Délmagyarország, 1926. december (2. évfolyam, 277-301. szám)

1926-12-22 / 295. szám

4 DÉLMAGYARORSZAG 1926 december 22. Zerkovilz kabátja. Budapest, december 21. Zerkovitz Béla zene­szerző, a Royal-orfeum igazgatója Eötvös-ucca 29. szám alatti lakására Unmuth Gergely Károly­köruli szabómester egyik inasával elküldte a mu­zsikus perzsagalléros téli kabátját. A fial a lép­csőházban egy 35 év körüli, magas termetű, barna, nyirott bajuszu férfi felfelé menet megállította, összeszidta, hogy miért hozza ilyen későn, 6 óra után a kabátot, majd átvette és magára öltve a kabátot, eltávozott. Csak később derült ki, hogy a fiu csalásnak esett áldozatul. Tudja ön már mii csinál Custeiner ? (Szeged, Korona ucca 15.) Hócipője " 9 lyukas sarkát öntve ujjá csinálja • Képkeretezési műhely HÜFFER és TAKSA Szeged Iskola ucc» 18 szám 70? Autó, traktor é mi'-d'nnemü 637 motor szereléseket és javításokat feieiotséggei legjuiaoyosabban cüs* Murka István és Tsai cég vá'la1. Ugviroit autogén Qeggesztés, gummi vulkanizálás, benzin <ia olaj állomás. Szeged, Kossutü Lajos sugárut 22 - 24. Üvegkereskedelmi Szeged, Klauzál tér t, Virágh cukrászda mellett. Leszállított karácsonyi árak! üveg, porceHán, lámpa és alpacca evőeszközökben. 6 személyes ebétJiöhészlei szép mintával, 26 részes . . 6 személyes kávés v. teás­Készlet szép mintával, 9 részes 6 személyes uzsonnás kész­let szép mintával, 7 részes 6 darai) teáscsésze aljjal aranyszéllel 6 személyes boros v. vizes készlet Evökés, villa, kanál, valódi Bendorii alpacca (3 drb) 400 ezertől 130 50 54 „ 25 50 12 6 drb vizespohár .... El ne mulassza megtekinteni 14 kirakatunkat! 401 Letartóztattak egy „előkelő" elsöosztályu utast, aki 3000 dollárt lopott el egy amerikai cukorgyárostól. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A bu­dapesti rendőrségnek régi ismerőse Freiszberger Szeréna nevü nő, aki a vonatokon rendszerint 1. osztályú kupéban, előkelőknek látszó urak bi­zalmába férkőzött, őket találkára csalta és kifosz­totta őket. Ezzel a trükkjévél már többezer dol­lárt gyűjtött össze, amelyet egy bankban gyümöl­csöztetett. Lopásaiért csak néhány nappal ezelőtt szabadult ki a fogházból, mig most ismét letar­tóztatták még pedig James Doot amerikai cukor­gyáros feljelentésére, akitől hasonló módon lo­pott el 3000 dollárt. Sírkereszteket lopott hogy — karácsonyi ajándékot vehessen' három gyermekének. Budapest, december 21. A vízivárosi temetőben a temetőőr észrevette, hogy a Sirok között egy alak zsákkal a vállán görnyedezve bujkál. Ki­derült, hogy Ritler Rezső 34 éves cserepessegéd a sírokról a vaskereszteket leszedte, összetörte s azokkal el akart menekülni. A rendőrségen beis­merte a lopást s azt vallotta, hogy állás nélkül van s a vaskereszleket, mint ócskavasat akarta érté­kesíteni, hogy az árából három gyermekének ka­rácsonyi ajándékot vehessen. Rittert a rendőrségen őrizetbe vették. Tarnay alispán megtagadta a mákéi városi bér­palotaépítkezésre vonatkozó közgyűlési határozat előzetes jóváhagyását. A város mosi a belügyminiszternél kísérletezik. — Iparosok küldöttsége az alispánnál (A Délmagyarország makói munkatársától.) Makó város képviselőtestülete — mint isme­retes — december havi közgyűlésén Papp József makói építőmesternek itélte oda a Főtéren emelendő kétemeletes városi bér­palota építési munkálatait, jóllehet Papp József körülbelül 300 millióval drágábban vállalta az építkezést a legolcsóbb fővárosi ajánlattevőnél. Ez ellen a határozat ellen Löwenbach Benedek városi képviselő több társával együtt felebbezésl adotf be a vár­megye törvényhatósági bizottságához, mert nem tartja megengedhetőnek, hogy a város 300 millióval többet fizessen e^jy makói vál­lalkozónak akkor, amikor a fővárosi ajánlat­tevő is a legmesszebbmenőleg biztosítani kivánja a makói iparosság és munkásság érdekeinek kielégítését az építkezésnél. Papp József mindent elkövetett, hogy az építkezési munkálatokat mielőbb megkezd­hesse és kezdeményezésére a városi tanács kérést intézett a vármegye alispánjához, hogy a törvényhatósági bizottság jóváhagyásának bevárása nélkül adja meg az előzetes beleegyezést az építkezési munkálatok azonnali megkezdéséhez. A kérelemre tegnap adta meg a választ Tarnay Ivor alispán és a városhoz intézett átiratában arról értesiti a tanácsot, hogy a kérést nem teljesítheti, mert a képviselőtestület által elfogadott ajánlat és a legolcsóbb ajánlat kö­zött olyan lényeges a különbség, hogy erre való tekintettel nem vál­lalhatja azt a felelősséget, mely ennek révén reá hárulhat. Ebben az ügyben a makói iparosok és munkások számos tagból álló küldöttsége kereste fel ma délben Tarnay alispánt, akit az iparosok nevében Zombory Lajos, a mun­kásság nevében pedig Kotroczó József arra kért, hogy tegye lehetővé előzetes hozzá­járulásával az építkezéssel kapcsolatos mun­kálatok azonnali megkezdését. Kotroczó írásba foglalva is átnyújtotta az alispánnak a mun­kások erre vonatkozó kérelmét. Tarnay Ivor alispán válaszában kifejtette, hogy mindenkor szívesen támogatja az ipa­rosság és munkásság jogos törekvéseit, a jelen esetben azonban nem ad a törvény neki jogot arra, hogy kívánságukat teljesítse. Ha valami lényegtelen dologról volna szó, ugy esetleg megadhatná az előzetes hozzá­járulást, a jelen esetben azonban, egy több­milliárdos építkezésnél, mely még hozzá meg is van felebbezve, nem veheti magára ezt a nagy felelősséget. A város tanácsa most a belügyminiszter­hez fordul, akit arra kér, hogy az építkezési munkálatok sürgősségére való tekintettel ad­jon felhatalmazást arra, hogy a vállalkozó a munkát a törvényhatósági bizottság jóváha­gyásának bevárása nélkül megkezdhesse. 460 NŐI is firfi LICHTMANN MMtr%JP különlegességek gyermek. <S« munkásctpOk legjobb kivitelben Belvárosi Cipőüzlet TESTESE Varrógép, kerékpár gyermekkocsi 163 gramofon részletfizetésre is DfKl gépáru&áxban Szeged. Kis ucca. Keleti-palota. Nagy javító mUQely. i DTOllPf W^T minden mennyiségben M^VS-UrM^M-vM^M-/ A azonnal-zállit napi áron Szepess Ármin ZH Karácsonyra nagy árleszállítás 644 Foáor Nemzeti Aru&ázban S^oS n túlzsúfolt rakár miatt az eaaigi olcsó árainkat ismét leszállítottuk ! abban a reményben, hogv a mélyen tisztelt vevőink bizalmát még jobban kiérdemeljük s meggyőzzük kirakatainkban is feltüntetett olcsó árainkkal arrél, hogy férfi és nöi divatáru szükségletét nálunk szerezheti be a legolcsóbban! Heklámcikkeink : ÍW'.T 36.000 ! i P0UPLIN mellű divat- Jf|fi Ml ing la, 2 gallérral . IUO.UU 0 Kipp* hosszú atsé- 4S.0QQ |Di,a.S|el,emn,,k. 25.000,, i Olasz divatkalapok jjc flfl selyem béléssel. . IW.ÜII "1 Bokavédők .... 42.000 j Pullowerek legele- 4Q0 flflfl gánsabb mintákban lull.UIIU i Keménygallérok, la, minden fazon . . 15.00 0 MX: i7-45.ooo| Bőrkeztyülí, angol sportsapkák, férfi és női írikókezíyük, ernyők. Szoliá szabott árak !

Next

/
Oldalképek
Tartalom