Délmagyarország, 1926. október (2. évfolyam, 226-252. szám)

1926-10-23 / 245. szám

1926 október 34 DELMAQYARORSZAQ 188 9 budapesti 36. Rác* Laci, :,3S!rí Sfefánia-!öSS A fejedelmek által többszörösen kitüntetett muzsikus teljes zenekarával hangversenyez. Elsőrendű konyha. Polgári árak. _8es Kávéházi és baritalok. Ma a Hir X ! A9 Szombat. Róm. kat. Ignác pátr. Protes­\£m*3m tana. Gyöngyike. Nap ket 6 óra 29 ptrtkor, ayagtzik 16 óra 59 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva u. e. 10—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva d. e. 8-1 ig, d. a. 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak i Franki Antal Szent György tél (telefon 118), Zakár Sán­dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics tél (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel léi 8. zárás «ste fél 7 órakor. h Délmagyarorsxág bécsi szerkesztősége: Wien, II., Tafcoirstraisse 1. (Wr. Ausiendskorrespondenz). Telefon j $0—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria résaéra: Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Ostenr. Anxeígen A.Q.) Telefon; Serié 62 - 5—95. — Nem few „száraz" Norvégia. Oslőből jelenik: A népszavazás eredményei szerint a szesztilalom hívei mintegy 70.000 szavazattal kisebbségben mindiak. A norvég parlament ennek alapján a szesztilalmat rövidesen eltörli, Illetve bevezeti a svéd-rendszert, amely a szesz­iogyasztást biionyos mértékig korlátozza, il'etve siemélyes ellenőizéihtz köti. — A DMKE igazgatósági flléii. A DMKE igaigntósága ét elnöki tanicia szombaton dél­után 6 órakor tartja együttes ülését székházának üléstermében, aaieiyen Hertztg Feranc fog •Inökölní. A tárgysorozat fontosságára való tekintettel a vezetőség kéri as igazgatóság és elnöki fanács taglalt, hogy minél nagyobb számtan jelenjenek meg as üléien. A gyüléi ulán üste 8 órakor a Hági különtermében társas­vacsorát tartana*, amelyre déii 12 óráig lehet lele^kenni Térik Sándor főtitkárnál (telefon 4-33). — .Egyelőre Igen enyhe idő." A Meteorológiai Inté­zet jelenti: Hazánkban az idő enyhe és borult lett. Nagyobb kiterjedésű esők 10-20 mm-t meghaladó mennyiségben az ország éBzaki részein voltak. Igy Balassagyarmaton 26, Egerben 20, Putnokon 17 es Esztergomban 18 mm. A Dunántuí és a déli részeken alig volt csaptdék. JöslatVáltozékony, szeles és egy­előre még Igen enyhe idő. többnyire esővel, később hó­sttlyedés valószínű. , — Kirabolták a nyíregyházi templomot. Nyíregyházáról jelentik: A nyiregyházi főtéren álló katolikus temolomot az éjj?l kirabolták. A betörő este belopódzott a templom kórusára ás onnan kötélen ereszkedett le a templomba. Az oltáron a tsbernákulumot, továbbá a sekrestyét feltörte, az értékei izentségtartót, kelyheket, drágiköveket él a perselyből a pénzt elvitte. A nyomozás megindult. Armentano Bdej vivótanár vivótanfolyama megnyílt. Beiratkozni naponta d. u. 3—7,5 ig, külön gyermekkurzus. Szeged, Korona-ucca 1., I. em. bal. sn ZvIckt-kBiSda árai {ók és olcsók. Szeged, Festő u. 4. — Juhász Gyulának mégis kiadják ősi kin­cseit. Megírtuk, hogy a palánk! házak lebontásá­val együtt eltüntették a föld színéről as Ipar-ucca 13. számu házat is, juhász Gyula szülőházát, amelyet a költő anyai nagyapja, Kállö Antal, az utolsó szegedi gombköiőmester építtetett és amely ­ben hajlékot talált a magyar sasfiók, Petőfi Zoltán is A falbontó munkások a küszöb alatt egy cse­lépbögrében megtalálták a költő ősi kincseit: három rézkrajcárt. A munkavezető azonban még ezt a nagy kincse! sem adta ki Juhász Gyulának, mert felsőbb utasítás értelmében minden régiséget meg kell őriznie. Amikor a városházán megtudták, hogy a talált fcinc3 csak Juhász Gyula számára jelent értéket, a polgármester is beleszólt a kér­désbe és intézkedett, hogy & cserépbögrét a három rézkrajcárral együtt adják át a fcöltöneSr, a költői kiGCS jogos örökösének. — Oktató filmslőadáf. Az egyetemi földrajzi intézet érieiiti az iskolák, taniii testületeit és a sziktanárokat, hogy az Ókori műveltség emléket cimü idei első oktató film bemutató előadása október 24-ikén, viaárnip délelőtt 10 órakor Isis a Korsó Moziban. A szegedi tinári testű letek minden tagja a bemutatót dijmin eaen tekintheti meg. — Tánc a kávéházban. Budapestríl jelin* tik: Scitovszky Bíla belügyminiszter aláiria a .kávéházi táecrendsletel". A rendsiet szerint a kávéházban csak askor lebet táncolni, ha arra alkalmas, külön helyiség áll rendelkezésre. A rendelet egyik pontja kimondja, hogy 20 éven aluli leáay igyálalán nem jelenhet meg ezeken a táncokon. A rendelet egyelőre ciak a fő városra vonatkoiik. Legújabb divatú télikabát- és ruhaszövetek megérkeztek Elsnir íerakatába, Szeged, Kárász ucca 10. ms Hegedűs Lóránt darabot Ír Kossuth Lajosról. He­gedűs Lóránt volt pénzügyminiszter nyilatkozott a Szín­házi Elet munkatársának és elmondotta, hogy darabot ir Kossuth Lajosról, amelynek sok alakjában a vezető politikusok és pénzkapacitások magukra fognak ismerni. A Szinházi Elet uj száma gyönyörű képeket köxöt a .Háry János" a .Hős katona' bemutatójáról, valamint a pesti éB külföldi szinházi, társadalmi, mozi, divat és sporteseményekről, a rengeteg olvasnivalón, darabmel­lékleten kivül, uj folytatást ad a Szinházi Élet Aniia Loos világhirü regényéből „Szőkék előnyben", amely­nek eddig megjelent folytatásait mindenki megkapja, aki legalább negyedévre előfizet. A Szinházi Élet elő­fizetői azonkívül negyedévenként pompás ajándékregényt kapnak teljesen ingyen. Egyes szám ára lizezer korona, negyedévi előfizetési dij száiezer korona. Kiadóhivatal; Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. szám. 1300 korn4]ába kerül egy Pesi Napló és vonatérkezés aán likására kézbesítjük, ha Szalaynál előfizeti. Telefon 437. m KT MEGNYÍLT MÉHES ÉS PRIYINSZKI párisi divatszücsök újonnan átalakított szőrmeáruháza Szeged, Széchenyi tér G. sz. alatt (volt Engelsman cipészüzlet helyén). A legújabb szőrme modellek dus válasz­tókban raktáron. Eredeti 25 éves párisi szaktudásunkkal készítünk modellek után rendelé­seket és átalakításokat a legjutányosabb árban. A n.é. közönség szives pártfogását kérve, tiszteieltel Méhes és Privinszki,pirisi divatszücsök. 585 Blau Ignác Szeged, Kelemen u. 5 * i * • i 600000 700.000 Férfi öltöny Ragián . ... Hossza fekete télikabát szil­szőr mtvel ^ . . . .1,200000 Gyermekraha 200.000 Nőt velourkabát .... 650.000 Női velourkabdt szőrmével 800000 Rövid szőrmebunda. . ,1,800000 Sil bunda crep de chin béléssel 3,000000 Angol u r i s z a b ó s á g! ^C Szőrme és szőrmebundák átalakítását és javítását elfogadom. ím kémgpéwxmrhus* Közalkalmazottak gyűlése A tisztviselők és a nyugdíjasok, v&lamint esek özvegyei és árvái, tehát » magyar köiéposztály, eljutott a nyomor éa kétségbeesés legalsó lépcső­jére. Az eredménytelen, hosszú és türelmes vára­kozás meghoata rettenetes gyümölcsét, a riasztó képű nyomort, amely valóságos tobzódást ül a magyar középosztály minden családjának rideg tűzhelyén. Tempóra muten ur, — az idők változ­nak. Még nem is olyan igen régen ez a wagyar középosztály jobb napokat látott és a haza joggal bírhatta magát ezekre az erős pillérekre, amelyek most megrepedezve inognak és látő, nem lognak-e összedűlni? Most, a tizenkettedik órában, a hideg tél hOstCbén fogott össze a tisztviselő és ryug­dijastábor, hogy szomorú sorsár, sérelmein alkot­mányos pgyverrel segi sen. Nem akar a magyar középosztály állam lenni as államban, nem akar aitrájk révén eredirétiyt elérni, hanem igenis nylltaa az eilenőraő hatóság saine előtt akarja száz sebből vériő testét gyógyító irmaghoz jut­tatci. összetartásban vam az erő, a hatatom, a cielekvőképesség és ezért jelenjünk meg ma mindannyian a városháza közgyűlési termében esti 6 órakor, hogy olt az össes sérelmeinket meg­vizsgálva, megvitatva, a tennivalókat megtaláljuk. Legyünk ott mind és legyünk igazságos ügyünk­t-i méltóak azzal !s, hogy a régi középosztály híréhez méltóságteljesen éa minden durva szenve­delem nélkül intézkedjünk. K. T. Vásárhelyi hirek. A földmivelisvgyi miniszter ír a leiratban értesítette a város tanácsát, bogy Kruzslicz Flórián és társai pa­naszt emeltek nála a csicsatéri, ráiósi, áthatni és tem­plombáti belvizek miatt, amelyek földjeiket elárasztot­tak. A panaszt vizsgálat tárgyává tette és utatitotta a miniszter a Körös-Tis»a- Maros ármenteeilő társula­tot, hogy a vízlevezető csatornák tervét készíttesse el s a jövő évi kölcsönből valósítsa meg. A tanácsnak pedig meghagyta, hogy az ügyet tartsa napirenden. Vásárhely törvényhatósága tavaly városi bélyegilleték Biabátyreadeletet fogadott el, melyet ma érkezett leira­tával jóváhagyott a belügyminiszter, A mult héten megírtuk, hogy a vásárhelyi ipartestület elöljárósága és elnöksége a szabálytalan ügykezelés miatt még mindig nem hivla össze a rendkívüli köz­gyűlését. Azt is megírtuk akkor, hegy a kisiparosság, amely az elnökség és elöljáróság eljárásával egyáltalá­ban nincs megelégedve, az alapszabályokban előirt száz aláírást összegyűjti és ugy foeja kérni a rendkívüli közgyűlés egybebivá8át. Pár nappal ezelőtt mindez megtörtént, a tegnap este tartolt elöljárósági ülés azon­ban ugy határozott, hogy még most sem hívja össze a rendkívüli közgyűlést, mert az aláírási iveken nincsen rajta az iparosok foglalkozása és lakása... Az érde­kelt kisiparosok ezt a fontos hiányt rövidesen pótolják és most már csak arra kíváncsiak, hogy az ipartestület mai vezelősége ismét milyen ürügyet fog kieszelni az ügy elodázására. Vásárhely közŐBsége pedig azon cso­dálkozik, hogy az elnökség még mindig helyén van és funkcionál. Nagy Márton siáz, Oláh Mihály és Nagygyörgy Lajos hetvenöt—hetvenötezer koronát adományozott a rokkan­tak javára, abbül az alkalomból, hogy házasságköté­sükhöz dispenzáciát kaptak. — A szegedi fuvarosok sérelme. A szegedi fuvarosok küldöttsége jelent meg pénteken a pol­gármesternél és elpanaszolták, hogy a ssegedi épít­kezéseknél, különösen az egyetemi építkezéseknél idegen fuvarosokat alkalmaznak. A po'gármester azonnal érdeklődött as egye emi építkezések veze­tőjénél, aki kijelentette, hogy abban az esetben, ha a szegedi fuvarosok váilalkoinsk a munkára huszonötezer koionas egységárakért, azonnal mun­kába állhatnak. A polgármester kérdésére a fuva­rosok kijelentették, hogy vállalják a munkát és igy a jötő héten már szegedi fuvarosok hordják el a klinikák telkeitől a fölösleges fö det. — Tűzifaszillitási versenytárgyalás- Az államren­dészeti szervek szegedi életmiszerüzeme október 29-én d e. 9 árára a Szeged—Kecskemét- Kiskunfélegyháza állomásokon szükséges, összesen 1900 köbméter tűzifa szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Részle­letes feltételek a ssegedi kereskedelmi és iparkamará­nál 9156. számra való hivatkozással megtudhatók. — Szegedi autó közlekedik Nyíregyháza és Büdszentmihály között. A Nytrvidék cimü nyír­egyházi lap ma érkezett számában terjedelmes riport izámol be az ott újonnan léteaitett autóbusz­vonal megnyitásáról. Bennünket annyiban érdekel ez a beszámoló, mert nagyon e ismerően nyilatko­zik a szegedi iparról. Az autóbusz karosszéiiája ugyanis Fekete Vilmos szegedi karosszéria gyáiában készült, amelyről laptársunk sjeriní az ottani ható ság ugy nyilaikozotr, hogy az a magyar kocsi- ipaf büszkesége. x A DÉLMAGYARORSZÁG többezerkötetes kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetők részre 12 ti 10, heti dij 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom