Délmagyarország, 1926. június (2. évfolyam, 125-148. szám)

1926-06-13 / 135. szám

' © E L MA G Y A R O R S Z A G viszonyok tiizláiáiát és a kiresktdők fQffct­üenségénsk visszaszerzéiét fogja eredményezni. HisszOk, bogy e bátortalan kísérlet bizton várt kedvező eredményén felbuzdulva a pénz­ügyi kormány mind szélesebb kűrben, több és több cikkre fogja a fázisrendszer reformját kiter­emteni. Az eredmény egyúttal erkölcii igazolást 1926 juniüc 13. is fog jelenleni az ipar Jkewsttüiie* szá­mára, amely e reform sürfetésével nem a kincs­tárt megkárosítani, as időtahertől mentesülni törekedett, banem a jelenlegi gazdasági krízis 3gyik tényezőjétől igyekezett a megbénult gaz­dasági forgalmat megszabadítani. Dr. Kertész BUa. Titokzatos csontvázakat találtak egy palánki régi ház alatt. Százéves csontok. — Temető vagy bűntény? A halálra itélt Palánkban a csákányosok még nem álltak oda a régi bázak falához. A Palánk aprő vizelőlti házai dermedten várják az utolsó Ítéletet, amelynél a végrehajtás hatalma a csákánvosok kezében van letéve. A régi zeg­zugos kis uccákban, ahol máskor idegen alig fordult meg, most mindtöbbsn kerülnek kí­váncsiak a környékre, akik megbámulják a régi Szeged megmaradt rekvizilutnait. A legtöbb idegen, ismeretlen arcú kószáló, az Ipar aecit keresi fel, ahol a kétszáz évnél régebb háiikők mellett, idegenül szorong egy-egy ujabb épület. Iát az Ipar uccában, ahol a 18 ik szám alatt 3 y udvari épületet bontatott le az előrelátó zigazda, pinteken külinis is rejtélyes leletre bukkantak a csákányosok. Az évszázados házikó háromméteres mély alapja mellett három em­beri csontváz feküdt egymás hátán. A csáká­nyosok, amikor előkerült az első koponya, ijedten menekültek a borzalmasnak talált fel­fedezéstől. Percek rnullán csak néhány bátrabb munkás állott elő, akik az összesereglettek biz­tatására tovább folytatták az ásási munkát. Ekkor már ember-ember hátán szorongtak a kíváncsiskodók. Valaki a városi mérnökséget is értesítette és a muzeumba Is beszaladtak, hogy hírt vigyenek a rejtélyes csontvázakról. A muzeusból Sebestyén Károly muieumi őr nézte meg először a leletet. Azonban mire ö kiérkezett a helyssinrs, a csontvázak már szii valtak szórva. Nem lehetett megállapítani a csontok pontos fekvési, helyzetét s csak az volt I szembetűnő, bogy a bárom csontváz egymáson feküdt. Az első feltevések régi tőrökbódoUsdg • korabeli temető maradványainak tűntették fel a csontvázakat. Ez a feltevés valószínűsége azon­ban elesik azzal a lénnyel, hogy a csontvázak közvetlenül a ház alopzaia melleit feküdtök. Igy megmaradt az a feltevés, hogy a csontvázak esetleg egy régi bűntény maradványai, évszáza­dokkal előbb kerülhettek a föld alá éa érdekes, hogy a csontok mellett semmi eszközt, vagy ékszert nem találtak. A régi csontvázak felfedezése ulán természe­tesen azonnal megindullak a rémteesék. Sokan friss, ujkeieiü gyilkosságot sejtettek és a ha­lálraítélt Palánkban percek alatt elterjedt a gyilkosság hire. A híresztelések azonban csak a Palánkon kívül találtak hitelre, mert a csont­vázak és a koponya csontjainak megszemlélése után kétségen kívül bebizonyosodott, hogy a csontvázak legalább kéiszázesziendőiek. A felfedezés után halomra hányták a cson­tokat. A csákányosok csak a holttestek, egy-egy épebb csontját vették ki és a koponyákat, mig a csontvázak többi részei ismét visszakerültek a földbe. A koponyákat etloplák péntek éjszaka fo­lyamán — mondották a csákányosok, akik a lebontott épület tégláit szortírozták. Már pén* tek délelőtt ténfergett erre néhány gyanús em­ber, akik alkudozni kezdtek a koponyákra. Ta­lán esek vitték el éjszaka. A A balatoni kirándulási akció jegyei 650.000 koronáért a DELMAGYARORSZAG kiadóhimtalában kaphatók. Breyer Imre kapta meg a Sxentháromság-uccai uj városi bérház építését. Szombaton rendkívüli tanácsülés döntött a bonyodalmas versenytárgyalás felett. lette be,, hogy ki lesz t> íe-^&i épites,­munkánál; utólag kívánta ezt cejelenteni. A tanács azonban szigorúan ragaszkodott a sor­rendhez és ezért ugy döntölt, hogy a leg­olcsóbb szabályszerű ajánlatot tevő Breyer Imrét bizza meg az uj városi bérház építésével. Breyer a munkát a jövő héten már leljes erővel megkezdi. Értesülésünk szerint ezzel nem zárultak Je a bonyodalmas versenytárgyalás aktái, mert Erdélyi András nem nyugszik meg mellőzé­sében, hanem megfelebbezi a tanács határozatát a közgyűléshez. csíkoíIÍDIS AásSAJTA ÓVAKODJUNK AZ UT4NZATOKTÖL>2 Mar Ön ideálisan szép, egészséges és formás lenni!?; A. müveit világ egyik legelső úttörő és a testformálás terén ma is vezető intézete a­dr. Relch-féle Zander-intézet; IV., Semmelweis ucca 2. — Telefon J. 4-12. Egy nap alatt is csodálatos eredmények. Ugyauitt Diathermia, Quarz, vízkezelések, szénsavas fürdők, Ischiás.Rheuma gvógyitása, testegyen°sités, lúdtalp* gyógyítás. Levelekre válaszolunk. Prospektus*. A Szentháromság uccai uj városi bérház épitésére tartott versenytárgyalás körül egyre jobban komplikálódik a helyzett. A Délmagyar­ország megírta, hogy a beérkezett zárt ajánla­tok felbontásakor a végösszegek szerint Müller és Nyári ajánlata volt a legolcsóbb. Amikor azonban a számvevőség átszámitotta az aján­latokat, kiderült, hogy ebbe a látszólag leg­olcsóbb ajánlatba szorzási hiba csúszott be és annak korrigálása után Müllerék ajánlata az első helyről az ötödikre került. Az első helyet egy budapest-szegedi érdekeltség aján­lata kapta meg. A dicsőség azonban nem tar­tott sokáig, mert csakhamar kiderült, hogy ujabb számitási hibák is akadnak, amelyek ismét felborították a sorrendet és az első helyre Erdélyi András ajánlatát juttatták. Eredetileg az volt a terv, hogy a város tanácsa a csütörtöki tanácsülésen dönti el a versenytárgyalás sorsát. Az utolsó pillanatban mégis levették a kérdést a csütörtöki ülés napirendjéről, mert jogos volt a gyanú, hogy az ajánlatok számrengetegében lappang még néhány számitási hiba. Kiderült az is, hogy a vállalkozók hibás számításának elsősorban az ajánlati feltételek szövegébe csúszott nyomda­hiba volt az oka. A pályázó vállalkozók közül csak ketten, Ligeti Béla és Ottovay István vették észre ezt a hibát és mielőtt ajánlatu­kat benyújtották volna, a mérnöki hivatalban őrzött eredeti feltételek alapján korrigálták. Igy aztán végérvényesen összekuszálódott az egész versenytárgyalás. A vállalkozók hi­hetetlen energiával harcolnak az elsőségért, olyan energiával, amelyei csakis a szokatlanul nagyméretű munkaéhség magyarázhat és in­dokolhat meg. Azok, akik a különböző át­számítások következtében első, vagy második helyre kerültek, helyezésük fentartásáért har­colnak, akik drágább ajánlatot tettek. Nagy buzgalommal keresik azokat az okokat, ame­lyek az elébük kerüli versenytársak félre­tolását tehetnék indokolttá. A hibátlan aján­latok benyújtói arra az álláspontra helyez­kedtek, hogy a hibátlanságot a raunka oda­ítélésével kell megjutalmaznia o» városnak. Egyszóval forr, kavarog egy héti óta minden a bonyolult versenytárgyalás körül és néha­néha ugy látszik, hogy a kiszámíthatatlan út­vesztők közül más kivezető uh nincs* nem lehet, mint az uj versenytárgyalás. A megoldásnak ezt a módjái támogatják a háttérbe szorult vállalkozók, de propagálta a számvevőség is. Azok a vállalkozók ellenben, akik a rangsor elejére kerültek, határozottan síkra szállanak az uj versenytárgyalás terve ellen. Most azután egészen váratlan fordulat kö­vetkezelt be. A polgármester szombaton dél­előtt váratlanul rendkiviili tanácsülést hivott össie, amelynek egyedüli tárgya a Szent­háromság-uccai bérházra kiirt versenytárgyalás elbírálása volt. A tanács hosszas vita után ugy határozott, hogy a munkát Breyer Imrének adja ki, aki 3,822 000.000 koronás ajánlatával a második helyre került. A legkedvezőbb, mint ismeretes, Erdélyi András és társa ajánlata volt, ebben az ajánlatban azonban a tanács formahibát talált. Erdélyi András társa ugyanis a fia, aki az idén végezte a műegyetem épí­tészmérnöki fakultását és igy — habár mérnöki diplomája van — a mérnöki rendtartás értel­mében még nem lehet felelős vállalkozó. Erdélyi András pedig ajánlalában nem jelen­A Zsoldos magánfanfolyam Budapest. VII., Dohány ucca 84. Telefon ]. 124—47. Magántanulók részére irt tankönyv kiadványaira és Jegyzeteire vonatkozólag részletes felvilágosítás nyer­hető az intézet megbízottjánál, Szeged, Hullám ucca 8. szám, I. emelet 9* R25 Világhírű amerikai gyártmánya HOYAl PffLASZTER legújabb modellfl írógép 3J fkedvezd I - részletre • beszerezhető Kelemen Mártonnál Szeged I MICHELIN PiEU gyári 'erakat, motor és kerékpár autó*­felszerelések legversenyképesebben NAGY JÓZSEF, BUDAPEST VI., Andrássy ui 34. mm io Telefon: 21-97 ( IHHHiiuu) ujból megnyiltl HOTEL NATIONAL WIEN, II., TABOKSTBASS: Xelefon : 44-303. Teljesen újonnan b /endezve, központi fekvés, 2C0 szofca meleg I és hideg folyóvízzel, fürdők, közpoati füté>, lift. Szobaárak: 5 Sch.-től fülfelé. Kávéház és vendéglő a házoan. 01 Mérsékelt árakl Uj vezetőségi Magyar társaság taléijujió helyer Kirakatrendező a női divatszakmában régi vidéki kereskedő cédáéi alkalmazást nyerhet g" Kiszolgálásban jirtás előnyben. Irásbsli ajánlato­| "" HDÉ " Ier 1­irodája, Budapest, IV., Semmelweis u. 4. továbbit ka) eddigi működés megjelölésével ,V VAROS 5768" jelige alatt Blockner " KI b rdető­Mindazon jó ismerősnek, barátnak, akii szeretett lányomnak, JUCIKÁNAK temetésén résztveitek, koszorúkkal és részvét­látogatásukkal fájdalmamat enyhítették, eejuton mondok köszönetet. Szeged, 1926 junius 13. 698 Özv. Szekeres Istvánná.

Next

/
Oldalképek
Tartalom