Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-19 / 40. szám

12 DÉLMAGYARORSZÁG 1927 február 6. II „Stefánia" Étterem és Söröző átvétele. Értesitem a mélyen tisztelt közönséget, hogy a .Stefánia" Étterem és Sörözőt átvettem. Feleségem, ki a „Próféta" étteremnek volt évekig tulajdonosa, garancia lesz arra, hogy fiires fó konyfiánk a nagyközönség teljes megelégedését fogja kiérdemelni. Minden időben választékos zónák. ^ Menü-rendszer. Elismert kitűnő pusztamérgesi borok. Világfiirtí Első Magyar Részvény Serfőzde dupla márciusi és tavaszi sörei állandóan csapon ! Figyelmes és pontos kiszolgálás! Szives pártfogást kér 467 Leisztinger Géza, a „Kass" kávéház volt főpincére. /1 felszabaduló tanoncok alkalmaztatása. A kereskedelemügyi miniszter a másodfokú ipar­hatóságokhoz intézett most kiadott rendeletében méltánytalannak minősítette egyes munkaadóknak azon eljárását, hogy tanoncaikat felszabadulásuk után nem alkalmazzák segédként, hanem azonnal elbocsájtják. Ez az eljárás a tanoncokat a legtöbb esetben súlyos helyzetbe sodorja és igen gyakran a fiatal segéd egész jövőjét kedvezőtlenül befo­lyásolja. Abból a célból, liogy a méltányosság kö­vetelményei ezen a téren minél teljesebb mérték­ben érvényesüljenek, felhívta a miniszter a la­noncszerződtetést végző elsőfokú iparhatóságo­kat, hogy igyekezzenek a tanoncokat foglalkoztató munkaadókat a méltányossági követelményeken kivül arról is meggyőzni, hogy fontos ipari érdekeknek tesznek eleget, ha felsza­baduló tanoncaikat megfelelő bér­rel segédként tovább foglalkoztat­ják. Az uj tanszérzödések megkötése alkalmával igyekezzenek a munkaadók hozzájárulását meg­szerezni ahhoz, hogy a tanszerződésbe olyan pont vétessék fel, amelynek értelmében a munkaadók kötelességet vállalnak tanoncaiknak felszabadulása után három hónapnál lehetőleg nem rövidebb időn ál segédként való alkalmaztatására. — Szegedi diák-ima . A Keresztyén Diákok temes diák-imauu|>ol ez évben február 20-án, va­sárnap tartják meg és ez alkalommal a világ kö­rülbelül 3000 főiskoláján, egyetemén és kollégiu­mában több mint 300,000 keresztyén diák vesz részt az imában. A világszövetség magyar osztályá­nak szegedi csoportja vasárnap délelőtt 11 órakor az egyetem Növénytani Intézetének biologiai tan­termében (Tisza Lajos-körut (5., I.) tartja meg az imanapot, melyen megnyílót mond és bibliát ma­gyaráz: Buday György Pál, a világszövetségi előter­jesztést felolvassa: Bagyinka Mária h., záróimát mond: Csiky Tivadar. x Dinnvés Ferenc képkiállítása a Kass halljában, nyitva délelőtt 10-től délután 6-ig. — Szigorú rendszabályok a csempészeit ciga­retták elleni. Budapestről jelentik: A csempészeti, vagy tiltott módon készített dohánygyártmányok árusításának megakadályozása céljából a pénz­ügyminiszter elrendelte, hogy mindazoknak a he­lyiségeknek (éjjeli mulatóhelyek, kávéházak, ven­déglők, stb.) tulajdonosaitól, melyeken ilyen do­hánygyártmányokat találnak, az italmérési enge­délyi mindjárt az első esetben vonják meg. x A Szegedi Visszhang Dalkör és az I. Szegedi Önsegélyző Iladastyán Egyesület együttes álar­cos bálja március 1-én a Tiszában. 481 Vásárhelyi fiirek. Az egyetem barálal egyesülelének vásárhelyi cso­]>ortja ma délután 3 órakor a városházán ülést tart. Tóth Károly, szegedi egyelem rektora levél­ben érlesitette dr. S o ó s István polgármestert, hogy néhány tanárral együtt részt vesznek a cso­port ülésén. Az. influenzajárvány mellé föllépett Vásárhelyen a vörhenyjárvány is. Igaz, még csak kél esetben fordult elő, azonban az egyik eset a kispusztai is­kolánál működő Szabó Gyula tanító családjában s emiatt az iskolát dr. Szappanos Mihály tiszti főorvos hat hétre bezáratta. A másik vörheny eset Mártélyon fordult elő. Van egy kanyarós megbete­gedés is és Marion István influenzája mellhártya­gyulladással komplikálódott. A szociáldemokrata párt nevében Takács Fe­renc pártelnök kérelmet intézeti a város tanácsá­hoz, hogy a meglévő óvodák számát szaporítsa hárommal. A párt kéri, hogy a harmadik, hato­dik és nyolcadik kerületek külső részén állítsák fel az óvodákat és mivel ezekben a részekben na­gyobbrészt munkások laknak, amely családokban sokszor az anyának is kenyeret kell keresni — kérik, hogy az óvodák napközi otthonnal legyenek kapcsolatban. Tóth Sándor tanyása, Cs. Szűcs János, a na­pokban fát ásott ki. A hatalmas fa ráesett és a bal lábszárát eltörte. A szerencsétlen embert a kórházban ápolják. A tanyai olvasókörök együttesen arra kérik a város tanácsát, hogy a kutasi központra rendeljen ki egy közigazgatási tisztviselőt. A február havi közgyűlés szerdán délelőtt ki­lenc órakor kezdődik. A nyiigdijbizottság hétfőn délelőtt tizenegy óra­kor ülést tart. Harry Piel jubiláns tilmj s: j Özv. PÁRTOSNÉ köíődéje legolcsóbban vállal minden harisnya Javítást 480 Takaréktár ucea 2. sz. alatt, l-ső emeleten. — A vádlott, aki saját maga kéri elmeállapo­tának megvizsgálását. Egy jómódú családból való vásárhelyi fiatalember, Rostás Sándor állott pénte­ken délelőtt a szegedi törvényszék előtt, kilenc rendbeli lopással és gondatlanságból származó tűz­vész okozásával vádolva. Mellette állott özv. Sós Lajosné és leánya, Sós Teréz, akik jóhiszeműen lisztet vetlek Rostástól. Rostás ugyanis 1026. őszén a betörések és lopások egész sorozatát kevette el. Retört Kohn Mórné lakásába és azt kifosztotta. Amikor a lakásból eltávozott, az égő gyertyát, a mellyel világított, égve felejtette és attól az egész, lakás kigyulladt. Betört még Varga Lajosné laká­sába, több kirakatot is kifosztott, így Lampel Jankáéi és Fodor fényképészét, Darabont cipészéi, Paskesz rövidárusét, Sichtbauer Tibor lakatostól pedig külömböző dolgokal lopott. A tanácselnök azon kérdésére, hogy bűnösnek érzi-e magát, Ros­tás azzal válaszolt, hogy kérte, rendelje el elme­állapotának megvizsgálását. Az. ügyész ellenzésére a biróság ezl a kérelmet nem teljesítette. A per­beszédek elhangzásával rövid tanácskozás után a törvényszék Rostás Sándort kél évi fegyházra Ítélte, a tűzvész okozásáért külön 150 pengő bün­tetést kapoll. Özv. Sós Lajosnét és Sós Terézt a törvényszék felmentette. Az ügyész és a védő is megfelebbezte az Ítéletet. x Tűz- és gépvizsgálal a Belvárosi Moziban. Érdekes és nem mindennapi vizsgálat folyt le tegnap a Belvárosi Mozi gépházában. Mos­joukin Iván és érdektársai, kiknek személyes tulajdona a Belvárosi Moziban a jövő héten bemutatásra kerülő »Strogoff Mihály« című film, Szegedre küldték budapesti képviselő­jüket, Faragó Rezső és Székely mérnököt, hogy vegyék beható vizsgálat alá a Belvárosi Mozi gépházát és vetitő berendezését. Kérdést intéztünk a szokatlan vizsgálat okát illető­leg Mosjoukin megbizottaihoz, kiktől a követ­kező felvilágosítási kaptuk: Megbízónk csak az esetben adja ki játszásra a filmet a mo­ziknak, ha előzőleg gépeikel a legtüzetesebb vizsgálatnak vetették alá s azokról szakértő mérnökünk megállapítja, hogy nem rongálja a filmet, örömmel láttuk, hogy a Belvárosi Mozi technikai berendezése s amint láttuk és tapasztaltuk, egész üzletvitele a legelőkelőbb fővárosi l)cmutató színházak nívóját minden tekintetlxín eléri. Gépvizsgálatunknak az volt a tulajdonképpeni és főcélja, hogy Mosjoukin ur érdekét a gépek hibátlanságának megálla­pításával teljesen megvédjük, mert egy ke­vésbé hibátlan vetitő berendezés, ha filmünket megrongálja, bennünket érzékeny kár érne. Reméljük, hogy a »Strogoff Mihály«, ez a Verné­nek közismert világhírű regénye Szeged egész lakosságát meg fogja mozdilani. Az igazi cári Oroszország, idegizgató téma, a legzseniálisabb rendezés, gyönyörű felvételek és a legtökéle­tesebb színészi produktumok emelik ezt a filmet az eddig lálollak fölé. A főszerepeket Ivan Mosjoukin ur és Nalalie Kovankó alakít­ják, a rendezés Ermolieff orosz rendező zse­niálilását dicséri. Szerdán indul Slrogoff Mi­hály a legszebb és legkényelmesebb vidéki színházban, a Belvárosi Moziban. — A Móra-uecai gyilkosság a honvétllörvény­szék elölt. A honvédtörvényszéken pénteken to­vább folytatták a Móra-uccai gyilkossági ügy fő­lárgvalását. Kihallgatták Hegedűs Péter kezelő or­vosát, aki orvosi segélyben részcsilelte halála előtt a szerencsétlen embert. Kihallgatták azonkívül a mentőkel is, akik egvérlelmüleg azt vallották, hogy Hegedűs halála clőlli perceiben azt mondotta, hogy egv közkalona szúrta meg. Több katonát hall­gattak ki ezután, akik lényegtelen vallomást tel­tek. A szombati és hétfői napon ujabb tanukat hallgatnak ki. ítélet csak szerdára várhaló. — Szerencsétlenség a Milkó-fatelepen. Péute­ken délután a Milkó-féle fatelepen Hódi Ferenc munkásra egy falónk ráesett. A szerencsétlenül járt munkást beszállították a közkórházba. Álla­pota súlyos. x Orvosi hir. Dr. B u c z k ó Károly tb. kór­házi főorvos egyiptomi tanulmányútjáról hazaér­kezett s rendelését ismét megkezdte. Rendel: Lechner-tér 2.b. Telefon: 16—83. mhi 23 — A szélhámos gazda. Az egyik szegedi bankhoz 1926. szeptember 22-én dr. Szécsényi István ügy­véddel egy gazda állított be. Dr. Szécsényi elő­adta, hogy ez a gazda Börcsök Vince nagyszék­sósi birtokos, aki azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy szeretne a banktól 22 millió kölcsönt felvenni váltóra. Fedezetül telekkönyvi bekebelezést aján­lod fel. A bank folyósította is a kölcsönt. A váltó lejártakor tudódott azután ki, hogy csalás történt, mert Börcsök Vince sohasem volt a banknál és aki a pénzt felvette, Bozóky Péler tanyai föld­mives. Egy más alkalommal Bozóky Félegyházán Kumonyi Kálmántól azzal az Ígérettel, hogy trak­torjával felszántja a gazda földjét, egymillió ko­rona előleget csalt ki, holott nem is volt traktorja. Mind a kél cselekményért pénteken vonla felelős­ségre a törvényszék és nyolc hónapi börtönre és .V) pengő pénzbüntetésre ítélte Bozókyt. Az ügyész és a védő felebbezelt. — Iványi Grünwald Béia és Kmlnay Gyula festő­művészek kiállítása a Kass-szálló külön térinében vasárnap reggel nyilik. x Singer-varrógépek kizárólag nálunk kaphatók! Singer varrógép részv. lárs. Szeged, Kárász-ucca 1. — 150 milliót akart lopni, hogy Velencébe utaz­hasson barátnőjével. Budapestről jelentik: A rend­őrségre feljelenlés érkezeit, hogy Obeliszk Gyula 17 éves inas és a vele közös háztartásban élő Ritt­linger Margit, 23 éves gyári munkásnő lakásán sok gyanús eredetű holmi halmozódolt fel. Az inast bevitték a rendőrségre, ahol sírva ismerte be, hogy imponálni akart barátnőjének és ezért sorozatos betöréseket követelt el. 150 millió kom­nál akart összelopni, hogy azután nászútra me­hessen barátnőjével Velencébe. Elfogatásakor már 100 millió korona volt együtt, a rendőrség mind­keltőjüket letartóztatta. N Dreherben reggel 4-kor záróra. 172 — 15 évi kényszermunkára Ítélték a rabló csend­örőrmestert. Bukarestből jelentik: A doroliojói es­küdtszék ma Ítélkezett Enachescu Lyuon csend­őrőrmester ügyében, aki három rovottmullu egyén­nel szövetkezett rablásokra és betörésekre. Meg­egyeztek abban, hogy a rovottmulluak által vég­rehajtóit rablások ügyében az őrmester fogja ve­zetni a vizsgálatot, de gondoskodik, hogy a vizs­gálal ne vezessen eredményre. Az ily módon szer­zett zsákmányon minden egyes esetben osztozkod­nak. Hosszú ideig folytak ezek az üzelmek, míg egyszer Enachescu Lyuon is részt nem vett a rablásokban. Bár a csendőrőrmester be voll kor­mozva, arcát a károsultak felismerték, amikor, mint csendőr ment ki vizsgálatot lartani. A csend­őrőrmestert 15 évi kényszermunkára itéllék. — Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá­jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí­vánatra házhoz küldjük. Makói &irek. Az országos vásárok kérdése ínég mindig nem jiit .nyugvópontra. A februári városi közgyűlésen a tanács tudvalevőleg azt a javaslatot terjesztette a képviselőtestület elé, hogy maradjanak meg az eddigi gyakorlatnál és az állalvásárokat szombaton, a kirakodó vásárokat pedig vasárnap tartsák. Ez­zal szemben az állandó választmány azt javasolta, hogy a régi négy vásárt a tanács javaslata sze­rint, az ujabban engedélyezett ötödik vásárt pe­dig oly módon tartsák, hogy az állatvásár a január utolsó vasárnapját megelőző pénteken, a kirakodó vásár pedig szombaton legyen. Ezt a határozatot Paskesz Sámuel városi képviselő meg­felebbezte a törvényhatósági bizottsághoz. Feleb­bezésében rámutat arra, hogy a határozat lehetet­lenné teszi a vallásos érzelmű zsidóvallásu keres­kedőknek, hogy a szombati kirakodóvásáron részt­vegyenek, azt kéri tehát, hogy helyezze át a törvényhatósági bizottság az ötödik vásárt is a többiekhez hasonlóan szombat-vasárnapra. Nagy csődület támadt ma délután a vármegye­háza előtti téren. A csődületnek az voll az oka, hogy egy közismert, öreg iparos, Róth Zakariás szűcsmester összeesett és eszméletlenül elterült az uccán. Gyorsan kivonullak a mentők a városhá­záról és beszállították az elalélt embert a közkór­házba. Harry Piel jubüá s filmje: w

Next

/
Oldalképek
Tartalom