Délmagyarország, 1927. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1927-02-16 / 37. szám

12 DÉLMAGYARORSZÁG 1927 február 294. Az olvasó rovata Színházüzem és autóüzem. Igen tisztelt Szerkesztőség! Sokféle megol­dási javaslatról irtak a szegedi újságok a szín­ház szanálásával kapcsolatban, egyik sem volt szerintem igazságos. Pedig a legegészségesebb megoldás kézenfekvő, csak hozzáértő ember kellene, aki nem riad vissza nagyobbszabásu koncepciótól. Gázsiredukció, B-lista, ezek népszerű anti­szociális intézkedések manapság. Életrevaló kulturprogramtól mindenki idegenkedik. Pe­dig csak a kezünket kell érte kinyújtanunk. A város nagyszerű üzleti érzékkel magá­nak kaparintotta az autóbuszüzemet. Átvette a magánvállalkozók üzleti szimatját, de mel­lőzte azt a részt, ahol a kulturáért is kellene némi áldozatot hoznia. A régi autóbuszvállal­kozók például Dorozsmára szerdán, szomba­ton és vasárnap éjjel járatokat is indítottak s igy módjában volt Dorozsmának könnyű szerrel megközelíteni a színházat. A régi autó­buszosok ennél még tovább mentek, mert gon­doskodtak arról, hogy a dorozsmaiak a szín­házi jegyekhez husz százalék engedménnyel juthassanak hozzá. A város csak az üzleti eredményi tekinti, de a közeli falvak kaltur­igémjeivel nem törődik. Pedig egészen bizo­nyos, ha a vonalain kivétel nélkül meghonosí­taná a színházi járatokat, ezzel az egyik üze­me segítené a másikat és rövidesen olyan szín­házi publikumot nevelne, mely úgyszólván egyedül tudná táplálni a kátyúba jutott sze­gedi színházai. Természetesen gondoskodni kellene nemcsak éjjeli autóbusz járatokról, de olcsó színházi jegyekről is a vidék számára. Mosl, hogy egy kézben futnak össze a szín­ház és az autófuvarozás szálai, a város fel­eszmélhetne arra, hogy neki a kutturát nem a színészek rovására kell szolgálnia, hanem itt adva van egy olyan lehetőség, melyet oko­san kihasználva a szinházszanálásnak egyik eszközéül lehetne kihasználni. Tisztelettel: D. M. 442 BELVÁROSI ILLATSZERTÁR üzletéi KÁRÁSZ U. 10 (Kölcsey u. sarok) Telefon 11-50. HELYEZTE ÚT. Teleion 11-50. A Délmagyarországot. Szeged egyetlen liberá­lis napilapját támogatja, aki nyomlatványszükség letét a Délmagyarországnyomdában (Löw Llpót­ncca 19.) szerzi be. Telefon 18—34. PRÁGÁI DIAK Irta: HANNA HEINZ EVERS. Főszereplők: CONRAD VEIDT WERNERKRMISS péntekiül a BELVÁROSIBAN. PRÍMA porosz szén valamint elsőrendű TŰZIFA hasábos és aprítva minden mennyiségben házhoz szállítva a legolcsóbban kapható 114 Szenesi-féle telepen Szegeden, a Damjanichucco végén. Telefon 2—35. Tnqonltlelekben mytbb átkedTe«n»nT. WEHJSÍE GYUCA vllágQlrü regénye STHOGOFF MIHÁLY IVAN MOSJOVKIJSE főszereplésével. 1W¡"lfi Szerda. Róni. kai. Julianna sz. Protcs­táns Julianna. Nap kel 7 óra 6 perekor, nyugszik 17 óra 23 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. eme­let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol tar­tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárul 61. sz. Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy György, Boldogasszony-sugárut. A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien. II., Tahorstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó­terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: Wien, I., W'ildprelmarkt 1. (österr. Anzeigeu A.-G.) Telefon: Serie 62—5— 05. — UJ lanár a szegedi egyetemen. Budapestről jelentik: A kormányzó a kultuszminiszter előter­jesztésére dr. Ivánvi Béla debreceni tudomány­egyetemi nyilvános rendes tanárt a szegedi Fe­rencz József Tudományegyetemen megüresedett magyar alkotmány- és jogtörténeti tanszékre egye­temi nyilvános rendes tanárrá kinevezte. '' — Kiáradt a Búvárló, mert eldugullak a csa­tornák. Börcsök Antal népes rókusi deputációt vezetett kedden délelőtt a polgármesterhez. A kül­döttség élén elmondotta, hogy a Buvártó vize nagyon megdagadt és mivel levezető csatornája el­iszaposodott, átereszei eldugullak, a fölös víz el­posványositja az egész környéket. Elpanaszolta még Börcsök Antal azt is, hogy a Siha-köz az elposványosodolt nyilt csatorna következtében sár­tengerré vált. Sürgős intézkedéseket kérnek a ró­kusiak a várostól. A polgármester megígérte, hogy rendbehozatja a mérnökséggel a hibákat. x Orvosi hir. Dr. B u c z k ó Károly tb. kór­házi főorvos egyiptomi tanulmányútjáról hazaér­kezett s rendeléséi isméi megkezdte. Bendel: Lecliner-lér 2.b. Telefon: 10—83. mhi23 — Pestalozzi emléke a bölcsészeti szakosztály­ba«. A nagy pedagógus halálának száz éves év­fordulóján a bölcsészeli szakosztályban Tetlainanti Béla középiskolai tanár Pestalozziról tart előadási. A szakülés ma, szerdán délután 6 órakor, az archaeologiai intézet tantermében (Leszámoló-pa­lota III. 37.lesz. Belépés díjtalan. Érdeklődő­ket szívesen lát az elnökség. x Drelierben ma délelőtt finom halleves. 478 x Dinnvés Ferenc képkiállitása a Kass halljában, nyitva délelőtt 10-től délután 6-ig. — A Berlini-körüli szerelmi dráma a tábla elölt. A szegedi tábla Orosz-tanácsa előtt szerdán dél­előtt kerül felebbezési tárgyalásra ifj. N é in e 1 Ferenc bűnügye, aki. mint ínég emlékezetes a mult év nyarán 14 késszurással megsebesítette a vele közös háztartásban éllő Katona Máriát. A Berlini-köruti szerelmi dráma áldozata, három hónapig feküdt a közkórházban. Német Ferenc ellen súlyos testi sértés címén indult meg az eljárás. A szegedi törvényszék annakidején Né­met Ferencet másfél évi börtönre Ítélte. Némel felebbezést jelentett be az Ítélet ellen és igy szerda délelőtt a tábla ellőtt mégegyszer fel­elevenednek a Berlini-köruti szerelmi dráma rész­letei. x Ilelge Lindberg holnapi hangversenyére je­gyek Harmóniánál. — Előadás a Munkásotthonban. Kedden este a Munkásotthonban dr. Kállai Emil nagyszámú hall­gatóság előtt nagysikerű előadást tartott: Mun­káspörök címen. A hallgatóság nagy érdeklődés­sel fogadta a színesen felsorakoztatott szomorú adatokat és az előadási nem egyszer szakította félbe az elismerő laps. — Uj könyvek a Délmagyarország kölesönkönyv­tárában. Ileltai Jenő: Family Hotel, Laezkó Géza: Sálán Trismeglstos olvasója, Gabányi János: A megbilincselt ember. — Görbe Samu és dr. Kormányos Benő rágal­inazási pöre a tábla előtt. Dr. Kormányos Benő ügyvéd és Görbe Samu alezredes ismeretes rá­galmazási pöre harmadfokon csütörtökön kerül a szegedi tábla elé. A járásbíróság, mint emlékeze­tes, Kormányos Benőt egy hónapi fogházra Ítélte, A törvényszéken a járásbíróság ítéletét megsemmi­sítették és Kormányost csupán pénzbüntetésre Ítél­ték. A tábla harmadfokon csütörtökön délelőtt ítélkezik az ügyben. — Felmentett építési vállalkozók. Ábrahám Fe­renc. és Farkas Imre építkezési vállalkozók súlyos tesli sértéssel vádolva állottak ma a törvényszék előtt. 1925. junius 5-én ugyanis a zárda építke­zésnél az állványozás letört, Király Antal munkás és Török István géplakatos, akik az állványon dol­goztak, lezuhantak és súlyosan megsérültek. A vádlottak azzal védekeztek, hogy az állvány azért tört le, mert a sértettek nem az állványra, hauem az összekötő lécre álltak. A törvényszéki szakértő jelentése szerint az állvány megfelelő volt és a vádlottak nem tehetnek arról, hogy leszakadt. A törvényszék a két vádlottat a vád alól felmen­tette. x Holnap este J> órakor Lindberg ária-estje. Harmónia. № 0,5' Í. mm AsPi L kV'* tablettái] Meghűlésemnek már nyoma sincs! Gyorsan cs biztosan elmúlt •v^' fattyai rin tablettáinak használata folytán. Ügyeljünk a • yá zöld pap i r izallagr a I — Borzalmas öngyilkosság Szabadkán. Buda­pesti tudósítónk jelenti telefonon: Szabadkáról je­lentik: Borzalmas módon vetett ma véget éle­tének Pilisi József szabadkai órásmester. Üzle­lének hálófülkéjében vadászfegyverének csövét a szájába illesztette és a ravaszt lábával meghúzva, elsütötte a fegyvert. A golyó teljesen szélroncsolta a szerencsétlen ember fejét és a szoba menvezetén nagy vércsomókat talállak agyvelődarabokkal. Az öngyilkosság oka: súlyos anyagi helyzete volt. — Színházjegyet a Délmagyarország jegyirodá­jában telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí­vánatra házhoz küldjük. ízléses báli 82 és estélyi cipők meg­érkeztek ! ! J | Tartósságban, minőségben, árba# felülmúlhatatlan® < ingatja Del-Ka Harisnyák fogalommá váltak. Hódmezővásárhely szórakozó helyei a Korzó és Városi Mozi Jó minőségű fajborok, törköly és többféle pálinkák, rumok, likörök, kisebb és naevobb mennyiségben kaphatók aAROTlIn IMRC ÉS rin szőlőbirtokos bor, szesz és pálin<a nagykereskedő Szeged, Kórház ucca 13. Teleton 11-45. Arany- «• eiOitérmekkel kitüntetve. Mhllt№

Next

/
Oldalképek
Tartalom