltámadás-u. 14. Törköly István F. feketeföldek 14. Tóth Ferencné Szatymaz 10. Özv. Tóth Mi­Mlyné Zákány 39. Özv. Tuksa Jánosné Uj-tér 8. özv. Vörös Alberlné Hétvezér-u. 42. Balla Jó­zsefné Zákány 36. Csejtei Ferenc Fertő-u. 18. Ka­Japis Béláné Tündér-u. 21. Özv. Kelemen Miliály­ué Makkoserdősor 18. Idb. Matkó Istvánné Zá­kány 52. Özv. Németh Istvánné Francia-u. 8. Nóg­rádi Józsefné Téglagyár-u. 27. Ötott János ösz­u. 27. Özv. Patkós Jánosné Zollán-u. 15. Özv. Pin­tér Gézáné Feltámadás-u. 15. Pirkó Pálné Hélve­zér-u. 19. Ágoston Sándorné Puskás-u. 11. Budai Istvánné Csongrádi-sugárut 60. Özv. Balog Péterné \rva-u. 21. Vitéz Horváth József Kossuth L.-su­gárut 70. Özv. Király Antalné Győngytyuk-u. 3. Süveg Istvánné Csongrádi-sugárut 44.b., piaci áru­sok. Február lö-én: Somogyi János Hunyadi-tér 1. Özv. S/.üLs Mi­hályné Árva-u. 23. Vastag Antalné Kórház-u. 21. Beller Sándor Kossuth L.-sugárut 36. Mészáros András Kisteleki-u. 25. Szöllösi Józsefné Gyöngy­tyuk-u. 30. Kohn Bernát Tündér-u. 21. Gubanics Gyula Öthatom (i. Neufeld Sámuel Teréz-u. 22. György Deák József Tavasz-u. 19. Özv. Szem­máry Imréné Kossuth L.-sugárut 51. Börcsök Jú­lia R. feketeföldek 158.a. Fischer Gyuláné Zá­kány 22., piaci árusok. — Özv. Albert Andrásné Bodzafa-u. 1. Özv. Hegedűs Ferencné Zákány 29. Papp Pál Teréz-u. 17. Ábrahám Istvánné Fel­támadás-u. 19. Vitéz Farkas József Uj-tér 9. Ludvig Lajos Pacsirta-u. 17. Simándli Simonné Feltámadás-u. 7. Balogh Ede Tavasz-u. 3.b. Fü­zeséri Izsákné Téglagyár-u. 7. Iritz Miksáné Fel­támadás-u. 22. Rucsek Györgyné Hétvezér-u. 23. | Schult Adolf Öthalom-u. 8. Héber Ignácné Tűn- I dér-u. 2. Szűcs Józsefné Mars-tér 6. Pollák Ig­náciié Párisi-körut 43.b. Özv. Schwáb Simonné Mars-tér 12., zsibárusok. — Weil Lajosné fehér­nemükészitő, Fellámadás-u. 30. — Özvegy Vitéz Mihályné szatócs, Kossuth L.-sugárul 99. Február 11-én: Kiss Lajosné Mars-tér 9. özv. Terhes Jánosué Hunyadi-tér 1. Flesch Irén Altila-u. 7. Busa Zol­tán Orgona-u. 7. Iiafcsák Vilmos Kórház-u. 11. Lantos Pálné Hunyadi-tér 12. Kenéz Ferencné Te­réz-u. 10. Selymes István Rókusi f. földek 89. Raskó Ferencné Hétvezér-u. 46. Özv. Csanádi Im­réné Kossuth Lajos-sugárut 113. Norohy György Zoltán-u. 11. Juhász János Hunyadi-tér 18. Rónai János Fellámadás-u. 17. Szvetkó Fülöp, szatócsok Kórház-u. 16. Gártner Mór takarmánykereskedő, Kálvária-u. 37. Radó Géza terménykereskedő, Kos­suth Lajos-sugárut 97. Szilágyi József paprika­kereskedő, Rókusi f. földek 1. Boros Szilveszter Tündér-u. 3. Korányi Pál Hunyadi-tér 24. Kauf­mann Testvérek Kálvária-u. 30. Kaufinann Dezső, tüzifakereskedők, Kálvária-u. 39. Singer Dávid Kossulh Lajos-sugárut 73. Müller Károly Ösz-u. 7. Gergen Ferenc Teréz-u. 25. Lusztig Dezső, ügy­nökök Párisi-körut 43b. Neprás János mutatványos, Hunyadi-tér 3. Csanádi Mihály Teréz-u. 4. Kovács Ferenc, ügynökök, Uj-tér 4. Annyó Gyula kereskedő Tündér-u. 1. Plohn Vilmos üzletvez. Párisi-körut 39. ftfagy újság és öröm lesz péntekiül vasárnapig a KORZÚBÍSN Horgoson a szerb rendőrség nagyobbszabásu paprikahamisítási leplezett le. Miért volt versenyképtelen a szegedi paprika Szerbiában. A Szabadkán megjelenő Bácsmegyei Napló február 5-iki és 6-iki száma tudósitást közöl arról hogy Horgoson a rendőrség nagyobb* szabású paprikahamisítási leplezett le, A Rózsa-féle paprikamalmot a szerb rendőrség gyanuokok alapján körülfogta és a malomba behatolván, nagymennyiségű — több méter­mázsa — lisztet foglalt le, mely paprikával való keverésre volt odaké­szítve A tulajdonosok és a főmolnár vallo­másukban előadták, hogy ősz óta 90—100 métermázsa lisztet dolgoztak Jel és azzal védekeztek, hogy egy szabadkai cég ilyen paprika készilésére adott megrendelést. Ez a cég a Fuchs és Társa cég, amely ilyen értelmű kötlevelet is átadott a Rózsa-féle malomnak, ahonnan az árut ebben az elké­szítésbe i szállították is. Rózsáék azzal is védekeztek, hogy a liszt ártalmatlan és hogy a kukorica édesili, meg nemesiii a paprikát. Paprikakereskedőink már rég nem tudták sehogyse megérteni, hogy Horgoson a pap­rika harmadárban kerül eladásra és hogy a szegedi paprika Szerbiában ennek következ­tében versenyképtelen lett. Az ok tehát meg­van és ezek után a versenyképesség remél­hetőleg még a szerb vám ellenére is helyre­áll. A horgosiak különben ebből az alkalom­ból ismételten sürgetik az oltani paprika védelmére vegyvizsgáló állomás felállítását és a paprika rendszeres ellenőrzését, mert a szerb közegészségügyi miniszternek a rende­lete, mely szerint a paprikát sem festeni, sem semmiféle idegen anyaggal keverni nem sza­bad, ugy látszik, még nem bizonyult elég intézkedésnek, ha az ellenőrzés nem állandó. Egyébként furcsán hangzik a ml viszo­nyaink mellett, hogy egy malom — amint azt a horgosi Rózsa-malom nyílttéri rovalban teszi — azzal védekezzék, hogy csak meg­rendelésre hamisít, hogy egyébként semmi köze sincs a dologhoz és hogy ami a fő, „a vevőközönséget megkárosító haszna" eb­ből nem volt. A feleséggyilkosságéri életfogytig tartó fegyházra iféflt öreg gazda hat év után ujsrafeivéfeif kér és ártatlanságát hangoztatja. I Adolphe Menjou nagy nevettető előadásain ! (A Délmagyarország munkatársától.) Bá­lint Anlal 68 éves alsótanyai jómódú gazdál­kodót 1919-ben feleséggyilkosság miatt élet­fogytiglani fegyházra Ítélték. A szegedi tör­vényszék ítéletét a tábla helybenhagyta, majd a Kúria is kimondotta az utolsó szót. Bá­lint Antal ítélete jogerőre emelkedett. A bör­tön magányában azután Bálint ujrafelvételen gondolkodott. Érintkezésbe lépett hozzátarto­zóival, akik hat év alatt olyan tömeg bi­zonyítékot hordtak össze, amelyeknek alapján Bálint bejelentette, hogy ügyében újrafelvételi kér. Ártatlan, mert feleségét, akit nagyon sze­rétéit, nem ő gyilkolta meg. Az alsótanyai hitvesgyilkosság egyébként 1919-ben hosszú időn át foglalkoztatta a nyo­mozó hatóságokat. Bálint mindig a legnagyobb egyetértésben élt feleségével és igy annál na­gyobb meglepetést keltett 1919 augusztusában, amikor hire kelt annak, hogy Bálint felesé­gét borzalmas kegyetlenséggel meggyilkol­ták. || A környékbeli lakosság egy pillanatig sem gyanúsította Bálintot és a gyilkosság felfe­dezése után szinte egyöntetű volt az a véle­mény, hogy a szerencsétlen öregasszonyt kó­bor katonák gyilkolták meg. A gyilkosságot először Bálint jelentelte a hatóságoknak. Ille­delmesen beállított az alsótanyai rendőrörsre és remegő hangon jelentette a történteket. Kint volt a földben. Mikor alkonyattal ha­zatért, az eresz alatt holtan találta feleségét. A gyilkosok fejszecsapásokkal ölték meg. Az áldozat feje levált testéről és felső teste is borzalmasan össze volt csonkítva. A rendőr­őrsön egy pillanatig sem gyanakodtak Bá­lint bűnösségére. Csak később, napok multán nyomult előtérbe a férj bűnössége. Bálint nem tudott pontos alibit igazolni. Ruhája véres volt. Vallomása ingadozó. Azt beszéiték, hogy az ulóbbi időben rosszul élt feleségével, sőt két alkalommal meg is verte. Bálint azonban tagadta bűnösségét. Taga­dolt a nyomozó halóságok, a vizsgálóbíró, később pedig a bíróságok előtt is. Ártatlansá­gát hangoztatta és tudni sem akart a véres tett elkövetéséről. A bizonyítékok azonban mindinkább szaporodtak ellene. A törvényszék ezután életfogytiglani fegyházra ítélte. llat év után pedig Bálint Antal elhatározta, hogy újrafelvételi kér. Ártatlanságát kívánta bizonyítani. Véleménye szerint a gyilkosságot kóbor katonák követték el, akik bandába ve­rődve hetek multán el is dicsekedtek szerinte a gyilkosság elkövetésével. Jogászi körökben érdeklődéssel néznek az újrafelvételi kérelem sorsa elé, amelynek kü­lön érdekessége az, hogy Bálint Antal a bör­tönben olyan példás magaviseletet tanúsított, hogy a jövő esztendőben már kegyelemre kí­vánják felterjeszteni és igy az ujrafelvétel nélkül is kiszabadulna a bőrtönből. tr*1 — Ahol sohasem járlak orvosok. Tahitiból je­lentik: A vöröskereszt a mult év őszén orvosok­ból álló expedíciót küldött ki az Eszak-Oroszor­szág tundrás vidékein élő finn—ugor eredetű sa­moedekhez, akik közölt orvos még sohasem járt. A kiküldött orvosok a legszomorúbb viszonyokkal találkoztak. Az egész lakosság, beleértve a nőket és gyermekeket is, rabja a házilag főzött pálin­kának. Innen van, hogy a gyermekek halandósága a 77 százalékot is eléri. Ezenkívül a samoed nő­kön egy olyan idegbelegséget is észleltek, melyet eddig még nem ismertek. Igen sok köztük vak és szembajos, ami a hosszú nyári nappaloknak és az örökös téli hónak a következménye. BEI. V A R OSI ILLATSZERTÁR üzletét 0. 10 (Kölcsey u. sarok) Telefon 11-50. HELYEZTE ÜT. Telefon 11-50. Szappanyok, fogkefék, fogkré­mek, arc- és kézápolószerek. Eredeti Goty, Houbigant, D'Or­say. Guerlaln, parfümök és pou­derek. Molnár és Moser-féle és 4711-es kölni vizek a legolcsóbb árban A Délmngvarországot, Szeged egyetlen liberá­lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség­letét a Délmagyarország-nyomdában (Löw Lipót­¡icch IS.) szerzi be. Telefon IS—34. Teleion: Irodai 2-58. Belvárosi Mozi Telelői: Pénztári 5-8t. Február 9-én. szerdán Rudolf Valeniinó ** Bánky Vilma FEKETE SASdSÍ li megkergült riporter vigj tfk 2 felvonásban. vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor. K'twHaaí! Uxdete 5, I és 9 órakor, A terem Kellemesen flitve van. Telefon 11—85. Korzó Mozi Teleion 11-85. Február 9., 10-én, szerdán és csütörtökön filmdráma 8 felvonásban. Főszerep-ő: Ceni Kiegenstafil. Azonkívül: A kancsal bakíer amerikai burleszk 2 felvonásban. Ezt megelőzi: TÜlla Matyi miül ülOSklló rajzfilm 1 felvban. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor. A terem kellemesen flitve van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom