Délmagyarország, 1926. június (2. évfolyam, 125-148. szám)

1926-06-25 / 145. szám

r 6 BKLMAQYARORSZA* 192f jnnius 25. ««* ») 1 £R^TTNYUŰAT(NOIA!Bi - ~ A iriGJoea tAPIÖL Hirek HAH ül /OK tttote*. Mm. *a!. W/mos. Ptoím­WM/^mMm tant Vilmos. Nap ta 4 ara 3 «/£­lof, nyugszik 20 óra 1 perekor. lOBOgyi-kőnyvtár nyitva d. e 10— l-le. d. «-7-ig Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. amalet} •yitva CL e. 8-1-ig, d. n. 3-7-ig. A szinházi előadás este 8 érakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közű! szolgálatot tartanak: Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11. Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II„ Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: €0—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részere : Wien, I, Wildp'etmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) Telefon: serie 62- 5—95. — Miniszteri bizottság a külföldi kölcsön felhasználásának ellenőrzésire. A polgármester távirati értesítést kapott Budapestről, hogy pén­teken délután a gyorssal Szegedre érkezik dr. Varga Imre pénzügyminiszteri államtitkár, dr. Lukács Ödön miniszteri tanácsos, a pénz­ügyminisztérium városi osztályának előadója, dr. Tulliis György pénzügyi főtanácsos és Rohritger Géza számtanácsos, valamint Horváth Dezső belügyminiszteri litkár. A bizottság azért Jön Szegedre, hogy ellenőrizze a felvett külföldi kölcsön felhasználását. A bizottságot a polgár­mester és a tanács néhány tagja az állomáson fogadja, olt, a helyszínen megmutatják a bizott­ságnak a kisvasút központi állomásépületét és valószínűleg kirándulnak a kisvasút épülő vonalának megszemlélésére. Este a polgármes­ter vacsorát ad a bizottság tagjainak tiszteletére. — Az evangélikus tanitók közgyűlése. A csanád—csongrádi evangélikus lanitóegyesü­fct csütörtökön délelölt tartotta évi közgyűlését az evangélikus népiskolában, A kötgyfllést istentisztelet előz'e meg. Orsiágh József elnöki megnyitója után belerjesileilék az evi jelentést, majd Husták József szén'esi fanifó az uj nép­iskolai tantervről tarlóit előadás'. Sxebedtnszky Mihály nsgfbánhegyesi tanitó az énektanításról adott elö, majd a közgyűlés megadta a fel­meatvényt az elmúlt évi számadásokra és tudomásul vette a jövő évi költségelőirányzatot. — Mi lesz Tóth Imre indítványával? A csütörtöki közgyűlés u án dr. Tóth Imre, aki inditványt terjesztett be a szinház sianálására, kijelentene a Délmagyatomág munkatársa előtt, bogy indítványát visszavonja. Ehatározáaát azzal indokolta meg, hogy a beszerzett adatai szerint Andor Zsigmond adóssága több 350 milliónál és igy az indítványban megjelölt mó­don nem lehelne szanálni a szinház pénz­Ügyeit. A késő éjszakai órákban ezzel szemben arrél értesülünk, bogy Tólh Imre mégis meg­teszi indítványát. — Dalos napok. Budapestről jelentik: A kultuszminiszter megengedte, hogy a magyar dalosszövetség az ország különböző városaiban dalos napokat ^rendezzen és es alkalommal pénzbeli adomlnyokat gyöj'sön. x A balatoni kirándulási akció Jegyei 650.000 koronáért a Délmagyarország kiadóhivatalá­ban kaphatók. — Egy fiatal szegedi köitő gyalogos vln­dorulja Vásárhelyre. Egy fíalal szegedi költő, aki veraeinek árulgatásából élt, a napokban gyalog áfránduli Vásárhelyre és ott próbálko­zott meg versei terjesztésével. A vásárhelyi rendőrség azonban gyanús szemmel nézte a szegedi fiatal költő működését és csütörtökön délután kinyszerullevillel hszatoloncoliaita Sze­gedre. A szegedi rendörségen leigazoltatfák a fiatal költőt és átadták szüleinek. — Kapuzárás az uj zeneiskolában. ABaranyi­féle zeneiskolában néhány nap alatt lefolytatták a különféle tanszakok és tanárok növendékeinek vizsgáztatását. A vizsqák menetét módunkban volt figyelemmel kisérni. Örömmel kell megállapítani, bogy az eredmény minden várakozást a legtelje­sebb mértékben kielégít. A tanítási módszer egészen modern szelleme, a zenei érzék fejlesztése terén kifejtett buzgalom, a növendékek tehetségét kutató és ápoló individuális oktatás csakis első­rendű zenei alapot teremthetnek és bátran állit­hatjuk, teremtettek is. Az intézetben működő tanárok lelkes ügyszeretetének és hozzáértésének köszönhető, bogy a zeneiskola rövid egy iskolaév alatt nagyszerű előmenetelt produkált. Külön emlí­tésit érdemel Szögi Endre, aki a zeneelmélet és hallásfejlesztés terén meglepő sikereket ért el, de ugyancsak minden elismerést érdemelnek a többi tanárok: Flchiner Sándor, Barthné Virágh Izabella, Oáborné Elefánt Ilona, Kertiszné Kain Kató és Eckert Elek, élükön az igazgató tanárral: Bárányi Jánossal. — Mussolini ieinya éa az olaaz tónöiököa — jegyesek. Londonból jelentik: Kalandosan hangzó házassági tervről ad hirt ma a Daily Herald. Azt irja, hogy Mussolini rá akarja birni a királyi családot, hogy egyezzék bele Umbertö trónörökös és Mussolini Edda eljegy­zésébe. A trónörökös kezdetben nem rokon­szenvezett a fiscizmussal, de most szivvel-lé­lekkel fascista s es az eljegyzés .megpecsé­telné a jövendő olasz király fascista meg­térését". x Bárból bármit vásárol, kérje a Dil­magyarorszdg ingyenhirdetési szelvényét. — Tárgyalás közben leezakadt a Járásbiró­afig menyszete. Budapestről jelentik: Csütörtö­kön délelőtt a budapesti jtrásbiróság Markó­uccai épületében tárgyalás közben az egyik tárgyalóterem menyezete leszakadt. Szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A szerencsétlenséget az idézte elő, hogy a tár­gyalási terem feleit levő szobában dolgozó munkások egy nagy Wertheim-szekrényt fel­állítás közben elejtettek. — Szigorúan be kell tartani a közszállitási szabályokat. A belügyminiszter rendeletei kül­dött a város hatóságához és a tanácsot a közszállitási szabályok szigorú betartására uta­sította. Elrendelte, hogy a jövőben kiadandó városi munkálstokra, különösen az épilkezésekre, ne generálii pályázatot írjon ki a város, hanem hirdessen pályázatot a részletmunkákra is. A tanács a rendeletet miheztartás végett kiadta a mérnöki hivatalnak. Egy éa kétajtós jlgazekrények I-rendü kivitelben legolcsóbkan Feketénél, Kossuth L. sug. 25. Tel. IQ-72, uo | A budapesti Dohány uccai zsidó templom világhírű főkántorának: | j Linefeky Bernáf-nak j • hangverseny, ária és liturgiái estje julius 1-én, csütörtökön, jó idő • 1 esetén a Korzó Mozi nyári helyiségében, kedvezőtlen tdő esetén I • a Belvárosi Mozi téli helyiségében. • | Jegyeket már árusítja a Belvárosi Mozi elővételi pénztára. J Szivek doktora | Vig szerelmi kalandok hitfőn és kedden a Belvárosiban \ — Egyiptomi katonák véi es harca a Szent­földön. Londonból jelenlik: A legújabb mekkai táviratok ugy szólnak, bogy a fegyveres össze­itközés a vahabttdk és az egyiptomi zarándok­csapit közölt abból keletkezett, hogy az egyip tomt zarándokokét felfegyverkezett egyiptomi katonák ét tisztek klsirtik, akik elvegyültek a zarándokok között és a Szentföldre érve külön csapitban sorakozva kisérték a zarándokokat. Ez a fegyveres csapat keveredett harcba a vahabitákkal s virfirdöt rendezeti köztük. Kö­zel félszáz vahabita maradt boltan az ütközet ufán. x A legnagyobb szegedi kölcsönkönyvtár a DÉLMAGYARORSZÁG kölcsönkönyvtára. — Sugópróba — a Járásbíróságon. Budapest­ről jelentik: A városligeti Jókai Színkör néhány héttel ezelőtt elbocsátotta a súgóját azért, mert az állítólag már nem tudott „súgni". Az el­bocsájtott sugó a járásbírósághoz fordult pana­szával és kijelentette, bogy haflandö a legnagyobb nyilvánosság előtt is bebizonyítani, hogy az or­szág legelső színpadának sugófülkéjében is meg­állja helyét. Még mindig tud ugy súgni, hogy csak a színész halljon mindent és a közönség ne halljon semmit. A központi járásbíróságon pénteken Medveczky járásbiró szobájábbn sagópróbát fog­nak tartani. A sugópróbára meghívnak egy pár szakértőt is, aki előtt le kell vizsgázni a Jókai Színkör volt súgójának, hogy tud-e hallhatóan és mégsem hallhatóan súgni. x Bárból bármit vásárol, kérje a Dél­magyarország ingyenhirdetést szelvényét. — Két éve hamisítanak a román vasutak­nál. Bukarestből jelentik: Az államvasutak központi vontatási osztályában nagy vissza­élésnek jöttek a nyomára. Kitűnt, hogy ar anyagszerlár személyzetének jufalmi jegyzékéről szóló kimutatásokat meghamisították. A hami­sítások már két éve folynak és többmillió iei kárt okoztak az államvasutaknak. x A DÉLMAGYARORSZÁG többezerkötetes kölcsönkönyvtárában havi dij előfizetők részére 12 és 10, heti dij 2000 korona. I Szivek doktora I I vig szerelmi kalandok hétfőn és kedden a Helvirasiban |, U) könyvek a DÉLMAGYARORSZÁG kölcsönkönyvtárában Popper József: A mai Szovjet Oroszország Haggard: Salamon király kincse Iswolszky: Rasputin Wolff: Csak hat hónap az élet Va«s: Királyi dráma Courlhs M : Czoboly királynő „ „ Mindent legyőz a szerelem „ „Az átok „ „ Egy asszony, két férfi „ „ Griseldis „ Ki vagy]? „ „A látszat csal „ „ Örök hűség „ , Egy asszony, akit nem szeretnek „ Tied vagyok. • f t t t f * í s £ írógépen leírásokat és sokszoro­sításodat gyorsan és olcsói soronkivlil is vállal. Triumph és Ram. Portable írógépek lerakata. 8?"®SS?*" Egyesüli Kereskedelmi és Irógép Rt. Szeged, Széchenyi lér 8, 806 Telefon 336. 835 1 Ma, péntek este szabad tűzön halász által főzött harcsás halászlé az ujszegedi Vigadóban. Adagonként 25.000 korona. Előjegyzések és asztalrendelések 15-99 telefonon,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom