Délmagyarország, 1926. október (2. évfolyam, 226-252. szám)

1926-10-20 / 242. szám

Üli október 20 BILlU«YáXOÍS2A® 5 Az egyesült bal párt szegedi nagygyűlése 24-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor lesz a Belvárosi Moziban. A btlOiyminisitep foghásbanftiém változ­titti át a sztgedi bo^hamíiifék bünltlistit. borhxmfsilás i legiulyoeabbau büef«iesdő.a El nem küldött levelek. Tisztelt Méhely tanár ur, én jártam arra az egyetemre, amelyen ön most állat­tant tanit, bár lehet, hogy ez az egyetem már nem as íz egyetem, amelyre én jártam, ^bban az időben ko­moly tudósok komoly tudományokat adtak elő ottan, amelyek egész Európában érvényesek és igazak voltak, nem csupán az állattani intézet termében és sötét folyo­sóján. Például König Gyula, ha egyszer felsőbb mate­matikai kollégiumot hirdetett, akkor lehetőleg fel őbb matematikai problémákkal és megoldásokkal foglalko­zott és lehetőleg kerülte a nemzetiségi kérdés vígy a felekezeti béke és háboru gondolatának felvetését. Ha Beöthy Zsolt a tragikum elméletéről hirdetett előadást, akkor rendesen a tragikum elméletét fejtegette és nem a tisiaeszlári vérvád alaposságáról elmélkedett. Azonkívül abbm az időben az egyetemre leg'nkább azok jártak, akik tanulni akartak és nem azok, akiknek gumibotjuk vagy biiacsökjük és hazafias felháborodásra jogosító igazolványuk volt. Méhely professzor ur ellenben mostanában állattani előadásokat j.lez az állattani intézetben és, mint saját bevallásában olvasom, a patkányforradalom bűneiről és a kommunizmus magyarországi lehetetlenségéről prele­gál olyan meggyőző hévvel és elragadó erővel, hogy utána nyomban három zsidó hallgatót elcsépelnek a lelkes és buzgó tanitványok, akik a Mester tanaira es­küsznek és akiktől ezt az esküt bizonyosan kivette va­laki valamikor. Hát szép a tudománynak ez a haladása, amely már ott tart, hogy egyszerű vérvizsgálattal állapítja meg a xioszvaji kisgazdáról, hogy tiszta mongol fijta, de ha már ennyire vagyunk, engedje meg tekintetes tanár ur, kérem szépen, hogy egy kicsit csodálkozzam valamin. Még pedig azon a csekélységen, hogy ha kegyed olyan szilárd turáni alapon áll és olyan rendületlenül kitart a tiszta fijiság mellett, miképpen lehetséges, bogy a kegyed tanársegédjét, (aki bizonyosan osztja az 5n el­veit és gyakorlatát), dr. Uödlingernek vagy Mőblinger­nek hivják ? Nem tud ím, hogy ezen az embsren vég­zett-e mór a nagytudományu professzor ur megfelelő fajbjológiai vérvizsgálatot és hogy az pozitív vagy negatív eredménnyel zárult-e, de nekem átkozottul nagy a gyanúm és azt hiszem, hogy eléggé alapos is arra nézve, miszerint ez a Mödlinger vagy Mőbl inger nem tartozik az egyenes mongol teszármazásuak közé és ha • professzor ur esetleges vérvizsgálata különösképpen nem az én gyanúmat igazolná, akkor inkább azt is el­hiszem a tekintetes tanár urnák, hogy amit az állattani intézetben hirdet, az miad elejétől végig pozitív tudo­mány, akár a csillagjóslás vagy a kabala! Gyalu. Telefon 16—33 Széchenyi Mozi Telefon 18-33 Október 21, 21 én, szerdán és csütörtökön A .HINDU SÍREMLÉK" hindu óriásénak Bertlhard GÖtzfcéeek nagy filmje: Az üldözött niplója. Kalandor regény 8 felvonásban. Azonkívül: Szerelem cowboy módra. Vígjáték 2 felvonásban. Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 5, 5, 7 és B-kor ÖRGARNITURÁKAT és mindennemű kárpitos munkát méltányos á ban vállal kedvező fizetési feltételek- U/INTFR kárpitos bni is ff in i tn IzerQ£Di kel is Korona ucca 3. sz. m mm® mmv f f i Irtdli S-58. Telefon 18-56. (4 Dlimogyarország musiatdrsdté/,) A föld­aiveléaflgyi rainisztSrium rende kezlsére i végy* vlzstáló-állomás — minüsmerites — a szegedi rendőrséggel karöltve általános btrrazzldkei randuelt a közelmúltban. A vendéglőket és koc*m*kaü hatósági közegek járták végig éa a söntésekből bormintákat vitiek msgukkaf. Az illetékesek ugyanis rájöttek arra, hogy a bor­mérők köztSi egyesek viszel homtüiják a bonok levét, ami nemcsak a közönslg, banem a bor­pince érdekaii is sérli. A razziák eredményeképen mteisgy hatvan szsgedi és tanyai bormérő ellen IndlloMk bor­hamtiliás elmén el/átásf. A boihimisiiással vádoitakat az állami kibáiáii biróság leg­nagyobbrészt génzbirságra iííile, da bét bar­mérőnél enybitő körülmények sem akadlak éi ezaknél elzáráios bdnletfci szabóit ki. A marasztaló iiéletekel természeteses meg­felebbuiék az elitéltek, de akidl közölik olyan vendéglős ist aki már sz első marasztaló Üéletbe is belenyugodot'. A kihágást biróság Kileld e felebbeziaek folytán a kerületi fő­kapitányságra kerültek, majd harmadfokon a beltlgyminiszter dönt. A minisztériumból most néhány jogerői ité et li ia lirölí a kihágási bírósághoz. A bslügymlnlsster a pénzbüntetések leg­nagyobb részét elzárásra változtatta ái azzal az Intencióval, hogy a bor­hamiiliis a legsuivosabhaa bünte­tendő. A szegcdi borrasziák egyébként elérték a kiránt erednényt. Értesülések szerint a leg­újabb borellenőrzések alkalmával hamisított, vagy tízzel keveri bori már nem is találtak a vizsgálatok alkalmával. A szegedi vendéglők­ben és kocsmákban a borallenörzö raziii& óla mtadenhol tiszta bori mérnek. A tinta erős bormk azonban hátrányai ii mutatkoznak. A szegedi (anyákon a legutóbbi időkben sokkal több a résreg ember, mint az­előtt. KdlCnöiei a rendőrök panaszkodnak emiatt. Juhász Gyula háröm rézkrajcárja. (A Délmagyarország munkatársától.) A régi szöged! Palánkra nem ismernek rá azok, akik valamikor a vüág legszebb városrészének tartották. Az öreg házak eltűntek: helyükön hatalmas tégla­tömegek, gödrök, korhadt gerendák éktelenkednek. A munkások fürge csákánya helyet csinál az egye­tem klinikái számára. Az uccák teljesen eltűntek már, a pusztulás városrészében csak eg* hét régi háíikő dícoi az idők könyörtelen szellemével. E*ek a házak nem adták meg önként magukat, ca&k b'rői Ítéletre omlanak majd össze. A volt lakók, a régi, kilakositott embsrek, szo­morúan járnak hajdani tűzhelyük tájékán ésköny­nyes szemmel bámuljSk a rmgbarnult köveket. Egy-egy ismerős gerendára felragyog az arcuk, hogy eztán annál szomorúbbá váljon limét. A legszorgalmasabb látogatója a puistuló Palánk­nak Juhász Gyula, a költő, skinek a lelkét talán a legjobb in megvérezték azok a kegyetlen falbontő c ákányok. Ó-ákig elnézegeti a régi hái ssétszőr! kö.eit ott, ahol hajdan Petőfi Zoltánka lakott, juhász Qyula anyai nagyapjánál, Kálié Antalnál, az utolsó ssegedl gombiötőmesteraél. Búcsúzik a lebontott ház minden téglájától, a terebS'yes ba­rackláíól, amely ott á 1 tépetten, árván a tégláién ­ger között és mindennel leszámolva várja a fejsze­csapásokat-. Amikor megkezdték a Kálló ház lebontását, a költő minden szabid percét ott töltötte. Egyszer csak amint nízte az omladozó falakat, megszólítja valaki; — Juhász ur kérem, nem tudom, enlékszik-e még rám. £n voltam az öreg Kilíó Antal laasa, 11 voltam akkor ia, amikor ez a ház épült. Tessék majd vigyázni, a kapu alá egy bögrét rejtett el a mester, pínzeket és irást is rakott bele. Efő kell annak most kerülni. Juhász Gyulának megdobbant a ssive éa mű­ködni kezdett költői fantáziája. Talán arra is gon •WW1 1 dóit, hogy a jóságos nagyapa még holta után is gondol unokájára és most mesés gazdagsághoz juttatja majd. — Pénz ia, irás is — ábrándozott az omladékok fölött —, csak aranypénz lehet, az irás pedig drága titkok megfejtője. Ettől kezdve egyre sűrűbben jelent Meg a régi ház tájékán, megismerkedett a fatbontó munká­sokkal és figyelte, hogy mikor éri el a caákány a kapualját. Örömét elmesélte barátainak ugy, amint azt fantáziája kiszínezte. De abban sem volt szeren­ciéje, hogy tanúja lehessen a titkos bögre (amely kondérrá mélyült s költő fantáziájában) megélésé­nek Az örömhírt ugy üzenték meg neki. Egyedül nem mert elmeani, hogy megszemlélje' nagyapai örökségét, az őst kincset. Társat vett magához és azzal együtt kereste fel a munkave­zetőt. Aztán iemegő kézzel emelte le a zománcos cserépbögre fedelét. Csillogó siemmel kukucskált bele és vette ki belő e tartalmát: zöldpenészes pénzdarabot. Amikor levakargatta róla a zöld rozsdát, az Írásból megállapította, hogy az egyik 1849 bői való rézkralcár, a második 1859 bői való réz hatícrajciros, a harmadik pedig 1861 bői való rézkrajcár. — Hit óz irás ? — kérdezte szomoruae. — Az is benne van — mondotta a munkave­zető —, csak kevés maradt már belőle. A talajnedvesség, meg a nagyárviz elpusztitotta az irást. Nem maradt belőle más, mint néhány szem hamusserü szürke foszlány. De aiért Juhász Gju'a boldogan szolioíta volna kebléhez a kincset, őseinek hagyatékát, — három rézkrajcárnál többet hogy is várhat magyar költő a Gl&buszon '— ha a szigorú munkavezető ki nem vsssi kezéből és rá nem zárja kamrájának ejtaját­— Ez ktrem a városé, a hatóság rendelkezik vele. (m l.) Velafaa Pinsliri MI, VfcletoB 51- 8': mmző MÚXI T*Igto» 11—85. Október 20, 21-én, szerdán és csütörtökön KM A E IKI U R R A Y ezidei első nagy filmje, a Azonkivül: Vígjáték 7 felvonásban. Norma Schearer é. Lew Cody. Párisi történél 6 felvonásban hAzubodik h rönÓK or. Főszereplő: Okt'ber 20:, 21-én, szerdán és csütörtökön VIG]rtfÉK CSTÉK ! VIQJÍTÉK ESTÉK t SZERELEH A SÍNEKEN. Főszereplő: SnDD7 O'OCID. A divat rabszolgái. Egy szép leány kalandjai a oagy városban 6 felvonásban. — Azonkivül: A SCHEARER. Vígjáték 6 felvonásban, Azonkivül f I fclöadísok keidete S, 7 és fi őrikor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 Órakor, *4NMI*H Előadások keidete 5, I él B órakor, vasár- és Ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor MHUkil •lllf ia—HHH I

Next

/
Oldalképek
Tartalom