Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-05 / 28. szám

DÉLMAGYARORSZÁG 1927 február 5. Adófelszólamlási tárgyalások. Iz I. számú adófelszólamlási bizottság a következők felebbezéseit tárgyalja Február 3-én: Dr. ltegdon István építész, Jókai-u. 12. Mosko­vits bajos elektrotechnikus, Tisza L.-körut 73. Szolcsányi István építész, Béke-u. 18. Ottovay Ist­ván építészi vállalkozó, Korona-u. 10. I)r. Szekcrke Lajosné fényképész, Csekonics-u. I. Kovács Béla fényképész, Kárász-u. 7. Vitéz Hegedűs József kel­mefestő, Itákóczi-u. 15. Özv. Kutrucz Endréné fe­hérneműtisztitó, Felsőtiszapart 1. özv. Sanics Jó­zsefné fehérnemütisztitó, Bocskay-u. 5. Szegedi Au­tóbusz üzem Széchenyi-tér 3. Kálmán Zsigmond fuvaros, Tisza Lajos-kórul 34. Faragó Sándor fu­varos, Bercsényi-u. !). Kirchenmayer János gyap­jufonó, Báró Jósika-u. 31. özv. Pártos Alfrédné harisnyakötő, Takaréklár-u. Táborosi József né ha­risnyakötő, Itómai-körut 28. Tarján Illésné him­zőnő, Bcrcsényi-u. 1. Papp Ferenc italmérő, Zrinyi­u. 10. Vámossy István italmérö. Vár-u. 4. Hann János italmérö. lskola-u. 3. Knappé János ital­mérő, Vár-u. 2. Németh István italmérő, Tisza L.-körut 1. Papp Lajos italmérő, Vitéz-u. 3. Li­geti Róbert italmérö, Zászló-u. 2. Széchy Mihály italmérö, Török-u. 7. Cserép Ferencné italmérő, Bokor-ucca. Rubin József kárpitos, Tisza Lajos­kórul 93. szám. Schweiger József, kefekötő, J<3kui­u. 0. Sclimidt Károly kéményseprő, Tisza Lajos­körut 7!t. Schorr Ottó italmérő, Kossuth Lajos­sugárul 4. Február 7-én: Schwarcz Margit, Oroszlán-u. 8. Ligeti Olga, l'isza Lajos-körut 11. Özv. Marikovszky Lászlóné, lskola-u. 11». Mrena Irén, Kárász-u. ti a. Orincsák Rózsi. Oroszlán-u. 5. Bokor Antalné, Széchenvi­tér 11. Goldgruber Irén, Somogvi-u. IS). Özv. Iricz Dezsöné. Oroszlán-u. 3. TaschauerVilma. Br. Jó­sika-u 30. Lézingcr Ödön. Kárász-u. 8. Timpauer Anna, Fodor-u. 20. Neumann Bernát, Dugonics-u. 28. Klein Mariska, Kossuth L.-s.-ut 1!). Zeislcr Irén, Valéria-tér I Pollák Ilona, Báró Jósika-u) 43. Fischer Irén, katapkészitök, Kossuth L.-s.-ut 4. Berta Jánosné kertész, Bérkertsor 90. Barabás Béla fürdős, Tömörkény-u. 2. Regdon örökösök fürdős, Jókai-u. ti. Engel Izidor zongorahangoló, Taka­réktár-u. 8. Kertész Sándor kárpitos, Feketesas-n. Ki. Schimmerling József kárpitos, Arany János-u. 4. Dosztig Andor köszörűs, Tisza Lajos-körut 39. Fliegel Maurusz kávés, Kelemen-u. 8. Reich Ig­nác kifőzde, Dugonics-u. 2. Dávid Sándor kávés, Kigyó-u. 2. Elefánt Jakabné kávés, Attila-u. 3. Kovács Ferenc kávés, Temésvárí-körut. Mravinácz József. Párisi-körut 34. Frei Mór, Bocskay-u. 3. II. Kovács Ferenc, Petőfi Sándor-sugárut 42. Ma­gyar Imre, Tábor-u. I. Szűcs Kálmán, kovácsok, Kálvária-u. 20. Hodács András kocsigyártó, Pá­risi-körut 34. Eszényi Lajos kosárfonó, Török-u. 7. Szűcs Vendel kosárfonó, Délibáb-u. 3. Czappert Sándor kosárfonó, Gyerlyámos-u. 21. Bán Kará­csony köteles, Mars-tér lti. Váczi Mariska harisnya­kötöde, Vidra-u. 3. A II. számú adófelszólamlási bizottság a következők felebbezéseit tárgyalja Február 5-én: Özv. Velró Mihályné Felsővárosi feketeföldek 100. Szántó János Brüsszeli-körut 31. Kővágó Jó­zsef Csuka-u. 8. Özv. Csikós Sándorné Sándor-u. 18. Bucsi István Vásárhelyi-sugárut 32. Kormányos József Vásárhelyi-sugárut 23. Schwartz Miklós asz­talos, Halász-u. ti. Csanádi Géza asztalos, Csaba­u. 30. Csányi Pál asztalos, Debreceni-u. 17. Meny­bárt István asztalos, Erdő-u. 10. Szabó Antal asztalos. Somogyi-telep 201. Nyári István aszta­los, Csongrádi-sugárut 31. Dobai József asztalos, Csuka-u. 18. Magyari Sándor ács, Vajda-u. 14.b. Ihász Ferenc ács, Bimbó-u. 4. Balla Imre cement­kégzitő, Liget-u. 3. özv. Pulyer Fülöpné borbély, Vásárhelyi-sugárut 02. Gressó Islván csizmadia, Kecskeméti-u. 15. Lakatos Mihály csizmadia, Fecs­ke-u. 13. Csókási András férfiszabó, Hóbiártbasa­u. 33. Engi Illés férfiszabó, Sándor-u. 01. Hege­dűs Mihály férfiszabó, Tabán-u. 8. Bartuc Já­nos férfiszabó, Kálvária-tér 5.'a. Breán Sándor férfiszabó, Brüsszeli-körut 9. Kopasz István fu­varos, Sándor-u. 12. Vadász Istvánné fuvaros, Brüsszeli-körut 23. Tóbiás Mátyás hordár, Vasas­szentpéter-u. 8.b. Kovács Lajos italmérő, Pille­u. 14. Özv. Csukonyi Ferencné Vásárhelyi-sugárut 71. Herczeg István kefekötő, Somogvi-telep 400. Hodács János kocsigyártó, Kistisza-u. 4. Február 7-én; Gyenes Béta és tsa kovács, Tápéi-u. 8. Zsurkán József kövező, Fecske-u. 5. Budai József hentes, Hatlyu-u. 52. Kántor István paprikakik., Újszeged, Középfasor 52. Bogdán István, Ilóbiártbasa-u. 30. Kertész Mihály, Sándor-u. 23. Szűcs Mátyás Ilaltyu-u. 46/a. Farkas Mihály, ilolnár-u. 8. (.önczi István, papucsosok, Relek-u. 22. Gera József szoba­festő, Retek-u. 31. Árgyán János üveges, Brüsszeli­körut 7. Tóth Józsefné varrónő, Tó-u. 4. Rácz Etel varrónő, Sándor-u. 9. Tandari József fuvaros, Pille-u 10. lgnatovits Lvubomir pék. Szillóri­sugárul 17. Balogh Istvárf, Vásárhelyi-sugárut 37. Lakatos János, Hobiárbasa-u. 10. Sclimidt József, Vásárhelyi-sugárut 78. Tóth József szatócs, Szil­téri-sugárut 14. Kecskeméti Lajos kertész, I*'clső- J városi feketeföldek 2/m. Ritter Péter, Kossuth Lajos-sugárut 77. Tombácz István, Hétvezér-u. 63. Börcsők Antal fuvaros, Kossuth Lajos-sugárut 48. Vicsay Béláné paplanos, Zákány-u. 22. özv. Répás Józsefné, Hétvezér-u. 7. Palotás Józsefné piaci árus, Hétvezér-u. 52. Ferenczi Rezső szatócs, Kossuth Lajos-sugárut 65. Szenesi Fereuc terménykeres­kedő, Rókusi fekütcföldek 92. Öszterreicher Sámuel Csemegi-u. 7. dr. Purjesz Béla orvos, Kálváriá­iéi- 5/b. Dr. Fajka Lajos orvos. Kossuth Lajos­sugárut 33. • Február 8: Tóth Istvánné, Párisi-körut 31. Özvegy Kopasz Györgyné, piaci árusok, Párisi-körut 31. Pálosy János, Makkoserdő 34. Leszi Péter, Tégla­gyár-u. 24. Szabó János, Lehel-u. 9. Verbász Jenő, Iiálvária-u. 45. Tápai János, Fertő-u. 11. Jurta Béla, Alsóvárosi feketeföldek 57. Szemerédi Imre, dohányárusok, Csongrádi-sugárut 44. DOmonkos Mihály, Szatvmaz-u. 35. Domonkos József, jég­árusok, Szatyraaz-u. 41. Kiss János lóalkusz. Ösz-u. 7. Steril és Róth ócskavaskereskedők. Polgár-u. 23. Róth Lajos ócskavaskereskedő, Polgár-u. 23. Özv. Spitzstein Satamonné, Mars-tér 8. Özv. Deulsch Sámuelné, Tcglagyár-u. 4. Özv. Ácsai Mi­hályné, Orgona-u. 3/a. Özv. Kelemen Jánosné, Pá­risi-körut 13. Anka Demeterné, Ustökös-u. 4. Bod­nár Andrásné, Kossuth Lajos-sugárut 101. Özv. Ba­logh Antalné, Festő-u. 18. Fodor Jánosné, Rigó­u. 20. Horváth Györgyné, Feltámadás-u. Jankovics Lajosné, ösz-u. 20. Kara Vincéné, Rókusi fekete­földek 114. Kátai Jánosné, Feltámadás-u. 21. Özv. Kiss Lajosné, Párisi-körut 21. Özv. Nagy Sándorné, Tündér-u. 17. ökrös Jánosné, Gyöngytyuk-u. 3. özv. ördögh Józsefné, Festő-u. 8. Rcichtzeils Pé­ter, piaci árusok, Rókusi feketeföldek 116. Tanúkihallgatások a szegedi járásbíróságon a nyolc év előtti vasutas-sztrájk ügyében. Somogyi Szilveszter és Delire János vallomásai Olejnyik Józsefről. (A Délmagyarorszáy munkatársától.) A sze­gedi járásbíróságon Rónai járásbiró előtt igen érdekes tanúvallomások hangzottak el, ame­lyek fényt vetnek a nyolc év előtti homályba tünő idők zavaros eseményeibe. Az események jobbra fordultával összeüllek a gyorsított ta­nácsok bíróságoknál és hivatalokban és meg­hozták azokat az ítéleteket, amelyek közül igensok revízióra szorul. Olejnyik József régi munkása voll a sze­gedi munkásmozgalomnak és a forradalmak után fizetés és nyugdíjigény nélkül elbocsáj­lotla állásából a Máv. Olejnyik mindjárt az elején bizonyította, hogy egyéb bűne nincs, minthogy szocialista és munkástársairiak ügyéért dolgozott. Védekezését akkor nem vet­ték figyelembe. Nemrégen azután keresetet adott be a budapesti járásbíróságon, amely­nek tárgya volt: a jogviszony megállapítása közte és az államvasutak között. Az eljárás során szükségesnek mutatkozott néhány tanú kihallgatása és ezért a szegedi járásbíróságot keresték meg. Olejnyik képviseletében dr. Kadosa Marcell helyett dr. Deutseh Imre ügyvéd jelent meg a tanúkihallgatásoknál. Először Somogyi Szil­veszter polgármestert hallgatták ki, aki elmon­dotta, hogy Olejnyik egy alkalommal mérhe­tetlen szolgálatot tett Szeged polgárságának. A francia megszállás idején ugyanis óriási pénzszűke volt és akkor Olejnyik Budapestre utazott és onnan hozott pénzl. Ezzel nagy szolgálatol tetl az egész városnak. Ezután dr. Dettre János volt kormánybiztos­főispán telt vallomást, akit a bíróság az em­lékezetes vasutassztrájkra vonatkozóan hall­gatott ki. Dettre elmondolla, hogy a franciák a sztrájkot direkt ellenük irányuló lépésnek tekintették és emiatt nem is nézték jó szemmel Olejnyikel. Egy alkalommal le is tartóztatták. Egyáltalán nem mondható, hogy Olejnyik a franciák érdekében dolgozott volna. A járásbíróságon még több tanút hallgatlak ki ezután. Illetékesek a vallomások után nagy érdeklődéssel néznek a biróság Ítélete elé. Nagy lehangoltság a szegedi városházán az építkezési tervek veszélyeztetése miatt. (A Délmaggarország munkatársától.) Az adócsökkentésekről szóló törvényjavaslat, ame­lyet csütörtökön tárgyalt le Budapesten az egységes párt, nagy elkeseredést és lehan­golLságol keltett Szegeden is. Mint arról a Délmagyarország már beszámolt, a tanács tag­jai a csütörtöki tanácsülés után szokatlan vehemenciával kellek ki a javaslat egyes, a városok háztartására vonatkozó rendelkezé­sei ellen, különösen a polgármester volt az, aki a pénzügy miniszter javaslatában igen sú­lyos támadást látott a városok autonómiája ellen. A javaslat nyomán támadt lehangoltság, ugy látszik, állandósult a szegedi városhá­zán. A helyzetet annyira reménytelennek tart­ja mindenki, hogy szinte automatikusan meg­akadlak azok a tervezgetések, amelyek bi­zonyos élénkséget Ígértek erre az esztendőre ugy az építkezés, mint a városrendezés terén. A javaslat szerint ugyanis a kormány feles­legesnek tartja a városi üzemek számának szaporítását, sőt a meglévő üzemek egy részé­nek beszün le lesét tervezi. Szeged város ható­sága pedig éppen most foglalkozik azzal a gondolattal, hogy néhány uj üzemet létesit a jövedelmek szaporítása céljából. Az uj jö­vedelemforrásokra azért van szükség, hogy a városrendezési problémákaL a lakosság ujabb megterhelése nélkül oldhassa meg a város. Igv merült fel például a tiszai strand­fürdő építésének a terve is. Ebből az üzemből évi négy-ölszázmillió korona jövedelmet re­mélt a város A tervek a mérnöki hivatal épitészeli osztályában már készen vannak és a jövő hónapban minden nehézség nélkül megkezdhették volna az épitkezcsi is. Ha a kormány ezt az uj üzemet a törvény életbe­lépése után feleslegesnek tartaná, akkor a város nem is valósíthatná meg. Hasonlóan bizonytalanná váltak a tervbe vett építkezések is. A kormány kegyétől függ , ugyanis a készülő uj törvény értelmében, hogy építhet, vagy épithet-e a jövőben bérházakat a város. Pedig erre vonatkozólag is van né­hány értékes terv a szegedi városházán. A város hatósága, mint már közöltük, több pénz­intézettel is folytat ebben az ügyben tárgya­lásokat. A bankokban meglenne a hajlandó­ság arra. hogy budapesti mintára a város telkein nagyobb bérházakat építsenek. A vá­ros hatósága ezzel párhuzamosan foglalko­zik azzal a gondolattal is, hogy kölcsönből építtet nagyobb lakóházakat a Belvárosban. Megvolt a lehetősége annak is, hogy vala­melyik pénzintézet megkapja a Taschler-tel­ket. a város pedig a belvárosi üres telkeken építtet modern bérpalotákat. A tanács javasla­lára a közgyűlés már el is határozta, hogy az elmúlt évben megvásárolt Tóth Péter-féle házra egy u j emeletet építtet és egy emeletet huzat a lábla épületére is. Abban az esetben, ha a szakértők ugy találják, hogy a Tóth-ház kibírja a harmadik emeletel is, akkor a köz­gyűlés határozata értelmében mindjárt két emeletet húzatnának rá. A lehangoltság tehát teljes mértékben ért­hető. A városházán attól félnek, hogy az uj törvénytervezet megöli ezeket a lehetőségeket. 294 ROXAN a modern óratechniks leg­tökéletesebb alkotása. Pontos! Elegáns! Olcsú! Beszerezhető előnyös részíe/pie/ésre is kizárólag a magyarországi veiérképviselönél: MÜLHOFFER V. mdórAs (9 ékszerésznél Szeged. Széchenyi-tér 9. a Zs MSr-háiba van áthelyezve

Next

/
Oldalképek
Tartalom