Délmagyarország, 1926. július (2. évfolyam, 149-175. szám)

1926-07-13 / 159. szám

1926 jnlins 18. OBLMAGYARORSZAd 8 II szociálisták a Ram«k-koi*mány vád alá halyazését indítványozták. BUt, Julius 12, Az osztrák nemzetgyűlés mai fiiétén a kormány törvényjavaslatot nyújtott be, amelyben péthitel formájában parlimenli jóváhagyást kért a Zentralbank der Deutsches Sparkaisen támogatása céljából rendelkezésére bocsátott iíviamiUH shilling elköltéséhez. A szotidldemokrntdk Indltvdnyi itiiek a Ramek­kormány vdd alá helyei étire azon a cimen, hogy o kormány törvénysértést követeti el, meri nem kiri parlamenti jóváhagyási azoknak at össze­geknek a folyósítására, amelyeket a Zentralbank rendelkezésére kacsáiéit, mátfelöl pedig átlépte a nsegengedhelőség mértékét a segélyösszeg nagysága tekintetében. MMMVMWWINMMMIIIMM Még juliusban megalakul az egyesült ellenzéki párt. Budapesti tudósítónk telefanfeleniése.) Pakots Jőzsel vasármpi beszámolója, amelyben nyilt felhívást intézett a Kossuth-párthoz és a Hegy­megi Kiss Pál vezetéis alalt álló párthoz, bogy alikitiák meg közOsen az ellenzéki pártot, erős lökést adott • folyamatban levő egyesülési tö­rekvéseknek. A tárgyalások ngy előhiladtak, bogy az egyesült elleaziki párt mig julius hó­napban megalakulhat. áz elvi kérdések már teljesen lisztázotlaknak látszanak, de a leglóbb princípium, amelyet minden ellenzéki képviselő magáivá tett, bogy a király két diit teljesen kikapcsolják. As alkot­mányjogi kérdések közül a megalakulandó párt csak a kormányzó jogkörének szabályozásira vonatkozó kívánságát szögezi le. Már most is megállapítható, hogy a meg­alakulandó egységes ellenzéki párt nem annyira politikai kérdésekre, mint inkább gazdasági és szociális kérdések megoldására akar|a a lőiuiyt fektetni. A politikai kérdések közül a köz­szabadságokért, elsősorban a sajtószabadságért kiván az egyesült ellenzék harcolni. A pátt augusztusban a vidéken is megkezdi műkö­dését. léSSS Csütörtökön vizsgálatot tartottak Szentesen, szombaton agyonlőtte magát Bándy György rendőrtanáesos. Vasárnap délelőtt a szegedi kerületi főkapi­tányságra telefonértesítés érkezeti, amely szerint Bándy György rendőrtanácsos, a szentesi kcpl táayság vezetője szolgálati revolverivei agyon­lőtte magát is azonnal meghall. Az életunt rendőrtanácsos csak magánjellegű levelet hagyott hátra, amelyben fiatal feleségétől és két kiskorú gyermekétől búcsúzott el anélkül, hogy sejttette volna, hogy mi készteite az öngyilkosságra. A tragikus öngyilkosság hire megdöbbenést kelteit Szentesen, abol a rendőrtanácsos, aki régi erdélyi dtsen rí család sarja, általános megbecsülésnek és közszeretetnek örvendett. Bándy György Szentesre mintegy 5—6 hónapja került Békéscsabáról, ahonnan kisebb fegyelmi vétség miatt helyezték át. Közben nevezték bi rendőrtanácsosnak és ebben a rangban foglalta el szentesi állását. Szentesi működése azonban súlyos kifogások alá esetf. Számtalan kisebb adminisztratív jellegű szabálytalanságot követeit el, ugy bogy a kerület főkapitánysága csütörtö­kön váratlan hivatali vizsgalatot tartott Szen­tesen. A hivatali vizsgálatot dr. Baócz Béla rendőrfőtanácsos végezte, aki számtalan sza­bálytalanságnak jött nyomára. A vizsgálat eredményét akkor még nem közölték hivatalo­san a rendőrtanácsoasal, aki csak szombaton délelőtt értesült volna az eredményről. Bándy rendőrtanácsos azonban már tudta, hogy vigzetit nem kerülheti el is szombaton délelőtt már nem is jeleni meg hivatalában. Bezárkó­zol! lakásába és a késő délutáni órákban agyonlőtte magát. A tragikus öngyilkosság nagy részvétet kel­lett nemcsak Szentesen, banem Szegeden is, ahol jól ismerték a képzett rendőrtisztet. MMMMMIMMM^^ Százegy pályázó közül tizenegy tanitót választott az iskolaszák. Hétfőn déíután 4 őrikor nsgy sürgés forgás volt a városháza bizottsági (etmében. A folyo­són szavazólapokat szorongató koriesek rohan­ták meg a választásra igyekvő iskolaszéki ta­gokat. Négy őra ulán pár perccel nyitotta meg dr. Gaál Endre tanácsnok az iskolaszék ülését, amelynek tárgya s megüresedett négy férfi és hét női tanitói állás betöltése volt. Az elnöki meg­nyitó után átadta a választás vezetését Gomb­kötő Antal tanfelügyelőnek. A választás vezetője közli a választókkal, hogy a pályázat szabályszerűen megjelent a Tanítók Lapjában, amiért is semmi szabályta= lanság nem térbéli a vezetőséget. A százegy pályázó közül felolvassák azoknak a névsorát, akiket a kandidáló bizottság (elölt. A (elöltek névsorának felolvasása ulán megkezdődött a választás. As eredményt Gombkötő Antal öt órakor hir­dette ki: Hebn Jánost 27, Klazsik Lehelt 24, Weller Kátolyt 21, Nemes Árpádot 19, Saliav Máriát 28, Szilber Ágnest 26, Nyári Irént 23, Zengey Margitot 19, Pauer Ilonát 18, Lázár Erzsébetet 15, Kiisné Takács Máriát 14 szava­zattal választolta meg az iskolaszék. A válasz­tás vezetője azonban Lázár Erzsébet megválasz­tását mtgfelebbezl, mivel még ciak két éve ta­nít, a kibukottak között pedig hosszabb szol­gálati idővel bírók is vannak. A választás érdekessége az volf, hogy a fér­fiaknál nem az eltöltött szolgálati idő és a csa­ládi állapot döntött, haneaa azok kerültek ki lyőztesen, akik jó hangjuk miatt ez egyházi énekkarban is alkalmazhatók. Szükséglakásokat épit és emeletet huz a táblára a város a palánki házak anyagából. a város tekintélyes famennyiséggel és Iakbér­pőtlékkal kárpótolja a táblabirákat, akik as u| épület átvétele után aktáikat csak otthon dol­gozhatták fel, a kereskedelmi iskola épületében ugyanis nem jutott már számukra külön dol­gozószoba. A város kénytelen-kelletlen bele­ment ebbe az üzletbe az cg) etem érdekében, pedig az áldozat meglehetősen súlyos, a mai viszonyok közölt évi háromszázmilliónál is többe kerül a városnak a birók fa- és lakbér­pótléka. Már régebben felmerült a szegedi város­házán az a terse, hogy a város vonjon u] erne­Amikor a Ferenc József-Tudományegyetem számára helyet csinált a város Szegeden, a legnagyobb nehézséget a központi épület meg. szerzése okozta. A volt városi kereskedelmi is­kola épülete ugyanis, amelyet a város felaján­lott a hajléktalanná váló ítélőtáblának, lényege­sen kisebb, mint ax eredeti táhlaépBIet és igy a birák nem találták meg benne a nyugodt munkához szükséges kényelmet. Az igazság ügyminiszter — ha jól emlékszünk, Tomcsányi Vilmos Pálnak bivlák —, személyesen is lejö t ebben az ügyben Szegedre és itt erélyesen al­kudozott a város hatóságával. Kíalkudla, hogy lelet a kereskedelmi iskola, illetve a tábla épü­letére és igy mentesül a su'yos kötelezettség aló). Eddig azonban ez a terv nem Julbatott el a megvalósulás stádiumába, mert egyrészt a városnak nem volt hozzá megfelelő pénze, másrészt abból az összegből, amely a tábla kibővítése következtében felszabadni! volna, a város nem amortizálhatta volna az építkezési költségeket. A viszonyok azonban azóta lényegesen meg* változtak és most, hogy a terv ismét fel­bakkant, a tanács végre egészen komolyan foglalkozik a megvalósifásával. Az alkalmat ehhez dr. Szendrey Jenő tanácsnoknak a ta­nácshoz intézett beadványa adta. Szendrey ta­nácsnok — mint ismeretes —, beadványában azt Javasolja, hogy a város ne kótyavetyélje el a Palánkban megvásárolt házak anyagát, hanem a házakat bontassa le házikezelésben és a belőlük kikerülő használható anyagot saját cél­jaira használja fel. A tanács ezt a Javaslatot a hétfői tanácsülésen el is fogadta és kimon­dotta, hogy a palánki házak lebontásából ki­kerülő építési anyagok felhasználásával a Köz­tisztasági üzem alkalmazottai számára lakáso­kat épit a hajléktalanok menhelye mellé, sőt szükséglakásokat is épiitet, ahol élet­veszélyes lakások lakóit helyexi majd eF. Uíasítolta is a tanács a mérnöki hivatalt, hogy a szükséglakások számára keressen megfelelő telkei, készítse el azok terveit és költségveté­sét. Valószínűleg a Csillag-téren lévő hatalmas, feltöltött városi telken épülnek fel ezek a föld­szintes szükséglakások, amelyeknek terveit a mérnöki hivatal a németországi szükséglakások mintájára készíti el. Olyan egyszobás lakások építéséről van szó, amelyekben takaréktűzhely is van és így állandó lakásul nem használhatja azokat senki. Szóba került a lanác sütésen a tábla u] eme­lete is. A mérnöki hivatal jelenlése szerint az uj emelet körülbelül egymilliárd koronába ke­rülne akkor, ha aj anyagokat használna fel hozzá a város. Akkor azonban, ha a palánki házak anyagát használnák fel hozzá, a költség természetesen lényegesen redukálódnék. Az a háromszázmillió korona pedig, amelyet Jelenleg fa- és lakbérpótlék cimén a várostól kapnak a táblabírák, bőségesen fedezné as épiiési költsé­gek fedezésére felveendő kölcsön annuitásait, igy léhát az uj emeletépilés kifizetődő vállal­kozás lenne. A tanács igy elhatározta, hogy felépíti n kérdéses emeletet. Utasította is a mérnöki hiva­talt a tervek és a költségvetés elkészítésére, azonban nem valószint), hogy az építésre sor kerülhet még ebben az évben, meri a város az igazságűgyminiszterrel kötött szerződése értei­mében az építkezéssel nem zavarhatja meg a táblai igazságszolgáltatás munkáját. A törvény­kezési szünet pedig csak Juliusban és augusz­tusban szabadítja fel az épületet és mivel a tervek elkészítésével, valamint a versenytárgya­lási formaságokkal ]ulius feltétlenül eltelne, az épitkezés a Jövő évre marad. A kiszabadult róka, amely nem volt ellenfele a foxterriereknek. A Magyar Ebtenyésztők O/szágos Egyesülete vasárnap országos ebkiállitást és mükotorékversenyt rendezett Szegeden a Korzó Mozi nyári helyi­ségében. A kiállítás környéke egész nap hangos volt a sok kutyaugatástól, de igy is csak a szak­közönség mutatott érdeklődést, csak elvétve tévedt be néhány „avatatlan" érdeklődő. Mintegy hatvan nevezés történt és igy a felhozott anyag még vidéki viszonylatban sem volt tulnagy, mivel a kíáilitók jórészt a szegedi tenyésztők sorából ke­rültek ki. Szakemberek előtt feltűnt, hogy az Alföldön még mindig erősen tenyésztik a német juhászebeket, vagyis a közismert farkaskutyákat. Délelőtt kilenckor kezdte meg működését Ilosvai Lajos vezetésével a biráló bizottság. Súlyos vizsgát kellett kiállani az állatoknak, nemcsak külsejükre, hanem érteltnességükre nézve is és származási iveikbe is betekintettek. A tenyésztők alapos mun­káját bizonyltja, hogy 15 állatot igen jól minősí­tettek és alig néhány nem kapta meg a kielégilő, vagy jő minősítést jelző zöld cédulát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom