Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-24 / 44. szám

10 DÉLMAGYARORSZÁG 1927 február 20. láltunk, mondotta ezután az előadó, amelyek azt a feltevést erősítik meg, hogy a régi em­ber szükségét látta annak, hogy a halott az örök éjszakában világítással legyen ellátva. Klőadásál ezután azzal fejezte be, hogy be­jelentelte. hogy az ásatásokat a: idén Ószent­iván környékén folytatni fogják és a gazdák előzékenysége, területeiknek az ásatások cél­jaira való felajánlása már előre is biztosítják az ásatások eredményességét. A hallgatóság tapssal fogadta az érdekes előadást. Három cigánygyermek Jfralála a bezárt, szűk cigányputriban. (A Délnvagyarorszáy munkatársától.) A csongrádi rendőrség szerdán délelőtt távira­tilag jelenlelte a szegedi ügyészségnek, hogy a csongrádi cigánytelep egyik földbeásott putrijában három kiskorú gyermek megful­ladt. A katasztrófát az okozta, hogy a ma­gukra hagyott gyermekek gyulával játszadoz­tak, miközben az ágy szalmáját felgyujlotlák. A tüz azonban nem volt lengőkben észlel­hető, a nedves szalma nehéz füstje percek aletl megfojtotta a leheletlen apróságokat. A megindult vizsgálat azt igyekszik meg­állapítani, hogy a szerencsétlenségért terhel-e valakit felelősség. A gyermekek édesanyja reggel távozott el hazulról, amikor a lakás­ban még békésen játszadoztak a gyermekek. A cigányok putrija különben is olyan szük volt, hogy a szalmazsákok is alig férlek el bennv és igy a három apró cigányrajkó ha­marosan elpusztult az egyre sűrűsödött, fojtó füstben. A rendőrség a vizsgálatot tovább folytatja. Vásárhely közgyűlése elfogadta a külterületi utak burkolási programját. A belterületi uccák burkolására a tanács árlejtést hirdet. (A Délmagyarország liódmezővásár­h e I y i m unkatársátó I.) Vásárhely februári közgyűlése a munkaalkalmak teremtése és a város­fejlesztés jegyében indult meg. Hosszas vitát pro­vokált és sok városatyát állitolt lel szólásra az u t- és u e c a b u r k o 1 á s i |> r o g r a m. A köz­gyűlésen kemény dolga akadt a polgármesternek javaslata megvédése érdekében, mert volt olyan pillanat, amikor ugy látsz >11, hogy a külterületi utak szószólói fölborítják a tanácsi javaslatot. F.gy ilyen alkalommal dr. Soós István polgármester, ügyes fogással, öt percre felfüggesztette a közgyű­lés tárgyalását, hogy a bizottsági tagok a város (érképének megszemlélése révén győződjenek meg arról, hogy a tanács lehetőleg minden érdeket figyelembe véve, teljes tárgyilagossággal készítette elő javaslatát. A közgyűlés egyébként délelőtt kilenc órakor kezdődött. A l>olgármester jelentésének tárgyalása után kö­vetkezett az uccaburkolási program előterjesztése, melyet dr. Juhász Mihály tanácsnok ismertetett és amelyről a Délmagyarország vasárnap számolt be részletesen. . Az első felszólaló lv n n Iiéla képviselő volt, aki elismerte az uccaburkolás fontosságát, azonban a tanácsi javaslattal szemben ellenezte, hogy a már kikövezett, de megrongált uccákat újból burkol­ják. A belvárosi uccák helyett inkább a külvárosi uccákat burkolnák és javasolta, hogy az ügyben rendkívüli közgyűlés döntsön, melyen a tanács a gazdasági egyesület, a kereskedők testülete, az ipartestület és iparegylet kiküldötteinek, valamint az érdekelt városatyáknak bevonásával és meg­hallgatásával készítse el javaslatát. A polgármester erre kijelentette, hogy az ügy ezáltal csak elodázódna. A polgármester ez­után az ülést öt percre felfüggesztette. Szünet után Lázár Dezső szólott; ellenezte a belterületi uccák burkolását, előbb jó külterületi utakat sürget. Bo dro gi Bálint után dr. Halász Manó szó­lalt fel és azt javasolta, hogy a tanács írjon fel a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a telei ut azon szakaszát, amely most nem kap burkolási, az állam csináltassa meg. Balogh Sándor, Köpösdi Ödön, Kovács Jenő és dr. Genersich Antal a tanács javasla­tát ajánlották elfogadásra. Minthogy a tanács magáévá fellő Halász Manó indítványát, a közgyűlés a tanács külterületi út­burkolási programjával együtt azl is elfogadta. A belterületi uccákra vonatkozólag K u n Béla képviselő fentartotta előbbeni javaslatát. K o v á <• s Jenő és K ö p ö s d i Ödön felszólalása után a polgármester egyesítette Kun Béla és dr. Genersich indítványát. A közgyűlés mindkét javaslatot egyhangúlag el­fogadta és egyúttal azl is kimondotta, hogy a Tu­hutum-, Bónai-, Nyizsnyai- és Virág-uccák bur­kolását a z o n n a 1 megkezdik. Soós (»oigármesler ezután a közgyűlés folyta­tását csütörtök délelőttre halasztotta el, amikor a kórházmegnagyobbilás ügye fog előreláthatóan nagyobb vihart kelteni. A ,,hatályosabb erkölcsvédelmi rendelet" szegedi premierjén öt egyén ellen tettek feljelentést. Kioktatták a rendőröket, hogy tapintatosan kell eljárni „a nők öltözékének ellenőrzésénél". (A Délmagyarország munkatársától.) A Délmagyarország keddi számában beszámolt arról, hogy a szegedi rendőrségen minden intézkedési meglellek már arra, hogy a bel­ügyminiszter uj erkölcsrendeleiének érvényt szerezzenek. A hivatalos lapban megjelent rendelet értelmében az ellenőrző rcndőrlo génység külön iskolázásban részesül, hogy a rendeld részleteit megismerje. A rendelet ér­telmében Szegeden kedden reggel kezdtek munkába a rendőrök és már az első napon öl feljelentés történt uccui káromkodók ellen. A káromkodók a jelentések szerint fuvaro­sok voltak, akik a Szent Islván-téren lábo­rozva még nem akartak tudomást venni arról, hogv most már rendőrök ügyelnek fel az ueca modorára. Az uj erkőlcsrendelet sze­gedi végrehajtására vonatkozóan illetékes he­lyen a kővetkező felvilágosítást kaptuk: — Az erkőlcsrendelet különösen az ucca hangját és modorát védi, mert a ferde, rossz szokások leginkább az uccán születnek. A rendelet szerint szigoruan büntetendő cselek­ményt kéj>ez a nyilvános káromkodás. — A káromkodás üldözése nem uj keletű. Régebbi rendeletek már tiltják a káromko­dást, büntetést azonban csak a legritkább esetben alkalmazlak. Az uj rendelet most azonban sokkal szigorúbb. Az ellenőrző rend­őrlegénységnek nincs és nem is lehet az elő­írva, hogy milyen kifejezés tekinthető bün­tetendő káromkodásnak. Egy egyszerű rendőr is meg tudja azonban állapítani, hogy kinek a szavai képeznek káromkodást. A rendőr­legénység feljelentéseinek alaposságát egyéb­kén! a kapitányság vezetője bírálja felül, ne­A Szeged-Kiszombori Kosárfonógyár Bt. ielepét a csillagbörtönbe helyezi át és raktáron lévő áruit még ma mélyen leszállitott áron árusítja Kölcsey ucca ÍO. szám alatt. 512 hogv túlbuzgóságból minden kis esetben is meginduljon az eljárás. A kihágási biróság csak akkor Ítélkezik, ha a kapitányság ve­zetője is ugy találja, hogy a rendőri jelen­tésben foglalt kijelentések tényleg a bünte­tendő káromkodás jellegével birnak. — A rendőrség — mondolla informátorunk — tapintatos óvatossággal fog eljárni a nők öltözékének megfigyelése körül is. A végre­hajtási utasítás szerint a megbotránkoztató öltözékü nőt nem szabad leigazoltalni, sőt figyelmeztetni sem szabad, mert ezzel igen kellemetlen helyzetek állhatnak elő. Az eljáró közegnek kerülő uton kell megtudni az illető nő nevét és azután azonnal feljelentést kell tenni ellene. Ezeket a feljelentéseket is elő­ször a kapitányság vezetője bírálja felül. — A rendőrlegénység szigorít utasításokat kapott az aszfaltbetyárok ellenőrzésére is, azonkívül fokozottabb ellenőrzés alá kerül­nek a kirakatok, a sajtó, a színház és a mozi. A szegedi rendőrségen az uj erkölcsrendelet életbeléptetésével a jelek szerinl a kihágási biróság munkája többszöröződik meg. Az első napon már öl esetben tellek feljelentést. Az eiső iíéleí: 2 nap és 20 pengő. Budapestről jelenlik: Ma délelőtt a Deák­téren három munkásasszony valami miatt ösz­szeszólalkozott. Csakhamar parázs verekedés fejlődött ki és a verekedés során Séd a Ist­.vánné durva káromkodással szidta társnőjét. A rendőrség mind a három asszonyt előál­lította. ahol Sédánét durva káromkodásért és bolrányokozásérl kétnapi elzárásra és 20 pen­gő pénzbüntetésre. Nagy Mihálynél pedig ve­rekedés és uccai botrány okozása miatt 30 pengő pénzbüntetésre iléllék. Osferecesibsn letartczMak egy károm­kodét. Debrecenből jelentik: A tegnap életbe lé­pell közerkölcsöt védő rendelet első megsze­gőjét, Budás Ferencet a debreceni rendőrség letartóztatta. Budás az uccán káromkodott és az őt igazolásra szólitó rendőrt megtá­madta. Budás letartóztatása után kiderült, hogy rovott multu és legutóbb is hatóság elleni erőszak tniall hat hónapig ült. 1927 márc. 4 —én péntek este 8 -érakor Tiszában HARMONIA. VI. bérlet. RELLE GABRIELLA ÁRIA- ÉS DALESTJE HARMONIA. VI. bérlet. Jegyeit l.SO-íól Bel városi Mozinál. Telefon 5-82. másolást, sokszorosítási rendkívül olcsón vállal Irodaberendező Vállalat Mh,» Szeged, Bajza u. 1. (Oroszlán u sa ok.) Telefon 12-21. Orvosi tekintélyek a Panflavin-pasxtilldt torokgyulladás, meghűlés és influenza (Orippe), valamint elnyálkásodás elleni védekezésül ajánlják. A Panflavinpasz­tillák megsemmisítik a szájüregbe és a torokba benyomuló kórokozókat, nem ártanak a gyo­mornak és kellemes izüek. Minden gyógyszer­tárban kaphatók. 198 ü A hercegnő csókja |j || szombat, vasárnap a Korzóban. |J

Next

/
Oldalképek
Tartalom