Délmagyarország, 1926. július (2. évfolyam, 149-175. szám)

1926-07-31 / 175. szám

DBLHAOTABORSZA® 19SS jslins 31. Mgáió A nagyobb Jaadóáliomáfok mai mü*ora. Julius 31, szombat. (A városnév titánt számi hnllámíicsaz.) Budapest 560. (2 kw.) 9.30, 12 is 15 őrakor: Hirek, közgazdaság. 13 és 17; A Meteorológiai Intézet időjelentése és vízállásjelentés 1730: A m. kir. Operaház zenekarából alakult kamarazenekar hang­ve. senye. Komor Vilmos karnagy vezényel. SSrsuss János hangverseny. 1. A királyné selyemkendője, nyitány. 2. Gondeilied. 3 Wiener Bíut, kerineő. 4, Denevér, nyitány. 5. Gsschichlen a. d. Wiener Wald A citeraszőiőt Bundschuch István cileramQ­vész Já'sza. 18.40: Sportelöadás. 19: A Margitszi­geti Sziiulőnihus Zenekar hangversenye. Usger Ernő karnagy, a Zeneművészeti főiskola tanára vezényel. E hangverseny szünetében kb. 2025 kor Borosa K'ári opsraénekesnő énekel a Stúdióban Polgár Tibor zongorakiséretével. 22.15: Cigányzene. Bécs 531 (7 kw.) 16.15 órakor: Hangverseny. 1930: Jean Gilberí: „Katja, die Taizerin", operett 3 felv. Utána bönnyti zene. Berlin 504 (10 kw.) 16 őrakor: Lipcséből: Wag­ner Szigfrid: „A medvebörös", opera. 21: Rádiú­ieuckar. 2230-24: Tánczene. Boroszló 418 (10 kw.) 2025 őrBkor: Operett­dalok, sanzonok, zenekar. 22 30—24: A berlini tánczene. Könlgsbsrg 463 (1.5 kw.) 20.10 órakor: Liszt Ferenc-ünnepély. 21 45: Könnyű zene. Lipcse 452 (9 kw.) 16 órako,: Wagner Sdgfrid: „A medvebCrös", opera 3 felv. (A weimari Nem­zeti Síinhás előadása.) München 485 (5 kw) 20 őrakor: Beethoven-est. 22: Tánczene. Stuttgart 446 (1.5 kw.) és Kőnigswusterhausen 1300 (18 kw.) Rádtószinpsd. Bern 435 (6 kw.) 20-22 30 őráig: Az „Echo Jcdeldoppe/quariett" hangversenye. Zenekar. 22 30: Tánczene. Brünn 521 (2.4 kw.) 19 órakor: Hangverseny. 20-21: Tamburica zenekar. Prága 368 (5 kw) 2002 órakor: Vig est. Milano 320 (1.5 kw.) 21—23: Rövid ismertetés Gioidsno „Fedora" c. operájáról. U ána BZ Opera közvetítése. Roma 425. (12 few.) 21.25 őrakor: Hang­verseny, utána tánczene. Varsó 480 (1.5 kw.) 2030 őrskor: Népszerű hangverseny. Daveniry 1600 (25 tw) 21: Kabaré. 2230-24: Tánczene. Ne feledje földelni antennáját 1 Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÖZSEF. Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország Hírlap­és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában, Szeged. •45 éve fennölló 107 berendezéssel, jogokkal, 2 szobás lakássa1, esetleg házzal együtt, pékség uccai pékfizlettel, bútor haláleset miatt, esetleg kedvezO fizetési feltételekkel is egészben, vagy részletekben azonnal eladó. Ozv. Olauberné, Polg4r-ucca 19. Kárász ucca 1. Kirakattábláit * plakátjait mozireklám vetitőlemezeit (diapozitív; készitteseo SOSfBRICSNáfi aaaoap, rédo« uccu 12. 23 Szánthó^Sándoi* kerékpár, vairígép áruháza Kiss u. 2 (Kiss D. palota). RDETÉSE 10 izóig 50íM> korosa, minden további szó 530 korona. Vasta­gabb betakkei nyomott szavak kétszeresen számíttatnak. Apróhirde­tések feladhatók a kleedOht vattaiban (Euröpa>épUIet \radl íi-uetil oldal) és az alAbbt gyUllüiielye. ken: Arnold József, Petőfi Sándor sugárut 33. Barna-tőzsde, Szé­chenyi tér 0. Busa Zoltán, Kossuth Laios sugárut ül. Csende Rózs 3zsde, Qlzella tér 5. Csonka Erzsí-töisde, Mikszáth Kálmán ucca 8. Medmann lüszerkereskedés, Vásárhelyi sugárut 13. Fruzsa János. Sécsi körút 18. Hirschl Manó, Brüsszeli körút 20. Hungária Anti­paarium Batthyány a 2. Kelemen Ferencné, Kálvária tér 6. Kiskundo­rozsmán az Ujsíigárusiíó bódéban. Magyar Hirdető Iroda, iskola u. 20 Happ-tőzsde, íCálvin tér 2. Thália könyvkereskedés, Kárász ucca 11 Apjóhirdetések telefon ut)án nem rendelhetők és előre fizetendőit .Bánatos*, .Biztos meg­élhetés*, .Szorgalmas", .Lakás* jeligés levelek átvehetők a kiadóban. Keresek azonnali beköl­tözködésre egy szobás, konyhás üres lakást, lak­bérét egy évre előre kifi­zetem. Teljes cimuiel ellá­tott ajánlatokat e lap ki­adójába kérek .Lakás* jeligére. 1 Szép tiszta uccai bútoro­zott szoba kiadó. Báró Jósika ucca 28 Különbejáratu két szép uccai bútorozott szoba ki adó. Vidra ucca 5. H Két szódás, mode n fürdő­szobás lakás Belvárosban sürgősen átadó, egy eme­let. Bővebbet Lakás'íözve­titő Iroda, Dugonics tér 1, Szüts. H Lépcsőházi bejáratú azon­nal elfoglalható azép uccai szoba kiadó Aczél Géiá nál, Arany János ucca 5, félemelet, ajtó 2. 2 Elegánsan bútorozott szoba előszobával kiadó. Irodá­nak fs alkalmas. — Tisza Lajos körút 55. 2 Ellátás Abonenaeket havi, heti és napi előfizetéssel leg olcsóbb árak mellett fel­veszek. — Valéria tér 10, étterem. Olcaő, ízletes £ Mzitoszt kapható kiho dásra is. Heti és havi abonoma. Tud. Madách uccai sütöde Iliiig Rendes kifutó leány felvé­tetik Kolosáénál, Dugonics ucca 20. x Deutsche Erzieher n sucht zu Kindern Tagesstelle.;— Postafiók 168, Cserépkályhák átrakását, tisztításit, javítását, vala­mint Meteor-kályhák és tüybalyek rendbebozását jutányos áron vállalom. Kovács, s Szemtiaromsíg ucca 49. Jóravaló gyermekkisasz­szony felvétetik Tisza La­jos körút 95, II. em 16.x il Blfl» Remek butorok.hálók, ebéd­lők legolcsóbbau Spitzer­nél, Tábor ucca 3. 1 Leszállított áron 20 ezer korona a buret- és vászon­öltönyök tisztítása Hattyú­mosódában, Takaréktár ucca 6. 9 Csodaszép BÚTOROK hálók, ebédlők, uriszobák. gar­nitúrák mesés kivitelben, fize­tési könnyítésekkel, szenzációs olcsó árban. 482 WIESNER, Aradi ucca 6. Mflbutorlerakal, Ócska zsindely, hulladék­fák és lécek eladók. — Brüsszeli körút 21. Hálószoba, egyéb bútorok­kal jókarban eladó. Ber­csényi ucca 11, emelet. 2 Eladó gabonarostflk ki­fogástalan minősígben.|— Vadász ucca 4. 2 Motorkerékpár minden pénzftrt eladó. — Polgár ucca 23. sz. 2 M fi bútorok nagy válasziékban rendkívül olcsó árakon kaphatók KLEIN )ÁNOS butor­raktárában Valéria tér 10.110 Uborkás üvegek olcaón etadók. Kölcsey ucca 3 Csemegeüzlet. — Telefon 12- 86i Eladöi Agyak, siffonok, matrac, ágybetét, billiárd, tükrök, diváeyok, málna­szörp. — Valéria tér 10 vendéglő. Eladó: Keveset használt modern háló-, ebédlő- és uri szobák, ebédlőkredlenc, konyhakredenc, cbédlö­divány, szekrények 250 ezertől, ágyak 120 ezertől, asztal, íróasztal, hintaszék, bőrszék, ottomán, mosdók, »gy sodrony, etaschsr. = Jókai ucca 3. Hl Olcsó húsárak! Marhahús: 1 kg. paprikás 12 000 1 „ leveshus . 18.000 1 „ sütni való 22.000 RÓTH Löw Lipót ucca 1, Valéria tér sarok. 132 Uvilezég Rókus állomáson 28 án kö­szöntött hölgyet kérem, távollétemig levélváltásra adjon alkalmat. Hirdetőbe, Iskola ucca 20. H Oktatás I V oszt. reáliskolai ta­nulókat előkészít egye­temista. Tudakozódni Tisza Ltjos körút 75. sz.. I. em., KuneTt S. orvostanhallgató. Délelőtt 10-12, délután 1-4 ig. UzIefheSqiség FüszcrBzlet forgalmas helyen jutányosán bérbe­adó. — Bővebbet Faragó ucca 22. líIiSíiíi­Sárga kanári elveszett. Becsülees megtaláló illő jutalomban részesül. Pol­gár ucca 20, Gerő­Részletfizeftósre ssálütofi kárpiiosinsiQkákat BALOS SÁNDOR ' fcsaeth Lsjos sugárut 6, Teleion B85. úMm nWn' •iSrSsi Géza üvtsgcsési válla, laía Mérey a. 8 Tel. 9 57, Meglepő OlCSÓ MM. Mübutor hálók, ebédlők, uri szo­bák. „SLAVONIA" kemény fahálók Schaffer Testvéreknél Fekelesas ncca 19. 711 A Délmagyarország telefonszámai: Szerkesztőség 13—33 Kiadóhivatal . 3—06 Nyomda . . 16—34 Sreged sz. feir. város tanácsá ól. 20514—1926. tan. sz. Árverési hirdetmény. Az egyetemi építkezéssel kapcsolatban lebon­tás alá kerfllö Ipar ucca 4., 6., 8. és 10. sz., továbbá Árpád ucca 7. sz. városi épületek anyagai, lebontási és elegyengetési kötelezett­ség mellett folyó évi augusztus hó 4-én d. e. 10 órakor a helyszínen, tanácsi jóváhagyás fenfartásával nyilvános szóbeli árverés u*ján eladatni fognak as alábbi feltételek mellett: Vevő köteles a metigért vételárat sz árverés alkalmával kéazpénzben azonnal lefizetni s az elegyengetési kötelezettség biztosítása cé jából a vételár 10 százalékát mint óvadékot egyidejűleg lefizetni, amely össteg a bontás befejezése után megtartandó mérnöki felülvizsgálat kedvelő ered­ménye ese én fog vevő részére visszautaltatni. Vevő köteles a megvett épflleíet a tanácsi jóváhagyó végzés vételétől számított 30 nap alatt lebontani, az anyagot elhordani s a telket elegyengetve, a mérnöki hivatalnak rendelkezé­sére bocsátani. A kii iái á»i ár az Árpád ucca 7. sz. épüle're vonatkozólag 18 millió koronában, az Ipar ucc» 4. EZ. épületnél 10 millió koronában, a 6. az. épületnél 14 millió koronában, a 8. sz. épület­nél 12 millió koronában, a 10. sz. épületnél 30 millió koronában állapittatlk meg, amilyen alnl sz épületek eladatni nem fognak. Szeged sz. kir. város tanácsának 1926 julius hó 29-én taitott öKséből. Dr. Somogyi Szilveszter 125 polgármester. ?S99—1928. Végr. sz. 123 árverési hirdetmény. Alulírott brósági végrehajtó az lgSl. év LX. t.-c. 102. §-a értei­mében'ezennel közhirré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1U26. évi <569. számú végzése következtében dr. Barta Dezső ügyvéd által képvi'elt Raffay S. László javára 675.000 kor. és jár erejéig 1928. évi március kio 29-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján íelülfoglalt és lO,6S4.ooo koronára becsült következő ingóságok, u. m.: az alap végrehajtási jkönyvbeu )—17., 19., 21—28., 30., 38-46. f. számok alatt felfüggesztett kivételével különféle butoráruk nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szegedi kir. Járásbíróság 1926. évi Pk 25934. számú végzése folytán 675.ooo korona tökekövetelés, ennek 1B/6. évi március hó 29. naojától járó 18 százalék kamatai és eddig össze­sen 22V81U koronában bíróilag már megállapított költségek, vaía­rtiint érverés kitűzés kö tség erejéig Szeged, Petőfi Sándor sugárut bt) szám alatt leendő eszközlésére W 6 évi augusztus hó 3 napjá­nak délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándé­kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok a< 1881. évi LX. t.-c. 1 J7., 108. §-a értelmében készpénzfizetés mel­lett a legtöbbel ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Kelt Szeged, 1926 évi julius bó 15. napján. Farkas, kir. bir. végrehajtó. B erlini Slock-motorok. Német Baden nOl és férfi kerék­párok luxus kivitelben, nagy választékban varrógépek, sportkocsik 584 Wnlf Ddttair Sze8 d- Hi u s. Uummik " OII t*eier alkatrészek nagybani áron írógép javításokat, évi jókarban tartá­P so'fat vállal. Uj és használt írógépek nagy raktára. Elsőrendű kellékraktál. Leírások é> sokszorosítások soronkivül is vállaltatnaK Egyesült Kereskedelmi és Irógép Rt. Sn':82363.BUyi i6m Magyar Gazdasági vasrámás magányos 48" IMVOS, 2024. gyári számú fiatal cséplő olcsón eladó azonnal üzembe helyezhető. Megtekinthető Alföldi GSzfQréaz éa ŐrlOmalom Rést­vénytáraaais telepén, Szegeden. 117 Soffőrtanfolyamü Újból megkezdem személy ílukszuaz) autó, teher utó és motorbicikli tanítást, — Vizsga gararancla mellett. Jelentkezni lehet 120 Reiszmann Józsefnél, SedLgS sugárut 52. szám. Tisztviselőknek árkedvezmény,

Next

/
Oldalképek
Tartalom