Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-01 / 25. szám

1927 február 1. DÉLMAGYARORSZÁG 3 A Kúria is helyben hagyta a szegedi törvényszék és láb la megállapításait, amelyek szerint a szegedi kurzuslap destruktív, uszít és izgat. A „Szeged" cikkíróját végső fokon is felmenteifék. I (A D.élniaggarország munkatársátólj 192.") őszén törtéhf mint még emlékezetes — hogv a szegedi kúrzéslap igazgatósága és a lap főszerkesztője, dr. Dobay Gyula sajtó ut­ján elkövetett két rendbeli rágalmazás címén feljelentést telt dr. Burger Béla szegedi ügy­véd ellen, aki egy ügyvédi vacsorával kap­csolatban az azótií megszüntetett Szeged cimü napilapban cikkét irt. A vádirat a cikk követ­kező kitételeit kifogásolta: ...ezután az uszí­tásairól és izgatásairól ismert lap főszerkesz­tője emelkedett szólásra... ez a lap képviseli ma Szegeden az igazi destrukciót A vizsgálat befejezése után a szegedi tör­vényszék VíM-tanácsa 192(5 január 11-én tar­tóit főlárgyalásán dr. Burger Bélát felmen­tette a vád és annak következményei alól. A szegedi tábla Orosr-tanácsa 1926 novem­berében tartott felebbviteli főlárgyalásán hely­benhagyta a törvényszék Ítéletéi. A felmentő ítélet ellen azután a főmagán­vádló semmiségi panaszt jelentett be és így az ügy aktái végső fokon a Kúria elé kerüllek. A Kúria /{«//¡-tanácsa hétfőn tárgyalta az érdekes sajtópörl. Az ügy előzményeit és a bejelenteti semmiségi panaszokat Szlavek Fe­renc kúriai biró ismertette, majd dr. Polgár Viktor koronaügyész kijelentette, hogy a pörbe a koronaügyészség nem avatkozhat be. Ezulán dr. WUder Béla közvédő a felmentő ítélet ellen bejelentett semmiségi panaszok el­, ulasilásál kérle, mivel véleménye szerint az j alsóbbfokú bíróságok helyesen hozták meg a i felmentő ítéletei. A rövid beszéd ulán a Kúria tanácsa ítélethozatalra vonult vissza és ne­gyedórái tanácskozás ulán nieghozla ítéletéi. .1 Kúria végzésében elutasította a be­jelentett semmiségi panaszokat és az ítélet így jogerőre emelkedett. A Kúria ¡teleiében megállapította, hogy az alsóbbfoku bíróságok helyesen hozták meg a felmentő ítéletei, amikor dr. Dobay Gyulával kapcsolatban megállapították, hogy az inkri­minált cikkben reá vonatkozóan bűncselek­mény nincsen. • A lapvállatat feljelentésével kapcsolatban állapította meg még a Kúria . hogy az alsóbbfoku bíróságok által elrendelt valódiság bizonyítása u legteljesebb mértékben sikerült. A kurzuslap fel­olvasott újságcikkei alkalmasak arra, hogy a társadalmi békét megbontsák és igg a Szegedi Uj Nemzedék izgató és uszító tartalmánál fogva romboló hatása. Végső fokon léhát a legfelsőbb magyar bí­róság is megállapította, hogy a szegedi kur­zuslap a valódi destrukciót képviseli, uszit, izgat és mint ilyen, a társadalmi békére rom­boló jellegű. A magyar bíróságok három fó­ruma immár mosl megfelebbczhetellenül ítélt... Hermann Miksa kereskedelmi miolszíer átadta a kisvasulat a forgalomnak. A különvonat vitfa végig virággal diszitett állomások előtt. (A Délmaguarország munkatársától.j Há­rom-négy hosszú évtized harcos, szóviharos álma vált hétfőn valóra: megindult a: alsó­tanyai gazdasági vasul, vagy., ahogyan nép­szerűen nevezni szokták, a kisvasul. Teljesen elkészült a hetven kilométernél hosszabb vas­pálya. Pusztamérgesnél leverték az ulolsó sín­szöget is, beszervezték a nagyszámú vasúti személyzetet, megvásárolták a guruló parkol és hétfőn a kereskedelmi miniszter ünnepé­lyes keretek között átadta a háború kitörése óta elsőnek felépült uj intsutat a forgalomnak. A mai nap, a vasút megnyitásának ünnep­napja nem alkalmas alkalom a kritika mon­dására, de már nincs is sok értelme a kriti­kának. A kisvasul befejezett ténnyé vált, hol­nap bekapcsolódik a város életébe, ha hiba volt a megépítése, azt most már korrigálni ugy sem lehet. Egy azonban bizonyos, még pedig az, hogy a város ennek a vasútnak fel­építésével bizonyságot lett alkoló, termelő ké­pességéről, a fejlődésre való hajlandóságáról, bebizonyította, hogy a legválságosabb gazda­sági viszonyok között is tud produkálni, ha akar. Lehet, hogy ebből a szerény külsejű keskeny vágá ny u ból a gyakorlatban drága lukszusvonat lesz, örökös tehertétele a város költségvetésének, de a kárpótlást a város pol­gársága talán megtalálja abban a forgalom­többletben, amely kétségtelenül a messze ta­nyákat a városhoz közelebbhozó kisvasúinak lesz köszönhető. Az ünnepély reggel kilenc órakor kezdődött a kisvasút Ru­dolf-téri végállomásán. Hermann Miksa ke­reskedelmi miniszter, aki a hajnali vonattal érkezett meg Szegedre, dr. Aígner Károly fő­ispán és dr Somogyi Szilveszter polgármes­ter társaságában kilenc óra előtt néhány perc­cel érkezeit meg a Rudolf-térre, ahol már indulásra készen állt a kilenc személykocsiból álló vonal és többszáz kíváncsi ember verő­dött össze. A miniszter megszemlélte az állo­másépület helyiségeit, majd kíséretével be­szállt a számára fentartott ulolsó kocsiba A próbavonat vendégei három másik kocsit töl­töttek meg, a többi kocsikban az utasokai helyezték el. Kilenc óra előtt néhány perccel fütyült a moz­dony és lassan megindul* a vonal. Kikanyarodott a Tiszapartra, elhaladt a gyermek­klinika előtt és megállt az Átrakó állomáson. Л kereskedelmi miniszter itt kiszállt a vonatból, érdeklődéssel nézte még az emeletes állomásépü­letet, a raktárt és a kocsiszínt, majd visszaszállt a kocsiba é>s u kisvasul folytatta az útját a ta­nyák felé. Szenlmihálylelek volt a legközelebbi állomás. A kisvouatol itt meg­lepetés várta. A perront hatalmas tömeg lepte el, amely harsány éljenzéssel fogadta a vonat lépcső­jéről lelépő minisztert. Az állomás épületét nem­zetiszínű zászlókkal és örökzöld galyakkal díszí­tették fel és a szentmihályteleki iskola tanulói­nak sorfala előli Szab ó .lános igazgató tanító rövid, talpraesett beszéddel üdvözölte a minisztert a szentmihályteleki leventeegyesület, az önkéntes tűzoltó egyesület, a dalárda és a paprikatermelés­sel foglalkozó gazdák nevében. A miniszter rövid beszéddel válaszolt. Megkö­szönte a szentmihálytelekiek üdvözléséi. — Nem szándékoztam beszélni - mondotta —, a nemrég lefolvl választások alatt éppen elég be­szédet kellett tartanom és ugy gondoltain, hogy most már a cselekvés ideje érkezett el. Végtelen örömmel tölt el azonban, hogy a tanya népe ilyen örömmel és megértéssel fogadja a kis­vasutat, amelynek nagy jelentősége három pont­ban foglalható össze. Az egyik az, hogy ez a vasút hozzá fog járulni a vidék gazdasági jólé­tének emeléséhez, tehát általánosságban fokozza az ország gazdasági vérkeringését. Nekünk nem sza­bad kikapcsolódnunk a világ forgalmából, fip­ben az a paprika, amely itt terem, ezen a föl­dön, az egyik kapocs, amely összeköti a csonka országot a nagyvilággal. Л kisvasul másik nagy jelentősége abban rejlik, hogy belekapcsolja a szegedi tanyák népét az ország kulturközösségébe, közelebb viszi hozzá a kulturál, a tudás forrását, amely nétkül ma már egy nép sem tud inegélnij A harmadik jelentősége abban van ennek a vas­útnak, hogy Szeged város, a város kötelességér­zetéröl tesz tanúságot. Szeged városa felismerte azt a kötelességét, amellyel a tanya népének tar­tozik, súlyos áldozatok árán megépítette a tanya számára ezt a vasutat. 11a a város és a föld népe ésszefog, ba egymásban nem ellenségeket, ha­nem testvéreket látnak, ha nem ismerünk különb-, séget ember és ember között, akkor ez az or­szág összetartás erejével snéttöri a köréje font bi­lincseket. A miniszter beszédéi nagy éljenzéssel fogadta az állomáson összegyűlt lömeg. Amikor aztán el­halt az éljenzés, különös zene csendült fel Egy őszbecsavarodott öreg magyar muzsikálta a Rá­kőczi-iiidulót nvekergő . bőrdudával. A miniszter­nek nagyon megtetszett a régi, divatból .kiment zeneszerszám, meg a muzsikus is. Odament hozzá, parolázott az öreggel, aki nagy büszkén mutatko­zott be. "— C s o ii k a H u k u s z a T a n ácsig n á r v a­g y o k, a 7- utol s ó s z ö g e d i b ti r d u d á 's. V miniszter meginvitálta az öreg dudást a ko­csijába, ahol régi magyar nótákat muzsikáltatolt vele egészén a legközelebbi állomásig, Kunhalomig, ahol dztáii átadta az öreget a szomszédos kocsi­nak. ahol nők is voltak. Itt nemsokra mentek Csonka Bukusza Tanács Ignáccat, akinek a dió­dájából egy charleston nóta se nyekergett elfy Széksóstó állomását szintén feldíszítették. Az állomás épületé­ről hatalmas, földigérő nemzeti zászló csüngött ali. a Szeged-Feketeszéli Polgári Kör zászlója. Az állomás mellett szines papirszallagokkul és zöld galyakkal feldíszített diadalkapu állott: Isten hozta!, felírással. Alatta magyarruhás kislányok várakoztak, hatalmas babérkoszorút és zöld csok­rot tartva a kezükben az ünnepi mozdony számára. Amikor kiszállt Hermann Miksa kocsijától, kalaplevéve lépett eléje Magyar Péter: — Dicsértessék a Jézus Krisztus — mondotta hangosan. M ö g s z ü 1 e t ö 11 a g y e r ö k. a mozdony,. Isten hozta az apákat. Ezulán VVéber József lanitó mondott üdvözlő beszédet. Kéri Istent, hogy a magyar vasutak vég­állomásai minél hamarabb a Kárpátokban, az Ad­riai-tenger partján és a I.ajja-partján legyenek. A kereskedelmi miniszter itt is hosszabb be­szédet tartott. - Szinte bántó mondotta a miniszter —, hogy nálunk a minisztereknek csak ünneplésekben lehel részük. De most belenyugszik ebbe az ün­nepélybe, amely alkalmat adott arra, hogy meg­ismerje ezt a számára egészen uj világot. Nem hitte volna, hogy az ország legelrejtettebb zugában is ilyen nagy kulturális érzéket fog találni, — Ne beszéljünk mindig arról, hogv init aka­runk, de gondoljunk mindig rá. Ha igazság az, amit el akarunk érni, akkor eljön úgyis az idu, amikor az egész világ elhiszi majd, hogy ennek a népnek van joga az élethez. Ez a kisvasút jel­képe legyen annak, hogy hogyan kell dolgozni az országért. Néhány perc múlva már futott a kis vonat tovább. I-él tizenegy volt. amikor elérte Alsóközpont állomását, ahol szintén hatalmas tömeg várta az ünnepi vo­natot. A minisztert Lengyel István. Alsótanya közigazgatási birója üdvözölte. Az ünnepélv po­litikamentes jellege itt meg is szűnt. A biró ur szükségét érezte annak, hogy pártállásáról is tá­jékoztassa a miniszteri, aki erre szintén politikai nyilatkozatlal válaszolt. Kijelentette, hogy vélemé­nye szerint az ellenzékieskedés rövidesen el tőg némulni, ha már eddig el nem némult, mert a kor­mányzat igyekszik a né]) minden rétegének jogos kívánságait kielégíteni. Néhány perc múlva azután indult a vonat visz­sza a város felé. Csak a fontosabb állomások előtt allt meg es negyed egy órakor beérkezel! a Rudolf-térre, ahol hatalmas, ezrekre menő tömeg várta Ami­kor a I iszapartról elökunyarodott a kisvasút a Katonabanda rázendített a Hákóczi-indulőra A miniszter kíséretével felvonult a rögtönzött emelvényre, ahol a polgármester mondott üdvözlő beszédei. Felkérte a minisztert hogy adja át a vasutat a forgalomnak* Hermann Miksa röviden válaszolt a (wlgármester üdvözlésére Ki­jelentei te, hogy hálatelt szívvel jött Szegedre mert a kisvasút felépítésében tanújelét látja an­nak, hogy céltudatos munkával diadalra' lehet juttatni a liaszuos terveket. r^Jn'ÍTf i'^V kÍShUüsé8 ellenvetéseket— rakoztatott lel amikor u kisvasút építésének anva­gi részéről volt szó, de a hívatott vezéreket éppeu arról lehet felismerni, hogy nem törődve a kis­hitűség ellenvetéseivel, keresztül viszik azt, amit jouak tartanak. Az uj vasút forgalma raeggvőző­désem szerint kezdetben szerény ebb lesz, de" meg vagyok győződve arról is, hogy elérkezik az idő, amikor ez a vasul megtermékenyíti ugy a vá­rost, mint a tanyákat. Meg vagyok győződve ar­ról is, hogy tz a vasút példája lesz annak, hogy ilyen nehéz feladatot ilyen nehéz körülmények között hogyan kell megoldani. Hiszem, hogy a vasút be fogja váltani a hozzáfűzött reményekeh Ebben a hitben adom át a vasutat a holnapi nap­tól kezdve a forgalomnak. A miniszter éljenzéssel fogadott beszéde utó»

Next

/
Oldalképek
Tartalom