Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-08 / 30. szám

1927 .február 8. DÉLMAGYARORSZÁG 3 Mófelszólamlási tárgyalások. Iz I. számú adófelszólamlási bizottság a következők fclebbezéseit tárgyalja Február 8-án: Dieunerl Mihály Templom-tér 7. Kovács Gusz­táv Zrinyi-u. 14. Váradi Testvérek Dugonics-tér 12. Szirovicza Imre Gizella-tér 3. Glöckner József és fia Iskola-ucca 27. Wiederinaun József Zrítiyi­ucca 13. Özv. Komlós Árminné Iskola-u. 17., ruha­festők. — Bauer Géza Ivárász-u. 8. Benedek An­tal Kigyó-u. 4. Csiszár Imre Osztrovszky-u. 3. Rajlik Mihály Kossuth L.-sugárul 7. Bérczy Sán­dor és Tár$a Kossuth L.-sugárul 20. Bogdán Gusztáv Liliöm-u. 14. Czuez Ferenc Vitéz-u. 19. Dobó Sándor Berlini-körut 30. Dorsch Ferenc Londoni-körut 10. Körösi Márton Tábor-u. 5. Mül­ler Sándor Kölcsey-u. 10. Privinszkv József Ita­lász-n. 7., lakatosok. Klein Ottó elektrotech­nikus, Korona-u. 15. Goldtnann Ignác műszerész, Széchenyi-tér 8. Özv. Liszkay Lajosné hölgvfod­rász, Kölcsey-u. 12. Fíírsl Rózsi kozmetikus, Fe­ketesas-u. 22. Gottschall János nőifodrász, Köl­csey-u. 2. Havas Gyula műszerész, Kölcsey-u. 10. Rózsa Mihály inérlegkészitő, Yadász-u. 5. Ablaka György könyvnyomda. Katona-«. 25. Tsehökkel Hermanii könyvnyomda, Korona-u. 1. Zakariás György könyvnyomda. Tisza 1..-körút 97. Keresz­tes Péter mészáros, Kálvária-u. 23. Joacliim Ká­roly órás, Széchenyi-tér 5. Kovács I.. Nándor órás, Kossuth I,.-sugárul 57. Neller Károly órás. Ti­sza 1..-körül 74. — Weiszbérgér László Bercsényi­u. 18. Nádudvardi János Kelemen-u. 4. Seheuer Mór Kigyó-u. 4. Drueker Sándor Széchenyi-tér 9. Szolt ős Antal Kigyó-u. 1. Irilz József Kelemen­u. 11. Biró Dezső Kárász-u. 6., aranyművesek — Ladányi Miksa órás, Zrinyi-u. 2. B II. számú asSófeSszáSamíásf bizottság a következők felebbezéseit tárgyalja Február 9-én: Rózsa Sándorné Teréz-u. 28. Rosenberg Rózsa Hóbiártbasa-u. 35. Susula Sándorné Tűndér-u. 22. Özv. Seller Jánosné Párisi-körül 11. Szabó Her­mina Nádas-u. 14. Szabó András Pulcztábornagy­u. 10. Szemerédi Mária Csongrádi-sugárut 44.b. Szilágyi Elei Párisi-körut 43.b. Szabó Antalné Feltámadás-u. 14. Törköly István F. feketeföldek 14. Tóth Ferencné Szatymaz 10 Ozv. Tóth Mi­hályné Zákány 39. Özv. Tuksa Jánosné Uj-lér 8. Özv. Vörös Albcrtné Hétvezér-u. 42. Balla Jó­zsefné Zákány 3t>. Csejtei Ferenc Fertő-u. 18. Ka­lapis Béláné Tüudér-u. 21. Özv. Kelemen Mihály­né Makkoserdősor 18. Idb. Matkó Istvánné Zá­kány 52. Özv. Németh Istvánné Francia-u. 8. Nóg­rádi Józsel'né Téglagyár-u. 27. Ötott János Ösz­u. 27. Özv. Patkós Jánosné Zoltán-u. 15. Özv. Pin­tér Gézáné Feltámadás-u. 15. Pirkó Pálné Hétve­zér-u. 19. Ágoston Sándorné Puskás-u. 11. Budai Istvánné Csongrádi-sugárul 60. Özv. Balog Péterné ; Arva-u. 21. Vitéz Horváth József Kossuth L.-su­eárut 70. özv. Király Antalné Gyöngylyuk-u. 3. Süveg Istvánné Csongrádi-sugárul t t.b.. piaci áru­sok. » Február 10-én: Somogyi János Hunyadi-tér 1. Özv. Szüls Mi­bályné Árva-u. 23. Vastag Antalné Kórház-u. 21. Beller Sándor Kossuth L.-sugárul 36. Mészáros András Ivisteleki-u. 25. Szöllösi Józsefné Gyöngy­tyuk-u. 30. Kohn Bernát Tündér-u. 21. Gubanics Gyula Öthalom 6. Neufeld Sámuel Teréz-u. 22. György Deák József Tavasz-u. 19. Özv. Szem­máry Imréné Kossuth L.-sugárul 51. Börcsök Jú­lia R. fekeleföldek 158.a. Fischer Gyuláné Zá­kány 22., piaci árusok. — Özv. Albert Andrásáé Bodzafa-u. 1. Özv. Hegedűs Ferencné Zákány 29. Papp Pál Teréz-u. 17. Ábrahám Istvánné Fel­támadás-u. 19. Vitéz Farkas József Uj-tér 9. Ludvig Lajos Pacsirta-u. 17. Simándli Simonné Feltámadás-u. 7. Balogh Ede Tavasz-u. 3.b. Fü­zesén Izsákné Téglagyár-u. 7. Irilz Miksáné Fel­támadás-u. 22. Rucsek Györgyné Hétvezér-u. 23. Sehult Adolf Ölhaloin-u. 8. Héber Ignácné Tün­dér-u. 2. Szűcs Józsefné Mars-tér 6. Pollák Ig­nácné Párisi-körut 43.1). Özv. Schwáb Simonné Mars-tér 12., zsibárusok. — Weil Lajosné fehér­nemükészitő, Feltántadás-u. 30. — Özvegy Vitéz Mihályné szatócs, Kossuth L.-sugárut 99. /1 törvénysszék mindösssze 3 Hónapra ítélte Moravek veszérigaszgatót. König Mi&ályt ¡elmentették. (A Délmagijarország munkatársától.) Há­romnapos főtárgyalás után hétfőn délelőtt hir­dette ki a szegedi törvényszék Gőmöry-tanácsa a Szegedi Gazdasági Bank vezérigazgatója és osztályvezetője biinpörében az Ítéletet. A hall­gatóság részére fentarlott helyen megjelentek sokan azok közül, akik elveszítették megta­karított pénzüket a rosszemlékű kurzusbank­ban. 11 áromnegyedtiz órakor vonult be a bíró­ság és Gömörg tanácselnök a következő íté­letet hirdette ki: Moravek István bűnös egyrendbeli sikkasz­tás vétségében, amelyet azáltal követett el, hogy 1925 juniusában Falus Pál volt vásár­helyi bankigazgató folyószámláján akkor, ami­kor az már Magyarországról megszökött, az igazgatóság tudta és beleegyezése nélkül lízen­kétraillióölszázezer koronát veit fel és ezt az összeget saját céljaira fordította. Ezért a törvényszék háromhavi jogházra és egyévi hivatalvesztésre ítélte. A büntetést az elszenvedett vizsgálati fogsággal kilöllölt­nek vette. A törvényszék envhitő körülmény­nek vette a vezérigazgató jóhiszeműségét és azl, hogy az igazgatóság tudott minden lé­péséről. Felmentet le azonban a törvényszék Mora- jelentett be. vek Istvánt az ellene emelt hűtlen kezelés bűntettének, kétrendbeli csalás bűntettének és nyolcrendbeli sikkasztás bűntettének vádja alól, mert Moravek tetteivel a bank előnyét akarta szolgálni, információinak helyességé­ről pedig az igazgatóságnak lett volna köte­lessége meggyőződni. A sikkasztási csoportra vonatkozólag megállapította a bíróság, hogy Moravek jóhiszeműen járt el, mert értesülése szerint azok a papírok, melyeket elzálogo­sított, nem letétben, hanem kosziban voltak a banknál. Kőnig Mihályt kétrendbeli sikkasztás bűn­tettének vádja alól a törvényszék felmentette, bár a vádlóit maga bevallotta azt, hogy egy­szer tízmilliót, máskor tizenegyet vett fel ga­bonabevásárlásra és ezzel nem számolt el, de a vádlott ismerte a bank bukófélben lévő helyzetét és mivel a bankkal szemben sokkal nagyobb követelése volt, mint a nála lévő pénz, azzal a céllal larlolta azt magánál, hogy ebből fedezi majd a neki járó fizetés, kaució és jutalék egy részét. Tompa Gyula ügyész felebbezést jelentett be a felmentések és az enyhítő szakasz alkal­mazása miatt. Moravek és védője ugyancsak felebbezést Hirek Fg& Kedd. Róm. kai. Mátli. sz. J. Protes­/ láns Aranka. Nap kel 7 óra 19 perc­kor, nyugszik 17 óra 11 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e, 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Franki Antal Szent György-tér (telefon 118), Zakár Sándor Valéria-tér (telefon 695), Te­mesváry József Dugonics-tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), Moldvány Lajos Új­szeged (telefon 846). A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó­terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: Wien, L, Wildpretmarkt 1. (Österr. Anzeigen A.-G.) Telefon: Serie 62—5—95. — A íanitók Eötvös-ünnepsége. A Csongrád­vármegyei Taniló Egyesület vasárnap délután 4 órakor a városháza közgyűlési termében nagysikerű Eötvös-emtékünnepélyt rendezett. Az ünnepség al­kalmával a közgyűlési termet zsúfolásig megtöl­tötte a közönség. Dr. Kelemen Béla megnyitó beszéde után Siha Margit tanítónő szavalata kö­vetkezett. Az ünnepi beszédet Rákos István kir. tanácsos, az országos Eötvös-alap elnöke mon­dotta, aki Eötvös kimagasló egyéniségét méltatta. Elmondotta, hogy báró Eötvös József, amikor a magyar pedagógia alapjait felépítette, egyben ve­zérévé vált a magyar pedagógusoknak is. Az ő szellemének ma is világolnia kell a magyar tanító lelkében, mert Eötvös müve, a mai magyar kul­tura. Rákos István tetszéssel fogadott beszéde után Bálint Gyula tanító »Eötvös hagyatékai cí­mű értekezését olvasta fel. A nagysikerű ünnep­ségei Eördög Béla tanfelügyelő záróbeszéde fe­jezte be. — A felsőház uj alelnöke Beöthy László lesz. Budapestről jelentik: Thaly Ferenc felsőházi al­elnök levelet intézelt Wlassich Gyula báróhoz, a felsőház elnökéhez, amelyben bejelenti, hogy be­tegsége miatt lemond az alelnöki tisztségről. Ér­tesülésünk szerint csütörtökön megválasztják az uj alelnököt, minden valószínűség szerint Beöthy László, Biharvármegye kiküldöttje személyében. — Koós Elemér emléke a Nemzeti Bank köz­gyűlésén. Budapestről jelentik: A Magyar Nem­zeti Bank ma délután tartotta meg közgyűlését. Dr. Popocis Sándor v. b. t t. elnök a napirend előtt meleg szavakkal emlékezett meg a főtanácsnak q közelmúltban elhunyt póttagjáról, Koós Elemér kincstári főtanácsosról, a Szeged-Csongrádi Ta­karékpénztár vezérigazgatójáról. Ezután a főta­nács jelentésének tárgyalására tértek ál. — A paprikatermelők és kikészítek közgyűlése, A Szegedi Paprikatermelők és Kikészitők Egyesü­lete vasárnap délután tartotta meg közgyűlését. Ábrahám Balázs elnöki megnyitója után IIúszta János jegyző tette meg jelentését az egyesület mult évi működéséről. Az egyesület az elmúlt évben félmilliárd korona kölcsönt eszközölt ki a paprikaközraktár céljára. Megtették a szükséges lé­péseket a kalocsai paprika ellen is. Ezután meg­ejtenék a tisztújítást: elnök Korom Mihály, ügy­vezetőelnök: Ábrahám Balázs, alelnök: Deák Já­nos, jegyzők: Huszla .Tános és Madarász János, igazgatók: Papp Ferenc és Csúcs József, ügyész: dr. Hunyady János. A közgyűlés után Fodor Kál­mán fővegyész tartott magvas előadást, végül a megjelentek gyűjtést rendeztek a kisrongyos ak­cióra. x Nátha ellen minden patikában kap Ben­talin-kurát. Ára 16.000 K. B1 79 x Armentano Ede vivólanár február hó második felében nagyszabású vivóakadémiát rendez, ame­lyen külföldiek is részt vesznek. 393 m mtummmmmmmmm | A Szegedi V H Á N I | Tudománynépszerűsítő Egyesület i, V ik előadása a .'•I i Széchenyi Moziban. I I Dr. K.ogutoivicz Károly egyetemi tanár I február 8-én, kedden este 7 órakor előadást tart s MEXIKÖ i Az UFA berlini filagyJr 1925. évi mexikói expedícióján ké­szült pompás <ud. mányos film b muiatja a mai forrongó Mexikót, a városokai és a pusziikon »10 íarmerek éiptéi. népszokásokat és az ösi indián kultura csodálatos milvészi emlékeit — Jeeyek a Belvárosi -lóvóteli pénztáránál és d. u. 3 őratil a Széchenyi Moziban válthalók. irffi-a». Belvárosi Mozi Telefon: Pénztári 5-82. Telefon 11—85 Mozi Teleion 11-85. Február 8-án, kedden POLA NEGRI briliiáns alakításával: Modern társadalmi lörtéret 7 felvonásban. Azonkívül: Jl Kétarcú dáma. Vulkán. Fö'zerep15! Dráma 7 felvonásban. Fibruir 8-án, kedden KOHN Az idény legjobb vígjátéka: Azonkívül: Rituális vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Egy ZS és egy GOJ. Papa Kedvence. Vígjáték 2 felvonásban. vasárnap 3, J, 7 él i Arakor. Hlöeduok kezdete 5, 1 és I önkor, A tortm kellem Men flltvt vu. miadraap 3, 3, 7é«9 órakor. Etóadáook kezdete 5, 7 é» § Arakor, A terem kelleme«» fBtve van.

Next

/
Oldalképek
Tartalom